БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Наздраве, Джамбазки!

Чете се за 1 минута

Евродепутатътъ остана безъ шофьорска книжка.

По врѣ­ме на за­си­ле­ни про­вѣр­ки прѣ­ди сту­ден­тския праз­дникъ, на 7-ми де­кем­врий пѫт­ни­тѣ по­ли­цаи край Са­мо­ковъ спи­ратъ Ан­гелъ Джам­баз­ки. Ста­ва яс­но, че из­бра­ни­ятъ прѣзъ мѣ­сецъ май та­зи го­ди­на за вто­ри ман­датъ ка­то ев­ро­де­пу­татъ прѣд-ста­ви­тель на ВМРО е сед­налъ задъ во­ла­на слѣдъ ка­то е пилъ. Кол­ко точ­но, оба­че, не мо­же да се ка­же. По не­о­фи­ци­ал­ни дан­ни дре­ге­рътъ на мѣс­то по­ка­залъ 1,5 про­ми­ла. Джам­баз­ки по­ис­калъ да му бѫ­де нап­ра­ве­на кръв­на про­ба. Ре­зул­та­ти­тѣ отъ нея со­чатъ 1,08 ‰, мал­ко подъ на­ка­зу­е­ми­тѣ 1,2 ‰. Книж­ка­та на ев­ро­де­пу­та­та е от­не­та.

Слу­ча­ятъ ста­ва ме­дий­но дос­то­я­ние слѣдъ нѣ­кол­ко дни. Ре­ак­ци­и­тѣ по то­зи по­водъ не за­къс-нѣ­ватъ и за­мѣс­тникъ-прѣд­се­да­те­льтъ на „Ата­ка“ Де­сис­лавъ Чу­ко­ловъ ко­мен­ти­ра „Има­ме ин­фор­ма­ция, че кръв­на­та про­ба е нап­ра­ве­на въ Во­ен­но­ме­ди­цин­ска ака­де­мия, ко­я­то е по­до­печ­на на во­ен­ния ми­нис­търъ Ка­ра­ка­ча­новъ, кой­то, по нѣ­как­ва слу­чай­ность, се па­да пар­ти­енъ шефъ на Ан­гелъ Джам­баз­ки“.

Спо­редъ пре­ми­е­ра пъкъ МВР си е свър­ши­ло ра­бо­та­та и Джам­баз­ки ще по­не­се всич­ки пос­лѣд­ствия. Бо­ри­совъ раз­кри­ва прѣдъ жур­на­лис­ти, че ви­на­ги е ха­рес­валъ ви­це-прѣд­се­да­те­ля на ВМРО и е сил­но ра­зо­ча­ро­ванъ. Спо­редъ не­го ще­та­та, ко­я­то на­на­ся по­до­бенъ ин­ци­дентъ мо­же да бѫ­де не­поп­ра­ви­ма.

Съ­пар­тий­ци­тѣ на Джам­баз­ки отъ своя стра­на се на­дѣ­ватъ да не се сти­га до за­мѣс­тва­не­то му съ другъ де­пу­татъ въ Ев­ро­пейс­кия пар­ла­ментъ. А са­ми­ятъ той каз­ва, че е сед­налъ задъ во­ла­на съ яс­но­то съз­на­ние, че прѣ­ди то­ва е упот­рѣ­билъ ал­ко­холъ. Твър­ди още, че е дѣйс­твалъ не­ра­зум­но и се сра­му­ва отъ пос­тѫп­ка­та си: „Прик­лю­чихъ съ та­зи ра­бо­та. Или съ ка­ра­не­то, или съ пи­е­не­то. Ед­но­то отъ двѣ­тѣ“. И тъй ка­то ве­че книж­ка нѣ­ма, ос­та­ва чаш­ка­та. Наз­дра­ве, Джам­баз­ки!