БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Приоритети въ бюджетъ 2020

Чете се за 3 минути

610 лв мин. заплата отъ януарий, 250 лв мин. пенсия отъ юлий очакватъ българитѣ.

Въ пос­лѣд­ни­тѣ дни на но­емв¬рий бѣ окон­ча­тел­но гла­су­ва¬нъ дър­жав­ния бюд­жетъ за 2020 год., кой­то прѣд­се­да-те­льтъ на бюд­жет­на­та ко­ми¬сия въ На­род­но­то Съб­ра­ние г-жа Мен­да Сто­я­но­ва (ГЕРБ) оп­рѣ­дѣ­ли ка­то „по­ве­че отъ сѫ­що­то“. Срѣдъ за­я­ве­ни­тѣ при­о­ри­те­ти­тѣ на уп­рав­ля­ва-щи­тѣ сѫ об­ра­зо­ва­ни­е­то, здра­ве­о­паз­ва­не­то и от­бра­на­та. Око­ло 500 млн. лв е уве­ли­че­ни­е­то на па­ри­тѣ за здра­ве прѣзъ слѣд­ва­ща­та го­ди­на, но тукъ не се включ­ва по­ви­ша­ва­не на въз­наг­раж­де­ни­я­та на спе­ци­а­лис­ти­тѣ, ра­бо­те­щи въ об­ласть­та. Тѣ­зи фак­ти мо­гатъ да се съ­пос­та­вятъ съ про­ве­ла­та се на 16 дек. срѣ­ща меж­ду прѣд­ста­ви­те­ли на про­тес­ти­ра­щи ме­ди­цин­ски сес­три и пре­ми­е­рътъ Бо­ри­совъ. Въп­рѣ­ки лип­са­та на кон­крет­ни обѣ­ща­ния отъ стра­на на рѫ­ко­во­ди­те­ля на пра­ви­тел­ство­то, още на слѣд­ва­щия день Бъл­гар­ски­ятъ лѣ­кар­ски съ­юзъ смет­на за нуж­но да из­лѣ­зе съ по­зи­ция. Въ нея се за­я­вя­ва, че лѣ­ка­ри­тѣ не сѫ „ло­ши хо­ра съ го­лѣ­ми зап­ла­ти“ и че про­ти­во­пос­та­вя­не­то на ме­ди­цин­ски­тѣ ра­бот­ни­ци е пог­рѣш­но. Та­ка или ина­че, нѣ­ма как­во да се дѣ­ли.

Здрав­но­то ми­нис­тер­ство­то все пакъ пла­ни­ра да из­гра­ди На­цио¬нал­на здрав­на ин­фор­ма­ци­он¬на сис­те­ма, т.нар. елек­трон­но здра­ве­о­паз­ва­не, за но­ва апа¬ра­ту­ра за из­слѣд­ва­не на кръвь­та и за тран­сплан­та­ции. То­зи раз­ходъ без­спор­но е свър­занъ съ из­каз­ва­ни­я­та на ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля отъ на­ча­ло­то на ок­том­врий, ко­га­то той за­я­ви, че въ Бъл­га­рия „се­га нѣ­ма бол­ни­ца безъ най-съв­рѣ­мен­на апа­ра­ту­ра“. За­дѣ­лѣ­ни­тѣ па­ри най-вѣ­ро­ят­но ще се пол­зватъ за под­дръж­ка на ве­че на­лич­но­то обо­руд­ва­не на свѣ­тов­но ни­во.

430 млн. въ пе­ро­то „Пер­со­налъ“ въ об­ласть­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то, отъ тѣхъ 360 млн. лв. за учи­тел­ски зап­ла­ти, ко­е­то оз­на­ча­ва по­ви­ше­ние съ приб­ли­зи­тел­но 18%. Най-нис­ка­та брут­на учи­тел­ска зап­ла­та ще дос­тиг­не 1085 лв.

