БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Акценти въ рѣчитѣ при откриването на XLV Народно събрание

Чете се за 8 минути

Промѣнитѣ въ изборното законодателство и връщане на контрола на НС надъ изпълнителната власть сѫ приоритети за всички, освѣнъ ГЕРБ

Три сѫ ос­нов­ни­тѣ при­о­ри­те­ти прѣдъ но­во­то На­род­но съб­ра­ние: спра­вя­не съ кри­за­та прѣ­диз­ви­ка­на отъ ко­ро­на­ви­ру­са, бър­зи про­мѣ­ни въ из­бор­но­то за­ко­но­да­тел­ство и връ­ща­не къмъ ка­чес­твенъ пар­ла­мен­та­ренъ кон­тролъ надъ дѣйс­тви­я­та на из­пъл­ни­тел­на­та власть. То­ва ста­на яс­но отъ рѣ­чи­тѣ, ко­и­то про­из­не­со­ха при от­кри­ва­не­то на На­род­но­то съб­ра­ние пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ и прѣд­ста­ви­те­ли на шес­ттѣ пар­ла­мен­тар­ни гру­пи.

МИ­КА ЗАЙ­КО­ВА, „ИМА ТА­КЪВЪ НА­РОДЪ“: ИЗ­БИ­РА­ТЕ­ЛИ­ТѢ ИС­КАТЪ ПРО­МѢ­НА

Как­то по­ве­ля­ва Кон­сти­ту­ци­я­та, пър­во­то за­се­да­ние на На­род­но­то съб­ра­ние за­поч­на подъ прѣд­се­да­тел­ство­то на най-въз­рас­тна­та на­род­на прѣд­ста­ви­тел­ка, ико­но­мис­тка­та Ми­ка Зай­ко­ва отъ „Има та­къвъ на­родъ“. Въ крат­ко­то си сло­во, Зай­ко­ва за­я­ви: „На­ро­дътъ мно­го пѫ­ти е каз­валъ ис­ти­на­та: да­ли на про­тес­ти, да­ли на ре­фе­рен­думъ, да­ли на из­бо­ри. Той ни из­пра­ти въ та­зи за­ла съ ед­на по­рѫ­ка: про­мѣ­на!“.

До­а­йе­нътъ на На­род­но­то съб­ра­ние из­ка­за огор­че­ни­е­то си отъ без­прос­вѣт­ность­та на днеш­на Бъл­га­рия. Тя при­пом­ни име­на­та на нѣ­кои фи­гу­ри отъ бъл­гар­ска­та ли­те­ра­ту­ра – Иванъ Ва­зовъ, Дим­чо Де­бе­ля­новъ (нѣ­ко­га сте­ног­рафъ въ НС), Ни­ко­ла Вап­ца­ровъ. Спо­редъ Зай­ко­ва „прѣд­ци­тѣ ни сѫ и да­ли фор­му­ла­та на ус­пѣ­ха: Съ­е­ди­не­ни­е­то пра­ви си­ла­та“.

РА­ДЕВЪ: Нѣ­КОИ НА­РИ­ЧАТЪ „ОПИТЪ“ СВО­И­ТѢ ГРѢ­ХО­ВЕ

Подъ ап­лос­ди­мен­ти­тѣ на на­ро­ни­тѣ прѣд­ста­ви­те­ли на три­бу­на­та зас­та­на пре­зи­ден­тътъ Ру­менъ Ра­девъ. Сло­во­то му къмъ пар­ла­мен­та бѣ­ше без­по­щад­но. Той при­пом­ни на но­во­из­бра­ни­тѣ де­пу­та­ти, че трѣб­ва да сбѫд­нѫтъ не сво­и­тѣ, а въж­де­ле­ни­я­та на на­ро­да. Обър­на се къмъ онѣ­зи, ко­и­то сѫ на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли за пър­ви пѫть та­ка: „Ви­на­ги нѣ­кой ще ви уп­рек­не въ лип­са­та на опитъ“. Ви­зи­рай­ки от­сѫт­ства­щия пре­ми­еръ Бо­ри­совъ, Ра­девъ про­дъл­жи: „Нѣ­кои на­ри­чатъ опитъ сво­и­тѣ грѣ­хо­ве. То­ва раз­би­ра­не бѣ­ше от­хвър­ле­но отъ из­би­ра­те­ли­тѣ. При­е­мѣ­те лип­са­та на опитъ ка­то въз­мож­ность“.

