БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Идеологътъ: Държавата трѣбва да се намѣси повече въ икономиката

Чете се за 6 минути

За Михаилъ Михалевъ отъ БСП най-хубавото на кабинета Борисовъ 3 е, че си е отишълъ

Иде­о­ло­гътъ е рев­нос­тенъ па­зи­тель на тра­ди­ци­и­тѣ и иден­тич­ность­та на пар­ти­я­та Z. Той е увѣ­ренъ въ пар­тий­на­та си при­над­леж­ность, как­то и въ лич­ния си опитъ и ка­чес­тва. За не­го въз­расть­та не е фак­торъ за то­ва ед­на лич­ность да бѫ­де фак­торъ. Дви­жи се пос­лѣ­до­ва­тел­но и не се стра­ху­ва да по­соч­ва грѣш­ки­тѣ на кон­ку­рен­ци­я­та.

Ми­ха­илъ Ми­ха­левъ е на 34 г., поз­натъ на тър­нов­ци ка­то жур­на­листъ, а ве­че и ка­то най-мла­ди­ятъ прѣд­се­да­тель на мѣс­тна­та струк­ту­ра на БСП въ Тър­но­во. Ка­на­ди­да­тътъ за на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель на лѣ­ви­ца­та каз­ва, че иде­о­ло­ги­я­та е то­ва, ко­е­то го раз­ли­ча­ва отъ ос­та­на­ли­тѣ, а най-ху­ба­во­то на ка­би­не­та Бо­ри­совъ 3 е, че ве­че си и е оти­шълъ.

/media/MMihalev.jpg

Ми­ха­илъ Ми­ха­левъ е кан­ди­датъ за на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель въ 4 МИР, Ве­ли­ко Тър­но­во. Сним­ка: ли­ченъ про­филъ въ Фейс­букъ.

ЗА­ЩО ПО­ЛИ­ТИ­КА­ТА?

Азъ съмъ членъ на БСП отъ 11 го­ди­ни и мал­ко прѣ­ди то­ва се по­я­ви та­зи идея. Прѣзъ тѣ­зи 11 го­ди­ни не съмъ прѣс­ка­чалъ ни­то ед­но стѫ­па­ло, за­поч­нахъ ка­то ре­до­ви членъ, до­ри съ лѣ­пе­не на пла­ка­ти, съ раз­да­ва­не на фла­йе­ри. На Буз­луд­жа по­лу­чихъ член­ска­та си кар­та лич­но отъ Кор­не­лия Ни­но­ва – ни­то азъ бѣхъ прѣд­се­да­тель то­га­ва, ни­то тя, но то­ва мо­же би бѣ­ше нѣ­как­во прѣд­зна­ме­но­ва­ние, мо­же би. Ста­нахъ членъ на пле­ну­ма, прѣд­се­да­тель на мла­деж­ко­то обе­ди­не­ние, за­мѣс­тникъ-прѣд­се­да­тель на об­щин­ския съ­вѣтъ въ Тър­но­во отъ ми­на­ла­та го­ди­на и прѣд­се­да­тель на БСП-Тър­но­во, а отъ ве­че мѣ­сецъ и кан­ди­датъ за на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель. По­ли­ти­ка­та за менъ е на­чинъ да про­мѣ­нишъ нѣ­ща­та въ стра­на­та, иде­о­ло­гия сѫ­що та­ка въ го­лѣ­ма сте­пень, тъй ка­то азъ вѣр­вамъ въ иде­о­ло­ги­я­та на пар­ти­я­та, ко­я­то прѣд­став­ля­вамъ.

Азъ вѣр­вамъ въ иде­о­ло­ги­я­та на пар­ти­я­та, ко­я­то прѣд­став­ля­вамъ.

– Ми­ха­илъ Ми­ха­левъ, БСП.

Спо­редъ Ми­ха­левъ имен­но то­ва раз­ли­ча­ва БСП отъ ос­та­на­ли­тѣ пар­тии: на­ли­чи­е­то на иде­о­ло­гия, ко­я­то се слѣд­ва. Въз­при­е­ма по­ли­ти­ка­та ка­то часть отъ жи­во­та си, на ко­я­то се от­да­ва на­пъл­но.

ПРИ­Е­МАТЪ ЛИ ТЕ НА СЕ­РИ­ОЗ­НО?

Нѣ­ма­ше да ме при­е­матъ на се­ри­оз­но, ако бѣхъ прѣс­ко­чилъ часть отъ всич­ки­тѣ стѫп­ки, ако нап­ра­во бѣхъ ста­налъ ди­рек­тно прѣд­се­да­тель или ди­рек­тно бѣхъ спус­натъ за кан­ди­датъ за на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель. Още по-мал­ко щѣ­ха да ме взе­матъ на се­ри­оз­но ако бѣхъ съ про­фе­сия по­ли­тикъ, но азъ съмъ съ про­фе­сия, ко­я­то съ го­ди­ни­тѣ ми до­не­се и по­пу­ляр­ность въ об­щи­на­та и об­ласть­та. За­то­ва ми се стру­ва, че азъ нѣ­мамъ проб­лемъ съ то­ва да бѫ­дѫ раз­поз­на­ванъ и при­е­манъ на се­ри­оз­но. Ви­на­ги е има­ло сблъ­съкъ на мла­ди и ста­ри, но азъ ви­на­ги съмъ се ста­ралъ да не дѣ­лѭ хо­ра­та по по­ко­лѣ­ния на мла­ди и въз­рас­тни.

