БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

„Има такъвъ народъ“ на Слави Трифоновъ нѣма да прави правителство

Чете се за 7 минути

Слави Трифоновъ съобщи въ Фейсбукъ, че партията му ще върне неизпълненъ мандата за съставяне на правителство

Сла­ви Три­фо­новъ нѣ­ма да пра­ви пра­ви­тел­ство. Но­ви­на­та се очак­ва­ше още отъ 15 ап­рилъ, ко­га­то бѣ от­кри­то но­во­то На­род­но съб­ра­ние. Въ рѣчь­та си прѣдъ де­пу­та­ти­тѣ Тош­ко Йор­да­новъ, прѣд­се­да­тель на гру­па­та на „Има та­къвъ на­родъ“ да­де знакъ, че но­ва­та пар­тия не ис­ка да уп­рав­ля­ва при нас­то­я­щи­тѣ ус­ло­вия. То­зи знакъ бѣ мно­гок­рат­но пот­вър­денъ въ слѣд­ва­щи­тѣ дни. Въп­рѣ­ки то­ва по­ве­че­то пар­тий­ни фи­гу­ри и ана­ли­за­то­ри ско­чи­ха все ед­но има сен­за­ция. Трѣб­ва да се прив­ли­ча вни­ма­ние, не за дру­го.

СЛѢДЪ ПРО­ВА­ЛА НА ГЕРБ – ОТ­КА­ЗЪТЪ НА „ИМА ТА­КЪВЪ НА­РОДЪ“

На 23 ап­рилъ ГЕРБ вър­на­ха не­из­пъл­ненъ ман­да­та, кой­то пре­зи­ден­тътъ имъ бѣ­ше врѫ­чилъ сѫ­ща­та сед­ми­ца. При­чи­на­та – ни­кой не прие по­ка­на­та имъ за прѣ­го­во­ри за под­крѣ­па за пра­ви­тел­ство. Но­ви­на­та бѣ съ­об­ще­на сѫ­що въ Фейс­букъ, въ ди­рек­тно из­лѫч­ва­не отъ до­ма на Бой­ко Бо­ри­совъ въ Бан­кя. Бо­ри­совъ се е око­палъ тамъ отъ нѣ­кол­ко дни и уп­рав­ля­ва отъ хо­ла си, твър­дей­ки, че ве­че не е ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель.

Въ то­зи мо­ментъ ста­на оче­из­бод­но оче­вид­но­то – че вто­ри­ятъ ман­датъ ще оти­де при Сла­ви Три­фо­новъ. Са­мо прѣ­ди двѣ сед­ми­ци всич­ки го­во­рѣ­ха, че за „Има та­къвъ на­родъ“ би би­ло по­ли­ти­чес­ко са­мо­у­бийс­тво да сфор­ми­ратъ пра­ви­тел­ство. Щомъ се стиг­на до дѣйс­тви­тел­на въз­мож­ность то­ва да се слу­чи, ана­ли­за­то­ри­тѣ смѣ­ни­ха при­пѣ­ва и се­га се чу­дѭтъ какъ е въз­мож­но Три­фо­новъ да се ли­ши отъ шан­са да уп­рав­ля­ва.

Мо­же ли оба­че „Има та­къвъ на­родъ“ на­ис­ти­на да уп­рав­ля­ва съ по-мал­ко отъ ед­на чет­върть отъ де­пу­та­ти­тѣ въ На­род­но­то съб­ра­ние? От­го­во­рътъ е ясенъ – не и ако има на­мѣ­ре­ние да про­кар­ва своя по­ли­ти­ка. Мно­зин­ство­то си ос­та­ва на „пар­ти­и­тѣ на ста­тук­во­то“ ГЕРБ, БСП и ДПС, ко­и­то за­ед­но кон­тро­ли­ратъ 148 де­пу­та­ти, да­лечъ надъ нуж­ни­тѣ 121 за про­кар­ва­не на поч­ти всѣ­как­ви за­ко­ни, рѣ­ше­ния и наз­на­че­ния.

