БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Послѣдниятъ спринтъ на Жоро Илиевъ

Чете се за 1 минута

Ед­на блес­тя­ща ка­ри­е­ра прик­лю­чи подъ бур­ни­тѣ рѫ­коп­лѣс­ка­ния на зри­те­ли­тѣ въ плов­див­ския паркъ Ла­у­та. Ка­пи­та­нътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ Плов­дивъ Ге­ор­ги Или­евъ из­ве­де „смър­фо­ве­тѣ“ въ своя пос­лѣ­денъ мачъ въ 20-тия крѫгъ на род­ния шам­пи­о­натъ – ну­ле­во­то ра­вен­ство срѣ­щу „Лев­ски“. Прѣзъ цѣ­ла­та си де­вет­на­де­сет­го­диш­на ка­ри­е­ра, пре­ми­на­ла въ от­бо­ри­тѣ на „Чер­но мо­ре“, „Свѣт­ка­ви­ца“, „Ло­ко­мо­тивъ“ „ЦСКА“ и Шѫц­зяч­жу­анъ (Ки­тай) той пе­че­лѣ­ше фут­бол­ния за­па­лян­ко съ сво­я­та скром­ность, фут­бо­ленъ ин­те­лектъ и се­бе­раз­да­ва­не на те­ре­на. По­ка­за го и въ то­зи пос­лѣ­денъ мачъ - три ми­ну­ти прѣ­ди да бѫ­де за­мѣ­ненъ и из­пра­тенъ на кра­ка отъ плов­див­ска­та пуб­ли­ка, по­лу­за­щит­ни­кътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ из­пъл­ни ѫг­ловъ ударъ и миг­но­ве­но про­бѣ­га умо­пом­ра­чи­те­ленъ за 38-тѣ си го­ди­ни 90-мет­ров спринтъ, за да из­бие топ­ка­та то­ку прѣдъ кра­ка­та на иг­рачъ на „си­ни­тѣ“ на гра­ни­ца­та на вра­тар­ско­то по­ле и да спа­си точ­ка­та за своя от­боръ.

Ге­ор­ги Или­ев изиг­ра 461 ма­ча въ фут­бол­на­та ни „А гру­па“, съ ко­е­то по­доб­ри ре­кор­да на ле­ген­да­та на „Бо­тевъ“ Плов­дивъ Ма­ринъ Ба­ка­ловъ за най-мно­го изиг­ра­ни срѣ­щи и за­пи­са име­то си съ злат­ни бук­ви въ ис­то­ри­я­та на род­ния фут­болъ.