БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Премиерътъ иска уволнение на шефоветѣ на ДАНС

Чете се за 2 минути

Акад. Денковъ бѣше прѣдупрѣдилъ, че дѣйствията на ДАНС покрай изборитѣ нѣма да останѫтъ безъ послѣдствия. Топката е въ президентътъ.

Са­мо отъ пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ за­ви­си да­ли прѣд­се­да­те­льтъ на ДАНС Пла­менъ Тон­чевъ ще се сбо­гу­ва съ пос­тътъ си. На 3 но­ем­ври ста­на яс­но, че пре­ми­е­рътъ акад. Ден­ковъ е из­пра­тилъ до пре­зи­ден­тътъ мо­ти­ви­ра­но прѣд­ло­же­ние въ та­зи на­со­ка. По за­конъ ше­фътъ на ДАНС се наз­на­ча­ва и ос­во­бож­да­ва отъ пре­зи­ден­тътъ по прѣд­ло­же­ние на Ми­нис­тер­ски­ятъ съ­вѣтъ (чл. 8 отъ За­ко­нътъ за ДАНС).

/media/2023/11/tonchevdenev.jpg

Тон­чевъ (влѣ­во) и Де­невъ (вдѣс­но) най-вѣ­ро­ят­но ще си за­ми­нѫтъ, но то­ва мо­же да от­не­ме врѣ­ме.

Въ прѣд­ло­же­ни­е­то си акад. Ден­ковъ по­соч­ва, че справ­ка­та на ДАНС, ко­я­то до­ве­де до от­мѣ­на на ма­шин­но­то гла­су­ва­не, е нап­ра­ве­на въ на­ру­ше­ние на за­ко­ни­тѣ и е под­пи­са­на отъ зам.-прѣд­се­да­те­льтъ на дър­жав­на­та аген­ция Де­ньо Де­невъ. Слѣдъ то­ва се по­соч­ва, че прѣд­се­да­те­льтъ е от­ка­залъ да увол­ни сво­ятъ за­мѣс­тникъ, ко­е­то мо­же да се раз­би­ра един­стве­но ка­то одоб­ре­ние на не­го­ви­тѣ не­за­кон­ни дѣйс­твия.

Тѣ­зи дѣйс­твия [на Пла­менъ Тон­чевъ] сѫ съз­на­те­ленъ ударъ срѣ­щу на­ци­о­нал­на­та си­гур­ность и де­мок­ра­ци­я­та.

– акад. Де­невъ.

ПРА­НЕ НА ПА­РИ

Въ обос­нов­ка­та си пре­ми­е­рътъ не се ог­ра­ни­ча­ва до слу­ча­ятъ съ из­бо­ри­тѣ. Той по­соч­ва и че прѣ­ди нѣ­кол­ко дни Бъл­га­рия е влѣз­ла въ спи­съкъ на стра­ни за пра­не на па­ри. Бор­ба­та съ пра­не­то на па­ри е имен­но въ за­дъл­же­ни­я­та на ДАНС – въ За­ко­нътъ за мѣр­ки­тѣ срѣ­щу из­пи­ра­не­то на па­ри ДАНС се спо­ме­на­ва надъ 200 пѫ­ти!

НА ХОДЪ Е РА­ДЕВЪ

Пла­менъ Тон­чевъ бѣ наз­на­ченъ за шефъ на ДАНС прѣзъ май 2021 г., по прѣд­ло­же­ние на слу­жеб­ни­ятъ ка­би­нетъ на Сте­фанъ Яневъ. Той бѣ­ше прѣ­наз­на­ченъ на та­зи длъж­ность, безъ ман­да­тътъ му да е из­те­кълъ, прѣзъ ап­рилъ 2023 г., по врѣ­ме на дру­го слу­жеб­но пра­ви­тел­ство, и то точ­но слѣдъ пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри. Слѣ­до­ва­тел­но би мог­ло да се до­пус­не, че Тон­чевъ е чо­вѣкъ на Ра­девъ.

Въ сѫ­що­то врѣ­ме Ра­девъ не е за­е­малъ пуб­лич­но по­зи­ция от­нос­но от­мѣ­на­та на ма­шин­но­то гла­су­ва­не на пър­ви­ятъ туръ. Ма­каръ и да е при­вър­же­никъ на ма­шин­но­то гла­су­ва­не, един­стве­ни­ятъ ко­мен­таръ на пре­зи­ден­тътъ по слу­ча­ятъ бѣ­ше срѣ­щу зам.-ми­нис­тъ­рътъ на ЕУ, а не срѣ­щу ДАНС.

Очак­вамъ ком­пе­тен­тни­тѣ ор­га­ни въ най-ско­ро врѣ­ме да из­вър­шѫтъ сво­е­то раз­слѣд­ва­не и да опо­вѣс­тѭтъ кои сѫ иг­ра­чи­тѣ и мо­ти­ви­тѣ за то­зи актъ [на зам.-мин. Стой­новъ].

Ру­менъ Ра­девъ на 29 ок­том­ври.

Ма­каръ и да мо­же да про­та­ка под­пис­ва­не­то на ука­зътъ за ос­во­бож­да­ва­не­то на Тон­чевъ, Ра­девъ ед­ва ли мо­же на­пъл­но да го из­бѣг­не. Прѣ­ди мѣ­се­ци та­ка той ока­за съп­ро­ти­ва за ос­во­бож­да­ва­не­то на глав­ни­ятъ сек­ре­тарь на МВР, но въ край­на смѣт­ка под­пи­са. Ста­ва въп­росъ за чо­вѣкъ прѣд­ло­женъ отъ слу­жеб­но пра­ви­тел­ство, т.е. отъ Ра­девъ.