БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

Божановъ: Ако нѣкой рѣши да прѣмахва МЕУ, ще трѣбва да обясни на избирателитѣ защо не иска да вкара държавата въ XXI вѣкъ

Чете се за 4 минути

Министърътъ на електронното управление отчита голѣмъ напрѣдъкъ на електронната идентификация за едва шесть мѣсеца.

Бъл­гар­ски Ос­вѣ­до­ми­тель: Гос­по­динъ Бо­жа­новъ, пра­ви­тел­ство­то по­да­де ос­тав­ка въ по­не­дѣл­никъ. Как­ви сѫ най-важ­ни­тѣ по­доб­ре­ния въ елек­трон­но­то уп­рав­ле­ние, ко­и­то ус­пѣх­те да до­ве­де­те до край въ рам­ки­тѣ на ман­да­та си?

Бо­жи­даръ Бо­жа­новъ: Дър­жав­ни­тѣ ор­га­ни сѫ кон­сер­ва­рив­ни и го­лѣ­ми про­мѣ­ни ста­ватъ бав­но, тъй ка­то изис­кватъ ши­ро­ко об­сѫж­да­не и съг­ла­су­ва­не. И то­ва е ху­ба­во – дър­жа­ва­та трѣб­ва да е ус­той­чи­ва и прѣд­ви­ди­ма, а не за шесть мѣ­се­ца да мо­же да бѫ­де про­мѣ­ня­на изъ ос­но­ви (за­що­то не­ви­на­ги про­мѣ­на­та е къмъ доб­ро). На­ша­та цель е да про­мѣ­нимъ дос­та ос­нов­ни ней­ни прак­ти­ки. Все пакъ ус­пѣх­ме да съз­да­демъ из­цѣ­ло но­во ми­нис­тер­ство. То­ва не е прос­та за­да­ча, как­то прѣ­дуп­рѣ­дихъ и по врѣ­ме на ко­а­ли­ци­он­ни­тѣ прѣ­го­во­ри, а ефек­тътъ от нея ще се виж­да те­пър­ва. За тѣ­зи шесть мѣ­се­ца сме по-нап­рѣдъ съ елек­трон­на­та иден­ти­фи­ка­ция от­кол­ко­то прѣ­диш­ни­тѣ уп­рав­ля­ва­щи за цѣлъ ман­датъ – сис­те­ма­та ве­че се из­граж­да. Под­гот­вих­ме и ре­ди­ца за­ко­ноп­ро­ек­ти, нѣ­кои съв­мѣс­тно съ дру­ги ин­сти­ту­ции, ко­и­то ос­та­ва да бѫ­дѫтъ вне­се­ни въ На­род­но­то съб­ра­ние. Въ ос­та­ва­щи­тѣ дни на то­ва пра­ви­тел­ство очак­вамъ да пуб­ли­ку­ва­ме и дан­ни за всич­ки пла­ща­ния на дър­жа­ва­та отъ 2006 г. до­се­га. Прѣд­стои да пуб­ли­ку­ва­ме и под­ро­бенъ от­четъ на свър­ше­но­то.

За тѣ­зи шесть мѣ­се­ца сме по-нап­рѣдъ съ елек­трон­на­та иден­ти­фи­ка­ция от­кол­ко­то прѣ­диш­ни­тѣ уп­рав­ля­ва­щи за цѣлъ ман­датъ.

Стар­ти­рах­ме ра­бо­та­та по мно­го го­лѣмъ брой те­ми въ на прак­ти­ка всич­ки сек­то­ри. За­вър­шва­не­то на нѣ­кои отъ тѣхъ прѣд­стои въ слѣд­ва­щи­тѣ шесть мѣ­се­ца, на дру­ги – до­го­ди­на. Пос­та­ра­ли сме се важ­ни­тѣ нѣ­ща, ка­то елек­трон­на­та иден­ти­фи­ка­ция, да мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ за­вър­ше­ни до­ри и при но­во пра­ви­тел­ство, безъ да се на­ла­гатъ ак­тив­ни дѣйс­твия отъ не­го­ва стра­на.

