БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Огромно знаме се развѣ на Роженъ

Чете се за 3 минути

Знамето съ площь отъ 1 дка се развѣ на 111-метровъ пилонъ въ опрѣдѣлено русофилска срѣда.

Бъл­га­рия зае мѣс­то­то си въ прес­тиж­на­та гру­па на стра­ни­тѣ съ най-ви­со­ки пи­ло­ни съ зна­ме­на: Еги­петъ, Ру­сия, Са­у­дит­ска Ара­бия, до­ри Сѣ­вер­на Ко­рея, безъ да про­пус­ка­ме Азер­байд­жанъ, Тад­жи­кис­танъ, Тур­кме­нис­танъ, Па­кис­танъ и дру­ги мю­сюл­ман­ски дър­жа­ви ка­то Обе­ди­не­ни­тѣ араб­ски емир­ства, Тур­ция или Йор­да­ния, из­вѣс­тни съ ро­до­лю­би­е­то си. Зе­мя­та ка­то ед­на чо­вѣш­ка длань ве­че си има единъ де­каръ зна­ме, ко­е­то се вѣе на 111-мет­ровъ пи­лонъ на Ро­жен­ски­тѣ по­ля­ни подъ пат­ро­на­жътъ на пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ.

/media/2023/07/rozhen.jpg

Ог­ром­ни­ятъ пи­лонъ съ ог­ром­но­то зна­ме нас­рѣдъ ни­що­то се на­дѣ­ва на дър­жав­на под­дръж­ка.

Чу­до­то се слу­чи на 14 юли бла­го­да­ре­ние на да­ри­тел­ска кам­па­ния, ко­я­то бѣ пос­рѣщ­на­та съ въз­торгъ отъ дър­жав­ни ком­па­нии ка­то БДЖ, Бъл­гар­ска­та бан­ка за раз­ви­тие и „Ав­то­ма­гис­тра­ли“, из­вѣс­тни ка­то опо­ра на бъл­гар­щи­на­та. Ке­си­я­та си раз­вър­за и глав­но­то мюф­тийс­тво на Бъл­га­рия.

ВРѢ­МЕ­НЕНЪ ПРѢ­МѢС­ТВА­ЕМЪ ОБЕКТЪ

На­чи­на­ни­е­то е ро­до­лю­би­во не са­мо на ду­ми, но и на до­ку­мен­ти. Пи­ло­нътъ бѣ из­диг­натъ на зе­ме­дѣл­ска зе­мя, соб­стве­ность на дру­жес­тво­то „Ро­женъ – Нас­лѣд­ство въ бѫ­де­ще­то“, но съ раз­рѣ­ши­тел­но за „врѣ­ме­ненъ прѣ­мес­тва­емъ обектъ“. Раз­рѣ­ши­тел­но­то за сто­режъ прѣд­виж­да обек­тътъ да бѫ­де прѣ­мах­натъ слѣдъ из­ти­ча­не­то на прѣд­ви­де­ни­ятъ срокъ.

Ма­каръ и да го пос­трои час­тна фон­да­ция, тя нѣ­ма же­ла­ние да се гри­жи за под­дръж­ка­та на пи­ло­нътъ. Спо­редъ ини­ци­а­то­рътъ на гра­де­жът и прѣд­се­да­тель на фон­да­ци­я­та Си­ме­онъ Ка­ра­ко­левъ съ­о­рѫ­же­ни­е­то трѣб­ва да бѫ­де на дър­жа­ва­та. Прѣдъ ме­ди­и­тѣ той за­я­ви, че зна­ме­то трѣб­ва да се смѣ­ня на всѣ­ки шесть мѣ­се­ца, а са­ми­ятъ пи­лонъ има год­ность отъ 50 го­ди­ни, но мо­же да се под­дър­жа и по­ве­че. Всич­ки тѣ­зи раз­хо­ди яв­но не се пок­ри­ватъ отъ да­ри­тел­ска­та кам­па­ния.

