БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Да се твърди, че посолството на САЩ управлява България е да се подкрѣпя „Възраждане“

Чете се за 4 минути

Бойко Борисовъ и близки до ГЕРБ медии помага на „Възраждане“ като подхранват антиамерикански настроения.

Въ об­щес­тве­но­то прос­тран­ство все по-упо­ри­то се на­саж­да твър­де­ни­е­то, че Бъл­га­рия всѫщ­ность се уп­рав­ля­ва отъ САЩ чрѣзъ тѣх­но­то по­сол­ство у насъ. Нѣ­кои ана­ли­за­то­ри твър­дѭтъ, че имен­но отъ по­сол­ство­то ид­ва на­тискъ ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ да си стис­нѫтъ рѫ­цѣ­тѣ и да със­та­вѭтъ пра­ви­тел­ство за­ед­но. Та­ка се под­хран­ва те­за­та, че „не сме стра­на, а ко­ло­ния“, ко­я­то се из­пол­зва ак­тив­но отъ „Въз­раж­да­не“ за пе­че­ле­не на елек­то­ратъ.

БОЙ­КО БО­РИ­СОВЪ И УЖЪ ДОБ­РИ­ТѢ МУ ВРЪЗ­КИ СЪ ПО­СОЛ­СТВО­ТО НА САЩ

Прѣзъ фев­ру­а­ри 2022 г., ко­га­то САЩ сан­кци­о­ни­ра­ха Вла­дис­лавъ Го­ра­новъ, нѣ­кол­кок­ра­тенъ фи­нан­совъ ми­нис­търъ на ГЕРБ, ли­де­рътъ на та­зи пар­тия, Бой­ко Бо­ри­совъ, за­я­ви, че е зна­елъ за сан­кци­и­тѣ прѣд­ва­ри­тел­но. Прѣдъ ка­ме­ри­тѣ на БиТВ той нас­тоя, че е билъ въ аме­ри­кан­ско­то по­сол­ство три пѫ­ти въ рам­ки­тѣ на петь дни.

Азъ бѣхъ въ срѣ­да, пе­тък и по­не­дѣл­никъ в аме­ри­кан­ско­то по­сол­ство. За петь дни - три пѫ­ти.

– Бой­ко Бо­ри­совъ прѣдъ БиТВ на 17.02.2023 г.

Въ сѫ­що­то си ме­дий­но учас­тие Бо­ри­совъ за­я­ви, че то­зи пѫть нѣ­ма да се от­ка­же отъ мѣс­то въ пар­ла­мен­тътъ (обѣ­ща­ние, ко­е­то въ пос­лѣд­ствие спа­зи) и че ис­ка да сфор­ми­ра пра­ви­тел­ство съ ПП-ДБ.

Бо­ри­совъ не за пър­ви пѫть твър­ди, че има доб­ри кон­так­ти съ аме­ри­кан­ско­то по­сол­ство въ Бъл­га­рия. Прѣ­ди де­сеть го­ди­ни, прѣзъ 2013 г., до­ри бѣ пус­натъ слухъ, че той спѣлъ въ по­сол­ство­то, за­що­то се стра­ху­валъ за жи­во­тътъ си. Въп­рос­ни­тѣ слу­хо­ве бѣ­ха ти­ра­жи­ра­ни отъ близ­ка­та до ГЕРБ „ин­фор­ма­ци­он­на аген­ция“ ПИК.

Вну­ша­вай­ки, че слѣд­ва за­рѫ­ки отъ по­сол­ство­то, Бо­ри­совъ се стре­ми да си при­да­де по­ве­че ав­то­ри­тетъ. Но по то­зи на­чинъ той спо­ма­га за на­саж­да­не на усѣ­ща­не­то, че Бъл­га­рия нѣ­ма не­за­ви­си­ма по­ли­ти­ка и се кон­тро­ли­ра отъ чуж­ди стра­ни, нѣ­що ко­е­то не мо­же да се ха­ре­са на ни­кой мис­лещъ бъл­га­ринъ.

ПИК ИЗ­ГРАЖ­ДА ОБ­РАЗЪ НА КОН­ТРО­ЛИ­РА­НА ОТЪ АМЕ­РИ­КАН­ЦИ­ТѢ БЪЛ­ГА­РИЯ

Са­моз­ва­на­та „ин­фор­ма­ци­он­на аген­ция“ ПИК чес­то по­мѣс­тва ре­дак­ци­он­ни ма­те­ри­а­ли, въ ко­и­то се из­граж­да те­за­та, че бъл­гар­ска­та по­ли­ти­ка е на рѫч­но уп­рав­ле­ние на пос­ла­ни­кътъ на САЩ у насъ. Та­ка нап­ри­мѣръ на 6 ап­рилъ, нѣ­кол­ко дни слъдъ пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри, ПИК из­ли­за съ заг­ла­вие „ПП/ДБ съ от­ча­янъ викъ до по­сол­ство­то: Мо­ля, не ни бий­те!“. За ПИК до­ри не е нуж­но да уточ­ня­ватъ за кое по­сол­ство ста­ва въп­росъ, тъй ка­то чи­та­те­ли­тѣ имъ сѫ свик­на­ли съ ри­то­ри­ка­та имъ. Цель­та на ста­ти­я­та е да из­ка­ра ко­а­ли­ци­я­та ПП-ДБ под­чи­не­на на аме­ри­кан­ско­то по­сол­ство и при­ну­де­на да се съ­об­ра­зя­ва съ „за­по­вѣ­ди­тѣ“ му.

