БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Франция: партията на Льо Пенъ се опитва да ограничи българскитѣ избиратели

Чете се за 4 минути

Кметътъ на Моасакъ се противопостави на отварянето на българска избирателна секция въ градчето.

Бъл­гар­ски­тѣ из­бо­ри, нас­ро­че­ни за 4 ап­рилъ, се по­я­ви­ха и въ френ­ска­та пре­са. Шес­тде­сеть за­яв­ле­ния, нуж­ни­тѣ за от­ва­ря­не на из­би­ра­тел­на сек­ция, се съб­ра­ха въ град­че­то Мо­а­сакъ (юго­за­пад­на Фран­ция). Кме­тътъ на на­се­ле­но­то мѣс­то, Ро­менъ Ло­пезъ, отъ пар­ти­я­та на Ма­ринь Льо Пенъ, оба­че се опи­та да поп­рѣ­чи на оси­гу­ря­ва­не­то на из­бор­но по­мѣ­ще­ние, съ­об­ща­ва ре­ги­о­нал­ни­ятъ вѣс­тникъ „Ла Де­пешъ“ (La Dépêche) въ из­да­ни­е­то си отъ 22 мартъ. Ста­ти­я­та, под­пи­са­на отъ Максъ Ла­га­ригъ, съ­дър­жа лю­бо­пит­ни и час­тич­но не­точ­ни свѣ­дѣ­ния – твър­ди се, че бъл­гар­ско­то по­сол­ство въ Фран­ция е по­ис­ка­ло отъ кме­та на Мо­а­сакъ да оси­гу­ри по­мѣ­ще­ние, но сѫ­що та­ка и пер­со­налъ, за про­веж­да­не­то на бъл­гар­ски­тѣ из­бо­ри. Из­точ­никъ на тѣ­зи лъ­жи без­спор­но е имен­но кме­та на Мо­а­сакъ.

ЛЪ­ЖИ НА ЕД­РО

По ду­ми­тѣ на Ло­пезъ, ци­ти­ра­ни въ ста­ти­я­та, бъл­гар­ски­тѣ граж­да­ни раз­по­ла­гатъ съ въз­мож­ность­та да гла­су­ватъ по по­ща­та или чрѣзъ пъл­но­мощ­никъ и про­веж­да­не­то на „кла­си­чес­ки“ из­бо­ри прос­то не е не­об­хо­ди­мо. Спо­редъ не­го от­ва­ря­не­то на бъл­гар­ска из­би­ра­тел­на сек­ция би би­ло опа­сенъ пре­це­дентъ: „Ако ор­га­ни­зи­ра­ме из­бо­ри за бъл­га­ри­тѣ, дру­ги­тѣ чуж­ден­ци отъ об­щи­на­та ще по­ис­катъ сѫ­що­то. Нѣ­ма да нас­мог­немъ, а и не ни е то­ва ра­бо­та­та“. Из­ли­за, че де­мок­ра­ци­я­та е са­мо за фран­цу­зи съ вѣ­ков­но по­тек­ло.

Ако ор­га­ни­зи­ра­ме из­бо­ри за бъл­га­ри­тѣ, дру­ги­тѣ чуж­ден­ци отъ об­щи­на­та ще по­ис­катъ сѫ­що­то. Нѣ­ма да нас­мог­немъ, а и не ни е то­ва ра­бо­та­та.

– Р. Ло­пезъ, кметъ на Мо­а­сакъ (Фран­ция).

