БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Горановъ – непороченъ само въ очитѣ на прокуратурата

Чете се за 3 минути

Опозицията, самиятъ Бойко Борисовъ, а вече и сѫдътъ се съмнѣватъ въ безукорностьта на бившия финансовъ министъръ. Но не и прокуратурата.

Въ рѣ­ше­ние отъ 8 мартъ Ад­ми­нис­тра­тив­ни­ятъ сѫдъ на Со­фия-градъ (АССГ) из­каз­ва не­до­у­мѣ­ние какъ ми­нис­тъ­рътъ на фи­нан­си­тѣ Вла­дис­лавъ Го­ра­новъ е мо­гълъ да до­пус­не пог­рѣш­но тъл­ку­ва­не на за­ко­на, ко­е­то е во­ди­ло до за­гу­би за хаз­на­та въ раз­мѣръ на сто­ти­ци ми­ли­о­ни и то въ про­дъл­же­ние на петь го­ди­ни. Дѣ­ло­то е во­де­но отъ „Ев­ро­фут­болъ“ срѣ­щу На­ци­о­нал­на­та аген­ция по при­хо­ди­тѣ (НАП) и за­вър­шва съ по­бѣ­да за дър­жав­но­то уч­рѣж­де­ние. Въп­рѣ­ки че за­дъл­жа­ва фир­ма­та за за­ла­га­ния да пла­ти надъ 300 млн. лв, сѫ­ди­я­та по дѣ­ло­то Ан­то­а­не­та Ар­ги­ро­ва по­соч­ва, че за­ко­но­ва­та нор­ма е на­пи­са­на не­яс­но, а при­ла­га­не­то ѝ е на­ла­га­ло за­дъл­жи­тел­но тъл­ку­ва­ние, фактъ съ кой­то дър­жав­ни­тѣ ор­га­ни (Дър­жав­на ко­ми­сия по ха­зар­та, Ми­нис­тер­ство на фи­нан­си­тѣ) не сѫ се съ­об­ра­зи­ли.

ПО-ИЗ­ГОД­НА­ТА ФОР­МУ­ЛА

Въ те­че­ние на петь го­ди­ни, фир­ма­та на Ва­силъ Бож­ковъ е пла­ща­ла да­нъкъ въ раз­мѣръ на 20% вър­ху так­си­тѣ и ко­ми­си­он­ни­тѣ, ко­и­то е съ­би­ра­ла отъ за­ла­га­щи­тѣ, вмѣс­то да пла­ща 15% да­нъкъ вър­ху обо­ро­та си. По то­зи на­чинъ Бож­ковъ си е спес­тилъ 75% отъ дъл­жи­ми­тѣ да­нъ­ци, а дър­жа­ва­та – въ ли­це­то на ДКХ, ко­я­то за­ви­си отъ Ми­нис­тер­ство­то на фи­нан­си­тѣ – ус­лож­ли­во е при­е­ма­ла та­ко­ва тъл­ку­ва­ние на за­ко­на. Ко­га­то меж­ду Бож­ковъ и си­ли­тѣ, сто­я­щи задъ пра­ви­тел­ство­то, нас­тѫп­ва раз­ривъ, дър­жа­ва­та из­вед­нъжъ се сѣ­ща, че нѣ­що не е на­редъ и тръг­ва да си тър­си па­ри­тѣ, ко­и­то е трѣб­ва­ло да ѝ бѫ­дѫтъ пла­те­ни го­ди­ни по-ра­но.

Въ рѣ­ше­ни­е­то си сѫ­дия Ар­ги­ро­ва по­соч­ва не са­мо, че по­ве­де­ни­е­то на ми­нис­тъ­ра на фи­нан­си­тѣ (Вла­дис­лавъ Го­ра­новъ прѣзъ по­со­че­ния пе­ри­одъ) е не­о­бяс­ни­мо. Тя из­ра­зя­ва не­до­у­мѣ­ние и отъ фак­та, че за дѣ­ло­то НАП е на­е­ла вън­шенъ ад­во­катъ, а не нѣ­кой отъ сво­и­тѣ юрис­ти. Та­ка ано­ним­ни­ятъ „ад­во­катъ Р.“ се сдо­би­ва съ хо­но­раръ въ раз­мѣръ на 430 000 лв, оп­рѣ­дѣ­ленъ ка­то про­центъ отъ ма­те­ри­ал­ния ин­те­ресъ по дѣ­ло­то. Въ сѫ­деб­но­то рѣ­ше­ние се по­соч­ва, че по­доб­но дѣйс­твие во­ди до по­тен­ци­ал­ни ще­ти за хаз­на­та – на­ис­ти­на, ако „Ев­ро­фут­болъ“ не ус­пѣе да из­пла­ти хо­но­ра­ра на ад­во­ка­та, той ще бѫ­де по­етъ отъ НАП, т.е. отъ всич­ки из­ряд­ни да­нъ­коп­лат­ци.