Б.О.: Как­ви важ­ни за­ко­ноп­ро­ек­ти би­ха про­пад­на­ли, ако На­род­но­то съб­ра­ние бѫ­де раз­пус­на­то въ близ­ки­тѣ сед­ми­ци?

Б.Б.: За­ко­нътъ за елек­трон­но­то уп­рав­ле­ние, въ кой­то пра­вимъ сѫ­щес­тве­ни из­мѣ­не­ния, ко­и­то да поз­во­лятъ на­ма­ля­ва­не на бю­рок­ра­ци­я­та и по­ви­ша­ва­не на удоб­ство­то на елек­трон­ни­тѣ ус­лу­ги, а сѫ­що и из­пъл­не­ни­е­то на Пла­нътъ за въз­ста­но­вя­ва­не. Въ за­ко­нътъ за об­щес­тве­ни­те по­рѫч­ки пред­ла­га­ме пъл­на проз­рач­ность, вклю­чи­тел­но за до­го­во­ри, ко­и­то сѫ склю­че­ни въ рам­ки­тѣ на из­клю­че­ни­я­та отъ за­ко­нътъ. Съв­мѣс­тно съ дру­ги ин­сти­ту­ции – съ МВР под­гот­вих­ме из­мѣ­не­ния на За­ко­нътъ за дви­же­ние по пѫ­ти­ща­та, за да от­пад­нѫтъ синь та­лонъ и сти­керъ за граж­дан­ска от­го­вор­ность. Ми­нис­тер­ство­то на пра­во­сѫ­ди­е­то вна­ся до дни из­мѣ­не­ние на ГПК за елек­тро­ненъ ре­гис­търъ на за­по­ри­тѣ.

Б.О.: От­кѫ­дѣ ид­ва­ха най-го­лѣ­ми­тѣ труд­нос­ти за ра­бо­та­та на МЕУ?

Б.Б.: Най-го­лѣ­ма­та труд­ность дой­де отъ то­ва, че трѣб­ва­ше да го съз­да­демъ. То­ва оз­на­ча­ва мѣ­се­ци ра­бо­та по ус­тройс­тве­ни пра­вил­ни­ци, длъж­нос­тни ха­рак­те­рис­ти­ки, рѣ­ша­ва­не на ка­зу­си по пра­воп­ри­ем­ство­то отъ Дър­жав­на аген­ция „Елек­трон­но уп­рав­ле­ние“, де­мар­ка­ция на от­го­вор­нос­ти­тѣ съ дру­ги ми­нис­тер­ства, не­си­гур­ность за слу­жи­те­ли­тѣ. Смѣ­тамъ, че се спра­вих­ме доб­рѣ и бър­зо и тѣ­зи труд­нос­ти не ли­ча­ха от­вънъ - ми­нис­тер­ство­то ра­бо­тѣ­ше, а не се оп­рав­да­ва­ше съ прѣс­трук­ту­ри­ра­не.

Б.О.: Стре­ми ли се Ру­сия да уяз­ви ки­бер­си­гур­ность­та на Бъл­га­рия? Какъ?

Б.Б.: Ру­сия се стре­ми да уяз­ви ки­бер­си­гур­ность­та на всич­ки за­пад­ни дър­жа­ви, как­то и на Бъл­га­рия. От­го­во­рътъ на въп­ро­сътъ „какъ“ изис­ква вли­за­не въ мно­го тех­ни­чес­ки де­тай­ли, но ка­то часть отъ мѣр­ки­тѣ за ог­ра­ни­ча­ва­не на рис­кътъ бло­ки­рах­ме 45 хи­ля­ди рус­ки IP ад­ре­са, отъ ко­и­то е има­ло опи­ти за зло­на­мѣ­ре­на ак­тив­ность. Рус­ки­тѣ служ­би сѫ иден­ти­фи­ци­ра­ни ка­то т.нар. Advanced persistent threats (APT) – раз­ви­ти ус­той­чи­ви зап­ла­хи. Иматъ до­ри ко­до­ви име­на ка­то fancy bear и cozy bear или APT28 и APT29.

