БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

„Има такъвъ народъ“ – партията на абсурда

Чете се за 5 минути

Партията на Слави Трифоновъ е просто перде отъ демагогия, задъ което се криѭтъ до болка познати похвати и нагласи.

Слѣдъ из­бо­ри­тѣ на 4 ап­рилъ за всич­ки бѣ­ше шокъ, че пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ фи­ни­ши­ра на вто­ро мѣс­то. То­га­ва со­ци­о­ло­зи­тѣ ѝ от­реж­да­ха по­зи­ция слѣдъ БСП. Бър­зо се раз­бра, че ава­тю­рис­тич­ни­ятъ про­ектъ на шо­у­ме­на ще иг­рае рѣ­ша­ва­ща ро­ля въ род­на­та по­ли­ти­ка. То­га­ва от­ка­зътъ отъ със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство и въ­веж­да­не на ма­жо­ри­тар­ни из­бо­ри из­глеж­да­ше ло­гич­но: но­ви­тѣ из­бо­ри очак­ва­но до­не­со­ха над­мо­щие на „Има та­къвъ на­родъ“. Но още на слѣд­ва­щия день се ока­за, че всич­ко е би­ло илю­зия. Или нап­ра­во из­ма­ма.

МА­ЖО­РИ­ТАР­НОСТЬ?

Пър­во­на­чал­но Сла­ви Три­фо­новъ обяс­ня­ва­ше по­ли­ти­чес­кия си про­ектъ ка­то един­стве­ния на­чинъ да зас­та­ви пар­ла­мен­та да въ­ве­де гла­су­ва­но­то на ре­фе­рен­ду­ма прѣзъ 2016 г. – ма­жо­ри­тар­ни из­бо­ри, мал­ка пар­тий­на суб­си­дия, за­дъл­жи­тел­но гла­су­ва­не.

Ще съз­да­демъ по­ли­ти­чес­ки про­ектъ, кой­то ще се каз­ва „Нѣ­ма та­ка­ва дър­жа­ва“, чрѣзъ кой­то по за­ко­ненъ на­чинъ всич­ки рѣ­ше­ния на ре­фе­рен­ду­ма ще бѫ­дѫтъ прѣ­вър­на­ти въ за­конъ.

– Сла­ви Три­фо­новъ, 31 юли 2019 г.

Та­зи си глед­на точ­ка – пра­вѭ пар­тия, за­що­то са­мо та­ка мо­гѫ да въ­ве­дѫ гла­су­ва­но­то на ре­фе­рен­ду­ма – Сла­ви Три­фо­новъ е при­пом­нялъ мно­гок­рат­но и на­ис­ти­на би би­ло про­я­ва на опор­тю­ни­зъмъ да се от­рѣ­че отъ нея въ име­то на ед­но по-кла­си­чес­ко уп­раж­ня­ва­не на власть­та. Той до­ри из­тъл­ку­ва по­бѣ­да­та на „Има та­къвъ на­родъ“ на кмет­ски­тѣ из­бо­ри въ Бла­го­ев­градъ, са­мо сед­ми­ца прѣ­ди пар­ла­мен­тар­ни­тѣ, ка­то по­бѣ­да на ма­жо­ри­тар­на­та идея. Ви­рѣе ли оба­че ма­жо­ри­тар­ность­та въ пар­ти­я­та на Сла­ви?

Трѣб­ва да се гла­су­ва за лич­нос­ти. Не из­глеж­да не­ло­гич­но „Има та­къвъ на­родъ“ да на­сър­дчи сво­и­тѣ из­би­ра­те­ли да гла­су­ватъ имен­но за лич­нос­ти чрѣзъ т. нар. пре­фе­рен­ции – въз­мож­ность из­би­ра­те­льтъ да да­де гла­са си за точ­но оп­рѣ­дѣ­ленъ кан­ди­датъ въ не­го­вия МИР. Пре­фе­рен­ци­и­тѣ се пол­зватъ въ Бъл­га­рия ве­че нѣ­кол­ко го­ди­ни и из­глеж­да из­би­ра­те­ли­тѣ сѫ на­яс­но какъ се пол­зватъ – на из­бо­ри­тѣ на 11 юли нѣ­кои кан­ди­да­ти по­лу­чи­ха по­ве­че отъ 7 хи­ля­ди пре­фе­рен­ции, но до раз­мѣс­тва­ния на лис­ти­тѣ на „Има та­къвъ на­родъ“ не се стиг­на.

