БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отъ брой 2, година 5 (20 юли 2023)

Отново съ редовно правителство!

Двама премиери ще се редуватъ на всѣки деветь мѣсеца. Уговоркитѣ за ротации въ Народното събрание бѣха прѣработени въ срѣдата на юли въ посока синхронизация.

Акад. Ни­ко­лай Ден­ковъ и Ма­рия Габ­ри­елъ ще се ре­ду­ватъ на пос­тътъ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель. Смѣ­на­та ще се из­вър­шва на всѣ­ки де­веть мѣ­се­ца, а до­ка­то еди­ни­ятъ е пре­ми­еръ, дру­ги­ятъ ще му е за­мѣс­тникъ. То­ва из­клю­чи­тел­но не­о­би­чай­но рѣ­ше­ние на слѣ­диз­бор­но­то урав­не­ние на­мѣ­ри­ха отъ ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Двѣ­тѣ пар­ла­мен­тар­ни гру­пи раз­по­ла­гатъ за­ед­но съ 132 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли, но офи­ци­ал­но не сѫ въ ко­а­ли­ция.

/media/2023/07/DenkovGabriel.jpg

Акад. Ни­ко­лай Ден­ковъ и бив­ша­та ев­ро­ко­ми­сар­ка Ма­рия Габ­ри­елъ ще се ре­ду­ватъ на­че­ло на Ми­нис­тер­ски­ятъ съ­вѣтъ на всѣ­ки де­веть мѣ­се­ца.

РО­ТА­ЦИИ

Два дър­жав­ни ор­га­на ще се уп­рав­ля­ватъ на ро­та­ци­о­ненъ прин­ципъ – На­род­но­то съб­ра­ние и Ми­нис­тер­ски­ятъ съ­вѣтъ. За прѣд­се­да­тел­ства­не­то на НС до­го­вор­ка бѣ­ше пос­тиг­на­та още прѣзъ ап­рилъ мѣ­сецъ. На 19 ап­рилъ двѣ­тѣ най-го­лѣ­ми пар­ла­мен­тар­ни гру­пи из­бра­ха Ро­сенъ Же­лѣз­ковъ отъ ГЕРБ, кой­то обѣ­ща, че ще по­да­де ос­тав­ка слѣдъ три мѣ­се­ца, за да бѫ­де из­бранъ на не­го­во мѣс­то Ни­ко­ла Мин­чевъ отъ ПП-ДБ. До до­го­вор­ка за ро­та­ци­я­та на пре­ми­е­ри­тѣ се стиг­на ед­ва въ на­ча­ло­то на юни.

Съ­би­ти­я­та про­те­ко­ха по не­о­би­ча­енъ на­чинъ. Ма­рия Габ­ри­елъ отъ ГЕРБ бѣ по­лу­чи­ла пър­ви­ятъ ман­датъ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство. Тя оба­че го вър­на не­из­пъл­ненъ на пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ на 22 май, за­що­то ве­че бѣ пос­тиг­на­то съг­ла­сие за ро­та­ция. Не­у­точ­ненъ ос­та­ва­ше със­та­вътъ на но­во­то пра­ви­тел­ство. Сед­ми­ца по-къс­но, на 28 май, пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ врѫ­чи вто­ри­ятъ ман­датъ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство на акад. Ни­ко­лай Ден­ковъ отъ ПП.

При врѫч­ва­не­то на вто­ри­ятъ ман­датъ пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ си поз­во­ли из­клю­чи­тел­но не­дос­той­но по­ве­де­ние. Той при­зо­ва Ден­ковъ да не из­пъл­ня­ва ман­да­тътъ и на прак­ти­ка да тлас­не стра­на­та къмъ но­ви пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри и но­во слу­жеб­но пра­ви­тел­ство на пре­зи­ден­тътъ.

При­зо­ва­вамъ да пре­ос­мис­ли­те из­цѣ­ло цѣ­ле­съ­об­раз­ность­та отъ опол­зот­во­ря­ва­не­то на …

Вижъ статията

Сбогомъ, Гешевъ!

