БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Откриване на XLVI Народно събрание – по-скучно и по-нормално

Чете се за 7 минути

Три мѣсеца по-късно, новиятъ парламентъ започна работа въ изключително сходенъ съставъ, но безъ емоции.

На 21 юли въ 9 ч. бѣ от­кри­то но­во­то XLVI На­род­но съб­ра­ние, подъ прѣд­се­да­тел­ство­то на най-въз­рас­тния де­пу­татъ, от­но­во Ми­ка Зай­ко­ва. Про­дъл­жи­ло­то по-мал­ко отъ три ча­са за­се­да­ние прѣ­ми­на при спо­кой­на об­ста­нов­ка, безъ емо­ции или из­не­на­ди. Труд­но би мог­ло да се го­во­ри до­ри за нап­ре­же­ние. Един­стве­на­та щип­ка соль бѣ из­каз­ва­не­то на Ге­ор­ги Ка­ди­евъ (БСП), кой­то обяс­ни за­що е гла­су­валъ про­тивъ кан­ди­да­ту­ра­та на Ива Ми­те­ва (ИТН) за прѣд­се­да­тель на пар­ла­мен­та. До смѣхъ до­ве­де лап­су­сътъ на Тош­ко Йор­да­новъ и Мус­та­фа Ка­ра­даѭ, ко­и­то се обър­на­ха къмъ „пре­зи­ден­та Пър­ва­новъ“ – спо­менъ, мо­же би, за ед­ни врѣ­ме­на, ко­и­то имъ лип­сватъ.

ПРИ­СѪТ­СТВИЕ НА СЛУ­ЖЕБ­НО­ТО ПРА­ВИ­ТЕЛ­СТВО, НО БЕЗЪ РѢЧЬ НА РА­ДЕВЪ

За­се­да­ни­е­то се про­ве­де въ ис­то­ри­чес­ка­та сгра­да на На­род­но­то съб­ра­ние – за­ла­та въ бив­шия пар­ти­енъ домъ, кѫ­дѣ­то ГЕРБ бѣ­ха прѣ­мѣс­ти­ли пар­ла­мен­та – ве­че е лошъ спо­менъ. То­зи пѫть, за раз­ли­ка отъ ап­рилъ мѣ­сецъ, сис­те­ма­та за гла­су­ва­не бѣ­ше мон­ти­ра­на и то­ва поз­во­ли за­се­да­ни­е­то да прѣ­ми­не по-спо­кой­но и дѣ­ло­во.

На от­ре­де­но­то му мѣс­то и въ пъ­ленъ със­тавъ при­сѫт­ства­ше пра­ви­тел­ство­то – то­зи пѫть слу­жеб­но. При­пом­ня­ме, че прѣзъ ап­рилъ пра­ви­тел­сто­во­то на Бой­ко Бо­ри­совъ не се яви на от­кри­ва­не­то на пар­ла­мен­та, а де­по­зи­ра ос­тав­ка­та си въ дѣ­ло­вод­ство­то. То­ва бѣ­ше да­ло по­водъ на прѣд­се­да­тел­ства­ща­та Ми­ка Зай­ко­ва да из­тък­не по­зор­но­то по­ве­де­ние на ГЕРБ.

За­се­да­ни­е­то за­поч­на съ крат­ка рѣчь на Ми­ка Зай­ко­ва. Тя обър­на вни­ма­ние на же­ла­ни­е­то за про­мѣ­на, на лип­са­та на яс­но мно­зин­ство и на нис­ка­та из­би­ра­тел­на ак­тив­ность. Пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ не нап­ра­ви об­ръ­ще­ние – го­во­ри­ха прѣд­ста­ви­те­ли на шес­ть­тѣ пар­ла­мен­тар­ни фор­ма­ции.

