БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Щатски сенатори критикуватъ корупцията въ България

Чете се за 4 минути

Споредъ президента това е „съкрушителна оцѣнка“, споредъ ГЕРБ – лично мнѣние

Мнѣ­ни­е­то на Ве­ли­ки­тѣ си­ли отъ край врѣ­ме е прѣд­метъ на об­сѫж­да­ния въ Бъл­га­рия, не са­мо за­що­то по­каз­ва, че дру­ги­тѣ не ни смѣ­татъ за спо­соб­ни са­ми да се спра­вя­ме съ проб­ле­ми­тѣ си, но и за­що­то у насъ кри­тич­ни­тѣ мнѣ­ния прос­то нѣ­матъ глас­ность.

Цѣ­ло лѣ­то има­ше про­тес­ти про­тивъ ко­руп­ци­я­та въ стра­на­та, сѫ­щес­тву­ватъ неп­ра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции, ка­то „Ан­ти­ко­руп­ци­о­ненъ фондъ“, ко­и­то се за­ни­ма­ватъ из­клю­чи­тел­но съ тѣ­зи въп­ро­си. Но въп­рѣ­ки то­ва кри­ти­ка­та отек­ва нѣ­какъ по-дос­то­вѣр­но, ко­га­то ид­ва от­вънъ, въ слу­чая – отъ аме­ри­кан­ски­тѣ се­на­то­ри Бобъ Ме­нен­десъ и Джимъ Ришъ. Тѣ сѫ чле­но­ве на ко­ми­си­я­та за вън­шни от­но­ше­ния въ Се­на­та, а съв­мѣс­тно­то имъ изяв­ле­ние от­нос­но Бъл­га­рия мо­же да бѫ­де про­че­те­но на са­мия сайтъ на ин­сти­ту­ци­я­та.

ПРА­ВИ­ТЕЛ­СТВО­ТО НА БЪЛ­ГА­РИЯ ДА ПОД­КРѢ­ПИ ПРО­ТЕС­ТИ­ТѢ ПРО­ТИВЪ КО­РУП­ЦИ­Я­ТА

На 4 мартъ три аб­за­ца бѣ­ха дос­та­тъч­ни на се­на­то­ри­тѣ, за да опи­шѫтъ слѣд­на­та си­ту­а­ция: от­но­ше­ни­я­та меж­ду САЩ и Бъл­га­рия сѫ все по-здра­ви, но на­ша­та стра­на е въ дъ­но­то на кла­са­ци­я­та за усѣ­ща­не за ко­руп­ция; про­ве­ли сѫ се осем­мѣ­сеч­ни про­тес­ти про­тивъ та­зи об­щес­тве­на яз­ва. Лѣ­че­ни­е­то, ко­е­то се прѣ­по­рѫч­ва е: пра­ви­тел­ство­то да за­щи­ти цѣн­нос­ти­тѣ на про­тес­та и за­ед­но съ сѫ­деб­на­та власть да оси­гу­ри вър­хо­вен­ство на и спаз­ва­не на за­ко­на за всич­ки, а не са­мо за нѣ­кои; ме­ди­и­тѣ да сѫ сво­бод­ни.

Въ изяв­ле­ни­е­то на Ме­нен­десъ и Ришъ нѣ­ма ни­що за­су­ка­но, ни­що за­вър­тѣ­но. То е бе­за­пе­ла­ци­он­но яс­но: власть­та е ко­рум­пи­ра­на, ис­тин­ски­тѣ цѣн­нос­ти сѫ тѣ­зи на ан­тип­ра­ви­тел­стве­ни­тѣ про­тес­ти. Тукъ не зву­чи нѣ­как­ва но­ва ис­ти­на или от­кро­ве­ние сви­ше – на всич­ки бъл­га­ри е яс­но, че ги уп­рав­ля­ватъ ко­рум­пи­ра­ни по­ли­ти­ци, че про­ку­ро­ри и сѫ­дии за­щи­та­ватъ прѣс­тѫп­ни­ци. Но въп­рѣ­ки то­ва е на­сър­дча­ва­що та­зи ис­ти­на да се чуе и от­вънъ.

РА­ДЕВЪ: СЪК­РУ­ШИ­ТЕЛ­НА ОЦѢН­КА

Пръвъ у насъ на щат­ско­то изяв­ле­ние ре­а­ги­ра пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ. То­ва не е ни най-мал­ко из­не­над­ва­що, ка­то се има прѣд­видъ, че той иг­ра­е­ше зна­чи­тел­на ро­ля въ про­тес­ти­тѣ и че се про­ти­во­пос­та­вя­ше от­кри­то как­то на пра­ви­тел­ство­то, та­ка и на глав­ния про­ку­роръ Ге­шевъ чрѣзъ свои из­каз­ва­ния и об­ръ­ще­ния къмъ на­ро­да. Още на 5 мартъ той ока­чес­тве­ни изяв­ле­ни­е­то на Ме­нен­десъ и Ришъ ка­то „сък­ру­ши­тел­на оцѣн­ка“. Той при­пом­ни яс­но из­ра­зе­ни­тѣ си кри­ти­ки къмъ пра­ви­тел­ство­то на Бо­ри­совъ. На 2 сеп­тем­ври, при от­кри­ва­не­то на се­си­я­та на На­род­но­то съб­ра­ние, Ра­девъ бѣ­ше по­ис­калъ отъ пар­ла­мен­тар­на­та три­бу­на ос­тав­ки­тѣ на Бо­ри­совъ и на про­ку­ро­ра Ге­шевъ. Се­га пре­зи­ден­тътъ при­зо­ва­ва пра­ви­тел­ство­то да се вслу­ша по­не въ гла­са на стра­те­ги­чес­кия ни пар­тньоръ САЩ, ка­то не ще да слу­ша гла­са на дър­жав­ния гла­ва.