КОЙ Е НАЙ-ОС­ТРО­У­МЕНЪ НА ТЕ­МА ШАХЪ

Вли­за­не­то въ пар­ла­мен­та на Ан­то­а­не­та Сте­фа­но­ва, свѣ­то­венъ шам­пи­онъ по шах­матъ при же­ни­тѣ, прив­лѣ­че вни­ма­ние отъ са­мо­то на­ча­ло. Ос­тро­у­ми­я­та на чер­но-бѣ­ла те­ма­ти­ка оба­че дос­тиг­на­ха пи­ка си, ко­га­то Три­фо­новъ за­я­ви, че имен­но Сте­фа­но­ва ще е кан­ди­да­тътъ за ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель на „Има та­къвъ на­родъ“. На нея се па­да честь­та да по­лу­чи единъ листъ хар­тия отъ пре­зи­ден­та Ру­менъ Ра­девъ, за да му го вър­не „на се­кун­да­та“ по ду­ми­тѣ на Сла­ви Три­фо­новъ.

Ко­га­то ца­рьтъ е въ ѫгъ­ла и пѣш­ка­та има шансъ да нап­рѣд­не и да ста­не ца­ри­ца, е стран­но да обър­нешъ дъс­ка­та и да съ­бо­ришъ всич­ки фи­гу­ри.

– Ма­рия Ка­понъ, „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“

Хо­дътъ на Сла­ви Три­фо­новъ оба­че е аб­со­лют­но ло­ги­ченъ, ма­каръ и пос­лѣ­ди­ци­тѣ отъ не­го да сѫ не­яс­ни. Дру­го е яс­но – съ нас­то­я­щия със­тавъ на На­род­но­то съб­ра­ние про­мѣ­на не мо­же да бѫ­де пос­тиг­на­та. То­ва си про­ли­ча ве­че нѣ­кол­кок­рат­но, нап­ри­мѣръ въ под­крѣ­па­та за Ге­шевъ, ко­я­то из­ра­зи­ха спло­те­но „пар­ти­и­тѣ на ста­тук­во­то“.

КЪМЪ НО­ВИ ИЗ­БО­РИ ПРѢЗЪ ЮЛИ

За­го­во­ри се, че но­ви­тѣ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри ще сѫ юли мѣ­сецъ, за­що­то тре­ти­ятъ ман­датъ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство нѣ­ма какъ да ус­пѣе. Слѣд­ва слу­жеб­но пра­ви­тел­ство на пре­зи­ден­та и новъ вотъ. Са­мо­то слу­жеб­но пра­ви­тел­ство ще уп­рав­ля­ва, раз­би­ра се, до из­лѫч­ва­не на но­во ре­дов­но пра­ви­тел­ство. Сти­га та­ко­ва да бѫ­де на­ис­ти­на из­лѫ­че­но. Меж­дув­рѣ­мен­но есень­та ще се със­то­ѭтъ из­бо­ри за пре­зи­дентъ, са­мо единъ учас­тникъ въ ко­и­то е ясенъ за­се­га – Ру­менъ Ра­девъ.

Ра­девъ има пра­во да да­де тре­тия ман­датъ на ко­я­то пар­тия прѣ­цѣ­ни самъ. Ло­гич­но из­глеж­да той да оти­де у БСП. При­чи­ни­тѣ за то­ва сѫ мно­гоб­рой­ни. Пър­во, имен­но со­ци­а­лис­ти­тѣ сѫ тре­та по­ли­ти­чес­ка си­ла. Вто­ро, тѣ сѫ „род­на­та“ пар­тия на Ра­девъ – ма­каръ и да спе­че­ли пър­вия си ман­датъ ка­то не­за­ви­симъ, той бѣ­ше кан­ди­да­ту­ра­та имен­но на БСП. Под­крѣ­па за вто­ри ман­датъ му бѣ­ше ве­че офи­ци­ал­но да­де­на слѣдъ из­бо­ри­тѣ. На тре­то мѣс­то, ло­гич­но е имен­но БСП да по­лу­чи ман­датъ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство, за­що­то „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“ не го ис­катъ тоя ман­датъ, а ДПС сѫ ом­раз­ни на всич­ки (и съ пра­во).

Смѣт­ка­та на всич­ки из­глеж­да е слѣд­на­та: Ра­девъ раз­пус­ка пар­ла­мен­та прѣзъ май и наз­на­ча­ва из­бо­ри слѣдъ два мѣ­се­ца, как­то е по Кон­сти­ту­ция, т. е. прѣзъ юли.

