БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Фронтътъ срѣщу Гешевъ укрѣпва

Чете се за 6 минути

Слѣдъ изборитѣ правосѫдниятъ министъръ Янаки Стоиловъ внесе прѣдложение за освобождаване на Иванъ Гешевъ отъ поста главенъ прокуроръ. То бѣ разгледано отъ ВСС на 21 юли и коментирано въ парламента.

Още отъ наз­на­ча­ва­не­то на слу­жеб­но­то пра­ви­тел­ство въ срѣ­да­та на май ми­нис­тъ­рътъ на вѫт­рѣш­ни­тѣ ра­бо­ти Бой­ко Раш­ковъ не крие неп­ри­я­зънь­та си къмъ глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ. На 3 юни ми­нис­тъ­рътъ от­ка­за по­ка­на за срѣ­ща отъ Ге­шевъ и то съ ду­ми­тѣ „Ще се от­зо­вѫ на по­ка­на на слѣд­ва­щия гла­венъ про­ку­роръ“. Пра­ви впе­чат­ле­ние, че слѣдъ из­бо­ри­тѣ на 4 ап­рилъ, глав­ни­ятъ про­ку­роръ ка­то цѣ­ло се сни­ши и се от­ка­за отъ изо­бил­но­то ме­дий­но при­сѫт­ствие, ко­е­то де­мон­стри­ра­ше прѣ­ди.

По врѣ­ме на прѣ­диз­бор­на­та кам­па­ния за из­бо­ри­тѣ на 11 юли, Раш­ковъ не­ед­нок­рат­но об­ви­ни дър­жав­но­то об­ви­не­ние въ без­дѣйс­твие срѣ­щу из­бор­ни­тѣ из­ма­ми. На 16 юли пъкъ пра­во­сѫд­ни­ятъ ми­нис­търъ Яна­ки Сто­и­ловъ вне­се въ Вис­шия сѫ­де­бенъ сѫдъ (ВСС) ис­ка­не за прѣк­ра­тя­ва­не на пра­во­мо­щи­я­та на Ге­шевъ. То бѣ прид­ру­же­но съ док­ладъ отъ 108 стр., из­гот­венъ отъ Раш­ковъ прѣ­ди по­ве­че отъ го­ди­на. Как­то ста­на яс­но по-къс­но, Раш­ковъ билъ под­гот­вилъ ма­те­ри­а­ла, но не очак­валъ ни­как­во съ­дѣйс­твие отъ пра­во­сѫд­ни­тѣ ми­нис­три на ГЕРБ.

Въз­пол­звай­ки се отъ за­ко­но­ви­тѣ си пра­во­мо­щия, ми­нис­търъ Сто­и­ловъ сви­ка за­се­да­ние на ВСС за 22 юли, день слѣдъ от­кри­ва­не­то на На­род­но­то съб­ра­ние. Един­стве­на­та точ­ка въ днев­ния редъ бѣ раз­глеж­да­не на ис­ка­не­то му за увол­ня­ва­не на Ге­шевъ. Из­прѣ­вар­вай­ки съ­би­ти­я­та, де­пу­та­ти­тѣ Ни­ко­лай Хад­жи­ге­новъ и Мая Ма­но­ло­ва вне­со­ха още на 21 юли ис­ка­не за из­слуш­ва­не въ пар­ла­мен­та на ми­нис­три­тѣ Раш­ковъ и Сто­и­ловъ. Те­ма­та, раз­би­ра се, бѣ имен­но от­стра­ня­ва­не­то на Ге­шевъ и за­се­да­ни­е­то на ВСС.

