БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Въ търсене на прѣдседатель на НС

Чете се за 4 минути

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ рѣшиха първо да обсѫждатъ закони и едва слѣдъ това да изберѫтъ прѣдседатель

Но­во­то на­род­но съб­ра­ние за­поч­на ра­бо­та­та си на 12 ап­рилъ, са­мо де­сеть дни слѣдъ из­бо­ри­тѣ, и се из­пра­ви вед­на­га прѣдъ единъ прѣ­диз­вѣс­тенъ проб­лемъ: лип­са­та на ес­тес­тве­но мно­зин­ство пра­ви не­въз­мо­женъ из­бо­рътъ на прѣд­се­да­тель на ин­сти­ту­ци­я­та. Фор­мал­но пос­тътъ се за­е­ма отъ най-ста­ри­ятъ де­пу­татъ, Веж­ди Ра­ши­довъ (ГЕРБ-СДС).

/media/2023/04/rashidov.png

Веж­ди Ра­ши­довъ: от­но­во най-въз­рас­тенъ, от­но­во прѣд­се­да­тель.

НѢ­МА ПРѢД­СЕ­ДА­ТЕЛЬ. Е, И?

Безъ из­боръ на прѣд­се­да­тель, на­род­но­то съб­ра­ние не мо­же да вър­ши поч­ти ни­що. Фор­мал­но се счи­та, че пар­ла­мен­тар­ни­тѣ гру­пи не сѫ об­ра­зу­ва­ни. Не мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ фор­ми­ра­ни и пар­ла­мен­тар­ни ко­ми­сии, а безъ ко­ми­сии не мо­гѫтъ да се об­сѫж­датъ и при­е­матъ за­ко­ни. Безъ прѣд­се­да­тель на­род­но­то съб­ра­ние не мо­же и да при­е­ма рѣ­ше­ния и дек­ла­ра­ции.

Лип­са­та на пар­ла­мен­тар­ни гру­пи во­ди и до не­въз­мож­ность пре­зи­ден­тътъ да за­поч­не кон­сул­та­ции и врѫч­ва­не на ман­да­ти за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство. То­ва оз­на­ча­ва, че до­ка­то нѣ­ма прѣд­се­да­тель на НС, Ру­менъ Ра­девъ не мо­же да вли­яе на ско­рость­та на про­це­ду­ра­та по със­та­вя­не на ка­би­нетъ.

Пър­во­то за­се­да­ние на НС бѣ сви­ка­но отъ пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ на 12 ап­рилъ. То от­но­во бѣ от­кри­то отъ надъ 70-го­диш­ни­ятъ Ра­ши­довъ. Кан­ди­да­ти за не­го­во­то мѣс­то има­ше са­мо отъ ГЕРБ (Ро­сенъ Же­лѣз­ковъ) и отъ ан­ти­ев­ро­пейс­ка­та „Въз­раж­да­не“ (Пе­търъ Пет­ровъ), но ни­кой отъ тѣхъ не ус­пѣ да се доб­ли­жи до нуж­ни­тѣ гла­со­ве, за да бѫ­де из­бранъ. Прѣд­ло­же­ние за ро­та­ци­он­но прѣд­се­да­тел­ство от­но­во дой­де, то­зи пѫть отъ ко­а­ли­ци­я­та ПП-ДБ. Асѣнъ Ва­си­левъ прѣд­ло­жи не­го­ва­та гру­па и гру­па­та на ГЕРБ да се ре­ду­ватъ въ прѣд­се­да­тел­ства­не­то на пар­ла­мен­тътъ на всѣ­ки два мѣ­се­ца, ка­то по­доб­но ре­ду­ва­не да има и въ рѫ­ко­вод­ство­то на важ­на­та прав­на ко­ми­сия въ пар­ла­мен­тътъ.

Пър­во­то за­се­да­ние на НС про­дъл­жи въ чет­вър­тъкъ 13 ап­рилъ, но про­дъл­жи са­мо нѣ­кол­ко ми­ну­ти, тъй ка­то но­ми­на­ции за пар­ла­мен­та­ренъ шефъ нѣ­ма­ше. Слѣдъ то­ва де­пу­та­ти­тѣ из­лѣ­зо­ха въ по­чив­ни дни пок­рай Ве­лик­день.

Впе­чат­ле­ние нап­ра­ви па­сив­но­то по­ве­де­ние на всич­ки пар­тии, ос­вѣнъ пър­ви­тѣ двѣ.

