БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Антиевропейската риторика на „Възраждане“

Чете се за 3 минути

„Възраждане“ отрича принадлежностьта на България къмъ Европа и цѣнноститѣ ѝ.

Ри­то­ри­ка­та на „Въз­раж­да­не“ се ос­но­ва­ва на нѣ­кол­ко мно­го прос­ти и мно­го на­хал­но пов­та­ря­ни пос­ту­ла­ти: (1) важ­на е са­мо Бъл­га­рия; (2) са­мо „Въз­раж­да­не“ из­ра­зя­ва ин­те­ре­си­тѣ на Бъл­га­рия; (3) САЩ и Ев­ро­пейс­ки­ятъ съ­юзъ се съ­об­ра­зя­ватъ съ Бъл­га­рия, за­що­то гле­датъ на нея ка­то на ко­ло­ния.

ФА­ШИС­ТКИ­ЯТЪ ПА­ТОСЪ НА КОС­ТА­ДИ­НОВЪ

Въ нѣ­кол­ко­ми­нут­на­та си рѣчь при от­кри­ва­не­то на на­род­но­то съб­ра­ние на 12 ап­рилъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ ус­пѣ съ ле­ко­та да пов­то­ри всич­ки те­зи на пар­ти­я­та си. Пър­во той из­тък­на, че спо­редъ не­го има два ви­да бъл­га­ри – ис­тин­ски и „на­ци­о­нал­ни прѣ­да­те­ли, чуж­ди аген­ти“ – ка­то ис­тин­ски­тѣ бъл­га­ри гла­су­ватъ за „Въз­раж­да­не“.

Об­ръ­щамъ се са­мо и един­стве­но къмъ сво­и­тѣ съ­на­род­ни­ци.

– Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ прѣдъ бъл­гар­ски­ятъ пар­ла­ментъ.

Ли­де­рътъ на „Въз­раж­да­не“ из­пол­зва то­ва раз­дѣ­ле­ние безъ от­сѣн­ки, за да се обя­ви за един­стве­ни­ятъ из­ра­зи­тель на во­ля­та на из­би­ра­те­ли­тѣ на сво­я­та пар­тия. Съ гръм­ко­то „ко­га­то го­во­рѭ азъ, го­во­рѭтъ 357 000 сво­бод­ни бъл­га­ри“ той смѣ­ло си при­пис­ва ав­то­ри­тетъ, за ка­къв­то не пре­тен­ди­ра ни­кой ра­зу­менъ по­ли­тикъ, при­пис­ва си и не­пог­рѣ­ши­мость.

Въ рѣчь­та си Кос­та­ди­новъ обя­ви бъл­гар­ска­та де­мок­ра­ция за ко­ло­ни­а­ленъ ре­жимъ, а на­ро­дътъ ни об­ри­су­ва ка­то „единъ отъ най-ста­ри­тѣ въ свѣ­тътъ“ и не­зас­лу­же­но ек­спло­а­ти­ранъ и уни­жа­ванъ отъ ин­сти­ту­ци­и­тѣ на Ев­ро­пейс­ки­ятъ съ­юзъ, ко­и­то му на­ла­гатъ „дик­татъ“. Спо­редъ ли­де­рътъ на „Въз­раж­да­не“ проб­ле­ми­тѣ на Бъл­га­рия не ид­ватъ отъ бъл­га­ри­тѣ, а от­вънъ, въ не­го­ва­та ри­то­ри­ка „бъл­гар­ско“ е си­но­нимъ за „доб­ро“, а „чуж­до“ е си­но­нимъ за „зло“.

Ма­каръ да не при­е­ма да бѫ­де на­ри­чанъ „фа­шистъ“, Кос­та­ди­новъ се дър­жи ка­то фа­шистъ и дру­жи съ фа­шис­ти­тѣ отъ дру­ги­тѣ стра­ни. Та­ка въ на­ве­че­ри­е­то на от­кри­ва­не­то на пар­ла­мен­тътъ, на 11 ап­рилъ той се срѣщ­на съ прѣд­ста­ви­те­ли на край­но­дѣс­на­та пар­тия „Ал­тер­на­ти­ва за Гер­ма­ния“.

„ВЪЗ­РАЖ­ДА­НЕ“ ЗА ЕВ­РО­ТО

„Въз­раж­да­не“ го­во­ри за ев­ро­то не прѣзъ приз­ма­та на ежед­нев­но­то фун­кци­о­ни­ра­не, а об­ри­су­вай­ки край­но те­о­ре­тич­ни сце­на­рии на то­та­ленъ ко­лапсъ.

