БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отъ брой 1, година 5 (18 априлъ 2023)

ВСС обсѫди ситуацията съ главниятъ прокуроръ Гешевъ

Редовното заседание на ВСС на 18 май прѣмина въ формалности и завърши съ обѣщание за ново заседание слѣдващата седмица

Нап­ре­же­ни­е­то се нат­руп­ва­ше от­дав­на. На пър­во­то си ре­дов­но за­се­да­ние слѣдъ раз­ри­вътъ меж­ду глав­ни­ятъ про­ку­роръ Ге­шевъ и за­мѣс­тни­кътъ му Са­ра­фовъ, ВСС об­сѫ­ди съз­да­ла­та се си­ту­а­ция.

БУВ­КО­ЯД­СТВО...

На 18 май, по прѣд­ло­же­ние на Ата­нас­ка Ди­ше­ва отъ сѫ­дийс­ка­та ко­ле­гия и от­ко­лѣ­шенъ про­тив­никъ на Ге­шевъ, ВСС гла­су­ва включ­ва­не на из­вън­ред­на точ­ка въ днев­ни­ятъ редъ: раз­глеж­да­не на сиг­на­лътъ, кой­то Са­ра­фовъ вне­се срѣ­щу Ге­шевъ два дни по-ра­но.

/media/2023/05/geshev.jpg

18 май бѣ ди­на­ми­ченъ день за глав­ни­ятъ про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ.

Сиг­на­лътъ на Са­ра­фовъ е съ ис­ка­не за об­ра­зу­ва­не на дис­цип­ли­нар­но про­из­вод­ство срѣ­щу Ге­шевъ по три при­чи­ни: (1) Ге­шевъ билъ за­пи­салъ свой раз­го­воръ съ Йор­данъ Сто­евъ, безъ зна­ни­е­то на въп­рос­ни­ятъ, …

Вижъ статията

Членове на ВСС искатъ да отстранѭтъ Гешевъ

Главниятъ прокуроръ Иванъ Гешевъ изведнъжъ се оказа persona non grata за довчерашнитѣ си вѣрни съюзници въ политиката и съ сѫдебната власть

По-мал­ко отъ двѣ сед­ми­ци слѣдъ „по­ку­ше­ни­е­то“ срѣ­щу Иванъ Ге­шевъ, сѫ­щи­ятъ се ока­за из­пра­венъ прѣдъ мно­го по-се­ри­оз­на зап­ла­ха. На 12 май шес­ти­ма отъ еди­на­де­се­ть­тѣ чле­но­ве на про­ку­рор­ска­та ко­ле­гия къмъ Вис­ши­ятъ сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ (ВСС), вне­со­ха офи­ци­ал­но прѣд­ло­же­ние за от­стра­ня­ва­не­то му отъ длъж­ность­та гла­венъ про­ку­ро­рър по­ра­дитеж­ко на­ру­ше­ние на слу­жеб­ни­тѣ за­дъл­же­ния“. За да бѫ­де при­е­то прѣд­ло­же­ни­е­то е не­об­хо­ди­мо за не­го да гла­су­ватъ по­не 17 отъ чле­но­ве­тѣ на ВСС.

/media/2023/05/geshev.jpg

Отъ лю­би­мецъ на сѫ­деб­на­та власть, ГЕРБ и ДПС Иванъ Ге­шевъ се прѣ­вър­на въ тѣх­на ос­нов­на жер­тва.

„Теж­ко­то на­ру­ше­ние“, за ко­е­то ста­ва въп­росъ, е до­пус­ка­не­то на ано­ни­менъ „из­ра­ел­ски ек­спертъ“ до мѣс­то­то на „по­ку­ше­ни­е­то“ …

Вижъ статията

Удобенъ „инцидентъ“ съ кортежътъ на главниятъ прокуроръ

На 1 май бѣ разпространена информация за взривъ въ близость до кортежътъ на Иванъ Гешевъ. Жертви нѣма.