Пре­зи­ден­тътъ по­со­чи, че пар­ла­мен­тар­на­та ин­сти­ту­ция е въ дъл­бо­ка кри­за. Спо­редъ не­го „На­род­но­то съб­ра­ние аб­ди­ки­ра отъ дѣйс­твенъ пар­ла­мен­та­ренъ кон­тролъ надъ из­пъл­ни­тел­на­та власть“. Ра­девъ мно­гок­рат­но из­тък­на, че е нуж­но за­ко­но­да­тел­ни­ятъ ор­ганъ да слѣ­ди хар­чо­ве­тѣ на пра­ви­тел­ство­то.

За пре­зи­ден­та „XLV На­род­но съб­ра­ние е из­разъ на про­тес­ти­тѣ“, ко­и­то раз­тър­си­ха стра­на­та прѣзъ юли 2020 г. Той по­со­чи, че пос­ти­га­не­то на уп­рав­ля­ва­що мно­зин­ство не би­ва да е са­мо­цель, за­що­то „ко­га­то всич­ки сѫ въ уп­рав­ле­ни­е­то, на­ро­дътъ е въ опо­зи­ция“. Той до­пъл­ни, че не би­ва по­ли­ти­чес­ка­та от­го­вор­ность да се крие задъ ек­спер­ти, ка­то по то­зи на­чинъ взе от­но­ше­ние по прѣд­ло­же­ни­е­то на Бой­ко Бо­ри­совъ отъ из­бор­на­та нощь стра­на­та да бѫ­де уп­рав­ля­ва­на отъ ек­спер­тно пра­ви­тел­ство, със­та­ве­но прѣ­дим­но отъ пар­тий­ни кад­ри на ГЕРБ.

Ко­га­то всич­ки сѫ въ уп­рав­ле­ни­е­то, на­ро­дътъ е въ опо­зи­ция.

Ру­менъ Ра­девъ, пре­зи­дентъ.

Ос­нов­ни­тѣ при­о­ри­те­тѣ за На­род­но­то съб­ра­ние, как­то ги очер­та пре­зи­ден­тътъ, сѫ по­доб­ре­ния въ из­бор­но­то за­ко­но­да­тел­ство и въ­веж­да­не­то на пактъ за поч­те­нось и ком­пе­тен­тность въ по­ли­ти­ка­та. Той по­со­чи, че има нуж­да отъ сѫ­деб­на ре­фор­ма, ко­я­то да га­ран­ти­ра поч­те­на про­ку­ра­ту­ра. Пре­зи­ден­тътъ из­тък­на нуж­да­та отъ ме­дий­на сво­бо­да и фи­нан­со­ва не­за­ви­си­мость на об­щес­тве­ни­тѣ ра­дио и те­ле­ви­зия.

ГЕРБ: СА­МО НИЕ ИМА­МЕ ЕК­СПЕР­ТИ­ЗА, ЗА ДА НО­СИМЪ ТЕЖ­КА­ТА ОТ­ГО­ВОР­НОСТЬ

Въ дъл­го­то си и скуч­но сло­во, прѣд­ста­ви­тел­ка­та на ГЕРБ Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва пов­то­ри мно­гок­рат­но клю­чо­ви­тѣ ду­ми, ко­и­то всич­ки ней­ни съ­пар­тий­ци пов­та­рятъ отъ мѣ­се­ци: ние има­ме опитъ, ние мо­жемъ да но­симъ от­го­вор­ность, ние мо­жемъ да ра­бо­тимъ. Тя се оби­ди, че пар­ти­я­та ѝ не е би­ла поз­дра­ве­на за из­бор­на­та по­бѣ­да. Ата­на­со­ва из­тък­на не вед­нъжъ, че во­ля­та на 1/4 отъ гла­со­по­да­ва­те­ли­тѣ не мо­же да бѫ­де за­о­би­ко­ле­на. Тя про­пус­на да от­бѣ­лѣ­жи, че мно­го по­ве­че бъл­гар­ски граж­да­ни сѫ под­крѣ­пи­ли пар­тии, ко­и­то обѣ­ща­ватъ Бой­ко Бо­ри­совъ и ГЕРБ да не уп­рав­ля­ватъ ни­ко­га по­ве­че.

Ата­на­со­ва си слу­жи обил­но съ гла­гол­ни фор­ми за пър­во ли­це мно­жес­тво чис­ло: „да ра­бо­тимъ за­ед­но“, „да рѣ­ша­ва­ме кри­зи­тѣ, а не да ги съз­да­ва­ме“, „да опа­зимъ де­ви­за Съ­е­ди­не­ни­е­то пра­ви си­ла­та“ и т.н.

