БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „футболъ“

Български пробивъ въ Висшата лига на Англия

Родениятъ въ САЩ Индиана Василевъ отказа да играе въ националния ни отборъ.

Нѣ­кол­ко­го­диш­ни­ятъ пе­ри­одъ на ну­ле­во при­сѫт­ствие на род­ни със­те­за­те­ли въ най-ви­со­ко­то ни­во на фут­бол­ни­тѣ над­прѣ­ва­ри въ Ве­ли­коб­ри­та­ния бѣ­ше прѣ­кѫс­натъ на 18 яну­а­ри по врѣ­ме на мачъ въ юж­ния бри­тан­ски градъ Брай­тънъ. Въ 67-ма­та ми­ну­та на срѣ­ща­та меж­ду ед­но­и­мен­ния мѣс­тенъ тимъ и Ас­тънъ Ви­ла на те­ре­на се по­я­ви мал­ко из­вѣс­тния за бъл­гар­ски­тѣ фут­бол­ни поз­на­ва­чи Ин­ди­а­на Ва­си­левъ. Осем­на­де­сет­го­диш­ни­ятъ мла­докъ се пон­ра­ви съ иг­ра­та си и по­мог­на на сво­и­тѣ съ­от­бор­ни­ци да се прѣ­бо­рятъ за точ­ка­та въ та­зи срѣ­ща, ка­то доб­ро­то прѣд­ста­вя­не му до­не­се още иг­ро­ви ми­ну­ти при дра­ма­тич­на­та по­бѣ­да съ об­ратъ отъ 0:1 до 2:1 въ слѣд­ва­щия крѫгъ при до­ма­кин­ство­то на бир­мин­гам­ци срѣ­щу Уот­фордъ. …

Вижъ статията

Унгария на пѫтя на българскитѣ „лъвове“ къмъ Евро 2020

Мачътъ ще се играе на националния стадионъ въ София

Въп­рѣ­ки ра­зо­ча­ро­ва­що­то прѣд­ста­вя­не на на­ци­о­нал­ния ни от­боръ по фут­болъ въ ква­ли­фи­ка­ци­и­тѣ за Ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­ство прѣзъ 2020 год., прѣдъ Бъл­га­рия се от­кри­ва още единъ шансъ за кла­си­ра­не. Бла­го­да­ре­ние на доб­ро­то си прѣд­ста­вя­не въ де­бют­ния се­зонъ на Ли­га­та на на­ци­и­тѣ, от­бо­рътъ ни бѣ­ше часть отъ жре­бия за пле­йо­фи­тѣ за оп­рѣ­дѣ­ля­не на пос­лѣд­ни­тѣ че­ти­ри­ма учас­тни­ци въ шам­пи­о­на­та на Ста­рия кон­ти­нентъ. Той оп­рѣ­дѣ­ли въ по­лу­фи­нал­на срѣ­ща отъ по­токъ А нашъ съ­пер­никъ да бѫ­де Ун­га­рия; ма­чътъ ще се със­тои на 26-ти мартъ на на­ци­о­нал­ния ста­ди­онъ „Ва­силъ Лев­ски“ въ Со­фия.

Въ слу­чай, че мом­че­та­та на Ге­ор­ги Дер­мен­джи­евъ над­ви­ятъ мад­жа­ри­тѣ, тѣ ще мѣ­рятъ си­ли за мѣс­то на …

Вижъ статията

Позоренъ футболенъ мачъ България—Англия

На­ци­о­нал­ни­ятъ от­боръ на Бъл­га­рия за­гу­би съ 6:0 сре­щу от­бо­ра на Ан­глия въ ква­ли­фи­ка­ци­о­ненъ мачъ със­то­ялъ се въ Со­фия на 14 ок­том­врий. Срам­но­то пет­но, ко­е­то ос­та­ви та­зи фут­бол­на срѣ­ща, оба­че не се дъл­би на чис­ла­та, а на по­ве­де­ни­е­то на пуб­ли­ка­та. Ра­сис­тки­тѣ оби­ди, от­пра­ве­ни къмъ ан­глийс­ки­тѣ фут­бо­лис­ти до­ве­до­ха до двѣ прѣ­кѫс­ва­ния на дву­боя и има­ха си­ленъ от­звукъ. До­ри бри­тан­ски­ятъ пре­ми­еръ, Бо­рисъ Джон­сънъ, при­зо­ва УЕ­ФА да сан­кци­о­ни­ра Бъл­га­рия, а у насъ, г-нъ Бо­ри­совъ по­бър­за по­ис­ка ос­тав­ка­та на прѣд­сѣ­да­те­ля на Бъл­гар­ския фут­бо­ленъ съ­юзъ, нѣ­що ко­е­то той, раз­би­ра се, нѣ­ма ни­как­во прав­но ос­но­ва­ние за пра­ви. Бо­рис­лавъ Ми­хай­ловъ все пакъ се съ­об­ра­зи съ во­ля­та на пре­ми­е­ра, …

Вижъ статията