Кан­ди­датъ-де­пу­та­тътъ твър­ди, че мла­дость­та не е ка­чес­тво, а до­ри и да е, то е прѣ­ход­но, а хо­ра­та се дѣ­лѭтъ на доб­ри и ло­ши, въ то­ва чис­ло и по­ли­ти­ци­тѣ. На­дѣ­ва се единъ день да ка­жѫтъ за не­го, че е билъ отъ доб­ри­тѣ.

ЗА ОТИ­ВА­ЩО­ТО СИ ПРА­ВИ­ТЕЛ­СТВО

От­ри­ца­тел­ни­тѣ мо­мен­ти сѫ тол­ко­ва мно­го, че нѣ­ма да ни стиг­не врѣ­ме­то… Из­не­на­данъ съмъ, че ка­би­не­тътъ Бо­ри­совъ 3 оцѣ­лѣ слѣдъ всич­ко оно­ва, ко­е­то при­чи­ни на бъл­гар­ския на­родъ, въп­рѣ­ки про­тес­ти­тѣ, въп­рѣ­ки не­до­вол­ство­то на ог­ром­на часть отъ бъл­гар­ския на­родъ, въп­рѣ­ки нат­ру­па­ния ог­ро­менъ вън­шенъ дългъ, въп­рѣ­ки ог­ром­на­та кри­за въ здра­ве­о­паз­ва­не­то и об­ра­зо­ва­ни­е­то, въп­рѣ­ки ог­ром­на­та бѣд­ность въ цѣ­ла­та стра­на, въ цѣ­ли ра­йо­ни хо­ра жи­вѣ­ѭтъ подъ аб­со­лют­ния прагъ на бѣд­ность­та. По­ло­жи­тел­но­то е че, ка­би­не­тътъ въ край­на смѣт­ка си за­ми­на.

По­ло­жи­тел­но­то е че, ка­би­не­тътъ на Бо­ри­совъ въ край­на смѣт­ка си за­ми­на.

–Ми­ха­илъ Ми­ха­левъ, БСП.

Ми­ха­левъ при­пом­ня още скан­да­ли­тѣ, на ко­и­то ста­нах­ме сви­дѣ­те­ли. „Въ всѣ­ки единъ градъ има по единъ суд­жукъ гейтъ, бѣ­ха обиж­да­ни май­ки­тѣ на дѣ­ца съ ув­рѣж­да­ния, бѣх­ме на­ри­ча­ни ту­лу­пи, бѣх­ме уни­жа­ва­ни съ не­из­год­ни сдѣл­ки за са­мо­ле­ти, ко­и­то сме пла­ти­ли, а още не сѫ про­из­ве­де­ни и ско­ро нѣ­ма да дой­дѫтъ въ Бъл­га­рия, бѣ­ше уве­ли­ча­ванъ пос­те­пен­но вън­шни­ятъ дългъ на Бъл­га­рия, фа­ли­ра­ли­тѣ прѣд­при­я­тия, по­каз­ни­ятъ от­казъ на Фол­ксва­генъ да нап­ра­ви за­водъ въ Бъл­га­рия, ко­зи­ру­ва­не­то на Бо­ри­совъ прѣдъ ве­ли­ки­тѣ си­ли, чан­ти­тѣ Бил­ла. Уп­рав­ле­ни­е­то на Бо­ри­сов е ед­на го­лѣ­ма чан­та Бил­ла.

КАКЪ ДА ЗА­ДЪР­ЖИМЪ МЛА­ДИ­ТѢ ВЪ БЪЛ­ГА­РИЯ?

Азъ съмъ по­ло­жи­тел­но нас­тро­енъ и вѣр­вамъ въ про­мѣ­на­та и въ то­ва, че тя ще дой­де отъ мла­ди­тѣ хо­ра, ко­и­то трѣб­ва да ос­та­нѫтъ. То­ва, ко­е­то ще ги за­дър­жи, е ед­на си­гур­на и ста­бил­на срѣ­да за мла­ди­тѣ хо­ра и сѣ­мейс­тва. Не им ли оси­гу­римъ единъ нор­ма­ленъ жи­вотъ въ соб­стве­на­та имъ ро­ди­на, нѣ­ма какъ тѣ да бѫ­дѫтъ за­дър­жа­ни.“ Прог­ра­ма­та на БСП е на­со­че­на към уве­ли­ча­ва­не на раж­да­е­мость­та, под­крѣ­па на мла­ди ро­ди­те­ли, сѣ­мей­но по­до­ход­но об­ла­га­не и раз­лич­ни пре­фе­рен­ции за ра­бо­те­щи ро­ди­те­ли, по­яс­ня­ва Ми­ха­лев.