При­е­ти­ятъ за­ко­ноп­ро­ектъ прѣд­виж­да за по­ли­ти­ка въ об­ласть­та на от­бра­ни­тел­ни­тѣ спо­соб­нос­ти 1,4 млрд., а въ об­ласть­та на съ­юз­на­та и меж­ду­на­род­на­та си­гур­ность 90 млн. И за кон­трастъ на го­рѣс-по­ме­на­ти­тѣ чис­ла: 40 лв си ос­та­ва раз­мѣ­рътъ на по­мо­щи-тѣ за от­глеж­да­не на дѣ­те. 100% отъ та­зи вну­ши­тел­на су­ма ще иматъ пра­во да по­лу­ча­ватъ сѣ­мейс­тва­та, въ ко­и­то срѣд­ни­ятъ мѣ­се­ченъ до­ходъ на члѣнъ за го­ди­на на­задъ е мак­си­мумъ 410 лв слѣдъ вди­га­не­то на пра­га съ 10 лв. Ако то­зи до­ходъ е меж­ду 410 и 510 лв, ще се да­ватъ 80% отъ по­мощь­та. Безъ про­мѣ­на ос­та­ва вто­ра­та го­ди­на отъ май­чин­ство­то. Зап­ла­ти­тѣ на со-ци­ал­ни­тѣ ра­бот­ни­ци оба­че ще се вдиг­натъ съ 15%.

Рѣ­ше­ни­е­то, съ ко­е­то бюд­жетъ 2020 е при­етъ, е ка­че­но на сай­та на Ми­нис­тер­ство на фи­нан­си­тѣ. Въ раз­че­та на срѣд­ства­та за Ми­нис­тер­ство­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка пра­ви впе­чат­ле­ние гра­фа­та „По­ли­ти­ка въ об­ласть­та на со­ци­ал­но­то под­по­ма­га­не и рав­но­пос­та­ве­ность­та на же­ни­тѣ и мѫ­же­тѣ“. За та­зи по­ли­ти­ка сѫ от­ре­де­ни 201 млн. лв. Въ слѣд­ва­щия брой на „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ ще се опи­та­ме да на­ме­римъ от­го­воръ на въп­ро­са въ как­во се из­ра­зя­ва та­зи по­ли­ти­ка на прак­ти­ка и за как­во се очак­ва, че ще бѫ­датъ по­хар­че­ни тѣ­зи ми­ли­о­ни.

Двѣ пе­ри­фер­ни те­ми прив­лѣ­ко­ха вни­ма­ние въ но­вия го­ди­шенъ бюд­жетъ: пар­тий­ни­тѣ суб­си­дии и прѣд­ло­же­ни­я­та на ре­гу­ла­ция на он­лайнъ сис­те­ми­тѣ за от­да­ва­не подъ на­емъ (AirBNB, Booking).

Въп­рѣ­ки мно­го­то при­каз­ки, че пар­ти­и­тѣ ще по­лу­ча­ватъ по 1 лв за по­да­денъ за тѣхъ гласъ, по прѣд­ло­же­ние на БСП то­зи раз­мѣръ бѣ по­ви­шенъ на 8 лв въ на­ча­ло­то на де­кем­врий. Два дни слѣдъ гла­су­ва­не­то, ли­де­рътъ на ГЕРБ обя­ви, че билъ при­елъ да одоб­ри прѣд­ло­же­ни­е­то на опо­зи­ци­я­та въ за­мѣ­на на… оси­гу­ря­ва­не на кво­румъ за при­е­ма­не­то на бюд­же­та.

Тъй ка­то ве­че ста­на тра­ди­ция прѣзъ единъ за­конъ да се про­мѣ­ня другъ, не бѣ­ше из­не­на­да и на­мѣ­са­та въ За­ко­на за ту­риз­ма прѣзъ за­ко­на за бюд­же­та за 2020 год. Слѣдъ раз­бър­ка­но под­хвър­ля­не на мнѣ­ния и ек­спер­тни ста­но­ви­ща, въ край­на смѣт­ка уп­рав-ля­ва­щи­тѣ рѣ­ши­ха да въ­ве­датъ па­тен­тенъ да­нъкъ за соб­стве­ни­ци­тѣ, от­да­ва­щи жи­ли­ща подъ на­емъ чрѣзъ он­лайнъ плат­фор­ми­тѣ. Ре­жи­мътъ въ мо­мен­та се при­ла­га при ед­но– и двуз­вѣз­дни­тѣ хо­те­ли и стру­ва на за­сег­на­ти­тѣ меж­ду 25 и 250 лв.