БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „волейболъ“

Шампионъ по врѣме на пандемия

Пламенъ Константиновъ спечели руското волейболно първенство безъ игра

От­бо­рътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ (Но­во­си­бирскъ) съ Пла­менъ Кон­стан­ти­новъ на­че­ло ста­на по­бѣ­ди­тель въ шам­пи­о­на­та по во­лей­болъ на Ру­сия, слѣдъ ка­то мѣс­тна­та фе­де­ра­ция обя­ви пър­вен­ства­та при мѫ­же­тѣ и же­ни­тѣ за прик­лю­че­ни за­ра­ди пан­де­ми­я­та отъ ко­ро­на­ви­русъ. От­бо­рътъ отъ Но­во­си­бирскъ прик­лю­чи ре­дов­ния се­зонъ ка­то во­дачъ въ кла­си­ра­не­то и въз ос­но­ва на та­зи под­ред­ба бѣ­ше оп­рѣ­дѣ­ленъ за кра­енъ пър­ве­нецъ. По то­зи на­чинъ бив­ши­ятъ ни на­ци­о­на­ленъ със­те­за­тель, ка­пи­танъ и се­лек­ци­о­неръ ста­на пър­ви­ятъ бъл­гар­ски тре­ньоръ, кой­то мо­же да се пох­ва­ли съ ус­пѣхъ въ ед­на отъ най-сил­ни­тѣ во­лей­бол­ни над­прѣ­ва­ри въ Ев­ро­па – рус­ка­та Су­пер­ли­га.

Вижъ статията

Смѣна на караула въ българския волейболъ – Любо Ганевъ начело

„Вѣчниятъ“ прѣдседатель инж. Данчо Лазаровъ прѣдаде безъ бой управленскитѣ регалии.

На от­чет­но-из­бор­но об­що съб­ра­ние, про­ве­де­но прѣзъ мѣ­сецъ мартъ въ Со­фия, за прѣд­се­да­тель на Бъл­гар­ска­та Фе­де­ра­ция по Во­лей­болъ (БФВ) еди­но­душ­но бѣ­ше из­бранъ до­се­гаш­ни­ятъ за­мѣс­тникъ Лю­бо Га­невъ. По то­зи на­чинъ бѣ­ше сло­женъ край на бли­зо два­де­сет­го­диш­но­то рѫ­ко­вод­ство на инж. Дан­чо Ла­за­ровъ – ед­на епо­ха из­пъс­три­ла то­зи спортъ у насъ как­то съ мно­го ус­пѣ­хи, та­ка и съ ре­ди­ца скан­да­ли. За то­зи пе­ри­одъ на­ци­о­на­ли­тѣ ни ус­пѣ­ха да пос­тиг­натъ нѣ­кол­ко при­зо­ви мѣс­та въ прес­тиж­ни меж­ду­на­род­ни над­прѣ­ва­ри (брон­зо­ви ме­да­ли на Ев­ро­пейс­ко пър­вен­ство и Свѣ­тов­на ку­па), но не се ми­на­ва­ше и го­ди­на безъ да се по­я­ви нѣ­коя гран­ди­оз­на не­у­ре­ди­ца, ко­я­то да прив­ле­че вни­ма­ни­е­то къмъ во­лей­бол­ни­тѣ срѣ­ди (до­пингъ …

Вижъ статията

„Марица“ съ забѣлѣжителенъ успѣхъ въ волейболната Шампионска лига

От­бо­рътъ на „Ма­ри­ца“ пос­тиг­на пър­ва­та въ ис­то­ри­я­та си по­бѣ­да ка­то гостъ въ най-прес­тиж­на­та ев­ро­пейс­ка клуб­на над­прѣ­ва­ра за же­ни, над­дѣ­ля­вай­ки надъ клас­ния тимъ на „Ди­на­мо“ Мос­ква съ 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:17). По то­зи на­чинъ тѣ съб­ра­ха 4 точ­ки и, въп­рѣ­ки че ос­та­ват на чет­вър­то мѣс­то въ врѣ­мен­но­то кла­си­ра­не, за­паз­ватъ ре­ал­ни шан­со­ве за прѣ­о­до­ля­ва­не на гру­па­та си.

За най-до­бъръ със­те­за­тель въ дву­боя бѣ­ше от­ли­че­на раз­прѣ­дѣ­ли­тел­ка­та на плов­див­чан­ки Ло­ра Ки­ти­по­ва, а Алек­сан­дра Ми­ла­но­ва и Кре­ме­на Ка­ме­но­ва до­ба­ви­ха съ­от­вѣт­но 18 и 17 точ­ки за по­бѣ­да­та.

Пос­лѣд­ни­тѣ два рѣ­ша­ва­щи дву­боя за край­но­то кла­си­ра­не сѫ на 5 и 18 фев­ру­а­ри, ка­то въ за­ла „Ко­лод­ру­ма“ въ …

Вижъ статията