На 12 юни ВСС освободи Иванъ Гешевъ отъ длъжностьта главенъ прокуроръ

Иванъ Ге­шевъ ще ос­та­не въ ис­то­ри­я­та ка­то пър­ви­ятъ гла­венъ про­ку­роръ, кой­то не из­ка­ра цѣ­ли­ятъ си ман­датъ. На 12 юни Вис­ши­ятъ съ­де­бенъ съ­вѣтъ, кой­то до­се­га ви­на­ги зас­та­ва­ше твър­до задъ Ге­шевъ, го ос­во­бо­ди отъ длъж­ность­та гла­венъ про­ку­роръ. Са­мо три дни по-къс­но, на 15 юни, пре­зи­ден­тътъ под­пи­са ука­зътъ за ос­во­бож­да­ва­не на Ге­шевъ, съ ко­е­то увол­не­ни­е­то му ста­на не­об­ра­ти­мо. Още на слѣд­ва­щи­ятъ день про­ку­рор­ска­та ко­ле­гия на ВСС наз­на­чи за врѣ­мен­но из­пъл­ня­ващъ длъж­ность­та гла­венъ про­ку­роръ Бо­рис­лавъ Са­ра­фовъ.

/media/2023/07/GeshevSarafov.jpg

Бо­рис­лавъ Са­ра­фовъ, дос­ко­рош­на вѣр­на друж­ка на Ге­шевъ, го за­мѣ­ни ка­то …

Вижъ статията

Огромно знаме се развѣ на Роженъ

Знамето съ площь отъ 1 дка се развѣ на 111-метровъ пилонъ въ опрѣдѣлено русофилска срѣда.

Бъл­га­рия зае мѣс­то­то си въ прес­тиж­на­та гру­па на стра­ни­тѣ съ най-ви­со­ки пи­ло­ни съ зна­ме­на: Еги­петъ, Ру­сия, Са­у­дит­ска Ара­бия, до­ри Сѣ­вер­на Ко­рея, безъ да про­пус­ка­ме Азер­байд­жанъ, Тад­жи­кис­танъ, Тур­кме­нис­танъ, Па­кис­танъ и дру­ги мю­сюл­ман­ски дър­жа­ви ка­то Обе­ди­не­ни­тѣ араб­ски емир­ства, Тур­ция или Йор­да­ния, из­вѣс­тни съ ро­до­лю­би­е­то си. Зе­мя­та ка­то ед­на чо­вѣш­ка длань ве­че си има единъ де­каръ зна­ме, ко­е­то се вѣе на 111-мет­ровъ пи­лонъ на Ро­жен­ски­тѣ по­ля­ни подъ пат­ро­на­жътъ на пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ.

/media/2023/07/rozhen.jpg

Ог­ром­ни­ятъ пи­лонъ съ ог­ром­но­то зна­ме нас­рѣдъ ни­що­то се на­дѣ­ва на дър­жав­на под­дръж­ка.

Чу­до­то се слу­чи на 14 юли бла­го­да­ре­ние на да­ри­тел­ска кам­па­ния, ко­я­то бѣ пос­рѣщ­на­та съ въз­торгъ отъ дър­жав­ни ком­па­нии ка­то БДЖ, Бъл­гар­ска­та бан­ка за раз­ви­тие и „Ав­то­ма­гис­тра­ли“, из­вѣс­тни ка­то опо­ра на бъл­гар­щи­на­та. Ке­си­я­та си раз­вър­за и глав­но­то мюф­тийс­тво на Бъл­га­рия. …

Вижъ статията

Референдумъ противъ еврото нѣма да има

На 7 юли Народното събрание гласува да не се провежда референдумъ противъ еврото, за какъвто подписи събираха отъ „Възраждане“

