БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Смѣна на караула въ българския волейболъ – Любо Ганевъ начело

Чете се за 1 минута

„Вѣчниятъ“ прѣдседатель инж. Данчо Лазаровъ прѣдаде безъ бой управленскитѣ регалии.

На от­чет­но-из­бор­но об­що съб­ра­ние, про­ве­де­но прѣзъ мѣ­сецъ мартъ въ Со­фия, за прѣд­се­да­тель на Бъл­гар­ска­та Фе­де­ра­ция по Во­лей­болъ (БФВ) еди­но­душ­но бѣ­ше из­бранъ до­се­гаш­ни­ятъ за­мѣс­тникъ Лю­бо Га­невъ. По то­зи на­чинъ бѣ­ше сло­женъ край на бли­зо два­де­сет­го­диш­но­то рѫ­ко­вод­ство на инж. Дан­чо Ла­за­ровъ – ед­на епо­ха из­пъс­три­ла то­зи спортъ у насъ как­то съ мно­го ус­пѣ­хи, та­ка и съ ре­ди­ца скан­да­ли. За то­зи пе­ри­одъ на­ци­о­на­ли­тѣ ни ус­пѣ­ха да пос­тиг­натъ нѣ­кол­ко при­зо­ви мѣс­та въ прес­тиж­ни меж­ду­на­род­ни над­прѣ­ва­ри (брон­зо­ви ме­да­ли на Ев­ро­пейс­ко пър­вен­ство и Свѣ­тов­на ку­па), но не се ми­на­ва­ше и го­ди­на безъ да се по­я­ви нѣ­коя гран­ди­оз­на не­у­ре­ди­ца, ко­я­то да прив­ле­че вни­ма­ни­е­то къмъ во­лей­бол­ни­тѣ срѣ­ди (до­пингъ афе­ра­та съ Пла­менъ Кон­стан­ти­новъ на олим­пийс­ки­тѣ иг­ри въ Пе­кинъ прѣзъ 2008 г., от­каз­ва­не­то на Ма­тей Ка­зийс­ки отъ на­ци­о­нал­ния от­боръ въ злат­на во­лей­бол­на въз­расть и т.н.).

При­пом­ня­ме, че нѣ­кол­ко мѣ­се­ца по-ра­но во­де­щи фи­гу­ри въ бъл­гар­ския клу­бенъ во­лей­болъ, из­меж­ду ко­и­то и „ли­ца­та“ на во­лей­бол­ни­тѣ „Лев­ски“ и „ЦСКА“ Вла­ди­миръ Ни­ко­ловъ и Алек­сан­дъръ По­повъ, съз­да­до­ха Ини­ци­а­ти­венъ ко­ми­тетъ за про­мѣ­на въ уп­рав­ле­ни­е­то на БФВ. На по­ре­ди­ца отъ прес­кон­фе­рен­ции тѣ за­я­ви­ха съм­нѣ­ния от­нос­но по­тен­ци­ал­ни не­ред­нос­ти въ фи­нан­си­ра­не­то на ор­га­ни­за­ци­я­та. Прѣ­ду­сѣ­щай­ки лип­са­та на под­крѣ­па у клу­бо­ве­тѣ, Дан­чо Ла­за­ровъ прѣд­прие из­прѣ­вар­ва­щи мѣр­ки и на из­вън­ред­но за­се­да­ние прѣзъ де­кем­ври той прѣ­дос­та­ви въз­мож­ность­та на за­мѣс­тни­ка си Лю­бо Га­невъ да уп­рав­ля­ва на­рав­но съ не­го, зас­ви­дѣ­тел­ствай­ки сво­е­то же­ла­ние за при­ем­стве­ность въ рѫ­ко­вод­ство­то.

По то­зи на­чинъ ре­зул­та­ти­тѣ отъ мар­тен­ско­то об­що съб­ра­ние бѣ­ха по­ве­че отъ очак­ва­ни и на бъл­гар­ския во­лей­бо­ленъ по­чи­та­тель му ос­та­ва са­мо да се на­дѣ­ва, че но­ва­та власть ще до­не­се же­ла­ни­тѣ про­мѣ­ни и ре­зул­та­ти.