БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Наченки на политическа криза въ Пловдивъ

Чете се за 3 минути

Слѣдъ ефектенъ опозиционенъ лупингъ, Дани Каназирева се завръща въ редицитѣ на ГЕРБ все така непорочна

Да­ни Ка­на­зи­ре­ва, (при)ви­денъ опо­нентъ на ПП „ГЕРБ“ на мѣс­тни из­бо­ри по-ми­на­ла­та го­ди­на, на­лѣ на 1 мартъ по­ред­на пор­ция мас­ло въ огъ­ня на не­до­вол­ство къмъ уп­рав­ле­ни­е­то на Плов­дивъ. Из­бух­на но­ви­на­та, че имен­но тя ог­ла­вя­ва лис­та­та на ГЕРБ въ об­ласть­та. То­ва прѣ­диз­ви­ка гнѣвъ и по­диг­рав­ки на­со­че­ни как­то къмъ са­ма­та нея, та­ка и къмъ пар­ти­я­та ѝ „Съ­юзъ за Плов­дивъ“, чий­то прѣд­се­да­тель въ мо­мен­та е Еве­линъ Па­рас­ковъ. Дѣс­на рѫ­ка на Ка­на­зи­ре­ва, прѣзъ го­ди­ни­тѣ той е ималъ не ед­на враж­да съ об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци отъ ГЕРБ, как­то и съ бив­шия кметъ на гра­да Иванъ То­тевъ (сѫ­що ГЕРБ). Па­рас­ковъ се опи­та да се дис­тан­ци­ра отъ кан­ди­да­ту­ра­та на Ка­на­зи­ре­ва, спо­дѣ­ляй­ки, че тол­ко­ва важ­ни рѣ­ше­ния до­се­га ви­на­ги сѫ би­ли взе­ма­ни слѣдъ об­сѫж­да­не съ из­пъл­ни­тел­ния съ­вѣтъ на „Съ­юзъ за Плов­дивъ“; то­зи пѫть, оба­че, Ка­на­зи­ре­ва дѣйс­тва­ла на своя гла­ва.

ПРѢ­ДИ ДВѢ ГО­ДИ­НИ – КРИ­ТИКЪ, ДНЕСЪ – КАН­ДИ­ДАТЪ-ДЕ­ПУ­ТАТЪ

Рѣ­ше­ни­е­то на Ка­на­зи­ре­ва не е ис­тин­ска из­не­на­да, при по­ло­же­ние, че ско­ро слѣдъ мѣс­тни­тѣ из­бо­ри тя бѣ наз­на­че­на за об­лас­тенъ уп­ра­ви­тель. Ре­ак­ци­и­тѣ къмъ та­зи по­ли­ти­чес­ка ха­ме­ле­он­щи­на оба­че сѫ оп­рав­да­ни. Прѣзъ 2019 г. плов­див­ча­ни гла­су­ва­ха на Ка­на­зи­ре­ва до­вѣ­рие отъ 11,32%, де­веть го­ди­ни слѣдъ ка­то тя бѣ от­стра­не­на отъ ре­ди­ци­тѣ на ГЕРБ, ужъ по нас­то­я­ва­не на Цвѣ­танъ Цвѣ­та­новъ и Ис­кра Фи­до­со­ва. Въ прѣ­диз­бор­на­та си кам­па­ния за кмет­ския постъ тя кри­ти­ку­ва­ше пар­ти­я­та, чи­я­то лис­та днесъ ог­ла­вя­ва, ма­каръ и да я спо­ме­на­ва из­рич­но. Ето часть отъ из­каз­ва­ни­я­та на Ка­на­зи­ре­ва въ мѣ­се­ца прѣ­ди гла­со­по­да­ва­те­ли­тѣ да оти­дѫтъ до ур­ни­тѣ: „Ом­ръз­на ми пар­тий­ни про­те­же­та да рѣ­ша­ватъ за насъ и дѣ­ца­та ни“; „Ние въ Бъл­га­рия жи­вѣ­емъ по единъ то­та­ли­та­ренъ, овех­тѣлъ, цен­тра­ли­зи­ранъ, пар­ти­енъ мо­делъ“; „Цѣ­ло­то от­но­ше­ние на власть­та къмъ ра­бо­те­щи­тѣ хо­ра е сбър­ка­но и ар­ха­ич­но“; „Гра­дътъ ни се за­ду­ша­ва отъ пар­тий­ни схе­ми“.

Стои ли и днесъ задъ тѣ­зи си ду­ми Ка­на­зи­ре­ва? Или прос­то ги пот­вър­жда­ва, прѣв­ръ­щай­ки се въ свой соб­ственъ сѫд­никъ?

ЗДРАВ­КО ДИ­МИТ­РОВЪ – ЛѢ­НИ­ВИ­ЯТЪ КМЕТЪ

По­ред­на­та кап­ка въ пос­ло­вич­на­та ча­ша на не­до­вол­ство­то подъ те­пе­та­та па­да на фо­на на мно­жа­щи се кри­ти­ки къмъ уп­рав­ле­ни­е­то на се­гаш­ния кметъ на гра­да, Здрав­ко Ди­мит­ровъ (ГЕРБ). Спо­редъ из­би­ра­те­ли­тѣ за шес­тна­де­сет­тѣ мѣ­се­ца подъ рѫ­ко­вод­ство­то на Ди­мит­ровъ гра­дътъ нѣ­ма ни­как­во раз­ви­тие. До­ри не се го­во­ри за та­ко­ва въ нѣ­как­во близ­ко бѫ­де­ще! Кме­тътъ най-чес­то би­ва за­бѣ­лѣз­ванъ или да пра­ви из­каз­ва­ния по ак­ту­ал­ни проб­ле­ми, но безъ да пос­лѣд­ватъ как­ви­то и да е дѣйс­твия за рѣ­ша­ва­не­то имъ. Ди­мит­ровъ чес­то прос­то при­сѫт­ства на офи­ци­ал­ни съ­би­тия, ка­то наг­раж­да­ва­не на спор­тис­ти, слѣдъ ка­то въ на­ча­ло­то на ман­да­та му се взе­ха рѣ­ше­ния за прѣк­ра­тя­ва­не на про­це­ду­ри­тѣ по про­ек­ти­тѣ „Мо­дъръ-Ца­ре­вецъ“ и „Вто­ри гре­бенъ ка­налъ“. То­га­ва пре­тек­стътъ бѣ­ше, че об­щи­на­та не раз­по­ла­га съ па­рич­ни срѣд­ства. Ди­мит­ровъ за­поч­на да тру­па от­ри­ца­тел­ни мнѣ­ния срѣ­щу се­бе си и слѣдъ ка­то скан­дал­но не по­ка­ни един­стве­но об­щин­ски­тѣ съ­вѣт­ни­ци отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ на срѣ­ща­та, на ко­я­то ра­зяс­ни кѫ­дѣ ще оти­дѫтъ па­ри­тѣ отъ но­вия об­щин­ски за­емъ въ раз­мѣръ на 120 млн. лв. То­га­ва Ди­мит­ровъ се съ мо­ти­ва, че „при­е­ма са­мо гра­див­на кри­ти­ка“.