Про­рус­ка­та пар­ти­я­та „Въз­раж­да­не“ ще трѣб­ва да пие ед­на сту­де­на во­да за сво­я­та ини­ци­а­ти­ва да бѫ­де про­ве­денъ ре­фе­рен­думъ про­тивъ въ­веж­да­не­то на ев­ро­то. То­ва е из­во­дътъ отъ гла­су­ва­не­то, ко­е­то се със­тоя въ На­род­но­то съб­ра­ние на 7 юли. Гла­со­ве­тѣ се раз­дѣ­ли­ха по ин­те­ре­сенъ на­чинъ: за ре­фе­рен­ду­мътъ гла­су­ва­ха отъ „Въз­раж­да­не“, БСП и ИТН (об­що 68 де­пу­та­ти), про­тивъ бѣ­ха ПП-ДБ и ДПС съ часть отъ …

Вижъ статията

ЕСПЧ: Възхвалата на Народниятъ сѫдъ не е свобода на словото

Европейскиятъ сѫдъ по правата на човѣкътъ отхвърли жалба на социалистътъ Валери Жабляновъ, който си бѣше позволилъ да защитава Народниятъ сѫдъ отъ парламентарната трибуна

Въ кра­ятъ на юни ста­на яс­но, че Ев­ро­пейс­ки­ятъ сѫдъ по пра­ва­та на чо­вѣ­кътъ (ЕСПЧ) е от­хвър­лилъ жал­ба на бъл­гар­ски­ятъ со­ци­а­лис­тътъ Ва­ле­ри Жаб­ля­новъ срѣ­щу от­стра­ня­ва­не­то му отъ пос­тътъ зам.-прѣд­се­да­тель на На­род­но­то съб­ра­ние слѣдъ ка­то си бѣ­ше поз­во­лилъ да за­щи­та­ва срам­ни­ятъ „На­ро­денъ“ сѫдъ отъ пар­ла­мен­тар­на­та три­бу­на. Сѫ­дътъ за­я­вя­ва, че „за­щи­та­та на На­род­ни­ятъ сѫдъ не е сво­бо­да на из­ра­зя­ва­не­то“. …

Вижъ статията

Петковъ и Борисовъ се отказаха отъ имунитетитѣ си

Те бѣха поискани отъ Гешевъ въ послѣднитѣ ми седмици като главенъ прокуроръ

Бив­ши­тѣ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ли Ки­рилъ Пет­ковъ и Бой­ко Бо­ри­совъ се от­ка­за­ха отъ де­пу­тат­ски­тѣ си иму­ни­те­ти, ко­и­то бѣ­ха по­ис­ка­ни отъ ве­че бив­ши­ятъ гла­венъ про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ. Ма­каръ и кра­ятъ на двѣ­тѣ ис­то­рии да е ед­на­къвъ, тѣ про­те­ко­ха по ко­рен­но раз­ли­ченъ на­чинъ.

/media/2023/07/BorisovPetkov.jpg

Иму­ни­те­ти­тѣ на два­ма­та бив­ши ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ли бѣ­ха по­ис­ка­ни отъ Иванъ Ге­шевъ въ на­ча­ло­то на юни, ко­га­то ВСС раз­глеж­да­ше про­це­ду­ра­та по …

Вижъ статията

Атака срѣщу сайтътъ на НС

Хакери свалиха сайтътъ на НС, докато на Роженъ се издигаше българското знаме

Сай­тътъ на На­род­но­то съб­ра­ние бѣ­ше сва­ленъ слѣдъ ха­кер­ска ата­ка на 14 юли, де­ньтъ, въ кой­то бѣ­ха го­лѣ­ми­тѣ тър­жес­тва на Ро­женъ по слу­чай из­ди­га­не­то на 111-мет­ро­ви­ятъ пи­лонъ съ зна­ме­то ни. Ата­ка­та е би­ла отъ ви­дътъ DDoS: тъй сай­тътъ се из­пра­ща ог­ро­менъ брой за­яв­ки и той прѣ­то­вар­ва. Ата­ка­та е зрѣ­лищ­на, но не крие опас­ность за дан­ни­тѣ на сай­тътъ.

За ата­ка­та съ­об­щи де­пу­та­тътъ отъ ПП-ДБ Ивай­ло Мир­чевъ. Въ …

Вижъ статията