ГЕРБ: РА­ДЕВЪ И ЦВѢ­ТА­НОВЪ СѪ ВИ­НОВ­НИ, А ПЪКЪ СЕ­НА­ТО­РИ­ТѢ ИЗ­КАЗ­ВАТЪ ЛИЧ­НО МНѢ­НИЕ

Сѫ­що на 5 мартъ, ГЕРБ ор­га­ни­зи­ра­ха бри­фингъ съ учас­ти­е­то на нас­то­я­щия зам.-вън­шенъ ми­нис­търъ Ге­оргъ Ге­ор­ги­евъ и на бив­шия ти­ту­лярь Да­ни­елъ Ми­товъ, кой­то се­га е на из­би­ра­е­мо мѣс­то въ лис­ти­тѣ на пар­ти­я­та на Бо­ри­совъ. Те­за­та на ГЕРБ е прос­та – се­на­то­ри­тѣ сѫ из­ра­зи­ли лич­но мнѣ­ние (но за­що пъкъ то­га­ва е на сай­та на ин­сти­ту­ци­я­та?), а пъкъ за съз­да­ла­та си­ту­а­ция е ви­но­венъ бив­ши­ятъ но­меръ двѣ въ ГЕРБ Цвѣ­танъ Цвѣ­та­новъ. Ви­но­венъ билъ и Ра­девъ, за­що­то вну­ша­валъ, че аме­ри­кан­ски­ятъ се­натъ на­па­далъ бъл­гар­ско­то пра­ви­тел­ство за ко­руп­ци­я­та.

За ГЕРБ всич­ко е на­редъ по слѣд­на­та при­чи­на – Бо­ри­совъ е вли­залъ въ ка­би­не­ти­тѣ на два­ма аме­ри­кан­ски пре­зи­ден­ти (Оба­ма и Тръмпъ). То не­го сѫ го га­ли­ли и два­ма па­пи. Тия фак­ти до­каз­ватъ по без­спо­ренъ на­чинъ, че бъл­га­ро-аме­ри­кан­ски­тѣ и бъл­га­ро-ва­ти­кан­ски­тѣ от­но­ше­ния сѫ въ от­лич­но здра­ве, а въ Бъл­га­рия всич­ко е бе­зуп­рѣч­но. Та­зи неб­ла­го­дар­на змия Цвѣ­та­новъ, оба­че, въп­рѣ­ки че му бѣ прос­те­но за ев­ти­ни­тѣ апар­та­мен­ти, има вли­я­ние въ САЩ и под­стре­ка­ва на­ив­ни­тѣ се­на­то­ри да плю­ятъ по съ­вър­ше­на­та ре­пу­та­ция на бъл­гар­ско­то пра­ви­тел­ство и на бъл­гар­ска­та сѫ­деб­на сис­те­ма. Та­ка или ина­че, каз­ватъ отъ ГЕРБ „ис­тин­ски­тѣ кон­так­ти меж­ду Бъл­га­рия и САЩ не се съ­дър­жатъ въ ед­на на­бър­зо на­пи­са­на на ко­лѣ­но по­зи­ция“. Тѣ се съ­дър­жатъ въ лю­без­нос­ти­тѣ, ко­и­то Бо­ри­совъ и аме­ри­кан­ски­тѣ пре­зи­ден­ти сѫ си раз­мѣ­ни­ли на нез­най­но ка­къвъ езикъ.

Ма­ни­пу­ла­ци­я­та на ГЕРБ е ка­то по учеб­никъ: отъ ед­на стра­на се да­ва ло­гич­но обяс­не­ние за слу­чи­ло­то се ка­то за ре­зул­татъ отъ ко­ва­ренъ за­го­воръ; отъ дру­га стра­на се обяс­ня­ва, че всѫщ­ность ни­що не се е слу­чи­ло.

ЗА­ЩО ЕФЕКТЪ НѢ­МА ДА ИМА

Изяв­ле­ни­е­то на щат­ски­тѣ се­на­то­ри нѣ­ма да има ефектъ въ Бъл­га­рия. При­чи­ни­тѣ сѫ ос­нов­но двѣ: бъл­га­ри­тѣ не оби­чатъ да ги кри­ти­ку­ватъ от­вънъ, а пъкъ та­ка или ина­че не че­тѫтъ ме­дии, ко­и­то да имъ прѣд­ста­вятъ обек­тив­но вън­шна­та кри­ти­ка. Най-мно­го нѣ­кой да из­му­чи САЩ да си гле­датъ ра­бо­та­та и да не се бър­катъ въ „вѫт­рѣш­ни­тѣ ра­бо­ти на не­за­ви­си­ма Бъл­га­рия“. Та­ка де – за­то­ва ли ум­рѣ­ха Лев­ски и Бо­тевъ?