БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Тежъкъ жрѣбий за „Лудогорецъ“ въ Лига Европа

Чете се за 1 минута

Орлитѣ съ новъ треньоръ.

Ита­ли­ан­ски­ятъ Ин­теръ зас­та­ва на пѫ­тя на един­стве­ния бъл­гар­ски прѣд­ста­ви­тель въ ев­ро­пейс­ки­тѣ клуб­ни тур­ни­ри прѣзъ про­лѣть­та. То­ва от­ре­ди тег­ле­ни­ятъ въ по­не­дѣл­никъ 16-ти дек. жрѣ­бий. Раз­град­ча­ни до­ма­кин­стват на име­ни­тия си съ­пер­ник на 20-ти фев­ру­а­рий, а срѣ­ща­та ре­ваншъ е сед­ми­ца по-къс­но въ Ми­ла­но. Иг­ра­чи­тѣ на Лу­до­го­рецъ ус­пѣ­ха да дос­тиг­натъ до 1/16 фи­на­ли­тѣ на тур­ни­ра слѣдъ ка­то въ пос­лѣд­ния мачъ отъ гру­по­ва­та фа­за за­вър­ши­ха 1:1 съ Фе­рен­цва­рошъ (Унг.) и из­пре­ва­ри­ха прѣ­кия си кон­ку­рентъ съ точ­ка въ кла­си­ра­не­то. Меж­дув­рѣ­мен­но клу­бътъ обя­ви наз­на­че­ни­е­то на чеш­кия спе­ци­а­листъ Па­велъ Вър­ба за стар­ши-тре­ньоръ. Бив­ши­ятъ нас­тав­никъ на Вик­то­рия (Пил­зенъ) и на­ци­о­нал­ния от­боръ на Че­хия има въ ви­зит­ка­та си мно­гок­рат­но кла­си­ра­не на клуб­ния си тимъ въ гру­по­ви­тѣ фа­зи на ев­ро­пейс­ки тур­ни­ри, как­то и учас­тие на Ев­ро 2016. Въ еки­па му вли­за ка­то по­мощ­никъ до­се­гаш­ни­ятъ тре­ньоръ на шам­пи­о­ни­тѣ Ст. Ген­чевъ.