По-на­та­тъкъ Ло­пезъ бук­вал­но за­я­вя­ва: „Не би би­ло ло­гич­но да нап­ра­вимъ из­би­ра­тел­на сек­ция въ об­щин­ска за­ла и съ слу­жи­те­ли на об­щи­на­та“. Съ­пар­ти­е­цътъ на Льо Пенъ от­кро­ве­но лъ­же, за­що­то отъ не­го ни­ко­га не е ис­ка­но да оси­гу­ря­ва пер­со­налъ! Пис­мо­то на бъл­гар­ския пос­ла­никъ въ Па­рижъ, Ни­ко­лай Мил­ковъ, из­пра­те­но до всич­ки кме­то­ве на френ­ски на­се­ле­ни мѣс­та, кѫ­дѣ­то е нуж­но да се от­во­ри бъл­гар­ска сек­ция, съ­дър­жа един­стве­но мол­ба за прѣ­дос­та­вя­не на по­мѣ­ще­ние, ур­на и ка­бин­ки за гла­су­ва­не, и то срѣ­щу зап­ла­ща­не.

Опо­зи­ци­я­та въ об­щин­ския съ­вѣтъ въ Мо­а­сакъ се учуд­ва отъ дѣйс­тви­я­та на кме­та. Рѫ­ко­во­ди­тел­ка­та ѝ Ес­тель Ема­ми по­соч­ва, че пос­тѫп­ка­та на Ло­пезъ „из­да­ва виж­да­не­то му за де­мок­ра­ция“.

ДРУЖ­БА­ТА МЕЖ­ДУ ПАР­ТИ­Я­ТА НА ЛЬО ПЕНЪ И БЪЛ­ГАР­СКИ­ТѢ „ПАТ­РИ­О­ТИ“

Пар­тия на Ма­ринь Льо Пенъ, нас­ко­ро прѣк­ръс­те­на „На­ци­о­нал­но обе­ди­не­ние“, за да се за­ли­чи бой­но­то зву­че­ние на ста­ро­то име „На­ци­о­на­ленъ фронтъ“, е сво­е­об­ра­зенъ на ек­ви­ва­лентъ на бъл­гар­ски­тѣ „пат­ри­о­тич­ни“ об­ра­зу­ва­ния – ВМРО, НФСБ, „Во­ля“ и мно­го дру­ги. На 26 мартъ Ве­се­линъ Ма­реш­ки, рѫ­ко­во­ди­тель на „Во­ля“, по­лу­чи чес­тит­ка за рож­де­ния си день не отъ ко­го да е, а имен­но отъ прѣд­се­да­тел­ка­та на „На­ци­о­нал­но­то обе­ди­не­ние“. Въ поз­дра­ви­тел­но­то си съ­об­ще­ние Льо Пенъ ока­чес­твя­ва пар­ти­я­та на Ма­реш­ки ка­то „се­ри­оз­на ал­тер­на­ти­ва“; ка­то за­щит­ни­ци на „су­ве­ре­ни­те­та на на­ци­и­тѣ“ Льо Пенъ по­соч­ва са­ма­та се­бе си и вар­нен­ския ап­те­карь. Дъ­ще­ря­та на Жанъ-Ма­ри Льо Пенъ оба­че не спо­ме­на­ва и ду­ма за дѣйс­тви­я­та на своя съ­пар­ти­ецъ Ло­пезъ въ Мо­а­сакъ. Да­ли пъкъ тѣ не би­ха ли­ши­ли „Во­ля“ и ко­а­ли­ци­он­ния ѝ пар­тньор НСФБ отъ цѣн­ни гла­со­ве? Все пакъ, из­би­рай­ки си кметъ отъ „На­ци­о­нал­но­то обе­ди­не­ние“, Мо­а­сакъ се е по­ка­залъ ка­то бра­ни­тель на го­рѣ­ци­ти­ра­ния „су­ве­ре­ни­тетъ на на­ци­и­тѣ“ и не е из­клю­че­но въ то­зи кли­матъ на „пат­ри­о­ти­зъмъ“ из­би­ра­те­ли­тѣ да се на­со­чѫтъ къмъ ко­а­ли­ци­я­та на Ма­реш­ки и Ва­ле­ри Си­ме­о­новъ.

