БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Руски шпиони заловени въ София

Чете се за 4 минути

При съвмѣстна акция на множество органи сѫ заловени руски шпиони, заемали високи постове въ българското разузнаване. Имали сѫ достѫпъ до секретна информация на ЕС и НАТО

Прѣзъ из­ми­на­лия день (19 мартъ) въ Бъл­га­рия бѣ про­ве­де­на без­пре­це­ден­тна опе­ра­ция на ор­га­ни­тѣ на си­гур­ность­та – ДАНС, МВР, во­ен­на про­ку­ра­ту­ра, служ­ба Во­ен­на ин­фор­ма­ция.

КОДЪ „ТАЙ­ФУНЪ“

Въ сфе­ра­та на си­гур­ность­та ко­до­ви­тѣ ко­ман­ди сѫ нѣ­що оби­чай­но, а въ кон­крет­ния слу­чай въ ве­чер­ни­тѣ ча­со­ве на 18.03 за Со­фия е билъ обя­венъ кодъ „Тай­фунъ“, а имен­но – пъл­на бло­ка­да на вли­за­не и из­ли­за­не отъ сто­ли­ца­та. Та­ки­ва мѣр­ки се при­ла­гатъ из­клю­чи­тел­но рѣд­ко въ Бъл­га­рия.

Чи­та­те­льтъ ще си по­мис­ли – то­ва е про­дуктъ на по­ред­но­то зак­люч­ва­не за­ра­ди епи­де­ми­о­ло­гич­на­та об­ста­нов­ка. Уви, не.

Прѣзъ из­ми­на­ло­то де­но­но­щие въ Со­фия се ра­зиг­ра кул­ми­на­ци­я­та на мо­же би най-го­лѣ­мия шпи­он­ски скан­далъ въ де­мок­ра­тич­но­то врѣ­ме на Бъл­га­рия.

О.З. ПОЛ­КОВ­НИКЪ ШПИ­О­НИ­РАЛЪ ЗА РУ­СИЯ

Влас­ти­тѣ раз­кри­ватъ схе­ма на рус­ко­то ра­зуз­на­ва­не, ко­я­то об­хва­ща вър­хо­ве­тѣ на дър­жа­ва­та. Ма­каръ да не се спо­ме­на­ва из­рич­но въ офи­ци­ал­но из­не­се­на­та ин­фор­ма­ция, сѫ­дей­ки по пуб­ли­ку­ва­ни­тѣ за­пи­си ре­зи­ден­тътъ на рус­ко­то ра­зуз­на­ва­не вѣ­ро­ят­но е пол­ков­никъ отъ ре­зер­ва Иванъ Или­евъ. Служ­ба Во­ен­на Ин­фор­ма­ция е най-сек­рет­но­то зве­но къмъ ми­нис­тер­ство­то на от­бра­на­та Всѫщ­ностъ служ­ба „Во­ен­на ин­фор­ма­ция“ е ед­но отъ двѣ­тѣ вън­шни ра­зуз­на­ва­ния, а имен­но во­ен­но­то ра­зуз­на­ва­не на Бъл­га­рия.