Нѣ­дел­чо Не­дѣл­чевъ, нас­то­ящъ кметъ на с. Ма­да­ра, бѣ­ше кан­ди­датъ-де­пу­татъ отъ пар­ти­я­та на Сла­ви. Пос­та­венъ на шес­то мѣс­то въ лис­та­та въ Шу­мен­ски МИР, той е един­стве­ни­ятъ отъ „Има та­къвъ на­родъ“, кой­то во­ди кам­па­ния да се гла­су­ва съ пре­фе­рен­ция за не­го. По­лу­ча­ва 435 гла­са лич­но за се­бе си, или 3,4% отъ по­да­де­ни­тѣ за пар­ти­я­та. То­ва го от­реж­да на вто­ро мѣс­то по пре­фе­рен­ции срѣдъ съ­пар­тий­ци­тѣ му въ Шу­мен­ски МИР, прѣдъ не­го е един­стве­но во­да­чътъ на лис­та­та Пла­менъ Ни­ко­ловъ, кой­то има 1458 или 11,5%. Слѣдъ из­бо­ри­тѣ Не­дѣл­чевъ обя­ви, че на­пус­ка пар­ти­я­та по­ра­ди „обид­но­то от­но­ше­ние на рѫ­ко­вод­ство­то къмъ ре­до­ви­тѣ чле­но­ве и опи­ти­тѣ на фор­ма­ци­я­та да за­о­би­ко­ли из­бор­ния за­конъ“. По то­зи на­чинъ той ви­зи­ра имен­но лип­са­та на кам­па­ния за пре­фе­рен­ции при „Има та­къвъ на­родъ“ – спо­редъ кан­ди­датъ-де­пу­та­та, пар­тий­но­то рѫ­ко­вод­ство да­ло да се раз­бе­ре, че не е раз­рѣ­ше­но да се ра­бо­ти за пре­фе­рен­ции. Пакъ спо­редъ не­го, „прѣ­ли­ва­не­то на бив­ши ак­ти­вис­ти на ГЕРБ къмъ ИТН про­дъл­жа­ва ти­хо­мъл­комъ“.

Прѣ­ли­ва­не­то на бив­ши ак­ти­вис­ти на ГЕРБ къмъ ИТН про­дъл­жа­ва ти­хо­мъл­комъ.

– Не­дѣл­чо Не­дѣл­чевъ, кан­ди­датъ-де­пу­татъ отъ ИТН

ЛИ­ЦА­ТА НА „ИМА ТА­КЪВЪ НА­РОДЪ“

Би мог­ло да се очак­ва, че пар­тия, ко­я­то ис­ка лич­нос­ти въ по­ли­ти­ка­та, ще има мно­го ли­ца. На прак­ти­ка оба­че „Има та­къвъ на­родъ“ се прѣд­став­ля­ва отъ ше­па хо­ра: Сла­ви Три­фо­новъ (кой­то оба­че не е де­пу­татъ), не­го­ви­тѣ сце­на­рис­ти Тош­ко Йор­да­новъ и Фи­липъ Ста­невъ, бив­ша­та прѣд­се­да­тел­ка на На­род­но­то съб­ра­ние Ива Ми­то­ва и, мо­же би, де­пу­тат­ка­та Ми­ка Зай­ко­ва, ко­я­то прѣд­се­да­тел­ства от­кри­ва­не­то на XLV НС (ка­то най-въз­рас­тна) и ко­я­то не рѣд­ко да­ва ин­тер­вю­та за ме­ди­и­тѣ. Случ­ва се да се чуе и нѣ­що отъ Вик­то­рия Ва­си­ле­ва, гла­венъ сек­ре­тарь на пар­ти­я­та.