„ИМА ТА­КЪВЪ НА­РОДЪ“ – ПРА­ВИ­ТЕЛ­СТВО ДО ДВѢ СЕД­МИ­ЦИ ИЛИ НО­ВИ ИЗ­БО­РИ

То­зи пѫть пръвъ взе ду­ма­та Тош­ко Йор­да­новъ отъ „Има та­къвъ на­родъ“, най-го­лѣ­ма­та гру­па въ но­вия пар­ла­ментъ. Той от­но­во бѣ­ше кра­тъкъ, да­вай­ки за­яв­ка за пра­ви­тел­ство до двѣ сед­ми­ци или но­ви из­бо­ри. Ма­каръ и смек­ченъ, то­нътъ на ул­ти­ма­тумъ ос­та­ва. Яс­но е, че пар­ти­я­та на Сла­ви ис­ка, безъ да обѣ­ща­ва – ако не бѫ­де гла­су­ва­но за ней­ния про­ектъ, тя нѣ­ма да под­крѣ­пи чуждъ.

ГЕРБ – ЛАЙ НА ВЪР­ЗА­НО КУ­ЧЕ

За бив­ши­тѣ уп­рав­ля­ва­щи го­во­ри от­но­во Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва. Ней­но­то из­каз­ва­не бѣ­ше най-дъл­го­то и мо­же да се обоб­щи ка­то без­смис­ле­но. Слѣдъ ка­то чес­ти­ти по­бѣ­да­та на „Има та­къвъ на­родъ“, тя ка­за, че не раз­чи­та ре­зул­та­ти­тѣ отъ из­бо­ри­тѣ ка­то по­бѣ­да за нѣ­ко­го. Тя про­дъл­жи съ не­ло­гич­ни­тѣ изяв­ле­ния, ка­то ка­за, че ГЕРБ нѣ­ма да е опо­зи­ция на ни­коя по­ли­ти­чес­ка си­ла, но ще е опо­зи­ция на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ. Все въ то­зи духъ, Ата­на­со­ва за­я­ви, че ГЕРБ сѫ про­тивъ при­ва­ти­за­ци­я­та и на­ма­ля­ва­не­то на да­нъ­ци­тѣ (за ко­и­то за­го­во­ри­ха „Има та­къвъ на­родъ“ ед­ва слѣдъ из­бо­ри­тѣ), за­що­то то­ва е „не­о­ли­бе­рал­на, а не дѣс­на по­ли­ти­ка“.

На­ма­ля­ва­не­то на да­нъ­ци­тѣ не е дѣс­на по­ли­ти­ка.

– Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва, ГЕРБ

Пок­рай всич­ки спрѣч­ква­ния меж­ду слу­жеб­ния ми­нис­търъ Ка­ца­ровъ и ди­рек­то­ри на бол­ни­ци, ГЕРБ яв­но сѫ рѣ­ши­ли, че то­ва е сла­бо­то мѣс­то, по ко­е­то трѣб­ва да уд­рятъ. По­ра­ди та­зи при­чи­на, Ата­на­со­ва из­ра­зи мнѣ­ние, че слу­жеб­но­то пра­ви­тел­ство е про­ва­ли­ло вак­си­на­ци­я­та, ру­ши бол­ни­ци, раз­ту­ри­ло е НОЩ (На­ци­о­на­ленъ опе­ра­ти­венъ щабъ, кой­то бѣ­ше раз­пус­натъ отъ Бо­ри­совъ слѣдъ из­бо­ри­тѣ на 4 ап­рилъ). Тя спо­ме­на до­ри пен­си­о­ни­ра­не­то на То­доръ Кан­тар­джи­евъ.

Как­то и прѣзъ ап­рилъ, Ата­на­со­ва за­вър­ши съ фа­ри­сейс­ко­то „Богъ да па­зи Бъл­га­рия“.