РАШ­КОВЪ ОБ­ВИ­НЯ­ВА ГЕ­ШЕВЪ ВЪ КОН­КРЕТ­НИ ПРѢС­ТѪП­ЛЕ­НИЯ

Нак­рат­ко, док­ла­дътъ на Раш­ковъ съ­дър­жа дан­ни за из­вър­ше­ни отъ Ге­шевъ прѣс­тѫп­ле­ния, ка­то по то­зи на­чинъ глав­ни­ятъ про­ку­роръ е на­кър­нилъ прес­ти­жа на сѫ­деб­на­та власть. Прѣд­ло­же­ни­е­то за ос­во­бож­да­ва­не­то му стѫп­ва на чл. 129, ал. 3, т. 5 отъ Кон­сти­ту­ци­я­та, ко­я­то гла­си, че ма­гис­тра­ти­тѣ, вклю­чи­тел­но глав­ни­ятъ про­ку­роръ, се ос­во­бож­да­ватъ отъ длъж­ность при „теж­ко на­ру­ше­ние или сис­тем­но не­из­пъл­не­ние на слу­жеб­ни­тѣ за­дъл­же­ния, как­то и дѣйс­твия, ко­и­то на­кър­ня­ватъ прес­ти­жа на сѫ­деб­на­та власть“.

По-кон­крет­но, слу­жеб­ни­тѣ ми­нис­три уп­рѣк­ватъ Ге­шевъ въ раз­гла­ся­ва­не на дан­ни съб­ра­ни съ СРС (спе­ци­ал­ни ра­зуз­на­ва­тел­ни срѣд­ства, т.е. под­слуш­ва­не), ме­дий­ни из­каз­ва­ния, съ ко­и­то прѣ­неб­рѣг­ва пре­зум­пци­я­та за не­ви­нов­ность, зло­у­пот­рѣ­ба съ Бю­ро­то за за­щи­та на сви­дѣ­те­ли, на­ру­ша­ва­не на прин­ци­па за слу­чай­но раз­прѣ­дѣ­ле­ние на дѣ­ла­та и др.

Въп­рѣ­ки цѣ­ла­та кон­кре­ти­ка на об­ви­не­ни­я­та, го­во­ри­те­льтъ на Ге­шевъ, Сий­ка Ми­ле­ва, за­я­ви още на 16 юли, че прѣд­ло­же­ни­е­то би­ло по­ли­ти­чес­ко и не съ­дър­жа­ло юри­ди­чес­ки ар­гу­мен­ти. Та­зи те­за бѣ­ше за­щи­та­ва­на и отъ по­кор­ни­тѣ на Ге­шевъ въ ВСС, как­то и, раз­би­ра се, отъ са­мия не­го на за­се­да­ни­е­то про­ве­ло се на 22 юли.

СЛѢДЪ СЕ­ДЕМЬ ЧА­СА РАЗ­ГЛЕЖ­ДА­НЕ, ВСС РѢ­ШИ, ЧЕ НЕ МО­ЖЕ ДА РАЗ­ГЛЕЖ­ДА

Са­мо­то за­се­да­ние про­дъл­жи надъ се­демь ча­са. Въ дни­тѣ, ко­и­то го прѣд­шес­тва­ха, ми­нис­търъ Сто­и­ловъ ка­за, че не очак­ва то­зи със­тавъ на ВСС да при­е­ме прѣд­ло­же­ни­е­то. Въ сѫ­що­то врѣ­ме, той за­я­ви, че то ще е „из­пи­та­ние за не­за­ви­си­мость­та на чле­но­ве­тѣ“ на вис­шия ор­ганъ на сѫ­деб­на­та власть. Сут­ринь­та, прѣ­ди на­ча­ло­то на за­се­да­ни­е­то, Сто­и­ловъ за­я­ви: „Азъ ще изис­квамъ отъ Вис­шия сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ да се про­из­не­се по сѫ­щес­тво за ос­но­ва­ни­я­та за ос­во­бож­да­ва­не на глав­ния про­ку­роръ“.

До фор­мал­но про­из­на­ся­не не се стиг­на. Не­фор­мал­но, оба­че, има­ше. Слѣдъ мно­го­ча­со­ви об­сѫж­да­ния, ко­и­то за­сег­на­ха всич­ки еле­мен­ти отъ док­ла­да на Раш­ковъ, ВСС гла­су­ва, че не мо­же да при­е­ме за раз­глеж­да­не прѣд­ло­же­ни­е­то на Сто­и­ловъ. За гла­су­ва­ха 12, про­тивъ бѣ­ха 8, пе­ти­ма не гла­су­ва­ха, срѣдъ тѣхъ и Ге­шевъ. Спо­редъ ВСС прѣд­ло­же­ни­е­то за ос­во­бож­да­ва­не мо­же­ло да бѫ­де вне­се­но един­стве­но отъ чле­но­ве на про­ку­рор­ска­та ко­ле­гия. Как­то Сто­и­ловъ умѣс­тно от­бѣ­лѣ­за, из­ли­за, че Ге­шевъ мо­же да бѫ­де увол­ненъ са­мо по ис­ка­не на не­го­ви­тѣ под­чи­не­ни. Пъкъ да му мис­лѭтъ, ако все пакъ ос­та­не на пос­та си!