ПРИ­БЪР­ЗА­НО БЪР­ЗА­НЕ

Ме­дии и ана­ли­за­то­ри мо­же би смѣ­татъ мал­ко при­бър­за­но. Слѣдъ ка­то ГЕРБ вър­на­ха своя не­из­пъл­ненъ ман­датъ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство, пре­зи­ден­тътъ за­я­ви, че ис­ка да да­де врѣ­ме на пар­ла­мен­та да ра­бо­ти.

Нѣ­ма оп­рѣ­дѣ­ленъ срокъ въ Кон­сти­ту­ци­я­та меж­ду пър­вия и вто­рия ман­датъ. Виж­да­те, че пар­ла­мен­тътъ за­ра­бо­ти енер­гич­но, раз­глеж­датъ се важ­ни за­ко­ноп­ро­ек­ти. Бъл­га­ри­тѣ очак­ватъ рѣ­ше­ния, ко­и­то да бѫ­дѫтъ взе­ти отъ то­зи пар­ла­ментъ. Трѣб­ва да му да­демъ шансъ да свър­ши по­лез­на ра­бо­та, за как­ва­то ве­че има се­ри­оз­ни за­я­ви“ за­я­ви дър­жав­ни­ятъ гла­ва на 24 ап­рилъ. Да­ли то­га­ва ве­че е зна­елъ, че Сла­ви Три­фо­новъ нѣ­ма да пра­ви пра­ви­тел­ство? Съ си­гур­ность. То­ва му е би­ло ка­за­но още на 19 ап­рилъ по врѣ­ме на кон­сул­та­ци­и­тѣ съ пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­ни­тѣ гру­пи.

Трѣб­ва да да­демъ шансъ на то­зи пар­ла­ментъ да свър­ши по­лез­на ра­бо­та.

– Ру­менъ Ра­девъ, пре­зи­дентъ на Бъл­га­рия.

На те­о­рия Ра­девъ би мо­гълъ да ча­ка до есень­та прѣ­ди да врѫ­чи на „Има та­къвъ на­родъ“ ман­да­та, кой­то тѣ ще му вър­нѫтъ. Би мо­гълъ до­ри да ча­ка по­ве­че, нап­ри­мѣръ до­ка­то ми­нѫтъ пре­зи­ден­тски­тѣ из­бо­ри. Ще го нап­ра­ви ли? Съ си­гур­ность не. При из­бо­ра на Иванъ Ге­шевъ за гла­венъ про­ку­роръ пре­зи­ден­тътъ сѫ­що има­ше въз­мож­ность да про­та­ка без­край, но той из­ча­ка ед­ва двѣ сед­ми­ци.

Улов­ка­та е, че до­ка­то то­зи пар­ла­ментъ за­се­да­ва, ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель ос­та­ва Бой­ко Бо­ри­совъ.

ПРА­ВИ­ТЕЛ­СТВО­ТО НА ГЕРБ СЪ ВЪР­ЗА­НИ РѪ­ЦѢ

На 22 ап­рилъ На­род­но­то съб­ра­ние прие рѣ­ше­ние, съ ко­е­то заб­ра­ня­ва на пра­ви­тел­ство­то да из­вър­шва оп­рѣ­дѣ­ле­ни дѣйс­твия (нѣ­кои наз­на­че­ния, раз­по­реж­да­не съ иму­щес­тво и дру­ги). Рѣ­ше­ни­е­то бѣ офор­ме­но ка­то „Мо­ра­то­ри­умъ вър­ху оп­рѣ­дѣ­ле­ни дѣйс­твия на дър­жав­ни­тѣ ор­га­ни“. Яв­но си­ла­та му е дос­та­тъч­но го­лѣ­ма, за­що­то отъ ГЕРБ ско­чи­ха ка­то ужи­ле­ни и ве­че се­зи­ра­ха Кон­сти­ту­ци­он­ния сѫдъ (КС), съ ис­ка­не да обя­ви мо­ра­то­ри­у­ма за про­ти­во­рѣ­чащъ на Кон­сти­ту­ци­я­та. По прин­ципъ КС не е отъ най-бър­зо дѣйс­тва­щи­тѣ ин­сти­ту­ции, а рѣ­ше­ни­я­та му не сѫ рет­ро­ак­тив­ни. То­ва оз­на­ча­ва, че до­ри и КС да от­мѣ­ни рѣ­ше­ни­е­то на На­род­но­то съб­ра­ние, при­мѣр­но прѣзъ май, мо­ра­то­ри­у­мътъ и пос­лѣд­стви­я­та му прѣ­ди то­ва ще сѫ съв­сѣмъ за­кон­ни. А прѣзъ май Бо­ри­совъ мо­же ве­че да е сдалъ мѣс­то­то си на слу­же­бенъ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель.