Глав­ни­ятъ про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ ус­пѣ да за­сѣн­чи ме­дий­но Де­ньтъ на тру­да, слѣдъ ка­то на 1 май бѣ съ­об­ще­но за „ин­ци­дентъ“ съ кор­те­жътъ му. По ин­фор­ма­ция не­пот­вър­де­на отъ МВР ста­ва въп­росъ за из­бух­на­ло взрив­но ус­тройс­тво, из­бух­на­ло по пѫ­тьтъ отъ Са­мо­ковъ за с. Ко­ва­чев­ци, кѫ­дѣ­то глав­ни­ятъ про­ку­роръ оти­валъ съ цѣ­ла­та си сви­та. Съ­об­ща­ва се за из­нер­ве­ни граж­да­ни, ко­и­то не мо­гѫтъ да прѣ­ми­нѫтъ по пѫ­тьтъ до Ко­ва­чев­ци, тъй ка­то учас­тъ­кътъ е от­цѣ­пенъ. Про­веж­датъ се и про­вѣр­ки на до­ку­мен­ти­тѣ на ми­на­ва­щи­тѣ.

/media/2023/05/geshev.jpg

Иванъ Ге­шевъ. Из­точ­никъ: Зо­на­нюзъ.

ПОВ­СЕ­МѢС­ТНА МО­БИ­ЛИ­ЗА­ЦИЯ

Из­глеж­да цѣ­ла­та дър­жа­ва ще се мо­би­ли­зи­ра въ слѣд­ствие на ин­ци­ден­тътъ. Глав­ни­ятъ сек­ре­тарь на МВР, Пе­търъ То­до­ровъ прѣ­кѫс­на …

Вижъ статията

Нови избори, нова парламентарна безизходица?

Изборитѣ на 2 априлъ 2023 г. върнаха партията на Слави въ парламентътъ, но не дадоха надежда за съставяне на правителство.

Пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри на 2 ап­рилъ 2023 г. до­не­со­ха са­мо ед­на из­не­на­да – връ­ща­не­то въ пар­ла­мен­тътъ на пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ, „Има та­къвъ на­родъ“. ИТН ми­на­ха че­ти­рип­ро­цен­то­ва­та ба­ри­е­ра съ ед­ва 0,11% или 2 806 гла­са. Та­ка Сла­ви ще мо­же от­но­во да пра­ви стран­ни об­ръ­ще­ния въ фейс­букъ, тъй ка­то ще кон­тро­ли­ра 11 де­пу­та­ти.

БЕЗЪ ИЗ­ГЛЕ­ДИ ЗА МНО­ЗИН­СТВО

Раз­прѣ­дѣ­ле­ни­е­то на ман­да­ти­тѣ меж­ду но­ви­тѣ шесть пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­ни по­ли­ти­чес­ки фор­ма­ции не но­си на­деж­ди за със­та­вя­не на мно­зин­ство и на пра­ви­тел­ство, ко­е­то да бѫ­де под­крѣ­пе­но отъ то­ва мно­зин­ство. Пър­ви­тѣ двѣ мѣс­та се за­е­матъ отъ двѣ ко­а­ли­ции – ГЕРБ-СДС съ 69 де­пу­та­ти и „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та-Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ съ 64. Слѣдъ тѣхъ, сѫ­що съ мно­го близ­ки ре­зул­та­ти, сѫ про­рус­ка­та и ан­ти­ев­ро­пейс­ка „Въз­раж­да­не“ съ 37 ман­да­та и ДПС съ 36. На пе­то мѣс­то е БСП съ 23 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли.

/media/2023/04/ns49_O0OYiDR.jpg

Раз­прѣ­дѣ­ле­ние на ман­да­ти­тѣ въ LIX На­род­но съб­ра­ние слѣдъ из­бо­ри­тѣ на 2 ап­рилъ 2023 г. …

Вижъ статията

Въ търсене на прѣдседатель на НС

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ рѣшиха първо да обсѫждатъ закони и едва слѣдъ това да изберѫтъ прѣдседатель

Но­во­то на­род­но съб­ра­ние за­поч­на ра­бо­та­та си на 12 ап­рилъ, са­мо де­сеть дни слѣдъ из­бо­ри­тѣ, и се из­пра­ви вед­на­га прѣдъ единъ прѣ­диз­вѣс­тенъ проб­лемъ: лип­са­та на ес­тес­тве­но мно­зин­ство пра­ви не­въз­мо­женъ из­бо­рътъ на прѣд­се­да­тель на ин­сти­ту­ци­я­та. Фор­мал­но пос­тътъ се за­е­ма отъ най-ста­ри­ятъ де­пу­татъ, Веж­ди Ра­ши­довъ (ГЕРБ-СДС).