Не е яс­но кой точ­но и какъ взе­ма рѣ­ше­ни­я­та въ „Има та­къвъ на­родъ“. За дру­ги­тѣ ос­нов­ни пар­тии то­зи въп­росъ има ясенъ от­го­воръ – при ГЕРБ и ДПС рѣ­ша­ватъ ли­де­ри­тѣ (т.е. Бо­ри­совъ и До­ганъ), при БСП – фор­мал­но тѣс­но­то и ши­ро­ко­то рѫ­ко­вод­ство на пар­ти­я­та, ко­и­то въ мо­мен­та сѫ със­та­ве­ни отъ вѣр­ни на Кор­не­лия Ни­но­ва хо­ра, при „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ – отъ ко­а­ли­ци­о­ненъ съ­вѣтъ, при „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“ рѣ­ше­ни­я­та пъкъ обик­но­ве­но се взе­матъ въ фейс­букъ, слѣдъ ка­то три­ма­та ли­де­ри (Мая Ма­но­ло­ва, Та­тя­на Дон­че­ва и Ни­ко­лай Хад­жи­ге­новъ) мал­ко се пос­дър­патъ.

Кой оба­че прѣд­ло­жи за ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель Ни­ко­лай Ва­си­левъ, бившъ ми­нис­търъ въ двѣ пра­ви­тел­ства съ учас­ти­е­то на НДСВ? Не ста­на яс­но. Не ста­на яс­но и какъ то­зи чо­вѣкъ от­го­ва­ря на прѣ­диз­бор­ния ло­зунгъ на „Има та­къвъ на­родъ“ – „Врѣ­ме е за дру­го“. Да го бра­нѭтъ на прес­кон­фе­рен­ция въ пе­тъкъ 16 юли се яви­ха имен­но два­ма­та сце­на­рис­ти Йор­да­новъ и Ста­невъ. На сай­та на „Има та­къвъ на­родъ“ въ руб­ри­ка „Кой стои задъ Сла­ви“ сѫ по­со­че­ни шес­ти­ма ду­ши. Пър­ви­ятъ отъ тѣхъ, Алек­сан­дъръ Ра­шевъ, из­глеж­да ни­ко­га не е го­во­рилъ прѣдъ ме­ди­и­тѣ; сѫ­що­то мо­же да се ка­же и за вто­ра­та въ спи­съ­ка, Те­о­до­ра Пе­не­ва. Тѣ­зи хо­ра се изя­вя­ватъ ме­дий­но на ед­но-един­стве­но мѣс­то – въ прѣ­да­ва­не­то „Сту­дио Хъ“ на те­ле­ви­зи­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ...

СРѢ­ЩУ ГЕРБ ПО ГЕР­БЕР­СКИ

Изоб­що ка­за­но, сход­ства­та меж­ду ГЕРБ и „Има та­къвъ на­родъ“ сѫ мно­го. И двѣ­тѣ фор­ма­ции стѫп­ватъ здра­во на ав­то­ри­те­та на единъ-един­ственъ чо­вѣкъ, кой­то лес­но се на­зо­ва­ва по соб­стве­но име, а не по фа­мил­но. И двѣ­тѣ фор­ма­ции не си па­датъ по изис­ка­ния из­казъ.

То­ва про­ли­ча дос­та яс­но на прес­кон­фе­рен­ци­я­та на „Има та­къвъ на­родъ“ въ пе­тъкъ 16 юли. Цель­та бѣ­ше да се обяс­ни прѣд­ло­же­но­то въ по­не­дел­никъ 12 юли пра­ви­тел­ство. Ре­зул­та­тътъ бѣ­ше другъ: от­но­ше­ни­е­то къмъ ме­ди­и­тѣ и ка­чес­тво­то на от­го­во­ри­тѣ по врѣ­ме на та­зи прес­кон­фе­рен­ция не от­стѫп­ва­ха на прос­то­ти­я­та на ГЕРБ. На жур­на­лис­ти­чес­ки въп­росъ, Тош­ко Йор­да­новъ от­го­во­ри съ „Но­во­то пра­ви­тел­ство ще бѫ­де обя­ве­но на вър­те­леж­ка­та въ пар­ка“.

Но­во­то пра­ви­тел­ство ще бѫ­де обя­ве­но на вър­те­леж­ка­та въ пар­ка.

– Тош­ко Йор­да­новъ, зам.-прѣд­се­да­тель на „Има та­къвъ на­родъ“

Какъ да си обяс­нимъ сход­ство­то меж­ду двѣ­тѣ тол­ко­ва ус­пѣш­ни пар­тии? Лес­ни­ятъ от­го­воръ е, че въ тѣхъ чле­ну­ватъ ед­ни и сѫ­щи хо­ра. Неп­ри­ят­ни­ятъ от­го­воръ е, че тѣ се бо­рѭтъ за ед­ни и сѫ­щи из­би­ра­те­ли.