ГЕРБ съ си­гур­ность не гу­бѭтъ отъ но­ви из­бо­ри: ре­зул­та­тътъ имъ ед­ва ли ще пад­не, мно­го е въз­мож­но пос­луш­ни­тѣ имъ „пар­тньо­ри“ отъ ВМРО, ВО­ЛЯ и дру­ги по­ли­ти­чес­ки из­три­вал­ки да влѣ­зѫтъ въ НС и да имъ до­не­сѫтъ цѣн­ни и ев­ти­ни гла­со­ве. Дру­га при­чи­на ГЕРБ да не пла­чѫтъ за XLV На­род­но съб­ра­ние е, че имен­но то за­поч­на про­вѣр­ка на дѣй­ность­та на пра­ви­тел­ство­то на Бо­ри­совъ.

На 23 ап­рилъ ве­черь­та Мая Ма­но­ло­ва, прѣд­се­да­тел­ка на пар­ла­мен­тар­на­та ко­ми­сия за про­вѣр­ка­та на Бо­ри­совъ, „на­хъл­та“ въ дър­жав­на­та ком­па­ния „Бул­гар­тран­сгазъ“ съ ис­ка­не да ѝ бѫ­де прѣ­дос­та­ве­на на елек­тро­ненъ но­си­тель цѣ­ла­та до­ку­мен­та­ция за га­зо­вия про­ектъ „Тур­ски по­токъ“, кой­то бѣ пос­тро­енъ отъ Бъл­га­рия, безъ да има от­бив­ка по трѫ­ба­та. Яв­но има как­во да се крие, за­що­то въ ком­па­ни­я­та от­нѣ­кѫ­дѣ се по­я­ви ми­нис­тър­ка­та на ГЕРБ Те­ме­нуж­ка Пет­ко­ва, за да бра­ни про­це­ду­ри и дър­жав­ни тай­ни.

Спо­редъ Пет­ко­ва ис­ка­на­та до­ку­мен­та­ция е нѣ­кол­ко хи­ля­ди стра­ни­ци, на­лич­на е са­мо на хар­тия и трѣб­ва­ло да бѫ­де прѣ­дос­та­ве­на на ко­пия съ под­писъ и пе­чатъ „Вѣр­но съ ори­ги­на­ла“. То безъ пе­чатъ не мо­же. Цѣ­ла­та ко­ми­сия, ко­я­то има по­тен­ци­алъ да тро­ви жи­во­та на ГЕРБ, би отиш­ла въ не­би­ти­е­то въ мо­мен­та, въ кой­то Ра­девъ раз­пус­не на­род­но­то съб­ра­ние.

ИЗ­БО­РИ И ПАКЪ БО­РИ­СОВЪ?

Проб­ле­мътъ на бъл­гар­ски­тѣ из­бо­ри не е ме­ха­ни­ка­та, по ко­я­то се про­веж­датъ. Съ или безъ ви­де­о­из­лѫч­ва­не на бро­е­не­то на бю­ле­ти­ни­тѣ, ни­що нѣ­ма да се про­мѣ­ни. Проб­ле­мътъ е, че нѣ­ма опо­зи­ци­он­на пар­тия, ко­я­то да е спо­соб­на да из­тлас­ка ГЕРБ отъ пър­во­то мѣс­то. Нѣ­ма и опо­зи­ци­он­на ко­а­ли­ция, ко­я­то да го нап­ра­ви. Отъ дру­га стра­на са­ми­тѣ ГЕРБ нѣ­матъ си­ли за нѣ­що близ­ко до соб­стве­но мно­зин­ство. Тѣ оба­че мо­гѫтъ да раз­чи­татъ на без­гръб­нач­ни съ­юз­ни­ци, как­ви­то има­ха въ прѣд­ния пар­ла­ментъ цѣ­ли че­ти­ри го­ди­ни.

Та­ка че ко­га­то и да сѫ но­ви­тѣ из­бо­ри, тѣ или ще до­ве­дѫтъ Бо­ри­совъ на власть или ще на­ка­ратъ опо­зи­ци­я­та да про­у­мѣе, че трѣб­ва да се обе­ди­ни. То­зи пѫть на­ис­ти­на.