/media/2023/04/rashidov.png

Веж­ди Ра­ши­довъ: от­но­во най-въз­рас­тенъ, от­но­во прѣд­се­да­тель. …

Вижъ статията

Борисовъ – отново депутатъ, Слави Трифоновъ – отново на диванътъ

Бойко Борисовъ не се отказа отъ депутатското си мѣсто за пръвъ пѫть отъ 2017 г.

Бой­ко Бо­ри­совъ бѣ де­пу­татъ за пос­лѣд­но въ XLIX НС, но не се за­дър­жа дъл­го въ не­го, тъй ка­то бѣ из­бранъ за ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель. Отъ ап­рилъ 2021 г., Бо­ри­совъ ви­на­ги се от­каз­ва­ше отъ мѣс­то­то си въ пар­ла­мен­тътъ, прѣ­ди ЦИК до­ри да пуб­ли­ку­ва спи­съ­кътъ съ из­бра­ни­тѣ на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли. То­зи пѫть на­чал­ни­кътъ на ГЕРБ смѣ­ни так­ти­ка­та и вѣ­ро­ят­но ще ос­та­не въ НС до раз­пус­ка­не­то му, тъй ка­то не из­глеж­да въз­мож­но да бѫ­де от­но­во пре­ми­еръ или пъкъ ми­нис­търъ.

СЛА­ВИ ТРИ­ФО­НОВЪ И ЛЕ­НА БО­РИС­ЛА­ВО­ВА – ИЗ­ВЪНЪ НС

По раз­ли­ченъ на­чинъ под­хо­ди ли­де­рътъ на „Има та­къвъ на­родъ“, Сла­ви Три­фо­новъ. Той се от­ка­за отъ мѣс­то­то си въ пар­ла­мен­тътъ, но не и отъ съм­ни­тел­на­та си прак­ти­ка да пуб­ли­ку­ва об­ръ­ще­ния въ фейс­букъ, от­пра­ве­ни отъ ди­ван­че­то. Три­фо­новъ про­дъл­жа­ва да се дър­жи ка­то кук­ло­водъ, кой­то кон­тро­ли­ра де­пу­та­ти­тѣ …

Вижъ статията

Да се твърди, че посолството на САЩ управлява България е да се подкрѣпя „Възраждане“

Бойко Борисовъ и близки до ГЕРБ медии помага на „Възраждане“ като подхранват антиамерикански настроения.

Въ об­щес­тве­но­то прос­тран­ство все по-упо­ри­то се на­саж­да твър­де­ни­е­то, че Бъл­га­рия всѫщ­ность се уп­рав­ля­ва отъ САЩ чрѣзъ тѣх­но­то по­сол­ство у насъ. Нѣ­кои ана­ли­за­то­ри твър­дѭтъ, че имен­но отъ по­сол­ство­то ид­ва на­тискъ ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ да си стис­нѫтъ рѫ­цѣ­тѣ и да със­та­вѭтъ пра­ви­тел­ство за­ед­но. Та­ка се под­хран­ва те­за­та, че „не сме стра­на, а ко­ло­ния“, ко­я­то се из­пол­зва ак­тив­но отъ „Въз­раж­да­не“ за пе­че­ле­не на елек­то­ратъ.

БОЙ­КО БО­РИ­СОВЪ И УЖЪ ДОБ­РИ­ТѢ МУ ВРЪЗ­КИ СЪ ПО­СОЛ­СТВО­ТО НА САЩ

Прѣзъ фев­ру­а­ри 2022 г., ко­га­то САЩ сан­кци­о­ни­ра­ха Вла­дис­лавъ …

Вижъ статията

Антиевропейската риторика на „Възраждане“

„Възраждане“ отрича принадлежностьта на България къмъ Европа и цѣнноститѣ ѝ.

Ри­то­ри­ка­та на „Въз­раж­да­не“ се ос­но­ва­ва на нѣ­кол­ко мно­го прос­ти и мно­го на­хал­но пов­та­ря­ни пос­ту­ла­ти: (1) важ­на е са­мо Бъл­га­рия; (2) са­мо „Въз­раж­да­не“ из­ра­зя­ва ин­те­ре­си­тѣ на Бъл­га­рия; (3) САЩ и Ев­ро­пейс­ки­ятъ съ­юзъ се съ­об­ра­зя­ватъ съ Бъл­га­рия, за­що­то гле­датъ на нея ка­то на ко­ло­ния.