БСП – НЕ СМЕ ОТЪ СТА­ТУК­ВО­ТО, А ВИЕ НЕ СТЕ ИЗ­ВЪН­СИС­ТЕМ­НИ

Кор­не­лия Ни­но­ва отъ БСП из­тък­на, че пар­ти­я­та ѝ има со­ци­ал­ни при­о­ри­те­ти – об­ра­зо­ва­ние, бор­ба съ бѣд­ность­та (впро­чемъ, всич­ки пар­тии из­глеж­да сѫ на мнѣ­ние, че Бъл­га­рия е бѣд­на). Тя по­со­чи, че ако пар­ти­я­та ѝ по­лу­чи тре­тия ман­датъ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство, би прѣд­ло­жи­ла ка­би­нетъ бли­зъкъ до слу­жеб­ния.

Ни­но­ва от­дѣ­ли врѣ­ме да обяс­ни на „Има та­къвъ на­родъ“, че не сѫ ни­то пар­тия на про­тес­та, ни­то из­вън­сис­тем­на. Спо­редъ нея пар­тия, ко­я­то е има­ла прѣд­се­да­тель на пар­ла­мен­та ве­че е часть отъ по­ли­ти­чес­ка­та сис­те­ма.

Спо­редъ БСП най-го­лѣ­мо­то прѣ­диз­ви­ка­тел­ство си ос­та­ва раз­граж­да­не­то на мо­де­ла на ГЕРБ. Ни­но­ва за­я­ви, че пар­ти­я­та на Бо­ри­совъ е уза­ко­ни­ла ко­руп­ци­я­та и та­ка я е нап­ра­ви­ла не­на­ка­зу­е­ма. Ни­но­ва спо­ме­на и за сѫ­деб­на ре­фор­ма.

„ДЕ­МОК­РА­ТИЧ­НА БЪЛ­ГА­РИЯ“ – ЗА УК­РѢП­ВА­НЕ НА НА­ЦИ­О­НАЛ­НИЯ СУ­ВЕ­РЕ­НИ­ТЕТЪ

Отъ име­то на ко­а­ли­ция „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ от­но­во го­во­ри Хрис­то Ива­новъ. Спо­редъ не­го нѣ­ма яс­на фор­му­ла за уп­рав­ле­ние, а при­о­ри­те­ти­тѣ сѫ бор­ба съ пан­де­ми­я­та, пла­нътъ за въз­ста­но­вя­ва­не, ак­ту­а­ли­за­ци­я­та на бюд­же­та, бъл­га­ри­тѣ въ чуж­би­на и сѫ­деб­на­та ре­фор­ма. Ива­новъ за­я­ви, че ети­ке­ти­тѣ „пар­тии на про­мѣ­на­та“ или „пар­тии на про­тес­та“ нѣ­матъ сми­сълъ, ако не сѫ съ­че­та­ни съ кон­крет­ни дѣйс­твия.

Ко­руп­ци­я­та сус­пен­ди­ра ре­пуб­ли­ка­та.

– Хрис­то Ива­новъ, ДБ

За „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ ко­руп­ци­я­та е пър­ви проб­лемъ, за­що­то тя „сус­пен­ди­ра ре­пуб­ли­ка­та“ и из­зе­ма су­ве­ре­ни­те­та отъ на­ро­да. Срамъ е, че Бъл­га­рия не мо­жа да по­пъл­ни кво­та­та си въ Ев­ро­пейс­ка­та про­ку­ра­ту­ра, че нѣ­ма енер­ги­енъ су­ве­ре­ни­тетъ и мо­дер­на ар­мия. Ива­новъ бѣ­ше един­стве­ни­ятъ прѣд­ста­ви­тель на пар­тия, кой­то спо­ме­на за вли­за­не­то на Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния въ Ев­ро­пейс­кия съ­юзъ, безъ оба­че да из­ка­же яс­на те­за.

По те­ма­та за сѫ­деб­на­та ре­фор­ма, на ко­я­то „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ твър­до дър­жи, Ива­новъ кон­ста­ти­ра от­сѫт­стви­е­то на глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ отъ за­ла­та. Той за­я­ви, че „трѣб­ва да по­ка­жемъ, че нѣ­ма бе­зот­го­вор­ни но­си­те­ли на пуб­лич­на власть“, ата­ку­вай­ки от­но­во глав­ния про­ку­роръ.