Въ ти­пич­ния си стилъ на не­съ­об­ра­зя­ва­не съ дѣйс­тви­тел­ность­та и ло­ги­ка­та, про­ку­ра­ту­ра­та за­я­ви, че ис­ка­не­то на ми­нис­търъ Сто­и­ловъ е вмѣ­ша­тел­ство на из­пъл­ни­тел­на­та власть въ ра­бо­ти­тѣ на сѫ­деб­на­та. Той оба­че реп­ли­ки­ра, че „не­за­ви­си­мость не оз­на­ча­ва не­до­се­га­е­мость“, а по врѣ­ме на из­слуш­ва­не­то си въ На­род­но­то съб­ра­ние до­ба­ви, че би мо­гълъ да се­зи­ра Кон­сти­ту­ци­он­ния или Вис­шия ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ, за да по­лу­чи от­мѣ­на на рѣ­ше­ни­е­то на ВСС отъ 22 юли.

Нѣ­кои бър­катъ не­за­ви­си­мость съ не­до­се­га­е­мость, а не­до­се­га­е­ми нѣ­ма.

– Яна­ки Сто­и­ловъ, пра­во­сѫ­денъ ми­нис­търъ.

Че рѣ­ше­ни­е­то трѣб­ва да се об­жал­ва смѣ­та и сѫ­дия Ата­нас­ка Ди­ше­ва, членъ на ВСС. Тя за­я­ви, е го­то­ва и да по­тър­си още че­ти­ри­ма свои ко­ле­ги, за да вне­се за­ед­но съ тѣхъ сѫ­що­то прѣд­ло­же­ние.

Ми­нис­тъ­рътъ на пра­во­сѫ­ди­е­то ка­то вно­си­тель на то­ва прѣд­ло­же­ние има пра­во да об­жал­ва ак­та на Вис­шия сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ.

– сѫ­дия Ди­ше­ва, членъ на ВСС.

СА­МО ДПС БЕЗЪ ВЪП­РО­СИ ЗА ГЕ­ШЕВЪ

Из­слуш­ва­не­то на Раш­ковъ и Сто­и­ловъ се със­тоя на 22 ап­рилъ. Въп­ро­си бѣ­ха за­да­де­ни отъ всич­ки пар­ла­мен­тар­ни гру­пи, ос­вѣнъ отъ ДПС, ко­и­то яв­но счи­татъ Ге­шевъ за тол­ко­ва не­за­ви­симъ, че до­ри из­бѣг­ватъ да спо­ме­на­ватъ име­то му.

Най-ак­тив­ни по врѣ­ме на из­слуш­ва­не­то бѣ­ха БСП, „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и „Из­пра­ви се!“. Отъ пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ за­да­до­ха са­мо въп­росъ за спи­съ­ка съ име­на на ма­гис­тра­ти съ смѣт­ки и имо­ти въ чуж­би­на. Раш­ковъ бѣ­ше обѣ­щалъ да го раз­гла­си слѣдъ из­бо­ри­тѣ. До опо­вѣс­тя­ва­не на име­на оба­че не се стиг­на – отъ про­ку­ра­ту­ра­та бѣ­ха за­я­ви­ли сѫ­щия день, че всич­ки про­вѣр­ки по спи­съ­ка сѫ прик­лю­чи­ли безъ дан­ни за прѣс­тѫп­ле­ние.