Ре­зи­ден­тътъ е кон­так­ту­валъ съ 4 ли­ца, ко­и­то сѫ има­ли дос­тѫпъ до кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция – два­ма отъ сѫ­ща­та служ­ба „Во­ен­на ин­фор­ма­ция“ (из­клю­чи­тел­но по­ка­за­тел­но е, че единъ е отъ от­дѣлъ за бор­ба съ хиб­рид­ни­тѣ зап­ла­хи и Ру­сия), единъ отъ сек­рет­на­та сек­ция на На­род­но­то съб­ра­ние и единъ отъ Ми­нис­тер­ство­то на от­бра­на­та на Бъл­га­рия. Ли­це­то въ ми­нис­тер­ство­то на от­бра­на­та е би­ло съ дос­тѫпъ до кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция на ни­во „Сек­рет­но“. Всѫщ­ностъ то­ва е прѣд­пос­лѣд­на­та сте­пень на грифъ, ко­я­то на­ши­тѣ служ­би из­пол­зватъ. Сѫ­що­то ли­це раз­по­ла­га съ та­къвъ дос­тѫпъ и до кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция на съ­ю­зи­тѣ въ ко­и­то чле­ну­ва Бъл­га­рия, а имен­но ЕС и НА­ТО. Въ ис­то­ри­я­та е за­мѣ­се­на и не­го­ва­та съп­ру­га – рус­ки­ня съ двой­но граж­дан­ство, ко­я­то ви­ди­мо се пол­зва съ до­вѣ­ри­е­то на дип­ло­ма­ти­чес­кия със­тавъ на ми­си­я­та на Рус­ка­та Фе­де­ра­ция въ Со­фия и из­пъл­ня­ва ро­ля­та на пос­рѣд­никъ как­то на ин­фор­ма­ция, та­ка и на па­рич­ни срѣд­ства меж­ду ре­зи­ден­та и офи­ци­ал­ни­тѣ прѣд­ста­ви­те­ли на Рус­ка­та Фе­де­ра­ция.

Въ под­слу­ша­ни­тѣ раз­го­во­ри меж­ду ре­зи­ден­та и съп­ру­га­та му, ко­и­то мо­гѫтъ да се на­мѣ­рѭтъ въ ка­на­ла на про­ку­ра­ту­ра­та въ Youtube, се спо­ме­на­ватъ име­то Алек­сан­дъръ и име­то Зи­ня­кинъ. Слѣдъ крат­ка справ­ка въ ак­ту­ал­ния спра­воч­никъ на дип­ло­ма­ти­чес­ки­тѣ прѣд­ста­ви­тел­ства въ Бъл­га­рия, ние от­крих­ме, че на­вѣр­но ста­ва ду­ма за Алек­сан­дъръ Зин­кинъ, ак­ре­ди­ти­ранъ ка­то вто­ри сек­ре­тарь въ по­сол­ство­то на Рус­ка­та Фе­де­ра­ция въ Со­фия. Да­ли то­ва е чо­вѣ­кътъ, на ко­го­то е прѣ­да­ва­на ин­фор­ма­ция ос­та­ва въп­росъ, кой­то бъл­гар­ски­тѣ влас­ти трѣб­ва да раз­слѣд­ватъ. Всѫщ­ностъ въ слѣд­ва­щи­тѣ дни ще се ори­ен­ти­ра­ме из­клю­чи­тел­но лес­но, ако Ми­нис­тер­ство­то на вън­шни­тѣ ра­бо­ти на Бъл­га­рия обя­ви ли­це­то за persona non grata, как­то бѣ нап­ра­ве­но въ близ­ко­то ми­на­ло съ дру­ги ли­ца, чи­я­то дѣй­ность е не­съв­мѣс­ти­ма съ Ви­ен­ска­та кон­вен­ция за дип­ло­ма­ти­чес­ки­тѣ от­но­ше­ня.

МЕЖ­ДУ Ф-16 И ИЗ­БО­РИ­ТѢ

Ин­те­ресъ е прѣд­став­ля­ва­ла ин­фор­ма­ция съб­ра­на отъ на­ши­тѣ служ­би за кон­ти­ген­ти из­вънъ те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та ни: Ру­сия, Бѣ­ла­русъ, На­гор­ни-Ка­ра­бахъ, Си­рия, Близ­кия из­токъ, очак­ва­ни­тѣ бой­ни мно­го­цѣ­ле­ви из­трѣ­би­те­ли F-16 за Бъл­га­рия и дру­ги.

Трѣб­ва да от­бѣ­лѣ­жимъ, че цѣ­ли­ятъ то­зи скан­далъ се случ­ва съв­сѣмъ ско­ро слѣдъ прис­ти­га­не­то на но­ви­ятъ рус­ки пос­ла­никъ въ Со­фия – Н.П. Еле­о­но­ра Мит­ро­фа­но­ва. Всѫщ­ностъ тя бѣ из­пра­те­на въ Со­фия прѣж­дев­рѣ­мен­но, слѣдъ ка­то ре­ди­ца рус­ки дип­ло­ма­ти по­лу­чи­ха 72 ча­са да на­пус­нѫтъ Бъл­га­рия и съ то­ва бѣ сък­ра­тенъ ман­да­тътъ на ней­ния прѣд­шес­тве­никъ – Н.П. Ана­то­лий Ма­ка­ровъ.

