БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

18 априлъ 2023 | година 5, брой 1

БСП иска да се забрани вносътъ на храни отъ Украйна

Чете се за 1 минута

Подобни забрани въведоха Полша и Унгария, но тѣ навѣрно ще бѫдѫтъ отмѣнени отъ европейскитѣ институции.

Ярос­тно вкоп­че­ни въ бор­ба за про­рус­ки­тѣ из­би­ра­те­ли, БСП и „Въз­раж­да­не“ се над­прѣ­вар­ватъ съ ед­но отъ дру­го по-не­лѣ­пи прѣд­ло­же­ния.

На 18 ап­рилъ БСП вне­се въ На­род­но­то съб­ра­ние про­ектъ на рѣ­ше­ние за заб­ра­на за шесть мѣ­се­ца на вно­сътъ на пше­ни­ца, слън­чог­ледъ, су­хо млѣ­ко и пчел­ни про­дук­ти отъ Ук­рай­на. По-ра­но на сѫ­щи­ятъ день за по­доб­на заб­ра­на нас­то­я­ха и отъ „Въз­раж­да­не“.

ПО СТѪП­КИ­ТѢ НА ПОЛ­ША И УН­ГА­РИЯ

Та­ки­ва заб­ра­ни бѣ­ха въ­ве­де­ни син­хрон­но отъ пра­ви­тел­ства­та на Пол­ша и Ун­га­рия на 16 ап­рилъ. На слѣд­ва­щи­ятъ день отъ ев­ро­пейс­ки­тѣ ин­сти­ту­ции раз­прос­тра­ни­ха съ­об­ще­ние, че по­доб­ни заб­ра­ни не мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ въ­веж­да­ни отъ на­ци­о­нал­ни­тѣ пра­ви­тел­ства, тъй ка­то сѫ часть отъ об­ща­та ев­ро­пейс­ка по­ли­ти­ка. Ис­ти­на­та е, че чрѣзъ заб­ра­ни­тѣ ав­то­ри­тар­ни­тѣ ре­жи­ми въ Ун­га­рия и Пол­ша си оси­гу­ря­ватъ точ­ки прѣдъ из­би­ра­те­ли­тѣ си.

На 17 ап­рилъ, яв­но оку­ра­женъ отъ дѣйс­тви­я­та на Пол­ша и Ун­га­рия, слу­жеб­ни­ятъ ми­нис­търъ на зе­ме­дѣ­ли­е­то Яворъ Ге­чевъ за­я­ви, че и Бъл­га­рия об­сѫж­да въ­веж­да­не на по­доб­ни заб­ра­ни. Той об­ви­ни „бав­ни­тѣ и муд­ни“ ев­ро­пейс­ки ин­сти­ту­ции за при­чи­ня­ва­не на врѣ­ди въ раз­мѣръ на бли­зо ми­ли­ардъ ле­ва на бъл­гар­ски­тѣ зе­ме­дѣл­ски про­из­во­ди­те­ли. Съ мъг­ля­во­то „трѣб­ва да се за­па­зѭтъ бъл­гар­ски­тѣ ин­те­ре­си“ ми­нис­тъ­рътъ на Ра­девъ се стре­ми да уяз­ви про­ев­ро­пейс­ки­тѣ пар­тии въ Бъл­га­рия и пра­ви по­ре­денъ ре­ве­рансъ на „Въз­раж­да­не“.

Къс­но ве­черь­та на 18 ап­рилъ ста­на яс­но, че бъл­гар­ско­то пра­ви­тел­ство на­ис­ти­на ще въ­ве­де заб­ра­на за вносъ на мно­жес­тво ук­ра­ин­ски хра­ни въ Бъл­га­рия.