Да рѣ­ша­ва­ме кри­зи, а не да ги съз­да­ва­ме.

Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва, ГЕРБ.

За по­ре­денъ пѫть прѣзъ въ слѣ­диз­бор­ния пе­ри­одъ ГЕРБ за­я­ви­ха же­ла­ни­е­то си да уп­рав­ля­ватъ от­но­во, подъ прик­ри­ти­е­то на ек­спер­тность­та: „го­то­ви сме да про­тег­немъ рѫ­ка къмъ по­ли­ти­чес­ки­тѣ си опо­нен­ти“. Спо­редъ пар­ти­я­та на Бо­ри­совъ, имен­но тамъ се крие рѣ­ше­ни­е­то на „слож­на­та за­да­ча, ко­я­то из­би­ра­те­ли­тѣ пос­та­ви­ха прѣдъ всич­ки насъ“.

Рѣчь­та на Ата­на­со­ва по­ка­за, че ГЕРБ не сѫ на­у­чи­ли уро­ка отъ из­бо­ри­тѣ и вмѣс­то да се про­мѫ­нятъ иматъ на­мѣ­ре­ни­е­то да упор­стватъ съ те­за­та за опи­та и ек­спер­тность­та си. Тя не спо­ме­на ни­то вед­нъжъ ко­а­ли­ци­он­ни­тѣ си пар­тньо­ри отъ СДС, чи­е­то име оба­че при­сѫт­ства въ офи­ци­ал­но­то на­и­ме­но­ва­ние на но­ва­та имъ пар­ла­мен­тар­на гру­па: ГЕРБ-СДС.

„ИМА ТА­КЪВЪ НА­РОДЪ“: МА­ЖО­РИ­ТАР­НИ­ТѢ ИЗ­БО­РИ НЕ СѪ ПРИ­О­РИ­ТЕТЪ

Най-крат­ко, но и най-очак­ва­но бѣ сло­во­то на прѣд­ста­ви­те­ля на „Има та­къвъ на­родъ“, вто­ра­та по­ли­ти­чес­ка си­ла въ Бъл­га­рия днесъ. Отъ име­то на пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ го­во­ри не­го­ви­ятъ сце­на­ристъ Тош­ко Йор­да­новъ (са­ми­ятъ Три­фо­новъ е съ ко­ро­на­ви­русъ и подъ ка­ран­ти­на). Йор­да­новъ смѣ­ло за­я­ви, че то­зи пар­ла­ментъ е „раз­ли­ченъ отъ всич­ки ос­та­на­ли, за­що­то за­къс­нѣ съ шесть мѣ­се­ца“. Той уп­рек­на дос­ко­рош­ни­тѣ уп­рав­ля­ва­щи отъ ГЕРБ за от­ка­за имъ отъ прѣд­сроч­ни из­бо­ри слѣдъ лет­ни­тѣ про­тес­ти.

То­зи пар­ла­ментъ ед­ва ли ще из­ка­ра.

– Тош­ко Йор­да­новъ, „Има та­къвъ на­родъ“.

Въ сѫ­що­то врѣ­ме Йор­да­новъ прѣд­рѣ­че кра­тъкъ жи­вотъ на но­вия със­тавъ на На­род­но­то съб­ра­ние. Ка­то ос­но­венъ при­о­ри­тетъ той по­со­чи нуж­да­та отъ про­мѣ­ни въ Из­бор­ния ко­дексъ: от­па­да­не на ог­ра­ни­че­ни­е­то за брой сек­ции въ чуж­би­на, въ­веж­да­не на по­щен­ско гла­су­ва­не и на ви­де­о­наб­лю­де­ние.

БСП: СО­ЦИ­АЛ­НА ПО­ЛИ­ТИ­КА И ВЪЗ­СТА­НО­ВЯ­ВА­НЕ НА ПАР­ЛА­МЕН­ТА­РИЗ­МА

За со­ци­ал­на по­ли­ти­ка и за въз­ста­но­вя­ва­не на пар­ла­мен­та­риз­ма въ Бъл­га­рия се обя­ви ли­де­рътъ на БСП и прѣд­се­да­тель на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па Кор­не­лия Ни­но­ва. Тя по­со­чи, че пар­ти­я­та ѝ вна­ся па­кетъ про­ек­то-за­ко­ни за ико­но­ми­чес­ка по­мощь на мал­ки­тѣ и срѣд­ни­тѣ прѣд­при­я­тия, как­то и на сѣ­мейс­тва­та, прѣд­видъ кри­за­та по­ро­де­на отъ ко­ро­на­ви­ру­са.