Дър­жа­ва­та трѣб­ва да се на­мѣ­си въ клю­чо­ви сек­то­ри въ стра­на­та, вклю­чи­тел­но ико­но­ми­ка­та.

– Ми­ха­илъ Ми­ха­левъ, БСП.

Дър­жа­ва­та трѣб­ва да се на­мѣ­си въ клю­чо­ви сек­то­ри въ стра­на­та, вклю­чи­тел­но ико­но­ми­ка­та. Тѣ­зи мла­ди хо­ра, за да ос­та­нѫтъ въ Бъл­га­рия, трѣб­ва да мо­гѫтъ и да ра­бо­тѭтъ въ Бъл­га­рия. Ра­бот­ни мѣс­та – то­ва е ос­нов­но­то, но не за жъл­ти сто­тин­ки. Ве­ли­ко Тър­но­во е из­вѣс­тенъ ка­то гра­да на 600-тѣ ле­ва. Трѣб­ватъ ра­бот­ни мѣс­та съ дос­той­но зап­ла­ща­не за ква­ли­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­лис­ти. Тѣ пър­во на­пус­катъ, за­що­то не се чув­стватъ си­гур­ни въ Бъл­га­рия, вто­ро на­пус­катъ за­ра­ди нис­ки­тѣ до­хо­ди и тре­то на­пус­кат за­ра­ди аро­ган­тна­та без­на­ка­за­ность на бо­го­по­ма­за­ни отъ власть­та хо­ра.

ВЪЗ­МОЖ­НА ЛИ Е ПРО­МѢ­НА ПРѢД­ВИДЪ БЪЛ­ГАР­СКИЯ МАН­ТА­ЛИ­ТЕТЪ?

Бъл­га­ри­тѣ ве­че сѫ без­край­но от­ча­я­ни, за­що­то со­ци­ал­но­то раз­сло­я­ва­не в8 дър­жа­ва­та на­рас­на мно­го. Има единъ ма­лъкъ про­центъ свръх­бо­га­ти хо­ра и единъ го­лѣмъ про­центъ бѣд­ни хо­ра, ко­и­то труд­но пла­щатъ смѣт­ки­тѣ си, не мо­гѫтъ да об­служ­ватъ кре­ди­ти­тѣ си и из­пит­ватъ се­ри­оз­ни зат­руд­не­ния да жи­вѣ­ѭтъ нор­мал­но. Но тъй ка­то мно­го чес­то се да­ва три­бу­на на онѣ­зи хо­ра, ко­и­то сѫ до­вол­ни отъ власть­та, до­вол­ни отъ то­ва, ко­е­то им се случ­ва, за­що­то сѫ за­бо­га­тѣ­ли и уве­ли­ча­ватъ съ го­ди­ни­тѣ сво­е­то бо­гат­ство, за­то­ва се съз­да­ва усѣ­ща­не у нѣ­кои гру­пи хо­ра, че нѣ­ща­та се по­доб­ря­ватъ. Тѣ не се по­доб­ря­ватъ.

Ман­та­ли­те­тътъ на хо­ра­та е та­къвъ, че ко­га­то ви­дѭтъ ре­ал­на про­мѣ­на, ко­га­то ви­дѭтъ нѣ­що, ко­е­то на­ис­ти­на вдъх­ва ку­ражъ, то­га­ва на­ис­ти­на мо­же да по­вѣр­ватъ и да про­мѣ­нѭтъ от­но­ше­ни­е­то си къмъ власть­та. Прос­то къмъ то­зи мо­ментъ тѣ нѣ­матъ доб­рия при­мѣръ, нѣ­матъ на ко­го да по­вѣр­ватъ. Та­зи власть нѣ­ма как да се по­вѣр­ва на нея, тѣ има­ха 10 го­ди­ни, въ ко­и­то хо­ра­та мо­же­ха да имъ по­вѣр­ватъ, а тѣ ста­на­ха още по-обез­вѣ­ре­ни. Ко­га­то се смѣ­ни то­ва пра­ви­тел­ство и наг­ла­са­та на хо­ра­та ще бъ­де про­мѣ­не­на.

Кан­ди­да­тътъ на БСП е ка­те­го­рич­но не­съг­ла­сенъ съ твър­де­ни­е­то, че всѣ­ки на­родъ зас­лу­жа­ва уп­рав­ля­ва­щи­тѣ си.

Ни­кой на­родъ не зас­лу­жа­ва та­ки­ва уп­рав­ля­ва­щи ка­то на­ши­тѣ въ мо­мен­та.

– Ми­ха­илъ Ми­ха­левъ, БСП.

Вѣр­но е, че на из­бо­ри­тѣ хо­ра­та оти­ватъ и гла­су­ватъ, но не мис­лѭ и че из­бо­ри­тѣ ви­на­ги сѫ би­ли чес­тни, не мис­лѭ, че ви­на­ги се е случ­ва­ло то­ва, ко­е­то ис­катъ хо­ра­та. Ни­кой на­родъ не зас­лу­жа­ва та­ки­ва уп­рав­ля­ва­щи ка­то на­ши­тѣ въ мо­мен­та.