БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

18 априлъ 2023 | година 5, брой 1

Руменъ Радевъ иска да продължи да управлява еднолично

Чете се за 3 минути

Президентътъ овладѣ майсторски конституционнитѣ лостове, които му позволяватъ да контролира парламентарнитѣ процеси, безъ да поема отговорность за послѣдствията.

Бъл­гар­ска­та кон­сти­ту­ция да­ва мал­ко пра­во­мо­щия на пре­зи­ден­тътъ, но Ру­менъ Ра­девъ се на­у­чи какъ да ги из­цѣж­да до пос­лѣд­на­та кап­ка. Нѣ­ма другъ бъл­гар­ски пре­зи­дентъ, кой­то да е наз­на­ча­валъ цѣ­ли петь слу­жеб­ни пра­ви­тел­ства и кой­то да е уп­рав­ля­валъ чрѣзъ тѣхъ су­мар­но по­ве­че отъ го­ди­на и по­ло­ви­на.

ПРѢДЪ ПАР­ЛА­МЕН­ТЪТЪ

Въ крат­ка­та си рѣчь при от­кри­ва­не­то на XLIX На­род­но съб­ра­ние пре­зи­ден­тътъ да­де да се раз­бе­ре, че очак­ва отъ не­го да при­е­ме за­ко­ни­тѣ, ко­и­то е под­гот­ви­ло слу­жеб­но­то му пра­ви­тел­ство. Ата­ку­вай­ки прѣд­ход­ни­тѣ на­род­ни съб­ра­ния, ко­и­то не се раз­ли­ча­ватъ та­ка сил­но по лич­нос­тенъ със­тавъ отъ нас­то­я­що­то, пре­зи­ден­тътъ всѫщ­ность це­ли да се ос­во­бо­ди отъ всѣ­как­ва по­ли­ти­чес­ка от­го­вор­ность. Три­кътъ е простъ, но ефи­ка­сенъ: ако нѣ­що се по­лу­чи доб­рѣ, то е моя зас­лу­га, ако нѣ­що се про­ва­ли, то е чуж­да ви­на.

Пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ не се стра­ху­ва да бра­ни сво­е­то слу­жеб­но пра­ви­тел­ство, но не се бои и да по­е­ма ан­га­жи­мен­ти отъ не­го­во име. Та­ка нап­ри­мѣръ той за­я­ви, че ако нѣ­ма ре­дов­но пра­ви­тел­ство, ко­е­то да прѣд­ло­жи дър­жа­венъ бюд­жетъ, та­ко­ва прѣд­ло­же­ние ще дой­де отъ слу­жеб­ни­ятъ ка­би­нетъ.

Отъ Ва­ши­тѣ рѣ­ше­ния за­ви­си прос­пе­ри­те­тътъ на на­ци­я­та.

– Ру­менъ Ра­девъ къмъ де­пу­та­ти­тѣ отъ XLIX НС.

Ра­девъ, кой­то е ар­мейс­ки ге­не­ралъ, не про­пус­на да го­во­ри и за бъл­гар­ски­тѣ въ­о­рѫ­же­ни си­ли. Той се от­не­се съ нас­мѣш­ка къмъ пла­но­ве­тѣ за да­ва­не на ста­ро бъл­гар­ско орѫ­жие на Ук­рай­на въ за­мѣ­на на мо­дер­но за­пад­но орѫ­жие отъ НА­ТО. Въ то­ва от­но­ше­ние Ра­девъ се дър­жи по на­чинъ мно­го схо­денъ съ по­зи­тѣ на Бой­ко Бо­ри­совъ, кой­то ре­дов­но го­во­рѣ­ше ед­но въ Брюк­селъ, а съв­сѣмъ дру­го у до­ма.

БО­РИ­СОВЪ И РА­ДЕВЪ ВЪ СИМ­БИ­О­ЗА

За ни­ко­го не е тай­на, че Бой­ко Бо­ри­совъ и Ру­менъ Ра­девъ жи­вѣ­ѭтъ въ по­ли­ти­чес­ка сим­би­о­за отъ мо­мен­тътъ, въ кой­то пре­зи­ден­тътъ осъз­на, че бив­ши­тѣ му слу­жеб­ни ми­нис­три Пет­ковъ, Ва­си­левъ и Ден­ковъ нѣ­ма да иг­ра­ѭтъ по не­го­ва­та свир­ка. Два­ма­та ге­не­ра­ли из­вед­нъжъ за­поч­на­ха да се ува­жа­ватъ и да про­я­вя­ватъ раз­би­ра­не единъ къмъ другъ; Ра­девъ, кой­то спе­че­ли и два­та си пре­зи­ден­тски ман­да­та съ про­ти­во­пос­та­вя­не на ГЕРБ, ве­че не на­па­да пар­ти­я­та на Бо­ри­совъ. Бо­ри­совъ пъкъ ка­те­го­рич­но за­я­ви на 6 ап­рилъ, мал­ко слѣдъ из­бо­рит: „Азъ съмъ про­тивъ им­пийч­мън­тътъ на Ра­девъ“.

Нѣ­що по­ве­че, Бой­ко Бо­ри­совъ прѣд­ла­га слу­жеб­но­то пра­ви­тел­ство на Ра­девъ да бѫ­де гла­су­ва­но отъ пар­ла­мен­тътъ и прѣ­вър­на­то въ ре­дов­но.

Ако ис­ка и Ра­девъ да учас­тва, ако мис­ли, че има ми­нис­три.

– Бой­ко Бо­ри­совъ, об­сѫж­дай­ки на 6 ап­рилъ бѫ­де­що­то ре­дов­но пра­ви­тел­ство.

Слѣдъ ка­то въ рам­ки­тѣ на XLVIII на­род­но съб­ра­ние раз­тѣ­га до без­край про­це­ду­ра­та по врѫч­ва­не­то на ман­да­ти­тѣ, то­зи пѫть Ра­девъ си слу­жи съ об­рат­ни­ятъ пох­ватъ, из­вън­ред­но­то бър­за­не. Той бук­вал­но сви­ка пър­во­то за­се­да­ние на пар­ла­мен­тътъ за пър­ви­ятъ въз­мо­женъ день, а имен­но 12 ап­рилъ. Сѫ­щес­тву­ватъ стра­хо­ве, че Ра­девъ ис­ка да прѣ­диз­ви­ка прѣд­сроч­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри още прѣзъ юли мѣ­сецъ, а не на есень, за­ед­но съ мѣс­тни­тѣ из­бо­ри. Всѣ­ки про­ва­ленъ пар­ла­ментъ е прѣ­ди всич­ко но­во слу­жеб­но пра­ви­тел­ство на Ра­девъ. Подъ не­го­во дав­ле­ние се наз­на­ча­ватъ не са­мо пос­ла­ни­ци на Бъл­га­рия по свѣ­тътъ, но и слу­жи­те­ли въ важ­ни дър­жав­ни ор­га­ни, ко­и­то пос­лѣд­ва­щи ре­дов­ни пра­ви­тел­ства би­ха от­стра­ни­ли труд­но.