Ни­но­ва на­тър­ти вър­ху ро­ля­та на БСП ка­то опо­зи­ция въ пос­лѣд­ни­тѣ го­ди­ни. До­ка­то Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва го­во­рѣ­ше за „над­граж­да­не“ на пос­тиг­на­то­то отъ ГЕРБ, Ни­но­ва по­же­ла „раз­граж­да­не на па­ра­лел­на­та дър­жа­ва­та“ и на мо­де­ла на уп­рав­ле­ние на Бой­ко Бо­ри­совъ. Тя под­чер­та, че БСП ни­ко­га не би под­крѣ­пи­ла пра­ви­тел­ство на ГЕРБ. Въ сѫ­що­то врѣ­ме со­ци­а­лис­ти­тѣ сѫ го­то­ви да сът­руд­ни­чѫтъ съ „Има та­къвъ на­родъ“ по кон­крет­ни по­ли­ти­ки.

МУС­ТА­ФА КА­РА­ДА­ЙѪ: ЧЕС­ТИТЪ РА­МА­ЗАНЪ

Ли­де­рътъ на ДПС Мус­та­фа Ка­ра­да­йѫ из­бра да за­поч­не сло­во­то си ка­то чес­ти­ти „свѣт­лия мѣ­сецъ Ра­ма­занъ“ отъ име­то на пар­ти­я­та си. Той втък­на въ сво­я­та рѣчь на­ме­ци за „ис­тин­ска­та вѣ­ра“. Спо­редъ не­го из­бо­ри­тѣ сѫ по­ка­за­ли яс­но из­ра­зе­но же­ла­ние за про­мѣ­на.

Ка­ра­да­йѫ при­пом­ни нѣ­кои отъ клю­чо­ви­тѣ ду­ми, по­да­де­ни нас­ко­ро отъ Ах­медъ До­ганъ на пар­ти­я­та му: рес­тартъ на дър­жав­ность­та. Въ из­каз­ва­не­то си ли­де­рътъ на ДПС бѣ близ­ко как­то до ГЕРБ – обя­вя­вай­ки се за ек­спер­тно уп­рав­ле­ние – та­ка и до БСП – ка­то по­со­чи нуж­да­та отъ новъ мо­делъ при рѣ­ша­ва­не­то на проб­ле­ми­тѣ. Той от­но­во се доб­ли­жи до ГЕРБ съ зак­лю­че­ни­е­то си: „за­ед­ность­та е за­ло­же­на въ из­бор­ни­тѣ ре­зул­та­ти и е за­логъ за ус­пѣ­ха ни.“

За­ед­ность­та е за­ло­же­на въ из­бор­ни­тѣ ре­зул­та­ти и е за­логъ за ус­пѣ­ха ни.

Мус­та­фа Ка­ра­да­йѫ, ДПС.

„ДЕ­МОК­РА­ТИЧ­НА БЪЛ­ГА­РИЯ“: ПРѢК­РА­ТЯ­ВА­НЕ НА МАН­ДА­ТА НА ИВАНЪ ГЕ­ШЕВЪ И ВРЪ­ЩА­НЕ КЪМЪ ДОБ­РИ­ТѢ ТРА­ДИ­ЦИИ

Един­стве­ни отъ всич­ки ора­то­ри прѣд­ста­ви­те­льтъ на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ Хрис­то Ива­новъ из­тък­на за­до­вол­ство­то си отъ про­веж­да­не­то на за­се­да­ни­е­то въ ис­то­ри­чес­ка­та сгра­да на На­род­но­то съб­ра­ние: „На­род­но­то съб­ра­ние е въ своя ис­тин­ски домъ“. Спо­редъ не­го зда­ни­е­то е не прос­то сим­волъ, а и га­ран­ция за проз­рач­ность. Той при­пом­ни дѣ­ло­то на бъл­гар­ски­тѣ въз­рож­ден­ци, как­то и нуж­да­та да не прѣ­кѫс­ва­ме връз­ки­тѣ си съ тѣх­на­та тра­ди­ция.

За „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ има двѣ гру­пи при­о­ри­те­ти прѣдъ но­во­то На­род­но съб­ра­ние: спра­вя­не съ ико­но­ми­чес­ка­та кри­за, прѣ­диз­ви­ка­на отъ ко­ро­на ви­ру­са и спра­вя­не съ кри­за­та на дър­жав­ность­та.

