БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Окончателно: ваксинитѣ задължителни въ дѣтскитѣ градини

Чете се за 1 минута

Върховниятъ административенъ сѫдъ отмѣни рѣшение на Сливенския административенъ сѫдъ

Прѣзъ мѣ­сецъ ок­том­ври 2019 г. Ад­ми­нис­тра­тив­ни­ятъ сѫдъ въ Сли­венъ из­да­де изу­ми­тел­но рѣ­ше­ние, съ ко­е­то обя­ви изис­ква­не­то за иму­ни­за­ция на пос­тѫп­ва­щи­тѣ въ дѣт­ска гра­ди­на дѣ­ца за фор­ма на дис­кри­ми­на­ция. Съ свое окон­ча­тел­но рѣ­ше­ние отъ 29 юли, Вър­хов­ни­ятъ ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ (ВАС) оба­че пот­вър­ди по­зи­ци­я­та на Здрав­на­та ин­спек­ция, че вак­си­ни­тѣ не сѫ кон­цертъ по же­ла­ние. Вър­хов­ни­тѣ сѫ­дии по­соч­ватъ, че съ изис­ква­не­то за вак­си­на­ция се из­пъл­ня­ва кон­сти­ту­ци­он­но­то за­дъл­же­ние на дър­жа­ва­та да за­щи­та­ва ин­те­ре­си­тѣ и здра­ве­то на дѣ­ца­та. По то­зи на­чинъ се за­щи­та­ва и здра­ве­то на ра­бо­те­щи­тѣ съ тѣхъ въз­рас­тни и се на­ма­ля­ватъ зна­чи­тел­но рис­ко­ве­тѣ отъ епи­де­мии.

/media/vaksina.jpg

„Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ ве­че пи­са за дѣ­ло­то на пър­ва ин­стан­ция, за­ве­де­но отъ мно­го­дѣ­тенъ пра­вос­ла­венъ све­ще­никъ. Отецъ. Ев­ге­ний Яна­ки­евъ твър­дѣ­ше, че по­бѣ­да­та му въ Ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ Сли­венъ е „про­бивъ въ бор­ба­та срѣ­щу вак­си­ни­тѣ“. Той нас­то­я­ва­ше и че зълъ духъ е об­ла­далъ дъ­ще­ря при вак­си­на­ция срѣ­щу мор­би­ли.

Рѣ­ше­ни­е­то на ВАС из­ли­за въ ус­ло­ви­я­та на свѣ­тов­на епи­де­мия отъ covid-19 и уреж­да въп­ро­сътъ за лич­на­та сво­бо­да­та и вак­си­ни­тѣ по­не на за­ко­но­во ни­во. Ос­та­ва граж­да­ни­тѣ да бѫ­дѫтъ об­ра­зо­ва­ни, за да вак­си­ни­ратъ дѣ­ца­та ни са­мо по при­ну­да, но и съ раз­би­ра­не.