Два дни по-ра­но сѫ­щи­ятъ сайтъ пуб­ли­ку­ва спи­съкъ отъ ар­гу­мен­ти за то­ва, че Бой­ко Бо­ри­совъ трѣб­ва да е от­но­во пре­ми­еръ на Бъл­га­рия. Крат­ки­ятъ фан­та­зьор­ски ма­те­ри­алъ прик­люч­ва съ при­визъ Бо­ри­совъ „да прѣ­бо­ри ко­ман­ди­тѣ на по­сол­ство­то“.

Сѫ­ща­та „ин­фор­ма­ци­он­на аген­ция“ ус­пѣ да на­ло­жи и по­диг­ра­ва­тел­но­то „хар­вар­дци“ ка­то прѣ­коръ на „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“. Тер­ми­нътъ изоб­що не е бе­зо­би­денъ, за­що­то чрѣзъ не­го не прос­то се ата­ку­ватъ об­ра­зо­ва­ни­тѣ хо­ра, а се вну­ша­ва и че пар­ти­я­та на Ки­рилъ Пет­ковъ и Асѣнъ Ва­си­левъ е про­вод­никъ на аме­ри­кан­ски­тѣ ин­те­ре­си въ Бъл­га­рия.

ПРѢ­У­ВЕ­ЛИ­ЧА­ВА­НЕ­ТО НА РО­ЛЯ­ТА НА САЩ У НАСЪ ХРА­НИ „ВЪЗ­РАЖ­ДА­НЕ“

Всич­ко то­ва при­да­ва ав­то­ри­тетъ на те­за­та на „Въз­раж­да­не“, че Бъл­га­рия се е прѣ­вър­на­ла въ аме­ри­кан­ска ко­ло­ния. На 28 мартъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ за­я­ви въ прѣ­да­ва­не по БНТ, че пар­ти­я­та му е един­стве­на­та, ко­я­то ис­ка Бъл­га­рия да е „сво­бод­на и не­за­ви­си­ма дър­жа­ва“. Въ сти­лътъ чис­ти­ятъ ек­стре­ми­зъмъ, кой­то пос­та­вя знакъ за ра­вен­ство меж­ду всич­ки ос­та­на­ли пар­тии, ка­то твър­ди, че тѣх­на­та цель е Бъл­га­рия „да е за­ви­си­ма те­ри­то­рия и ко­ло­ния уп­рав­ля­ва­на от­вънъ“, т.е. отъ по­сол­ства.

Въ сѫ­що­то прѣ­да­ва­не отъ 28 мартъ Кос­та­ди­новъ до­ри си слу­жи съ из­ра­зътъ „аме­ри­кан­ски­тѣ пар­тии“, съ кой­то ви­зи­ра не са­мо „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“, „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и ГЕРБ, но и ДПС, а до­ри и от­кро­ве­но ру­со­фил­ска­та БСП! И до­ка­то си­пе огънь и жу­пель по САЩ, Кос­та­ди­новъ не крие, че гле­да „хи­ля­ди ре­пор­та­жи, из­лѫч­ва­ни по рус­ки­тѣ те­ле­ви­зии“. Цѣ­ли три пѫ­ти Кос­та­ди­новъ спо­ме­на аме­ри­кан­ско­то по­сол­ство и въ рѣчь­та си при от­кри­ва­не­то на XLIX НС на 12 ап­рилъ.

Че „Въз­раж­да­не“ ди­ша и се хра­ни съ ан­ти­а­ме­ри­кан­ска ри­то­ри­ка е вид­но и отъ прѣд­ло­же­ни­е­то на Ан­гелъ Ге­ор­ги­евъ отъ 13 мартъ да бѫ­де де­мон­ти­ранъ па­мет­ни­кътъ на аме­ри­кан­ски­тѣ лет­ци въ Со­фия, тъй ка­то, спо­редъ не­го, тѣ сѫ уби­ли 4 000 не­вин­ни бъл­га­ри.

Не­ка де­мон­ти­ра­ме па­мет­ни­кътъ на аме­ри­кан­ски­тѣ лет­ци!

– Ан­гелъ Ге­ор­ги­евъ, „Въз­раж­да­не“

Яс­но е, че цѣ­ла­та си­ла на „Въз­раж­да­не“ ид­ва не отъ съ­зи­да­тел­ни прѣд­ло­же­ния, а отъ ата­ки по вѫт­рѣш­ни и вън­шни вра­го­ве. Та­ко­ва по­ве­де­ние е ти­пич­но за фа­шис­тки­тѣ ор­га­ни­за­ции. По-го­лѣ­ми­ятъ проб­лемъ оба­че е, че ГЕРБ и близ­ки до тѣхъ ме­дии прѣ­у­ве­ли­ча­ватъ вли­я­ни­е­то на САЩ въ бъл­гар­ска­та по­ли­ти­ка и по то­зи на­чинъ пра­вѭтъ ри­то­ри­ка­та на „Въз­раж­да­не“ да зву­чи по-прав­до­по­доб­на.