ПРѢГ­ЛЪТ­НА ЛИ БО­РИ­СОВЪ ВЪЗ­МУ­ЩЕ­НИ­Е­ТО СИ?

Ко­га­то цѣ­ла­та ка­ша око­ло ха­зар­тни­ятъ „биз­несъ“ на Бож­ковъ се раз­пли­та­ше прѣ­ди го­ди­ни, са­ми­ятъ пре­ми­еръ Бо­ри­совъ се бѣ­ше изу­милъ, че ми­нис­тъ­рътъ му Го­ра­новъ не е нап­ра­вилъ ни­що, за да съ­бе­ре ед­ни 700 млн. да­нъ­ци, дъл­жи­ми отъ раз­но­об­раз­ни фир­ми на Бож­ковъ. То­га­ва въ стра­на има­ше зна­чи­тел­ни про­тес­ти срѣ­щу пра­ви­тел­ство­то и глав­ния про­ку­роръ Ге­шевъ и пре­ми­е­рътъ се ви­дѣ при­ну­денъ да от­стра­ни три­ма отъ ми­нис­три­тѣ си, за­що­то мѣс­тни­тѣ струк­ту­ри на ГЕРБ смѣ­та­ли, че би­ли свър­за­ни съ ДПС.

Как­во оба­че се случ­ва днесъ, по-мал­ко отъ мѣ­сецъ прѣ­ди но­ви­тѣ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри? На 8 мартъ ста­на яс­но, че увол­не­ни­ятъ за връз­ки съ ДПС ми­нис­търъ Мла­денъ Ма­ри­новъ ще ста­ва де­пу­татъ отъ ГЕРБ. Са­ми­ятъ Го­ра­новъ пъкъ, ма­каръ и да не е кан­ди­датъ за на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель, ре­дѣлъ лис­ти­тѣ на ГЕРБ. Вѣр­ни­ятъ на власть­та и па­ри­тѣ „24 ча­са“ по­бър­за да пуб­ли­ку­ва "ана­лизъ“, въ кой­то въз­хва­ля­ва про­фе­си­о­нал­ни­тѣ ка­чес­тва на Го­ра­новъ. Опис­вай­ки ка­ри­е­ра­та му по най-ме­кия въз­мо­женъ на­чинъ, из­да­ни­е­то зак­люч­ва, че „Го­ра­новъ е единъ отъ мал­ко­то, ко­и­то зна­ѭтъ какъ фун­кци­о­ни­ра ед­на дър­жа­ва“. Че ка­дър­ни­тѣ въ ГЕРБ сѫ мал­ко е аз­буч­на ис­ти­на, но че Го­ра­новъ билъ срѣдъ тѣхъ оп­рѣ­дѣ­ле­но е но­ви­на, ко­я­то си зас­лу­жа­ва­ше да бѫ­де под­пи­са­на отъ своя ав­торъ и съз­да­тель. Или мо­же би цѣ­ла­та ре­дак­ция на „24 ча­са“ зас­та­ва задъ то­ва не­лѣ­по твър­де­ние?

ГО­РА­НОВЪ – ДОБ­РИ­ЯТЪ СЪП­РУГЪ И БА­ЩА

Мо­же би един­стве­на­та по­лез­на ин­фор­ма­ция, ко­я­то на­у­ча­ва­ме отъ „ста­ти­я­та“ въ „24 ча­са“ е, че Вла­дис­лавъ Го­ра­новъ нас­ко­ро е ста­налъ ба­ща за тре­ти пѫть. Не на­у­ча­ва­ме, оба­че, да­ли е за­поч­налъ да пла­ща на­емъ за лук­соз­ния апар­та­ментъ, въ кой­то жи­вѣе. Не на­у­ча­ва­ме и как­ва е ис­ти­на­та съ 60-тѣ ми­ли­о­на, ко­и­то Ва­силъ Бож­ковъ твър­дѣ­ше, че е прѣ­далъ на Го­ра­новъ и Бо­ри­совъ ка­то „так­са спо­койс­твие“. По-ло­шо­то е, че прѣд­видъ хлад­нок­ръв­но­то мъл­ча­ние на про­ку­ра­ту­ра­та, Го­ра­новъ ед­ва ли ще бѫ­де обез­спо­ко­енъ. Не и прѣ­ди да из­те­че дав­ность­та и по тѣ­зи из­клю­чи­тел­но съм­ни­тел­ни и скѫ­пос­тру­ва­щи дѣйс­твия и без­дѣйс­твия.