БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Шампионъ по врѣме на пандемия

Чете се за 1 минута

Пламенъ Константиновъ спечели руското волейболно първенство безъ игра

От­бо­рътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ (Но­во­си­бирскъ) съ Пла­менъ Кон­стан­ти­новъ на­че­ло ста­на по­бѣ­ди­тель въ шам­пи­о­на­та по во­лей­болъ на Ру­сия, слѣдъ ка­то мѣс­тна­та фе­де­ра­ция обя­ви пър­вен­ства­та при мѫ­же­тѣ и же­ни­тѣ за прик­лю­че­ни за­ра­ди пан­де­ми­я­та отъ ко­ро­на­ви­русъ. От­бо­рътъ отъ Но­во­си­бирскъ прик­лю­чи ре­дов­ния се­зонъ ка­то во­дачъ въ кла­си­ра­не­то и въз ос­но­ва на та­зи под­ред­ба бѣ­ше оп­рѣ­дѣ­ленъ за кра­енъ пър­ве­нецъ. По то­зи на­чинъ бив­ши­ятъ ни на­ци­о­на­ленъ със­те­за­тель, ка­пи­танъ и се­лек­ци­о­неръ ста­на пър­ви­ятъ бъл­гар­ски тре­ньоръ, кой­то мо­же да се пох­ва­ли съ ус­пѣхъ въ ед­на отъ най-сил­ни­тѣ во­лей­бол­ни над­прѣ­ва­ри въ Ев­ро­па – рус­ка­та Су­пер­ли­га.