БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Борисовъ – отново депутатъ, Слави Трифоновъ – отново на диванътъ

Чете се за 1 минута

Бойко Борисовъ не се отказа отъ депутатското си мѣсто за пръвъ пѫть отъ 2017 г.

Бой­ко Бо­ри­совъ бѣ де­пу­татъ за пос­лѣд­но въ XLIX НС, но не се за­дър­жа дъл­го въ не­го, тъй ка­то бѣ из­бранъ за ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель. Отъ ап­рилъ 2021 г., Бо­ри­совъ ви­на­ги се от­каз­ва­ше отъ мѣс­то­то си въ пар­ла­мен­тътъ, прѣ­ди ЦИК до­ри да пуб­ли­ку­ва спи­съ­кътъ съ из­бра­ни­тѣ на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли. То­зи пѫть на­чал­ни­кътъ на ГЕРБ смѣ­ни так­ти­ка­та и вѣ­ро­ят­но ще ос­та­не въ НС до раз­пус­ка­не­то му, тъй ка­то не из­глеж­да въз­мож­но да бѫ­де от­но­во пре­ми­еръ или пъкъ ми­нис­търъ.

СЛА­ВИ ТРИ­ФО­НОВЪ И ЛЕ­НА БО­РИС­ЛА­ВО­ВА – ИЗ­ВЪНЪ НС

По раз­ли­ченъ на­чинъ под­хо­ди ли­де­рътъ на „Има та­къвъ на­родъ“, Сла­ви Три­фо­новъ. Той се от­ка­за отъ мѣс­то­то си въ пар­ла­мен­тътъ, но не и отъ съм­ни­тел­на­та си прак­ти­ка да пуб­ли­ку­ва об­ръ­ще­ния въ фейс­букъ, от­пра­ве­ни отъ ди­ван­че­то. Три­фо­новъ про­дъл­жа­ва да се дър­жи ка­то кук­ло­водъ, кой­то кон­тро­ли­ра де­пу­та­ти­тѣ си отъ раз­сто­я­ние, из­бѣг­вай­ки да се из­ла­га прѣдъ очи­тѣ на об­щес­тво­то или да от­го­ва­ря на жур­на­лис­ти­чес­ки въп­ро­си.

/media/2023/04/borislavova.jpg

За­се­га Бо­рис­ла­во­ва е де­пу­татъ, но из­глеж­да ще по­да­де ос­тав­ка.

Ле­на Бо­рис­ла­во­ва отъ „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ за­я­ви, че ще на­пус­не пар­ла­ме­тътъ, но нап­ра­ви то­ва слѣдъ ка­то ЦИК ве­че бѣ пуб­ли­ку­ва­ла въ „Дър­жа­венъ вѣс­тни­кът“ спи­съ­кътъ на из­бра­ни­тѣ де­пу­та­ти­тѣ. Един­стве­ни­ятъ на­чинъ Бо­рис­ла­во­ва да на­пус­не НС е ка­то по­да­де ос­тав­ка. За то­ва оба­че ще трѣб­ва да из­ча­ка пър­во да бѫ­де из­бранъ прѣд­се­да­тель на за­ко­но­да­тел­ни­ятъ ор­ганъ.

Чо­вѣкъ, кой­то прѣс­тѫп­ва прин­ци­пи­тѣ си, не мо­же да во­ди бит­ка по убѣж­де­ние, а ще го пра­ви по ко­ман­да.

– Ле­на Бо­рис­ла­во­ва (ПП-ДБ) на 4 ап­рилъ 2023 г.