БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Парламентътъ и БНТ демонстриратъ неграмотно отношение къмъ „стария“ правописъ

Чете се за 4 минути

Ин­те­ре­сътъ към пра­во­пи­са на Тре­то­то бъл­гар­ско цар­ство на­рас­тва прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ нѣ­кол­ко го­ди­ни и на­ци­о­нал­ни­тѣ ин­сти­ту­ции не ос­та­ватъ без­раз­лич­ни. Отъ сблъ­съ­ка имъ съ не­го оба­че ста­ва яс­но, че лип­сва пра­вил­но раз­би­ра­не за сѫщ­ность­та му. Спо­редъ БНТ раз­ли­ка меж­ду „старъ пра­во­писъ“ и „въз­рож­ден­ски езикъ“ нѣ­ма. Пар­ла­мен­тътъ пъкъ се до­вѣ­ря­ва на ен­ту­си­ас­ти отъ Уи­ки­пе­дия, прѣ­пи­са­ли тек­ста на Тър­нов­ска­та кон­сти­ту­ция съ грѣш­ки, за да го по­мѣс­ти на своя сайтъ и то безъ да по­соч­ва из­точ­ни­ка.

ТЪР­НОВ­СКА­ТА КОН­СТИ­ТУ­ЦИЯ НА САЙ­ТА НА НА­РОД­НО­ТО СЪБ­РА­НИЕ

Об­щес­тве­но­то лю­бо­пит­ство къмъ „ста­рия“ пра­во­писъ во­ди до фо­то­тип­ни из­да­ния на кни­ги и до­ку­мен­ти отъ пе­ри­о­да прѣ­ди 1945 г. Та­ка нап­ри­мѣръ прѣзъ 2018 г. из­да­тел­ство „Бъл­гар­ска ис­то­рия“ прѣ­из­да­де учеб­ни­ка по „Оте­чес­твоз­на­ние за чет­вър­то от­дѣ­ле­ние“ на Д. П. Кой­чевъ и М. Фрид­ма­новъ, да­ти­ращъ отъ 1941 г.

На 16 ап­рилъ 2019 г. се на­вър­ши­ха 140 го­ди­ни отъ съз­да­ва­не­то на пър­ва­та бъл­гар­ска кон­сти­ту­ция въ Тър­но­во. По то­зи по­водъ На­род­но­то съб­ра­ние обя­ви гра­да за „ис­то­ри­чес­ка и ду­хов­на сто­ли­ца на Бъл­га­рия”, а Тър­нов­ска­та кон­сти­ту­ци­я­та бѣ­ше прѣ­из­да­де­на фо­то­тип­но. То­зи на­чинъ на въз­про­из­веж­да­не на кни­ги не изис­ква тѣ до­ри да бѫ­датъ че­те­ни и НС се е спра­ви­ло. По-слож­но е би­ло да се ка­чи тек­ста на кон­сти­ту­ци­я­та на сай­та на пар­ла­мен­та. Тамъ въ мо­мен­та стои не­говъ ва­ри­антъ съ кра­ес­лов­ни еро­ве, но въ кой­то бук­ва­та Ѣ е пов­се­мѣс­тно за­мѣ­не­на съ Е, безъ ни­как­во ис­то­ри­чес­ко ни­то на­уч­но ос­но­ва­ние! По схо­денъ на­чинъ бук­ва­та Ѫ пъкъ е за­мѣ­не­на съ Ъ; до­пус­на­ти сѫ и мно­жес­тво дру­ги, по-дреб­ни грѣш­ки. Лю­бо­пит­но е, че аб­со­лют­но сѫ­щи­тѣ пра­во­пис­ни не­би­ва­ли­ци до прѣ­ди дни сто­я­ха и въ Уи­ки­пе­дия.

/media/Illettrisme.jpg

Гла­ва VII, чл. 34: ори­ги­налъ (ДА „Ар­хи­ви“) и текстъ отъ сай­та на НС.

