БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Новиятъ прѣдседатель на НС е Ива Митева отъ „Има такъвъ народъ“

Чете се за 3 минути

ГЕРБ сѫ въ дълбока изолация още отъ първото заседание на новия парламентъ – никой не подкрѣпи кандидатурата на Цвѣта Караянчева за прѣдседателското мѣсто

На 15 ап­рилъ сут­ринь­та, въ ис­тин­ска­та сгра­да на На­род­но­то съб­ра­ние, а не въ ко­му­нис­ти­чес­кия Пар­ти­енъ домъ, се про­ве­де пър­во­то за­се­да­ние на но­во­из­бра­ния пар­ла­ментъ. То бѣ прѣд­се­да­тел­ства­но отъ най-въз­рас­тния на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель, Ми­ка Зай­ко­ва отъ „Има та­къвъ на­родъ“. На за­се­да­ни­е­то бѣ­ха про­из­не­се­ни тър­жес­тве­ни сло­ва, въ ко­и­то раз­лич­ни по­ли­ти­чес­ки фи­гу­ри очер­та­ха при­о­ри­те­ти­тѣ на но­вия със­тавъ на пар­ла­мен­та.

/media/2021/04/zaykova.jpe

79-го­диш­на­та Ми­ка Зай­ко­ва („Има та­къвъ на­родъ“) има­ше при­ви­ле­ги­я­та да от­крие но­во­то На­род­но съб­ра­ние и да про­из­не­се пър­ва­та рѣчь.

Из­бра­но бѣ но­во­то рѫ­ко­вод­ство на най-вис­шия ор­ганъ на власть­та въ Бъл­га­рия. Бѣ оп­рѣ­дѣ­ле­на ко­ми­сия за из­гот­вя­не на но­вия пар­ла­мен­та­ренъ пра­вил­никъ. Тя ще се рѫ­ко­во­ди отъ прѣд­се­да­те­ля на НС Ива Ми­те­ва, прѣд­ло­же­на отъ пар­ти­я­та „Има та­къвъ на­родъ“ на Сла­ви Три­фо­новъ. Ма­каръ и най-мно­го­чис­ле­ни, де­пу­та­ти­тѣ отъ ГЕРБ сѫ въ теж­ка изо­ла­ция – тѣх­ни­ятъ кан­ди­датъ за прѣд­се­да­тель, Цвѣ­та Ка­ра­ян­че­ва, не по­лу­чи под­крѣ­па­та на ни­то единъ де­пу­татъ отъ ос­та­на­ли­тѣ пар­ла­мен­тар­ни гру­пи.

Рѣ­ше­ни­е­то На­род­но­то съб­ра­ние да про­ве­де пър­во­то си за­се­да­ние въ сгра­да­та на ед­но­и­мен­ния пло­щадъ е при­е­то на прѣд­се­да­тел­ски съ­вѣтъ въ втор­никъ, 13 ап­рилъ. Про­ти­во­пос­та­ви­ли сѫ се един­стве­но отъ ГЕРБ. При­пом­ня­ме, че по врѣ­ме­то на прѣд­ход­но­то на­род­но съб­ра­ние, и то въ раз­га­ра на про­тес­ти­тѣ срѣ­щу Бой­ко Бо­ри­совъ, за­се­да­ни­я­та на за­ко­но­да­тел­ния ор­ганъ бѣ­ха прѣ­мѣс­те­ни въ сгра­да­та на Пар­тий­ния домъ, все още ук­ра­се­на съ пе­то­лѫч­ки. Тъй ка­то елек­трон­на­та сис­те­ма за гла­су­ва­не се на­ми­ра въ дру­га­та за­ла, на пър­во­то за­се­да­ние всич­ки гла­су­ва­ния се про­ве­до­ха съ вди­га­не на рѫ­ка, слѣдъ ко­е­то гла­со­ве­тѣ се бро­я­ха отъ квес­то­ри­тѣ.

ЖЕ­НА НА­ЧЕ­ЛО НА ПАР­ЛА­МЕН­ТА – ТРА­ДИ­ЦИ­Я­ТА СЕ УТ­ВЪР­ЖДА­ВА

Тра­ди­ци­я­та прѣд­се­да­те­льтъ на На­род­но­то съб­ра­ние да е же­на се ут­вър­жда­ва съ из­бо­ра на Ива Ми­те­ва отъ „Има та­къвъ на­родъ“ въ кон­ку­рен­ция съ Цвѣ­та Ка­ра­ян­че­ва, прѣд­ло­же­на отъ ГЕРБ.

/media/2021/04/miteva.jpg

Ива Ми­те­ва („Има та­къвъ на­родъ“) е юристъ съ стажъ въ ад­ми­нис­тра­ци­я­та на На­род­но­то съб­ра­ние и на Ми­нис­тер­ство­то на пра­во­сѫ­ди­е­то.