Б.О.: Ка­ненъ ли сте въ про­ек­то­ка­би­не­тътъ на ПП, ман­датъ бѣ­ше врѫ­ченъ въ пе­тъкъ?

Б.Б.: Име­на­та на ми­нис­три­тѣ не сѫ пър­ва­та стѫп­ка отъ про­це­сътъ, а пос­лѣд­на­та, ко­га­то сѫ яс­ни под­крѣ­па­та и прог­рам­ни­тѣ це­ли.

Б.О.: Какъ оцѣ­ня­ва­те вѣ­ро­ят­ность­та да има нов ка­би­нет на ПП въ рам­ки­тѣ на нас­то­я­що­то НС?

Б.Б.: Не мо­гѫ да влѣ­зѫ въ та­ки­ва прог­но­зи по­ра­ди ди­на­мич­ность­та на си­ту­а­ци­я­та. Же­ла­ни­е­то на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ е да има уп­рав­ле­ние, за да не пра­ща­ме стра­на­та на чет­вър­ти из­бо­ри въ рам­ки­тѣ на го­ди­на и по­ло­ви­на и то въ раз­га­рътъ на нѣ­кол­ко се­ри­оз­ни кри­зи.

Же­ла­ни­е­то на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ е да има уп­рав­ле­ние, за да не пра­ща­ме стра­на­та на чет­вър­ти из­бо­ри въ рам­ки­тѣ на го­ди­на и по­ло­ви­на

Б.О.: Мно­го е вѣ­ро­ят­но да бѫ­де със­та­ве­но по­ред­но слу­жеб­но пра­ви­тел­ство. Има ли вѣ­ро­ят­ность да бѫ­де­те часть отъ не­го?

Б.Б.: Не е об­сѫж­данъ та­къвъ ва­ри­антъ, нѣ­ма и та­ко­ва прѣд­ло­же­ние.

Б.О.: Ще има ли МЕУ и слѣдъ ка­би­не­тътъ Пет­ковъ?

Б.Б.: Смѣ­тамъ, че е за­дъл­жи­тел­но. До­ри са­мо уси­ли­е­то да уни­що­жишъ ми­нис­тер­ство нѣ­ма да си стру­ва, още по­ве­че та­ко­ва ми­нис­тер­ство, ко­е­то има пра­во­мо­щия по де­сет­ки за­ко­ни. Ако нѣ­кой рѣ­ши да прѣ­мах­ва ми­нис­тер­ство­то, ще трѣб­ва да обяс­ни на из­би­ра­те­ли­тѣ за­що не ис­ка да вка­ра дър­жа­ва­та въ XXI век.

Б.О.: При по­ред­ни прѣд­сроч­ни из­бо­ри, как­ви сѫ прѣ­дим­ства­та на прѣ­диз­бор­на ко­а­ли­ция съ „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“?

Б.Б.: Твър­дѣ ра­но е да се го­во­ри на та­зи те­ма. Си­ту­а­ци­я­та се про­мѣ­ня всѣ­ки день и до кра­ятъ на кон­сти­ту­ци­он­на­ра про­це­ду­ра мо­гѫтъ да де слу­чѫтъ твър­дѣ мно­го съ­би­тия, ко­и­то да трѣб­ва да взе­мемъ прѣд­видъ. Въ мо­мен­тътъ цель­та ни е да из­бег­немъ по­ред­ни­тѣ из­бо­ри и ще е за­гу­ба на врѣ­ме да об­сѫж­да­ме какъ да се явимъ на тѣхъ.