Рѣчь­та на Ива­новъ се от­ли­ча­ва­ше съ по­соч­ва­не­то на мно­го кон­крет­ни проб­ле­ми и ли­ца, от­го­вор­ни за тѣ­зи проб­ле­ми. Той по­со­чи, че трѣб­ва отъ уп­рав­ле­ни­е­то да бѫ­дѫтъ от­стра­не­ни как­то Бой­ко Бо­ри­совъ и ГЕРБ, та­ка и „тѣх­ни­тѣ пар­тньо­ри по кон­су­ма­ция на власть­та, ДПС.“

На­редъ съ поп­рав­ки­тѣ въ из­бор­но­то за­ко­но­да­тел­ство, „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ се доб­ли­жа­ва до дру­ги по­ли­ти­чес­ки фак­то­ри въ Бъл­га­рия съ же­ла­ни­е­то си за про­мѣ­на въ сѫ­деб­на­та власть и, по-кон­крет­но въ струк­ту­ра­та на про­ку­та­ту­ра­та и на Вис­шия сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ (ВСС). Ива­новъ за­я­ви въ правъ текстъ: „Пос­та­вя­ме си за цель прѣд­сроч­но­то прѣк­ра­тя­ва­не на ман­да­та на глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ.“ Ко­а­ли­ци­я­та ще вър­ви къмъ кон­сти­ту­ци­он­ни про­мѣ­ни, съ ко­и­то мно­зин­ство­то въ ВСС да при­над­ле­жи на чле­но­ве из­бра­ни прѣ­ко отъ бъл­гар­ски­тѣ сѫ­дии. За глав­ния про­ку­роръ Ива­новъ ис­ка по­ли­ти­чес­ка от­чет­ность.

Пос­та­вя­ме си за цель прѣд­сроч­но­то прѣк­ра­тя­ва­не на ман­да­та на глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ.

Хрис­то Ива­новъ, „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“.

Ка­къв­то и да е по про­дъл­жи­тел­ность ман­да­тътъ на но­вия пар­ла­ментъ, Ива­новъ по­же­ла той да да­де плодъ.

МАЯ МА­НО­ЛО­ВА: ИЗ­КАР­ВА­НЕ ОТЪ УП­РАВ­ЛЕ­НИ­Е­ТО НА ГЛАВ­НИ­ТѢ МУТ­РИ И НЕ СА­МО

Ма­каръ и да има са­мо 14 де­пу­та­ти, ко­а­ли­ция „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“ се очер­та­ва ка­то единъ отъ най-ди­на­мич­ни­тѣ су­бек­ти въ но­вия пар­ла­ментъ. Отъ ней­но име го­во­ри Мая Ма­но­ло­ва, бившъ ом­буд­сманъ, а прѣзъ 2019 г. учас­тникъ въ ба­ло­та­жа за кметъ на Со­фия. Тя бѣ­ше по­ред­ни­ятъ ора­торъ, кой­то ди­рек­тно на­зо­ва лѣт­ни­тѣ про­тес­ти срѣ­щу Бой­ко Бо­ри­совъ и срѣ­щу глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ: „Хо­ра­та отъ пло­ща­ди­тѣ ни из­пра­ти­ха тукъ“. Ма­но­ло­ва се за­рѣ­че не са­мо на „глав­ни­тѣ мут­ри“, а и не онѣ­зи, ко­и­то имъ по­ма­гатъ.

Хо­ра­та отъ пло­ща­ди­тѣ ни из­пра­ти­ха тукъ.

Мая Ма­но­ло­ва, „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“

„Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“ сѫ­що се ра­бо­ти за про­мѣ­ни въ из­бор­но­то за­ко­но­да­тел­ство. Ма­но­ло­ва ци­ти­ра въ­веж­да­не­то на ак­тив­на из­бор­на ре­гис­тра­ция и смѣ­на на със­та­ва на ЦИК. Тя се обя­ви за смѣ­на сѫ­що та­ка на глав­ния про­ку­роръ и на дър­жав­ни­тѣ ре­гу­ла­то­ри. Ко­а­ли­ци­я­та ще изис­ква из­слуш­ва­не на пре­ми­е­ра въ ос­тав­ка Бой­ко Бо­ри­совъ въ пар­ла­мен­та. Тя се обър­на къмъ съ­пар­тий­ци­тѣ му съ ду­ми­тѣ: „Кѫ­дѣ Ви е ли­де­рътъ, ува­жа­е­ми да­ми и гос­по­да отъ ГЕРБ? Кѫ­дѣ се крие?