РАЗ­ГО­ВО­РИ ЗА ЗА­КО­НО­ДА­ТЕЛ­НА ПРОГ­РА­МА

Въп­рѣ­ки фор­мал­на­та бе­зиз­хо­ди­ца ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ про­я­ви­ха учуд­ва­що раз­би­ра­тел­ство. Двѣ­тѣ фор­ма­ции за­поч­на­ха прѣ­го­во­ри за очер­та­ва­не на за­ко­но­да­тел­на прог­ра­ма за но­во­то на­род­но съб­ра­ние. Стиг­на се и до съв­мѣс­тни­ци бри­фин­ги прѣдъ ме­ди­и­тѣ и съ­об­ще­ния, че нѣ­кои про­ек­то­за­ко­ни ще бѫ­дѫтъ вне­се­ни за­ед­но отъ двѣ­тѣ фор­ма­ции. На тѣ­зи бри­фин­ги всѣ­ка фор­ма­ция бѣ­ше прѣд­ста­вя­на отъ два­ма свои чле­но­ве, обик­но­ве­но Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва и Ро­сенъ Же­лѣз­ковъ отъ ГЕРБ и Хрис­то Ива­новъ и Ни­ко­лай Ден­ковъ отъ ПП-ДБ.

/media/2023/04/gerbppdb.jpg

Съв­мѣс­тенъ бри­фингъ на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на 13 ап­рилъ.

На 18 ап­рилъ ста­на яс­но, че на­мѣ­ре­ни­е­то на двѣ­тѣ най-го­лѣ­ми пар­ла­мен­тар­ни гру­пи е да си по­дѣ­лѭтъ прѣд­се­да­тел­ски­тѣ мѣс­та въ НС и въ прав­на­та ко­ми­сия на ро­та­ци­о­ненъ прин­ципъ.

За­ко­но­да­тел­на­та прог­ра­ма, око­ло ко­я­то яв­но ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ сѫ близ­ко до съг­ла­сие, включ­ва слѣд­ни­тѣ за­ко­ни: (1) за ре­фор­ми въ ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия (КПКОН­ПИ); (2) за въ­веж­да­не на ме­ха­ни­зъмъ за раз­слѣд­ва­не на глав­ни­ятъ про­ку­роръ; (3) за усил­ва­не на за­щи­та­та отъ до­маш­но на­си­лие.

Двѣ­тѣ фор­ма­ции ис­катъ да при­е­матъ и за­ко­ни­тѣ, ко­и­то сѫ нуж­ни за по­лу­ча­ва­не на па­ри отъ ЕС по Пла­нътъ за въз­ста­но­вя­ва­не и ус­той­чи­вость. По та­зи точ­ка нѣ­ща­та бок­су­ватъ още отъ про­лѣть­та на 2021 г. При­о­ри­тетъ сѫ и за­ко­ни свър­за­ни съ при­е­ма­не­то на Бъл­га­рия въ Шен­генъ и въ Ев­ро­зо­на­та.

По-кон­крет­ни свѣ­дѣ­ния за съ­дър­жа­ни­е­то на раз­го­во­ри­тѣ меж­ду ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ лип­сватъ, но ре­зул­та­тътъ отъ тѣхъ е из­бут­ва­не въ пе­ри­фе­ри­я­та на всич­ки ос­та­на­ли пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­ни фор­ма­ции – „Въз­раж­да­не“, ДПС, БСП и ИТН.

До­пъл­не­ние: къс­но ве­черь­та на 18 ап­рилъ бѣ раз­прос­тра­ненъ спи­съкъ съ за­ко­ни, за ко­и­то ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ сѫ пос­тиг­на­ли съг­ла­сие. Очак­вай­те под­роб­нос­ти!

КАК­ТО ПРѢ­ДИ ШЕСТЬ МѢ­СЕ­ЦА, НО НЕ СЪВ­СѢМЪ

Слѣдъ из­бо­ри­тѣ на 2 ок­том­ври 2022 г., прѣд­но­то на­род­но съб­ра­ние бѣ от­кри­то отъ Веж­ди Ра­ши­водъ, въ ка­чес­тво­то му на най-въз­рас­тенъ де­пу­татъ. Пър­во­то за­се­да­ние трая три дни, прѣзъ ко­и­то пар­ти­и­тѣ не мо­же­ха да се спо­ра­зу­мѣ­ѭтъ кой да бѫ­де прѣд­се­да­тель на за­ко­но­да­тел­ни­ятъ ор­ганъ. Въ край­на смѣт­ка, мѣс­то­то ос­та­на за Веж­ди Ра­ши­довъ, слѣдъ ка­то ГЕРБ, БСП и ДПС се раз­бра­ха за та­къвъ ком­про­ми­сенъ ва­ри­антъ. На прак­ти­ка Ра­ши­довъ прѣд­се­да­тел­ства­ше мно­го рѣд­ко; въ по-го­лѣ­ма­та часть отъ слу­ча­и­тѣ той от­стѫп­ва­ше сто­лътъ си на своя съ­пар­ти­ецъ отъ ГЕРБ Ро­сенъ Же­лѣз­ковъ или на де­пе­са­рьтъ Йор­данъ Цо­невъ. Прѣд­ло­же­ни­е­то за ро­та­ци­он­но прѣд­се­да­тел­ство, ко­е­то то­га­ва бѣ от­пра­ве­но отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, не бѣ при­е­то.