БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Позоренъ футболенъ мачъ България—Англия

Чете се за 1 минута

На­ци­о­нал­ни­ятъ от­боръ на Бъл­га­рия за­гу­би съ 6:0 сре­щу от­бо­ра на Ан­глия въ ква­ли­фи­ка­ци­о­ненъ мачъ със­то­ялъ се въ Со­фия на 14 ок­том­врий. Срам­но­то пет­но, ко­е­то ос­та­ви та­зи фут­бол­на срѣ­ща, оба­че не се дъл­би на чис­ла­та, а на по­ве­де­ни­е­то на пуб­ли­ка­та. Ра­сис­тки­тѣ оби­ди, от­пра­ве­ни къмъ ан­глийс­ки­тѣ фут­бо­лис­ти до­ве­до­ха до двѣ прѣ­кѫс­ва­ния на дву­боя и има­ха си­ленъ от­звукъ. До­ри бри­тан­ски­ятъ пре­ми­еръ, Бо­рисъ Джон­сънъ, при­зо­ва УЕ­ФА да сан­кци­о­ни­ра Бъл­га­рия, а у насъ, г-нъ Бо­ри­совъ по­бър­за по­ис­ка ос­тав­ка­та на прѣд­сѣ­да­те­ля на Бъл­гар­ския фут­бо­ленъ съ­юзъ, нѣ­що ко­е­то той, раз­би­ра се, нѣ­ма ни­как­во прав­но ос­но­ва­ние за пра­ви. Бо­рис­лавъ Ми­хай­ловъ все пакъ се съ­об­ра­зи съ во­ля­та на пре­ми­е­ра, осо­бе­но слѣдъ ка­то ми­нис­тъ­ра на спор­та, г-нъ Кра­левъ, зап­ла­ши, че дър­жа­ва­та ще прѣк­ра­ти пар­тньор­ства­та си съ БФС, безъ то­ва да прѣ­диз­ви­ка осо­бе­но сил­но въз­му­ще­ние у об­щес­тво­то.

Не е нуж­но да си фут­бо­ленъ за­па­лян­ко, за да си да­дешъ смѣт­ка, че случ­ка­та го­во­ри по­ве­че за об­щес­тво­то ни, от­кол­ко­то за ри­та­не на топ­ка. Въ твър­дѣ мно­го об­лас­ти на жи­во­та у насъ ра­сиз­мътъ се въз­при­е­ма ка­то нѣ­що нор­мал­но, ка­то фор­ма на ше­га. А во­ля­та на пре­ми­е­ра—тя е све­ще­на и се раз­прос­ти­ра нав­сѣ­кѫ­дѣ. Ако е би­ла изя­ве­на.