БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Костинбродъ 2.0: Мафията опропасти мѣстнитѣ избори

Чете се за 6 минути

Въ съвмѣстна акция ДАНС и ЦИК отмѣниха машинното гласуване и доведоха до бумъ на недѣйствителнитѣ гласове

На 27 ок­том­ври, са­мо два дни прѣ­ди пър­ви­ятъ туръ на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри, ма­фи­я­та друж­но ата­ку­ва ПП-ДБ чрѣзъ ма­шин­но­то гла­су­ва­не, ко­е­то бѣ­ше ус­луж­ли­во от­мѣ­не­но отъ ЦИК въ къс­ни­ятъ слѣ­до­бѣдъ. Ак­ци­я­та бѣ­ше ко­ор­ди­ни­ра­на и ма­щаб­на. Тя мно­го при­ли­ча на афе­ра­та Кос­тин­бродъ отъ на­ве­че­ри­е­то на пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри прѣзъ 2013 г.

ПОД­ГО­ТОВ­КА

Под­го­тов­ка­та за не­за­кон­на­та ак­ция за­поч­на още на 24 ок­том­ври (втор­никъ), ко­га­то отъ ГЕРБ по­ис­ка­ха из­вън­ред­но за­се­да­ние на НС за пе­тъкъ 27 ок­том­ври. Прѣд­ло­гътъ бѣ­ше да се от­хвър­ли ве­то­то на пре­зи­ден­тътъ срѣ­щу ли­бе­ра­ли­за­ци­я­та на тър­го­ви­я­та съ елек­тро­е­нер­гия за би­тътъ. Къмъ ис­ка­не­то се при­съ­е­ди­ни­ха и отъ ДПС, кук­ло­во­ди­тѣ на ГЕРБ. Още то­га­ва мо­же­ше да се до­пус­не, че нѣ­що се гот­ви, за­що­то нѣ­ма­ше какъ да се съ­бе­ре кво­румъ – до чет­вър­тъкъ, ос­вѣнъ двѣ­тѣ по­со­че­ни пар­тии, са­мо ИТН бѣ­ше из­ра­зи­ла го­тов­ность да при­сѫт­ства, а тѣ­зи три пар­ла­мен­тар­ни гру­пи наб­ро­я­ватъ по-мал­ко отъ 120 де­пу­та­ти. По-къс­но ста­на яс­но и че имен­но тѣ­зи пар­тии сѫ под­гот­ви­ли ата­ка­та срѣ­щу из­бо­ри­тѣ.

БОМ­БА ОТЪ ДАНС

Сут­ринь­та на 27 ок­том­ври, слѣдъ ка­то офи­ци­ал­но се ви­дѣ, че кво­румъ нѣ­ма, бѣ сви­канъ прѣд­се­да­тел­ски­ятъ съ­вѣтъ на На­род­но­то съб­ра­ние, въ кой­то оба­че не учас­тва­ха прѣд­ста­ви­те­ли на ПП-ДБ. Вмѣс­тно да об­сѫж­датъ пар­ла­мен­тар­ни ра­бо­ти, съб­ра­ни­тѣ се за­поз­на­ли съ до­ку­ментъ, кой­то билъ из­пра­тенъ на прѣд­се­да­те­льтъ на НС Ро­сенъ Же­лѣз­ковъ отъ ДАНС. Въ до­ку­мен­тътъ се опис­ва­ло какъ зам.-ми­нис­тъ­рътъ на Елек­трон­но­то уп­рав­ле­ние Ми­ха­илъ Стой­новъ гле­далъ и сни­малъ съ те­ле­фо­нътъ си нѣ­как­ви ко­до­ве на ма­ши­ни­тѣ за гла­су­ва­не.

Вед­на­га слѣдъ прѣд­се­да­тел­ски­ятъ съ­вѣтъ Тош­ко Йор­да­новъ отъ ИТН из­лѣ­зе съ бом­бас­тич­ни изяв­ле­ния, че всич­ки­тѣ ма­ши­ни за гла­су­ва­не сѫ ком­про­ме­ти­ра­ни и че се из­вър­шва „дър­жа­венъ прѣв­ратъ“.

На тѣ­зи из­бо­ри, ко­и­то ид­ватъ, не трѣб­ва да има ни­то ед­на ма­ши­на, за­що­то всич­ки ма­ши­ни сѫ ком­про­ме­ти­ра­ни. [...] То­зи Стой­нов вед­на­га трѣб­ва да бѫ­де арес­ту­ванъ. Про­ку­ра­ту­ра­та трѣб­ва да се за­дѣйс­тва, за­що­то е из­вър­шенъ дър­жа­венъ прѣв­ратъ.

– Тош­ко Йор­да­новъ (ИТН).

Отъ ГЕРБ го­во­ри Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва, а отъ ДПС – Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски, ули­ченъ въ ко­руп­ция отъ САЩ. Той ди­рек­тно при­зо­ва ма­шин­но­то гла­су­ва­не да бѫ­де от­мѣ­не­но и об­ви­ни за случ­ва­що­то се пре­ми­е­рътъ акад. Ден­ковъ, кой­то бѣ въ Брюк­селъ, а въ Бъл­га­рия го за­мѣс­тва­ше Ма­рия Габ­ри­елъ.

Ма­ши­ни не трѣб­ва да има в не­дѣ­ля. Пре­ми­е­рътъ да по­е­ме от­го­вор­ность за случ­ва­що­то се.

– Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски (ДПС).

ПѢ­ЕВ­СКИ НА­РЕЖ­ДА, ЦИК ИЗ­ПЪЛ­НЯ­ВА

Ка­то ед­но пос­луш­но псе, ЦИК вед­на­га из­пъл­ни ко­ман­да­та на Пѣ­ев­ски. До­ка­то бив­ши­ятъ ми­нис­търъ на Елек­трон­но­то уп­рав­ле­ние Бо­жи­даръ Бо­жа­новъ се опит­ва­ше да обяс­ни за­що твър­де­ни­я­та на ДАНС и Тош­ко Йор­да­новъ сѫ чис­то и прос­то не­със­то­я­тел­ни, ЦИК се съб­ра на за­се­да­ние и съ смаз­ва­що мно­зин­ство отъ 12 срѣ­щу 3 взе рѣ­ше­ние мѣс­тни­тѣ из­бо­ри да се про­ве­дѫтъ безъ ма­ши­ни за гла­су­ва­не, т.е. са­мо съ хар­тия. Про­тивъ гла­су­ва­ха един­стве­но прѣд­ста­ви­те­ли­тѣ на ДБ въ ко­ми­си­я­та.

Лю­бо­пит­но бѣ­ше ос­но­ва­ние, на ко­е­то стѫ­пи­ха ци­кад­жи­и­тѣ: МЕУ не би­ло из­да­ло удос­то­вѣ­ре­ние, че ма­ши­ни­тѣ сѫ год­ни за гла­су­ва­не. За лип­са на та­ко­ва удос­то­вѣ­ре­ние ни­кой ни­що не бѣ­ше и на­мек­валъ прѣд­ни­тѣ дни, но то из­вед­нъжъ се ока­за мно­го важ­но. Тамъ е ра­бо­та­та, че то­ва е един­стве­но­то за­ко­но­во ос­но­ва­ние, ко­е­то мо­же да из­пол­зва ЦИК. По-къс­но сѫ­ща­та ве­черь отъ МЕУ из­да­до­ха въп­рос­но­то удос­то­вѣ­ре­ние. Отъ ПП-ДБ зап­ла­ши­ха, че ще об­жал­ватъ рѣ­ше­ни­е­то на ЦИК прѣдъ Вър­хов­ни­ятъ ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ. Жал­ба­та бѣ­ше вне­се­на въ ко­ми­си­я­та сѫ­ща­та ве­черь.

ОС­НО­ВА­НИЕ НѢ­МА, НО РѢ­ШЕ­НИ­Е­ТО ОС­ТА­ВА

Въп­рѣ­ки че ос­но­ва­ни­е­то на рѣ­ше­ни­е­то на ЦИК бѣ­ше от­пад­на­ло, въ сѫ­бо­та прѣд­ста­ви­те­ли на ко­ми­си­я­та от­ка­за­ха да има вѣ­ро­ят­ность да прѣ­раз­гле­датъ ак­тътъ си. Прѣд­се­да­тел­ка­та на ЦИК Ка­ме­лия Ней­ко­ва за­я­ви прѣдъ ме­дии, че до­ку­мен­тътъ на ДАНС съ­дър­жалъ ин­фор­ма­ция за ком­про­ме­ти­ра­не на ма­ши­ни­тѣ.

Ин­фор­ма­ци­я­та от док­ла­да на ДАНС съ­дър­жа дан­ни, ко­и­то пред­по­ла­гат не­до­ве­рие в из­бор­ния про­цес и ком­про­ме­ти­ра­не на ма­шин­но­то гла­су­ва­не

Ин­фор­ма­ци­я­та отъ док­ла­дътъ на ДАНС съ­дър­жа дан­ни, ко­и­то прѣд­по­ла­гатъ не­до­вѣ­рие въ из­бор­ни­ятъ про­цесъ и ком­про­ме­ти­ра­не на ма­шин­но­то гла­су­ва­не.

– Ка­ме­лия Ней­ко­ва (прѣд­се­да­тель на ЦИК)

Въ сѫ­бо­та въ стра­на­та се приб­ра и пре­ми­е­рътъ акад. Ден­ковъ. Той нап­ра­ви изяв­ле­ние, въ ко­е­то по­со­чи, че до­ку­мен­тътъ на ДАНС съ­дър­жа лъ­жи. Пре­ми­е­рътъ при­зо­ва ЦИК да прѣ­раз­гле­да рѣ­ше­ни­е­то си. Вмѣс­то то­ва на слѣ­до­бѣд­но­то си за­се­да­ние ко­ми­са­ри­тѣ си че­то­ха сти­хот­во­ре­ния и се оп­лак­ва­ха как­ви ло­ши смс-и имъ пра­ща­ли граж­да­ни­тѣ. Прѣд­ло­же­ние за про­мѣ­на на рѣ­ше­ни­е­то има­ше, но то бѣ от­хвър­ле­но отъ сѫ­щи­тѣ 12 пи­он­ки на ГЕРБ, ДПС и БСП, ко­и­то прѣд­ни­ятъ день бѣ­ха от­мѣ­ни­ли ма­шин­но­то гла­су­ва­не.

Ко­га­то до­ку­мен­тътъ на ДАНС из­те­че въ ме­ди­и­тѣ, ста­на яс­но, че Ней­ко­ва лъ­же: то­ва не е док­ладъ, а справ­ка; съ­дър­жатъ се са­мо твър­де­ния за съз­да­ва­не на не­до­вѣ­ре­ние, но не и за ком­про­ме­ти­ра­не на ма­шин­но­то гла­су­ва­не.

ПРО­ТЕСТЪ ПРѢДЪ ЦИК

Граж­да­ни­тѣ се ор­га­ни­зи­ра­ха вед­на­га и въ сѫ­бо­та се про­ве­де про­тестъ прѣдъ сгра­да­та на ЦИК. Спо­редъ раз­лич­ни дан­ни сѫ при­сѫт­ства­ли нѣ­кол­ко сто­тинъ или нѣ­кол­ко хи­ля­ди про­тес­ти­ра­щи. Де­белъ по­ли­цейс­ки кор­донъ оба­че имъ поп­рѣ­чи да влѣ­зѫтъ въ сгра­да­та и да из­ра­зѭтъ лич­но на чле­но­ве­тѣ на ЦИК цѣ­ло­то си ува­же­ние.

/media/2023/10/protest.jpg

Про­тес­тътъ прѣдъ ЦИК отъ сѫ­бо­та 27 ок­том­ври съ ис­ка­не за връ­ща­не на ма­шин­но­то гла­су­ва­не

Пакъ въ сѫ­бо­та ста­на яс­но, че Вър­хнов­ни­ятъ ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ (ВАС) ще се про­из­не­се ед­ва въ по­не­дѣл­никъ, за­що­то нѣ­ма­ло де­жур­ни сѫ­дии прѣзъ по­чив­ни­тѣ дни. Яв­но ВАС не знае, че ще има мѣс­тни из­бо­ри и че мо­же да се на­ло­жи да се про­из­на­ся бър­зо. Отъ своя стра­на пре­ми­е­рътъ Ден­ковъ по­ис­ка ос­тав­ка­та на зам.-ше­фътъ на ДАНС, под­пи­салъ заб­луж­да­ва­ща­та справ­ка, ко­я­то до­ве­де до цѣ­ли­ятъ скан­далъ.

ОИК СО­ФИЯ СРѢ­ЩУ ЦИК

Още къс­но въ пе­тъкъ ве­черь­та Об­щин­ска­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия (ОИК) за Со­фия се опъл­чи на ше­фо­ве­тѣ си отъ ЦИК. Въ свое рѣ­ше­ние ОИК обя­ви, че нѣ­ма да взе­ме прѣд­видъ рѣ­ше­ни­е­то на ЦИК, по­соч­вай­ки всич­ки­тѣ му прав­ни по­ро­ци. Опи­тътъ за бунтъ бѣ­ше пох­ва­ленъ, но об­ре­ченъ на про­валъ – въ сѫ­бо­та ЦИК раз­по­ре­ди на МВР да вър­не ма­ши­ни­тѣ въ скла­до­ве­тѣ, ко­и­то тѣ ве­че бѣ­ха на­пус­на­ли пакъ съ до­ку­ментъ отъ ЦИК. Та­ка се ока­за, че въ дър­жа­ва­та ко­ман­два ЦИК, а МВР и жан­дар­ме­рия са­мо из­пъл­ня­ватъ.

Отъ со­фийс­ка­та ОИК прѣ­дуп­рѣ­ди­ха, че гла­су­ва­не­то са­мо съ хар­ти­е­ни бю­ле­ти­ни ще до­ве­де до за­ба­вя­не, за­що­то въ всѣ­ка сек­ция има са­мо единъ па­ра­ванъ, задъ кой­то мо­гѫтъ да се по­пъл­ватъ бю­ле­ти­ни­тѣ. Ре­ак­ция отъ ЦИК не пос­лѣд­ва – от­мѣ­няй­ки ма­шин­но­то гла­су­ва­не, цен­трал­на­та ко­ми­сия не нап­ра­ви ни­що, за да по­доб­ри хар­ти­е­но­то гла­су­ва­не.

Въ цѣ­ла­та та­зи су­ма­то­ха и раз­мѣ­на на об­ви­не­ния един­стве­но сдру­же­ние „Пра­во­сѫ­дие за всич­ки“ за­я­ви, че ще ис­ка ка­си­ра­не на из­бо­ри­тѣ, ако нѣ­ма про­из­на­ся­не на ВАС прѣ­ди про­веж­да­не­то имъ. (Как­во рѣ­ши ВАС въ по­не­дѣл­никъ слѣдъ из­бо­ри­тѣ, че­тѣ­те тукъ.)

ПОС­ЛѢ­ДИ­ЦИ: МНО­ГО НЕ­ДѢЙС­ТВИ­ТЕЛ­НИ ГЛА­СО­ВЕ

„Ак­тив­но­то мѣ­роп­ри­я­тие“ отъ пе­тъкъ и сѫ­бо­та, как­то пра­вил­но го на­ре­че пре­ми­е­рътъ, не са­мо че бѣ­ше яв­на ата­ка по ПП-ДБ, то до­ве­де и до съв­сѣмъ яс­ни пос­лѣ­ди­ци за ре­зул­та­ти­тѣ отъ из­бо­ри­тѣ. По­лез­на осо­бе­ность на ма­шин­но­то гла­су­ва­не е, че не поз­во­ля­ва не­дѣйс­тви­тел­ни гла­со­ве – из­би­ра­те­льтъ е длъ­женъ да по­пъл­не пра­вил­но бю­ле­ти­на­та си. При хар­ти­е­но­то гла­су­ва­не оба­че грѣш­ки­тѣ, а и фал­ши­фи­ка­ци­и­тѣ, сѫ лес­ни.

Осо­бе­но чу­до­ви­щенъ се ока­за бро­ятъ на не­дѣйс­тви­тел­ни­тѣ гла­со­ве въ из­бо­ри­тѣ за об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци. Въ Сви­щовъ тѣ сѫ 23%, въ Сли­венъ и Го­дечъ – 21%, въ Плов­дивъ бли­зо 10% и т.н. То­ва оз­на­ча­ва, че на нѣ­кои мѣс­та гла­сътъ на ед­на пе­та отъ из­би­ра­те­ли­тѣ чис­то и прос­то нѣ­ма да бѫ­де за­че­тенъ, нѣ­що ко­е­то ни­ко­га не би се слу­чи­ло съ ма­шин­но гла­су­ва­не. Та­ка ис­тин­ско­то ма­ни­пу­ли­ра­не на из­бо­ри­тѣ бѣ из­вър­ше­но отъ са­ма­та ЦИК, по на­реж­да­не на Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски отъ ДПС.