Мит­ро­фа­но­ва не е слу­чай­на фи­гу­ра. Тя за­е­ма­ше пос­та на ди­рек­торъ на дър­жав­на­та аген­ция „Рос­сот­руд­ни­чес­тво“ прѣ­ди да бѫ­де из­пра­те­на въ Со­фия. Офи­ци­ал­но аген­ци­я­та се за­ни­ма­ва съ кул­ту­ренъ об­мѣнъ и по­мощь на рус­ки граж­да­ни из­вънъ гра­ни­ца. Не рѣд­ко слу­жи­те­ли на „Рос­сот­руд­ни­чес­тво“ сѫ би­ли за­мѣс­ва­ни въ опе­ра­ции на рус­ки­тѣ служ­би за си­гур­ность. Прѣ­ди из­вѣс­тно врѣ­ме служ­би­тѣ за си­гур­ность на Ре­пуб­ли­ка Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния спо­ме­на­ха, че аген­ти на ГРУ, ко­и­то се ко­ор­ди­ни­ратъ отъ по­сол­ство­та на Рус­ка­та Фе­де­ра­ция въ Со­фия, ре­а­ли­зи­ратъ за­да­чи по дес­та­би­ли­за­ция и дис­кре­ди­ти­ра­не на раз­лич­ни по­ли­ти­чес­ки лич­нос­ти въ ре­ги­о­на. Ние виж­да­ме отъ из­не­се­ни­тѣ до­ку­мен­ти отъ бъл­гар­ска­та про­ку­ра­ту­ра нас­тав­ле­ния за съ­би­ра­не на ин­фор­ма­ция за лич­нос­ти въ го­лѣ­ми под­роб­нос­ти и про­фи­ли­ра­не на ли­ца, ко­и­то слѣдъ то­ва на­вѣр­но би­ха прѣд­став­ля­ва­ли ин­стру­ментъ въ рѫ­цѣ­тѣ на рус­ки­тѣ служ­би.

По­сол­ство­то на Рус­ка­та Фе­де­ра­ция из­ра­зи на­деж­да въ офи­ци­ал­но изяв­ле­ние въ со­ци­ал­ни­тѣ мре­жи, че спе­ку­ла­ци­и­тѣ от­нос­но съп­ри­час­тность­та къмъ ра­зуз­на­ва­тел­на дѣй­ность срѣ­щу ин­те­ре­си­тѣ на Бъл­га­рия ще бѫ­дѫтъ прѣк­ра­те­ни прѣ­ди да има рѣ­ше­ние на сѫ­да.

Бъл­га­рия раз­кри ед­на из­клю­чи­тел­но неп­ри­ят­на за нея мрѣ­жа, на­вѣр­но не безъ по­мощь­та на вън­шни пар­тньор­ски служ­би, ко­и­то не се спо­ме­на­ватъ на то­зи етапъ.

Не трѣб­ва да се про­пус­ка да се от­бѣ­лѣ­жи, че мо­мен­тътъ на раз­ра­зя­ва­не­то на то­зи скан­далъ е по­доз­ри­тел­но бли­зо до прѣд­сто­я­щи­тѣ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри въ Бъл­га­рия на 4 ап­рилъ. Ман­да­тътъ на глав­ния про­ку­роръ е бѣ­лѣ­занъ отъ дѣ­я­ния, за­ра­ди ко­и­то из­би­ра­те­ли­тѣ прог­ре­сив­но гу­бѭтъ до­вѣ­рие въ уп­рав­ля­ва­ща­та пар­тия. Въ ме­ди­и­тѣ имен­но про­ку­ра­ту­ра­та се по­соч­ва ка­то дви­же­ща­та си­ла до­ве­ла до тѣ­зи раз­кри­ва­не­то на шпи­о­ни­тѣ.