БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Висока мобилизация на избирателитѣ въ чужбина

Чете се за 3 минути

Въ сравнение съ прѣднитѣ парламентарни избори, близо двойно повече наши сънародници сѫ подали заявления за гласуване

87 776 за­яв­ле­ния за гла­су­ва­не въ чуж­би­на сѫ би­ли по­да­де­ни въ връз­ка съ прѣд­сто­я­щи­тѣ на 4 ап­рилъ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. Сро­кътъ за по­да­ва­не­то на за­яв­ле­ни­я­та из­те­че на 9 мартъ, а за срав­не­ние за из­бо­ри­тѣ прѣзъ 2017 г. сѫ би­ли по­да­де­ни ед­ва 45 хил. Слѣдъ по-мал­ко отъ мѣ­сецъ, съ­на­род­ни­ци­тѣ ни въ чуж­би­на ще мо­гѫтъ да гла­су­ватъ въ по­ве­че отъ 500 сек­ции, ог­ром­на часть отъ ко­и­то със­рѣ­до­то­че­ни въ Ев­ро­па – 62 сек­ции въ Гер­ма­ния, 47 въ Ис­па­ния, по 35 въ Тур­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния и САЩ, 24 въ Ита­лия, 16 въ Фран­ция, 14 въ Ав­стрия и т.н.

ПРА­ВИ­ЛО­ТО ЗА 35-ТѢ СЕК­ЦИИ ИЗ­ВЪНЪ ЕС

От­ва­ря­не­то на по 35 из­би­ра­тел­ни сек­ции въ САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния и Тур­ция мо­же да при­ли­ча на лю­бо­пит­но съв­па­де­ние, но всѫщ­ность е ре­зул­татъ отъ про­ка­ра­ни­тѣ подъ на­тискъ на ВМРО про­мѣ­ни въ Из­би­ра­тел­ния ко­дексъ. Прѣзъ 2017 г. пар­ти­я­та на Кра­си­миръ Ка­ра­ка­ча­новъ по­ис­ка за стра­ни­тѣ из­вънъ Ев­ро­пейс­кия съ­юзъ да бѫ­де въ­ве­де­но ог­ра­ни­че­ние въ броя сек­ции, ко­и­то мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ раз­кри­ти. Из­бра­но­то чис­ло бѣ­ше 35, а мо­ти­ви­тѣ сѫ прѣ­дѣл­но яс­ни: да се ог­ра­ни­чѫтъ прис­ти­га­щи­тѣ отъ Тур­ция гла­со­ве. Вмѣс­то оба­че да въ­ве­дѫтъ имен­но та­ко­ва пра­ви­ло – въ Тур­ция да не мо­гѫтъ да се раз­кри­ватъ по­ве­че отъ оп­рѣ­дѣ­ленъ брой из­би­ра­тел­ни сек­ции, – ВМРО под­хо­ди­ха по един­стве­ния на­чинъ, кой­то вла­дѣ­ѭтъ – съ ко­вар­ство и ли­це­мѣ­рие. Ог­ра­ни­че­ни­е­то бѣ­ше раз­пи­са­но ка­то ва­жа­що за всич­ки стра­ни из­вънъ ЕС.

Още то­га­ва бѣ по­со­че­но, че то­зи ходъ ще бѫ­де ударъ по по­ли­ти­чес­ки­тѣ пра­ва на съг­раж­да­ни­тѣ ни не са­мо въ Тур­ция, но и въ САЩ и Ве­ли­коб­ри­та­ния, ко­я­то ве­че вър­вѣ­ше къмъ на­пус­ка­не на ЕС. Днесъ виж­да­ме какъ то­ва прѣ­дуп­рѣж­де­ние се осѫ­щес­твя­ва. Въп­рѣ­ки че сѫ съб­ра­ни дос­та­тъч­но за­яв­ле­ния за раз­кри­ва­не на 87 из­би­ра­тел­ни бю­ра, ед­ва 40% ще от­во­рѭтъ на 4 ап­рилъ. По по­до­бенъ на­чинъ сто­ѭтъ нѣ­ща­та и въ САЩ, кѫ­дѣ­то би слѣд­ва­ло да бѫ­дѫтъ от­кри­ти 46 пун­кта за гла­су­ва­не, но 11 отъ тѣхъ ще ос­та­нѫтъ въ не­би­ти­е­то. Прѣд­видъ раз­мѣ­ри­тѣ на дър­жа­ва­та и ог­ра­ни­че­ни­я­та, свър­за­ни съ пан­де­ми­я­та отъ ко­ро­на­ви­русъ, мал­ко вѣ­ро­ят­но из­глеж­да из­лъ­га­ни­тѣ ни съ­на­род­ни­ци да ус­пѣ­ѭтъ изоб­що да гла­су­ватъ. Да при­пом­нимъ, че имен­но ВМРО бѣ­ше и про­тивъ гла­су­ва­не­то по по­ща­та и дру­ги мо­дер­ни, но не­у­доб­ни за пар­ти­я­та на агентъ Иванъ ме­то­ди за уп­раж­ня­ва­не на по­ли­ти­чес­ки­тѣ пра­ва.

Кол­ко бъл­га­ри въ чуж­би­на ще мо­гѫтъ ре­ал­но да гла­су­ватъ?

Въ де­ня на из­бо­ри­тѣ мо­гѫтъ да гла­су­ватъ и граж­да­ни­тѣ, ко­и­то не сѫ по­да­ли прѣд­ва­ри­тел­но за­яв­ле­ние. Та­ка на прѣд­ни­тѣ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри (2017 г.) бро­ятъ на гла­су­ва­ли­тѣ е билъ око­ло три пѫ­ти по-ви­сокъ отъ броя по­да­де­ни за­яв­ле­ния. То­га­ва оба­че не ва­же­ше ог­ра­ни­че­ни­е­то за 35-тѣ сек­ции, нѣ­ма­ше и пан­де­мия. До­ри и гла­су­ва­щи­тѣ на 4 ап­рилъ да сѫ ед­ва двой­но по­ве­че отъ по­да­ли­тѣ за­яв­ле­ние, мо­гѫтъ да се очак­ватъ око­ло 150 000 гла­са. А тѣ нѣ­ма да сѫ ни­какъ безъ зна­че­ние, прѣд­видъ очак­ва­на­та нис­ка из­би­ра­тел­на ак­тив­ность въ са­ма­та стра­на. Прѣзъ 2017 г. сѫ гла­су­ва­ли 3,5 млн. граж­да­ни, а единъ де­пу­татъ е „стру­валъ“ ос­рѣд­не­но 14 хи­ля­ди гла­са, пра­гътъ отъ 4% за вли­за­не въ пар­ла­мен­та се е рав­ня­валъ на око­ло 140 хи­ля­ди гла­са.

То­ва оз­на­ча­ва, че до­ри и из­би­ра­тел­на­та ак­тив­ность въ стра­на­та да се за­па­зи как­то прѣ­ди че­ти­ри го­ди­ни, бъл­га­ри­тѣ въ чуж­би­на прѣд­став­ля­ватъ ек­ви­ва­лен­та на 10 де­пу­тат­ски мѣс­та, или дос­та­тъч­но за да иматъ соб­стве­на пар­тия въ На­род­но­то съб­ра­ние.