БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Кметскитѣ избори въ Благоевградъ – първа побѣда за ИТН

Чете се за 3 минути

Вториятъ туръ на кметскитѣ избори бѣ спечеленъ отъ Илко Стояновъ (ИТН). ГЕРБ отпаднаха още на първия туръ.

На 27 юни и 4 юли се про­ве­до­ха час­тич­ни из­бо­ри за кметъ на об­щи­на­та Бла­го­ев­градъ. При­чи­на­та е, че из­бра­ни­ятъ прѣзъ есень­та на 2019 г. Ру­менъ То­мовъ бѣ от­стра­ненъ отъ длъж­ность, тъй ка­то не бѣ из­лѣ­зълъ отъ всич­ки фир­ми, въ ко­и­то е учас­твалъ.

Как­то ви­на­ги се случ­ва при час­тни мѣс­тни из­бо­ри, из­би­ра­тел­на­та ак­тив­ность бѣ не­вѣ­ро­ят­но нис­ка – 27,7% на пър­вия туръ, 28,5% на вто­рия. За срав­не­ние, на час­тич­ни­те кмет­ски из­бо­ри въ Вар­на прѣзъ юли 2013 г. на пър­ви туръ гла­су­ва­ха 25,7% отъ из­би­ра­те­ли­тѣ, а на вто­рия – 26%.

ПЪР­ВА ИЗ­БОР­НА ПО­БѢ­ДА ЗА ПАР­ТИ­Я­ТА НА СЛА­ВИ ТРИ­ФО­НОВЪ

Пър­ви на пър­вия туръ съ 35%, Ил­ко Сто­я­новъ отъ „Има та­къвъ на­родъ“ спе­че­ли ба­ло­та­жа на 4 юли съ 55,8% отъ гла­со­ве­тѣ. Кой е той? Сто­я­новъ бѣ де­пу­татъ отъ пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ въ XLV На­род­но съб­ра­ние. Спо­редъ офи­ци­ал­но­то му прѣд­ста­вя­не на сай­та на пар­ти­я­та, той е съ юри­ди­чес­ко об­ра­зо­ва­ние и има „надъ де­сет­го­ди­шенъ опитъ въ мѣс­тно­то са­мо­уп­рав­ле­ние“. Билъ е об­щин­ски съ­вѣт­никъ въ Бла­го­ев­градъ, но и зам.-кметъ на Пер­никъ отъ ГЕРБ (фактъ, кой­то се прѣ­мъл­ча­ва на сай­та). Ос­вѣнъ съ ГЕРБ, Сто­я­новъ е ималъ близ­ки вза­и­мо­от­но­ше­ния и съ „пар­ти­я­та“ на пѣ­ве­ца Свѣт­льо Вит­ковъ „Гласъ на­ро­денъ“, ко­я­то ни­ко­га не е би­ла нѣ­що по­ве­че отъ схе­ма за то­че­не па­ри чрѣзъ пар­тий­ни суб­си­дии.

Ин­те­рес­но е, че кан­ди­да­тътъ Ан­донъ То­до­ровъ, под­крѣ­пенъ отъ ГЕРБ, до­ри не дос­тиг­на до вто­рия туръ съ ед­ва 19% отъ гла­со­ве­тѣ. По-сму­ща­ващъ е ре­зул­та­тътъ на „Въз­раж­да­не“ – съ 4% кан­ди­дат­ка­та имъ Цвѣ­та Ран­ге­ло­ва над­ми­на Вик­то­рия Ка­ра­кос­то­ва-Не­ше­ва отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, за ко­я­то гла­су­ва­ха са­мо 3,5%.

Въ ко­мен­таръ въ Фейс­букъ, Сла­ви Три­фо­новъ из­тъл­ку­ва из­бор­ни­тѣ ре­зул­та­ти ка­то пот­вър­жде­ние, че ма­жо­ри­тар­на­та сис­те­ма въ ту­ра е нѣ­що доб­ро. „Раз­ни со­ци­о­ло­зи, по­ли­то­ло­зи и всич­ко­ло­зи обяс­ня­ва­ха какъ ма­жо­ри­тар­на­та сис­те­ма въ два ту­ра ще бе­то­ни­ра ГЕРБ. [...] Е, въ Бла­го­ев­градъ има­ше ма­жо­ри­тар­ни из­бо­ри въ два ту­ра, ко­и­то та­ка бе­то­ни­ра­ха ГЕРБ, че да­же не ги ви­дѣх­ме на ба­ло­та­жа“, на­пи­са той.

Въ Бла­го­ев­градъ има­ше ма­жо­ри­тар­ни из­бо­ри въ два ту­ра, ко­и­то та­ка бе­то­ни­ра­ха ГЕРБ, че да­же не ги ви­дѣх­ме на ба­ло­та­жа.

– Сла­ви Три­фо­новъ

По­доб­но тъл­ку­ва­не на ре­зул­та­ти­тѣ е край­но пог­рѣш­но и до­ри ма­ни­пу­ла­тив­но. Кмет­ски­тѣ из­бо­ри въ Бъл­га­рия ви­на­ги сѫ се про­веж­да­ли ма­жо­ри­тар­но, въ Бла­го­ев­градъ но­вость нѣ­ма. Кме­то­ве­тѣ уп­раж­ня­ватъ власть­та си на мѣс­то­то, кѫ­дѣ­то сѫ из­бра­ни, за раз­ли­ка отъ де­пу­та­ти­тѣ. Ос­вѣнъ то­ва, ра­йо­ни­ра­не­то на стра­на­та за ма­жо­ри­та­ренъ из­боръ на де­пу­та­ти, би раз­дѣ­ли­ло го­лѣ­ми­тѣ об­щи­ни и би нап­ра­ви­ло още по-не­яс­на връз­ка­та меж­ду де­пу­та­ти­тѣ и из­би­ра­те­ли­тѣ имъ.

ТЕСТЪ ЗА МА­ШИН­НО­ТО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

Час­тич­ни­тѣ кмет­ски из­бо­ри въ Бла­го­ев­градъ бѣ­ха и пър­ви­тѣ про­ве­ли се по но­ви­тѣ пра­ви­ла за за­дъл­жи­тел­но ма­шин­но гла­су­ва­не въ всич­ки сек­ции съ по­ве­че отъ 300 из­би­ра­те­ли. По то­зи на­чинъ съ ма­ши­на гла­су­ва­ха 95% отъ по­да­ли­тѣ гласъ. ЦИК раз­по­ре­ди прѣб­ро­я­ва­не на кон­трол­ни­тѣ раз­пис­ки отъ ба­ло­та­жа (хар­тий­ки, ко­и­то ма­ши­на­та пе­ча­та за всѣ­ки единъ гла­су­валъ, и ко­и­то съ­дър­жатъ ин­фор­ма­ция за из­бо­ра, но не и за са­мо­лич­ность­та му) въ 32 отъ 140-тѣ сек­ции. Цель­та на то­ва прѣб­ро­я­ва­не е да се про­вѣ­ри, да­ли чис­ла­та, про­из­ве­де­ни отъ ма­ши­ни­тѣ, съ­от­вѣт­стватъ на брой­ки­тѣ раз­пис­ки. Че­ти­ри дни по-къс­но, ре­зул­та­ти­тѣ отъ кон­трол­но­то прѣб­ро­я­ва­не по­ка­за­ха пъл­но съв­па­де­ние съ чис­ла­та отъ про­то­ко­ли­тѣ, из­да­де­ни отъ ма­ши­ни­тѣ.