ФА­ШИС­ТКИ­ЯТЪ ПА­ТОСЪ НА КОС­ТА­ДИ­НОВЪ

Въ нѣ­кол­ко­ми­нут­на­та си рѣчь при от­кри­ва­не­то на на­род­но­то съб­ра­ние на 12 ап­рилъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ ус­пѣ съ ле­ко­та да пов­то­ри всич­ки те­зи на пар­ти­я­та си. Пър­во той из­тък­на, че спо­редъ не­го има два ви­да бъл­га­ри …

Вижъ статията

Руменъ Радевъ иска да продължи да управлява еднолично

Президентътъ овладѣ майсторски конституционнитѣ лостове, които му позволяватъ да контролира парламентарнитѣ процеси, безъ да поема отговорность за послѣдствията.

Бъл­гар­ска­та кон­сти­ту­ция да­ва мал­ко пра­во­мо­щия на пре­зи­ден­тътъ, но Ру­менъ Ра­девъ се на­у­чи какъ да ги из­цѣж­да до пос­лѣд­на­та кап­ка. Нѣ­ма другъ бъл­гар­ски пре­зи­дентъ, кой­то да е наз­на­ча­валъ цѣ­ли петь слу­жеб­ни пра­ви­тел­ства и кой­то да е уп­рав­ля­валъ чрѣзъ тѣхъ су­мар­но по­ве­че отъ го­ди­на и по­ло­ви­на.

ПРѢДЪ ПАР­ЛА­МЕН­ТЪТЪ

Въ крат­ка­та си рѣчь при от­кри­ва­не­то на XLIX На­род­но съб­ра­ние пре­зи­ден­тътъ да­де да се раз­бе­ре, че очак­ва отъ не­го да при­е­ме за­ко­ни­тѣ, ко­и­то е под­гот­ви­ло слу­жеб­но­то му пра­ви­тел­ство. Ата­ку­вай­ки прѣд­ход­ни­тѣ на­род­ни съб­ра­ния, ко­и­то не се раз­ли­ча­ватъ та­ка сил­но по лич­нос­тенъ със­тавъ отъ нас­то­я­що­то, пре­зи­ден­тътъ всѫщ­ность це­ли да се ос­во­бо­ди отъ всѣ­как­ва по­ли­ти­чес­ка от­го­вор­ность. Три­кътъ е простъ, но ефи­ка­сенъ: ако нѣ­що се по­лу­чи доб­рѣ, то е моя зас­лу­га, ако нѣ­що се про­ва­ли, то е чуж­да ви­на.

Пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ не се стра­ху­ва да бра­ни сво­е­то слу­жеб­но пра­ви­тел­ство, но не се бои и да по­е­ма ан­га­жи­мен­ти отъ …

Вижъ статията

БСП иска да се забрани вносътъ на храни отъ Украйна

Подобни забрани въведоха Полша и Унгария, но тѣ навѣрно ще бѫдѫтъ отмѣнени отъ европейскитѣ институции.

Ярос­тно вкоп­че­ни въ бор­ба за про­рус­ки­тѣ из­би­ра­те­ли, БСП и „Въз­раж­да­не“ се над­прѣ­вар­ватъ съ ед­но отъ дру­го по-не­лѣ­пи прѣд­ло­же­ния.

На 18 ап­рилъ БСП вне­се въ На­род­но­то съб­ра­ние про­ектъ на рѣ­ше­ние за заб­ра­на за шесть мѣ­се­ца на вно­сътъ на пше­ни­ца, слън­чог­ледъ, су­хо млѣ­ко и пчел­ни про­дук­ти отъ Ук­рай­на. По-ра­но на сѫ­щи­ятъ день за по­доб­на заб­ра­на нас­то­я­ха и отъ „Въз­раж­да­не“.

ПО СТѪП­КИ­ТѢ НА ПОЛ­ША И УН­ГА­РИЯ

Та­ки­ва заб­ра­ни бѣ­ха въ­ве­де­ни син­хрон­но отъ пра­ви­тел­ства­та на Пол­ша и Ун­га­рия на 16 ап­рилъ. На слѣд­ва­щи­ятъ день отъ ев­ро­пейс­ки­тѣ ин­сти­ту­ции раз­прос­тра­ни­ха съ­об­ще­ние, че по­доб­ни заб­ра­ни не мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ въ­веж­да­ни отъ на­ци­о­нал­ни­тѣ пра­ви­тел­ства, тъй ка­то сѫ часть …

Вижъ статията