Ин­те­ре­сенъ въп­росъ за­да­де Ни­ко­лай Хад­жи­ге­новъ отъ „Из­пра­ви се!“ – да­ли Иванъ Ге­шевъ има юри­ди­чес­ка пра­вос­по­соб­ность, слѣдъ ка­то из­лѣ­зо­ха съм­нѣ­ния въ ав­тен­тич­ность­та на дип­ло­ма­та му. Ми­нис­търъ Сто­и­ловъ прѣ­по­рѫ­ча на де­пу­та­та да се обър­не къмъ Ми­нис­тер­ство­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то, ко­е­то съх­ра­ня­ва ин­фор­ма­ция за из­да­де­ни дип­ло­ми.

Цѣ­лос­тни­ятъ тонъ на из­слуш­ва­не­то бѣ­ше гра­ди­венъ. Мно­го отъ въп­ро­си­тѣ къмъ ми­нис­три­тѣ бѣ­ха за то­ва как­во трѣб­ва да се нап­ра­ви, за да има про­мѣ­на, как­ви за­ко­ни да се при­е­матъ отъ НС. Яна­ки Сто­и­ловъ ка­за, че ще да­де кон­крет­ни прѣд­ло­же­ния въ близ­ки­тѣ дни.

РАШ­КОВЪ СЪ ЗА­ЯВ­КА ДА РАЗ­СЛѢД­ВА БО­РИ­СОВЪ

Един­стве­ни­ятъ въп­росъ, кой­то за­да­до­ха ГЕРБ на Раш­ковъ дой­де отъ ус­та­та на То­ма Би­ковъ: той по­же­ла да знае кой е под­хо­дящъ за гла­венъ про­ку­роръ спо­редъ Раш­ковъ. Би­ковъ си спом­ни за уче­ни­чес­ки­тѣ си го­ди­ни, ко­га­то про­тес­ти­ралъ срѣ­щу Ви­де­новъ и са­мия Раш­ковъ.

То­ва да­де по­водъ на Раш­ковъ да да­де от­го­воръ, кой­то прѣ­диз­ви­ка бур­ни рѫ­коп­лѣс­ка­ния въ за­ла­та. Об­ръ­щай­ки се къмъ Би­ковъ, той за­я­ви: „За мут­рен­ски­тѣ 90-тѣ го­ди­ни съ­жа­ля­вам са­мо за ед­но нѣ­що: че не се спра­вих­ме съ ва­шия ли­дер. Но има врѣ­ме. Са­мо ми дай­те въз­мож­ность“.

Съ­жа­ля­вамъ са­мо за ед­но: че не се спра­вих­ме съ Бой­ко Бо­ри­совъ.

– Бой­ко Раш­ковъ, вѫт­рѣ­шенъ ми­нис­търъ

Лю­то ра­не­ни, де­пу­та­ти­тѣ отъ ГЕРБ се опи­та­ха да вдиг­нѫтъ скан­далъ въ пар­ла­мен­тар­на за­ла, но не имъ се по­лу­чи. По врѣ­ме на из­слуш­ва­не­то, Раш­ковъ за­я­ви, че те­кѫтъ раз­слѣд­ва­ния срѣ­щу бив­ши ми­нис­три на ГЕРБ, а ко­га­то ста­ва въп­росъ за ми­ли­ар­ди, за­дър­жа­не­то подъ стра­жа не мо­же да бѫ­де из­клю­че­но.

Ко­га­то ста­ва въп­росъ за ми­ли­ар­ди, е бли­зо до ума, че въ единъ мо­ментъ ще се прис­тѫ­пи къмъ мѣр­ка за не­от­кло­не­ние.

– Бой­ко Раш­ковъ, вѫт­рѣ­шенъ ми­нис­търъ.

Още на слѣд­ва­щия день слѣдъ из­слуш­ва­не­то имъ отъ На­род­но­то съб­ра­ние се за­го­во­ри, че Раш­ковъ и Сто­и­ловъ мо­же би ще за­па­зѭтъ ми­нис­тер­ски­тѣ си крѣс­ла и въ но­во­то пра­ви­тел­ство. Къмъ мо­мен­та тѣ­зи твър­де­ния ос­та­ватъ въ об­ласть­та на спе­ку­ла­ци­и­тѣ.