ДА ОГ­РА­НИ­ЧА­ВАШЪ НЕ­У­ДОБ­НИ­ТѢ

Яв­но пат­ри­о­ти­тѣ отъ всич­ки стра­ни иматъ и та­зи неп­ри­ят­на об­ща чер­та: да се стре­мѭтъ вся­чес­ки да ог­ра­ни­ча­ватъ из­би­ра­тел­ни­тѣ пра­ва на граж­да­ни­тѣ. Имен­но по прѣд­ло­же­ние на то­га­ваш­ния „Пат­ри­о­ти­ченъ фронтъ“ прѣзъ 2016 г. бѣ въ­ве­де­но ог­ра­ни­че­ни­е­то за раз­кри­ва­не на не по­ве­че отъ 35 из­би­ра­тел­ни сек­ции въ чуж­би­на. То­га­ва под­пи­си­тѣ си подъ прѣд­ло­же­ни­е­то по­ло­жи­ха де­пу­та­ти отъ ГЕРБ, отъ ПФ, но и отъ „Ре­фор­ма­тор­ския блокъ“ и пар­ти­я­та на Ни­ко­лай Ба­ре­ковъ, от­дав­на по­тъ­на­ла въ зас­лу­же­но заб­ве­ние. Въ ре­зул­татъ имен­но на тѣ­зи „пат­ри­о­тич­ни“ про­мѣ­ни на 4 ап­рилъ въ САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния и Тур­ция ще бѫ­дѫтъ раз­кри­ти мно­го по-мал­ко из­би­ра­тел­ни сек­ции, от­кол­ко­то прѣд­по­ла­гатъ съб­ра­ни­тѣ за­яв­ле­ния за гла­су­ва­не въ чуж­би­на.

Пакъ въ ли­ни­я­та на ог­ра­ни­ча­ва­не на пра­ва­та на не­у­доб­ни­тѣ из­би­ра­те­ли, Ва­ле­ри Си­ме­о­новъ бѣ­ше поп­рѣ­чилъ на бъл­гар­ски ба­би да прѣ­ми­нѫтъ гра­ни­ца­та ни съ Тур­ция, за да гла­су­ватъ въ пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри прѣзъ 2017 г. От­прѣ­ди че­ти­ри го­ди­ни да­ти­ратъ кри­ла­ти­тѣ му ду­ми: „Тая, пъл­нич­ка­та ба­ба, меж­ду дру­го­то, нѣ­ма­те прѣд­ста­ва кол­ко наг­ла бѣ­ше“.

Тая, пъл­нич­ка­та ба­ба, меж­ду дру­го­то, нѣ­ма­те прѣд­ста­ва кол­ко наг­ла бѣ­ше.

– Ва­ле­ри Си­ме­о­новъ (НФСБ).

ИЗ­БО­РИ ВЪ МО­А­САКЪ ЩЕ ИМА

Въп­рѣ­ки уси­ли­я­та на чис­ток­ръв­ния фран­цу­зинъ Ло­пезъ, бъл­га­ри­тѣ въ Мо­а­сакъ ще мо­гѫтъ да гла­су­ватъ – по­мѣ­ще­ние е би­ло оси­гу­ре­но. Ста­ва въп­росъ за прос­то­ренъ... га­ражъ. Да се на­дѣ­ва­ме, че слѣдъ из­бо­ри­тѣ на 4 ап­рилъ чис­ток­ръв­ни­тѣ бъл­га­ри Си­ди, Кон­тре­ра и Шква­рекъ нѣ­ма да мо­гѫтъ да прѣ­чѫтъ на бъл­га­ри­тѣ въ чуж­би­на да гла­су­ватъ.

/media/moissac.png

Га­ра­жътъ въ Мо­а­сакъ, кѫ­дѣ­то ще мо­гѫтъ да гла­су­ватъ съг­раж­да­ни­тѣ ни на 4 ап­рилъ. Сним­ка отъ Google Maps.