БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Битовитѣ убийства сѫ истинската заплаха за народа ни

Чете се за 2 минути

Обикновениятъ българинъ оскотѣва.

Бъл­га­ри­тѣ въ Бъл­га­рия се уби­ватъ. Кол­ко­то и гроз­но и страш­но да зву­чи, е вѣр­но. И тукъ не ста­ва ду­ма за ста­тис­ти­ка­та, ка­са­е­ща за­ги­на­ли­те по пѫ­тя, кѫ­дѣ­то чо­вѣш­ки­тѣ тра­ге­дии сѫ прос­то циф­ри за онѣ­зи, ко­и­то прег­леж­датъ дан­ни­тѣ. Слѣд­ва­щи­тѣ нѣ­кол­ко слу­чая сѫ до­ка­за­тел­ство за то­ва, че бъл­гар­ско­то на­се­ле­ние са­мо се опит­ва да се уни­що­жи. А то­ва е по-пла­ше­що и отъ най-не­вѣ­ро­ят­ни­тѣ кон­спи­ра­тив­ни те­о­рии, спо­редъ ко­и­то Бъл­га­рия трѣб­ва да из­чез­не.

Ако прѣзъ 90-тѣ го­ди­ни и от­час­ти прѣзъ пър­во­то де­се­ти­лѣ­тие слѣдъ 2000 год. се гър­мѣ­ха мут­ри, биз­нес­ме­ни, нар­ко­бо­со­ве и ън­дър­гра­ундъ фи­гу­ри, то прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ го­ди­ни не­рѣд­ко по но­ви­ни­тѣ съ­об­ща­ватъ за убийс­тва на обик­но­ве­ни граж­да­ни, чи­и­то име­на не сме чу­ва­ли. Още по-страш­но – на дѣ­ца.

Три мѣ­се­ца, три слу­чая на теж­ки убийс­тва. Въ на­ча­ло­то на мѣ­сецъ юлий та­зи го­ди­на би­о­ло­гич­ни­ятъ ба­ща на 5-го­диш­но дѣ­те го хвър­ля отъ мостъ въ Габ­ро­во. По ду­ми­тѣ на ро­ди­те­ля, слѣдъ из­чез­ва­не­то на съп­ру­га­та му, той е из­пит­валъ зат­руд­не­ния въ от­глеж­да­не­то на дѣ­те­то. И по­не­же не на­мѣ­рилъ другъ из­ходъ, то­ва е билъ на­чи­нътъ за рѣ­ше­ние на проб­ле­ма.

Срѣ­да­та на ав­густъ. Се­дем­го­диш­но мо­ми­чен­це е из­на­си­ле­но и уби­то въ сли­вен­ско­то се­ло Со­ти­ря. Дѣ­те­то е от­кри­то зах­вър­ле­но на вхо­да на се­ло­то въ из­клю­чи­тел­но теж­ко със­то­я­ние. От­ка­ра­но е съ ли­ней­ка въ бол­ни­ца­та въ Сли­венъ, по-къс­но е по­чи­на­ло. Уби­е­цътъ - 21-го­ди­шенъ - без­ра­бо­тенъ, асо­ци­а­ленъ, безъ об­ра­зо­ва­ние. Сѣ­мейс­тво­то му е въ мно­го теж­ко фи­нан­со­во по­ло­же­ние. Осѫж­данъ е и е ле­жалъ въ зат­во­ра за про­я­ви на блуд­ство към не­го­ва близ­ка.

Сеп­тем­врий. Два­ма ду­ши - мѫжъ на 75 го­ди­ни и 35-го­диш­на же­на - сѫ за­дър­жа­ни слѣдъ из­вър­ше­но убийс­тво на 45-го­ди­шенъ мѫжъ въ Кюс­тен­дилъ. Слѣдъ за­дър­жа­не­то на соб­стве­ни­ка на апар­та­мен­та, е от­кри­то тѣ­ло­то на жер­тва­та, въ храс­ти край жи­лищ­ния блокъ. По-къс­но е за­дър­жа­на и же­на­та. По дан­ни на раз­слѣд­ва­щи­тѣ, два­ма­та са­ми съ­об­щи­ли на по­ли­ци­я­та кѫ­дѣ се опи­та­ли да ук­ри­ятъ тѣ­ло­то. До убийс­тво­то се стиг­на­ло слѣдъ скан­далъ въ до­ма на въз­рас­тния мѫжъ, кѫ­дѣ­то по-мла­ди­ятъ билъ на гос­ти. Слѣдъ го­лѣ­мо ко­ли­чес­тво ал­ко­холъ въз­ник­налъ скан­далъ, кой­то за­вър­шилъ фа­тал­но. Смърть­та е нас­тѫ­пи­ла слѣдъ на­не­се­ни мно­жес­тво уда­ри по тѣ­ло­то на жер­тва­та.

То­ва е часть отъ тѫж­на­та рав­нос­мѣт­ка за то­ва лѣ­то. По дан­ни на МВР за 2018-та го­ди­на умиш­ле­ни­тѣ убийс­тва сѫ 138. Въп­ро­си­тѣ, ко­и­то из­ник­ватъ, сѫ мно­го и нѣ­матъ ед­ноз­на­ченъ от­го­воръ. Тол­ко­ва ос­ко­тѣлъ и ос­ви­ре­пѣлъ ли е ста­налъ бъл­га­ри­нътъ и мо­жемъ ли да тър­симъ при­чи­ни­тѣ за то­ва въ ус­ло­ви­я­та и на­чи­на му на жи­вотъ?