Въ съ­об­ще­ние пуб­ли­ку­ва­но на сай­тътъ на „Въз­раж­да­не“ на 31 мартъ се съ­дър­жа твър­де­ни­е­то, че „Ев­ро­то не е прос­то пла­теж­но срѣд­ство, а прин­ципъ на ор­га­ни­за­ция на фи­нан­со­ва­та сис­те­ма“. То­ва твър­де­ни е на­пъл­но вѣр­но, но Кос­та­ди­новъ го тъл­ку­ва по на­пъл­но пог­рѣ­шенъ и ма­ни­пу­ла­ти­венъ на­чинъ. Вмѣс­то да го­во­ри за ежед­нев­но­то фун­кци­о­ни­ра­не на ев­ро­зо­на­та и какъ при­е­ма­не­то на ев­ро­то би на­ма­ли­ло лих­ви­тѣ въ Бъл­га­рия и так­си­тѣ на бъл­гар­ски­тѣ бан­ки, Кос­та­ди­новъ се за­ни­ма­ва съ те­о­ре­тич­ни апо­ка­лип­тич­ни сце­на­рии, въ ко­и­то Бъл­га­рия е прѣд­ста­ве­на ка­то жер­тва на „дѣйс­тва­щи­тѣ въ ев­ро­зо­на­та ме­ха­низ­ми*“. Ни­то ду­ма за спа­се­ни­е­то на гръц­ка­та ико­но­ми­ка съ ев­ро­пейс­ки па­ри прѣ­ди не тол­ко­ва мно­го го­ди­ни.

Единъ отъ лю­би­ми­тѣ ар­гу­мен­ти срѣ­щу ев­ро­то е, че то ще до­ве­де ин­фла­ция. Твър­ди се, че как­во­то се е про­да­ва­ло за единъ левъ ще за­поч­не да се про­да­ва за ед­но ев­ро. Ко­га­то оба­че Ки­рилъ Пет­ковъ за­я­ви прѣдъ На­род­но­то съб­ра­ние, че ин­фла­ци­я­та въ Хър­ва­тия слѣдъ въ­веж­да­не­то на ев­ро­то прѣзъ 2022 г. е 1%, отъ „Въз­раж­да­не“ ре­а­ги­ра­ха съ смѣхъ.

Ри­то­ри­ка­та на „Въз­раж­да­не“ е безъ връз­ка съ дѣйс­тви­тел­ность­та, тя се ос­но­ва­ва един­стве­но и са­мо на об­ри­су­ва­не­то на въ­об­ра­жа­е­ми кар­ти­ни на ужасъ. Как­то всѣ­ка край­на пар­тия, слу­же­ща си съ де­ма­го­гия, и „Въз­раж­да­не“ вся­чес­ки се стре­ми да дър­жи сво­и­тѣ из­би­ра­те­ли да­лечъ отъ дан­ни­тѣ за дѣйс­тви­тел­нось­та. То­зи ме­ха­ни­зъмъ на пъ­ленъ кон­тролъ се пос­ти­га най-лес­но чрѣзъ слу­ша­не­то на единъ-един­ственъ гласъ, въ слу­ча­ятъ гла­сътъ на Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ. Нес­лу­чай­но поч­ти всич­ки съ­об­ще­ния на сай­тътъ на пар­ти­я­та сѫ ци­та­ти отъ не­го­ви из­каз­ва­ния.

„Въз­раж­да­не“ ис­ка да убѣ­ди бъл­га­ри­тѣ, че мо­гѫтъ да сѫ­щес­тву­ватъ въ изо­ла­ция отъ цѣ­ли­ятъ свѣтъ, че сѫ уни­кал­ни и нѣ­матъ ни­що об­що съ цѣн­нос­ти­тѣ на дру­ги­тѣ на­ро­ди. Всич­ко то­ва е не са­мо лъ­жа, то е ло­ги­чес­ки не­със­то­я­тел­но. От­ри­чай­ки ев­ро­пейс­ка­та сѫщ­ность на Бъл­га­рия, „Въз­раж­да­не“ ях­ва ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то на нѣ­кои граж­да­ни и се стре­ми един­стве­но къмъ заг­раб­ва­не на фи­нан­со­ви срѣд­ства, безъ ни­как­во на­мѣ­ре­ние нѣ­ко­га да уп­рав­ля­ва как­во­то и да е.