РѢЧЬ­ТА НА РА­ДЕВЪ

При от­кри­ва­не­то на пи­ло­нътъ съ зна­ме­то пре­зи­ден­тътъ Ру­менъ Ра­девъ про­из­не­се рѣчь. Въ нея той го­во­ри за ро­до­лю­бие, за ро­до­от­стѫп­ни­ци и за... вой­на­та въ Ук­рай­на. Слѣдъ ка­то ук­ра­ин­ски­ятъ пре­зи­ден­тътъ Зе­лен­ски го нап­ра­ви на ни­що по врѣ­ме на по­сѣ­ще­ни­е­то си въ Бъл­га­рия, Ра­девъ на­мѣ­ри да си връ­ща на Ро­женъ. Той об­ви­ни Ук­рай­на, че во­дѣ­ла вой­на за чуж­да смѣт­ка.

Ис­камъ да ста­не яс­но, че Ук­рай­на нас­то­я­ва да во­ди та­зи вой­на, но сѫ­що та­ка трѣб­ва да е яс­но, че смѣт­ка­та се пла­ща отъ цѣ­ла Ев­ро­па.

– Ру­менъ Ра­девъ на Ро­женъ на 14 юли.

Из­каз­ва­не­то е не­у­мѣс­тно за­ра­ди всич­ко, ко­е­то прѣ­мъл­ча­ва, а имен­но че вой­на­та бѣ за­поч­на­та отъ Ру­сия, ко­я­то не да­ва ни­как­ви приз­на­ци да е прѣ­ос­мис­ли­ла грѣш­ка­та си; че смѣт­ка­та се пла­ща не са­мо отъ Ев­ро­па, но и отъ Ру­сия; че за­щи­та­вай­ки Ук­рай­на, Ев­ро­па всѫщ­ность за­щи­та­ва се­бе си, вклю­чи­тел­но и Бъл­га­рия, отъ рус­ка­та ла­ко­мия.

/media/2023/07/rozhen__ua.jpg

Сним­ка­та, прѣ­диз­ви­ка­ла раз­но­по­соч­ни ре­ак­ции.

На съ­бо­рътъ все пакъ при­сѫт­ства­ха и ет­ни­чес­ки бъл­га­ри отъ Ук­рай­на. Пос­ла­ни­е­то на пре­зи­ден­тътъ оп­рѣ­дѣ­ле­но ще да имъ е проз­ву­ча­ло стран­но. По-къс­но ста­на яс­но и че сним­ка на тѣ­зи на­ши съ­на­род­ни­ци, на ко­я­то тѣ по­каз­ватъ ук­ра­ин­ско­то зна­ме, е би­ла прѣ­мах­на­та отъ фейс­букъ стра­ни­ца­та на съ­бо­рътъ. Впос­лѣд­ствие тя е вър­на­та, слѣдъ на­тискъ отъ де­пу­тат­ка­та Ели­са­ве­та Бѣ­лоб­ра­до­ва. На 20 юли, ед­на пе­та отъ ре­ак­ци­и­тѣ на та­зи сним­ка бѣ­ха гнѣв­ни, все пакъ по-мал­ко отъ ре­ак­ци­и­тѣ на лю­бовь. Срѣдъ пор­трет­ни­тѣ сним­ки прѣ­об­ла­да­ватъ мла­ди­тѣ же­ни съ но­сии.

На са­ми­ятъ съ­боръ оба­че сѫ се про­да­ва­ли рус­ки зна­ме­на.

И ДРУ­ГИ НА­РОД­НИ ТРА­ДИ­ЦИИ

Го­лѣ­мо­то ро­до­лю­бие не мо­же да сѫ­щес­тву­ва аб­страк­тно, нуж­ни сѫ му хра­на и пи­ти­е­та. На съ­бо­рътъ дой­до­ха и мно­го тър­гов­ци, безъ да зна­ѭтъ, че срѣдъ по­сѣ­ти­те­ли­тѣ сѫ се скри­ли и да­нъч­ни ин­спек­то­ри на НАП. Спо­редъ ин­фор­ма­ция отъ сай­тътъ на дър­жав­ни­ятъ ор­ганъ сѫ би­ли из­вър­ше­ни про­вѣр­ки на 22 врѣ­мен­ни тър­гов­ски обек­та, ка­то въ по­ло­ви­на­та отъ тѣхъ сѫ кон­ста­ти­ра­ни на­ру­ше­ния. Ма­со­во не сѫ се из­да­ва­ли ка­со­ви бѣ­лѣж­ки.