Въ прѣд­ния пар­ла­ментъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ ско­рос­тно вне­се мно­жес­тво за­ко­ноп­ро­ек­ти, ог­ром­на часть отъ ко­и­то до­ри не бѣ­ше раз­гле­да­на. То­зи пѫть ко­а­ли­ци­я­та ще за­ло­жи на ди­а­ло­га съ дру­ги­тѣ пар­тии. Ива­новъ за­вър­ши съ „Гос­подь да ни е на по­мощь“.

ДПС – СЪ ПОЗ­ДРА­ВИ КЪМЪ МЮ­СЮЛ­МА­НИ­ТѢ И НА­ПАД­КИ СРѢ­ЩУ „ДЕ­МОК­РА­ТИЧ­НА БЪЛ­ГА­РИЯ“

ДПС ви­на­ги на­ми­ра по­водъ да се обър­не кон­крет­но къмъ бъл­гар­ски­тѣ мю­сюл­ма­ни. И то­зи пѫть, ка­то и прѣзъ ап­рилъ мѣ­сецъ, Мус­та­фа Ка­ра­даѭ се сѣ­ти за мо­ха­ме­дан­ски праз­дникъ, кой­то да чес­ти­ти на съб­ра­тя­та си по вѣ­ра. По то­зи на­чинъ ДПС за по­ре­денъ пѫть се афи­ши­ра ка­то пар­тия, за ко­я­то се гла­су­ва по­ра­ди иден­тич­ность – би­ла тя ет­ни­чес­ка, или вѣр­ска. Въ ос­та­на­ла­та часть отъ злѣ про­че­те­но­то си об­ръ­ще­ние, фор­мал­ни­ятъ ли­деръ на ДПС от­пра­ви сар­кас­тич­ни на­пад­ки къмъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и про­из­не­се ман­тра­та за „ек­спер­тния по­тен­ци­алъ“. По всич­ко ли­чи, че ДПС нѣ­ма тър­пѣ­ние от­но­во да е въ власть­та.

„ИЗ­ПРА­ВИ СЕ“ – АКО ТРѢБ­ВА, ПАКЪ ЩЕ ПРО­ТЕС­ТИ­РА­МЕ ПО ПЛО­ЩА­ДИ­ТѢ

Отъ всич­ки го­во­ри­ли днесъ, са­мо Тош­ко Йор­да­новъ и Мая Ма­но­ло­ва да­до­ха впе­чат­ле­ние за сво­бод­на рѣчь, безъ че­те­не отъ листъ. Тя обяс­ни про­мѣ­на­та на име­то на фор­ма­ци­я­та си – „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“ ста­ва на „Из­пра­ви се БГ! Ние ид­ва­ме!“ – ве­че не е дос­та­тъч­но да се при­зо­ва­ва мут­ри­тѣ да из­лѣ­зѫтъ, трѣб­ва за то­ва да бѫ­дѫтъ прѣд­при­е­ти дѣйс­твия.

Ма­но­ло­ва ус­пѣ да ле­ги­ти­ми­ра фор­ма­ци­я­та си ка­то ис­тин­ски про­тес­тна – „ни­що нѣ­ма да ни спре да се вър­немъ на пло­ща­ди­тѣ, ако тукъ се гот­ви под­мѣ­на на во­ля­та на про­тес­ти­тѣ“. Спо­редъ нея имен­но та­ка­ва е на­род­на­та во­ля – про­тес­тни­тѣ фор­ма­ции да се обе­ди­нѭтъ. По­ра­ди та­зи при­чи­на „Из­пра­ви се“ ис­ка ди­а­логъ съ „Има та­къвъ на­родъ“ и „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“. Ма­но­ло­ва се по­зо­ва на док­ла­да на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия за вър­хо­вен­ство­то на за­ко­на, пуб­ли­ку­ванъ прѣ­ди нѣ­кол­ко дни, и се обя­ви за сѫ­деб­на ре­фор­ма. Тя при­пом­ни и за кон­сен­су­са за прѣ­из­чис­ля­ва­не­то на пен­си­и­тѣ въ прѣд­ния пар­ла­ментъ, кой­то та­ка и не се прѣ­вър­на въ дѣ­ла, по­ра­ди крат­кия жи­вотъ на съб­ра­ни­е­то.

