БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Български пробивъ въ Висшата лига на Англия

Чете се за 1 минута

Родениятъ въ САЩ Индиана Василевъ отказа да играе въ националния ни отборъ.

Нѣ­кол­ко­го­диш­ни­ятъ пе­ри­одъ на ну­ле­во при­сѫт­ствие на род­ни със­те­за­те­ли въ най-ви­со­ко­то ни­во на фут­бол­ни­тѣ над­прѣ­ва­ри въ Ве­ли­коб­ри­та­ния бѣ­ше прѣ­кѫс­натъ на 18 яну­а­ри по врѣ­ме на мачъ въ юж­ния бри­тан­ски градъ Брай­тънъ. Въ 67-ма­та ми­ну­та на срѣ­ща­та меж­ду ед­но­и­мен­ния мѣс­тенъ тимъ и Ас­тънъ Ви­ла на те­ре­на се по­я­ви мал­ко из­вѣс­тния за бъл­гар­ски­тѣ фут­бол­ни поз­на­ва­чи Ин­ди­а­на Ва­си­левъ. Осем­на­де­сет­го­диш­ни­ятъ мла­докъ се пон­ра­ви съ иг­ра­та си и по­мог­на на сво­и­тѣ съ­от­бор­ни­ци да се прѣ­бо­рятъ за точ­ка­та въ та­зи срѣ­ща, ка­то доб­ро­то прѣд­ста­вя­не му до­не­се още иг­ро­ви ми­ну­ти при дра­ма­тич­на­та по­бѣ­да съ об­ратъ отъ 0:1 до 2:1 въ слѣд­ва­щия крѫгъ при до­ма­кин­ство­то на бир­мин­гам­ци срѣ­щу Уот­фордъ. За­го­во­ри се да­же и за вѣ­ро­ят­ность­та нас­тав­ни­кътъ на на­ци­о­нал­ния ни от­боръ по фут­болъ Ге­ор­ги Дер­мен­джи­евъ да му из­пра­ти по­вик­ва­тел­на за прѣд­сто­я­щи­тѣ ма­чо­ве на Бъл­га­рия. За съ­жа­ле­ние тре­ньо­рътъ нас­ко­ро спо­дѣ­ли въ ин­тер­вю за „Ди­е­ма Спортъ“, че по­ка­на­та на БФС е би­ла от­кло­не­на отъ ба­ща­та на фут­бо­лис­та съ мо­ти­ва, че не ис­ка име­то му да се за­мѣс­ва съ не­га­ти­виз­ма, кой­то ца­ри око­ло прѣд­ста­ви­тел­ния ни тимъ.

Ина­че Ин­ди, как­то е на­ри­чанъ, е ро­денъ въ САЩ, въ сѣ­мейс­тво­то на сли­вен­ския фут­бо­листъ отъ близ­ко­то ми­на­ло Ден­чо Ва­си­левъ. Той има за­пи­са­ни ми­ну­ти въ офи­ци­ал­ни срѣ­щи на раз­лич­ни аме­ри­кан­ски юно­шес­ки гар­ни­ту­ри, но, как­то из­глеж­да, нѣ­ма из­гле­ди за­се­га да об­лѣ­че род­на­та фла­нел­ка. А да­ли мла­де­жътъ ще ус­пѣе да се ут­вър­ди въ бри­тан­ския фут­бо­ленъ елитъ прѣд­стои да раз­бе­ремъ.