За Ми­те­ва гла­су­ва­ха 163 де­пу­та­ти отъ всич­ки пар­ла­мен­тар­ни гру­пи съ из­клю­че­ние на ГЕРБ, ко­и­то един­стве­ни под­крѣ­пи­ха своя кан­ди­датъ. Пър­ви прѣд­ста­ви­ха прѣд­ло­же­ни­е­то си имен­но бив­ши­тѣ уп­рав­ля­ва­щи. Бѣ про­че­те­на крат­ка би­ог­ра­фия на Ка­ра­ян­че­ва, чи­я­то не­ком­пе­тен­тность про­ли­ча осо­бе­но яс­но, ко­га­то Тош­ко Йор­да­новъ отъ „Има та­къвъ на­родъ“ из­тък­на об­ра­зо­ва­ни­е­то на Ми­те­ва въ об­ласть­та на кон­сти­ту­ци­он­но­то пра­во и ка­ри­е­ра­та ѝ въ ад­ми­нис­тра­ци­я­та на На­род­но­то съб­ра­ние.

Ка­то за­мѣс­тникъ-прѣд­се­да­те­ли въ пар­ла­мен­тар­но­то рѫ­ко­вод­ство вли­затъ още че­ти­ри же­ни и два­ма мѫ­же – Цвѣ­та Ка­ра­ян­че­ва (ГЕРБ), Вик­то­рия Ва­си­ле­ва („Има та­къвъ на­родъ“), Мук­ка­десь Нал­бантъ (ДПС), Та­тя­на Дон­че­ва („Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!), Крис­ти­янъ Ви­ге­нинъ (БСП) и Ата­насъ Ата­на­совъ („Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“).

ГЕРБ – ЛО­ШИ­ТѢ ГУ­БЕ­ЩИ

ГЕРБ яс­но по­ка­за­ха как­во ще е по­ве­де­ни­е­то имъ въ но­вия пар­ла­ментъ – на нес­по­соб­ни да гу­бѭтъ и от­ри­ча­щи оче­из­бод­ни­тѣ фак­ти. Слѣдъ ка­то се от­ка­за да бѫ­де на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель, пре­ми­е­рътъ Бой­ко Бо­ри­совъ до­ри не се яви на днеш­но­то за­се­да­ние на пар­ла­мен­та, чий­то ав­то­ри­тетъ рѣз­ко се по­ни­жи от­как­то пар­ти­я­та му е на власть.

Слѣдъ об­ръ­ще­ни­е­то на дър­жав­ния гла­ва Ру­менъ Ра­девъ, Ми­ка Зай­ко­ва съ­об­щи, че ос­тав­ка­та на Ми­нис­тер­ския съ­вѣтъ е би­ла вне­се­на въ дѣ­ло­вод­ство­то на На­род­но­то съб­ра­ние. Най-въз­рас­тна­та на­род­на прѣд­ста­ви­тел­ка не се въз­дър­жа и нап­ра­ви спон­та­ненъ ко­мен­таръ: „Срамъ е прѣдъ на­ро­да и прѣдъ Васъ да не дой­дѫтъ да си по­да­дѫтъ ос­тав­ка­та. Все пакъ сме пар­ла­мен­тар­на ре­пуб­ли­ка“.

Срамъ е прѣдъ на­ро­да и прѣдъ Васъ да не дой­дѫтъ да си по­да­дѫтъ ос­тав­ка­та.

– Ми­ка Зай­ко­ва, до­а­йенъ на На­род­но­то съб­ра­ние.

Те­за­та на ГЕРБ е, че въ НС сѫ­щес­тву­ва ко­а­ли­ция меж­ду всич­ки ос­та­на­ли пар­тии. Де­пу­та­тътъ То­ма Би­ковъ нап­ра­ви прѣд­ло­же­ние за прѣд­се­да­тель на НС да се гла­су­ва съ ста­ва­не правъ, за да се ви­ди яс­но кой ко­го под­крѣ­пя. Срѣ­щу прѣд­ло­же­ни­е­то се из­ка­за Та­тя­на Дон­че­ва („Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“), ко­я­то се зав­ръ­ща въ пар­ла­мен­та слѣдъ 12-го­диш­но от­сѫт­ствие. Съ гла­су­ва­не прѣд­ло­же­ни­е­то на ГЕРБ бѣ от­хвър­ле­но, как­то вѣ­ро­ят­но те­пър­ва ще се случ­ва съ ини­ци­а­ти­ви­тѣ на пар­ти­я­та на Бо­ри­совъ прѣзъ ман­да­та на XLV На­род­но съб­ра­ние на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия.