БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Шефътъ на „Сиела“: ЦИК порѫчва негодна хартия за машинитѣ

Чете се за 1 минута

Хартията за машинитѣ трѣбва да е широка най-много 17 мм, но ЦИК порѫчва 25,5 мм.

Иванъ То­до­ровъ, прѣд­ста­ви­тель на фир­ма­та „Си­е­ла“, ко­я­то оси­гу­ря­ва ма­ши­ни­тѣ за гла­су­ва­не, по­со­чи, че ЦИК на­роч­но под­би­ра прѣ­ка­ле­но ши­ро­ка хар­тия за пе­ча­та­не.

/media/2023/11/itodorov.jpg

Иванъ То­до­ровъ отъ „Си­е­ла“ въ ин­тер­вю за БНТ на 3 но­ем­ври.

Той из­тък­на, че имен­но по­ра­ди та­ка­ва хар­тия на из­бо­ри­тѣ прѣзъ ап­рилъ 2023 г. сѫ ава­ри­ра­ли 67 ма­ши­ни. За срав­не­ние, на из­бо­ри­тѣ прѣзъ ок­тов­мри 2022 г. е има­ло са­мо 2 ма­ши­ни, из­лѣз­ли отъ стро­ятъ по­ра­ди проб­лемъ съ пе­ча­та­не­то.

Отъ рѫ­ко­вод­ство­то на ЦИК сѫ по­рѫ­ча­ли на БНБ не 12 мм, не 17 мм, ко­е­то е мак­си­му­мътъ, а 25,5 мм.

– Иванъ То­до­ровъ прѣдъ БНТ.

То­до­ровъ каз­ва, че ЦИК е би­ла из­рич­но ос­вѣ­до­ме­на за прѣ­по­рѫ­чи­тел­ни­ятъ раз­мѣръ на хар­ти­я­та за пе­ча­та­не. Спо­редъ не­го ста­ва въп­росъ за умиш­ле­но са­бо­ти­ра­не на ма­шин­но­то гла­су­ва­не. Отъ фир­ма­та „Си­е­ла“ смѣ­татъ, че гла­су­ва­не­то съ хар­тия во­ди до 3-5% ма­ни­пу­ла­ции.

За то­зи проб­лемъ ДАНС оба­че не пра­ви справ­ки. Изоб­що ка­за­но, дър­жав­ни­тѣ ин­сти­ту­ции кри­ти­ку­ватъ ЦИК прѣ­дим­но ус­тно и ни­кой не спо­ме­на­ва, че цѣ­ли­ятъ ѝ се­га­шенъ със­тавъ е за смѣ­на по­ра­ди не­ка­дър­ность.