ИВА МИ­ТЕ­ВА – ПРѢ­ИЗ­БРА­НА ЗА ПРѢД­СЕ­ДА­ТЕЛЬ НА НС

За­се­да­ни­е­то про­дъл­жи съ из­боръ на прѣд­се­да­тель – Ива Ми­те­ва (ИТН), ко­я­то ве­че за­е­ма­ше пос­та въ прѣд­ния пар­ла­ментъ. Срѣ­щу нея бѣ из­диг­натъ Крис­ти­анъ Ви­ге­нинъ отъ БСП, ко­е­то съз­да­де нѣ­как­во впе­чат­ле­ние за със­те­за­ние. За Ми­те­ва гла­су­ва­ха 137 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли, 99 се въз­дър­жа­ха, а единъ бѣ про­тивъ – Ге­ор­ги Ка­ди­евъ (БСП). Той нап­ра­ви изяв­ле­ние отъ три­бу­на­та, съ ко­е­то обяс­ни во­та си.

Гла­су­вай­ки про­тивъ кан­ди­да­ту­ра­та на Ми­те­ва, Ка­ди­евъ се обя­вя­ва про­тивъ под­хо­да на „Има та­къвъ на­родъ“, ко­и­то пра­вѭтъ прѣд­ло­же­ния безъ съг­ла­су­ва­не съ дру­ги­тѣ пар­тии, безъ тър­се­не на под­крѣ­па. Спо­редъ не­го нѣ­ма пар­тии на ста­тук­во­то – има хо­ра на ста­тук­во­то; нѣ­ма ко­рум­пи­ра­ни пар­тии – има ко­рум­пи­ра­ни хо­ра.

Поз­на­вамъ хо­ра отъ ГЕРБ и ДПС, ко­и­то не сѫ ко­рум­пи­ра­ни.

– Ге­ор­ги Ка­ди­евъ, БСП

Ка­ди­евъ обър­на вни­ма­ние какъ безъ прес­кон­фе­рен­ци­я­та на „Има та­къвъ на­родъ“ на 16 юли, сед­ми­ца слѣдъ из­бо­ри­тѣ, ни­кой е нѣ­ма­ло да на­у­чи, че тѣ въз­на­мѣ­ря­ватъ да при­ва­ти­зи­ратъ Бъл­гар­ска­та бан­ка за раз­ви­тие и др., за­що­то тѣ­зи нѣ­ща ги нѣ­ма въ ни­коя прог­ра­ма за уп­рав­ле­ние. По то­зи на­чинъ Ка­ди­евъ изоб­ли­чи не­под­гот­ве­ность­та на пар­ти­я­та на Сла­ви, ко­я­то изис­ква, но не обѣ­ща­ва. Той за­я­ви, че не е ред­но да се да­ва carte blanche за пра­ви­тел­ство, безъ да е има­ло прѣд­ва­ри­тел­ни об­сѫж­да­ния, безъ да е яс­но как­во ще пра­ви то изоб­що.

За­се­да­ни­е­то за­вър­ши съ из­боръ на зам.-прѣд­се­да­те­ли, пар­ла­мен­тар­ни сек­ре­та­ри и дру­ги бър­зи про­це­ду­ри. Слѣд­ва­що­то за­се­да­ние е нас­ро­че­но за чет­вър­тъкъ 22 юли.