За да се раз­бе­ре оба­че кой отъ ко­го е ко­пи­ралъ, нуж­но е да се срав­нятъ да­ти­тѣ на до­ку­мен­ти­тѣ и фак­ти­тѣ сѫ яс­ни: стра­ни­ца­та на НС е отъ 2010, а тек­стътъ въ Уи­ки­пе­дия отъ 2007 г. На­мѣ­са­та на „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ поз­во­ли тек­стътъ въ сво­бод­на­та он­лайнъ ен­цик­ло­пе­дия да бѫ­де поп­ра­венъ. Съ пар­ла­мен­та нѣ­ща­та сѫ по-слож­ни. На 6 яну­а­ри ре­дак­ци­я­та на „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ се свър­за съ На­род­но­то съб­ра­ние и прѣд­ло­жи сво­е­то без­въз­мез­дно съ­дѣйс­твие за при­веж­да­не на тек­ста на пър­ва­та бъл­гар­ска кон­сти­ту­ция въ съ­об­раз­ность съ пра­во­пи­са на ори­ги­на­ла. Ин­сти­ту­ци­я­та от­го­во­ри съ пис­мо отъ 20 яну­а­ри, ка­то по­со­чи, че „На­род­но­то съб­ра­ние ще из­вър­ши до­пъл­ни­тел­ни про­вѣр­ки и кон­сул­та­ции” прѣ­ди да се въз­пол­зва отъ прѣд­ло­же­ни­е­то за съ­дѣйс­твие. До­ку­мен­тътъ но­си под­пи­са на Сте­фа­на Ка­рас­ла­во­ва, гла­венъ сек­ре­тарь на НС, но не ста­ва яс­но кой от­дѣлъ на пар­ла­мен­тар­на­та ад­ми­нис­тра­ция ще се за­е­ме съ въп­рос­ни­тѣ про­вѣр­ки, ни­то кои сѫ „ек­спер­ти­тѣ“, ко­пи­ра­ли на слѣ­по тек­ста отъ Уи­ки­пе­дия.

НА „ВЪЗ­РОЖ­ДЕН­СКИ ЕЗИКЪ“

На 12 яну­а­ри БНТ из­лѫ­чи ре­пор­тажъ съ заг­ла­вие «Уни­кал­но из­да­ние на „Бай Га­ньо“ прив­ли­ча ту­рис­ти в Сви­щов». Той е пос­ве­тенъ на но­ва пуб­ли­ка­ция на фей­ле­то­ни­тѣ на Але­ко Кон­стан­ти­новъ, дѣ­ло на Ис­то­ри­чес­кия му­зей въ род­ния на пи­са­те­ля Сви­щовъ. Пър­ва­та по­ло­ви­на отъ кни­га­та слѣд­ва нас­то­я­щия пра­во­писъ. Вто­ра­та въз­про­из­веж­да ста­ро из­да­ние, пра­во­пи­сътъ на ко­е­то е съз­далъ сѫ­щес­тве­ни труд­нос­ти за еки­па на На­ци­о­нал­на­та те­ле­ви­зия. Упот­рѣ­ба­та на из­ра­за „та­ка как­то го е съз­далъ Щас­тли­ве­цътъ” е пог­рѣш­на. Тя скри­ва фак­та, че въ пе­ри­о­да, ко­га­то е ра­бо­тилъ Але­ко Кон­стан­ти­новъ, ус­та­но­венъ пра­во­писъ е нѣ­ма­ло и е би­ло на­пъл­но въз­мож­но из­да­те­ли­тѣ да не слѣд­ватъ из­пис­ва­не­то на ав­то­ра. Да­лечъ по­ве­че не­у­до­мѣ­ние бу­ди оба­че твър­дѣ­ни­е­то на ре­пор­те­ра Да­мянъ Цвѣт­ковъ, за ко­го­то фо­то­тип­на­та часть отъ из­да­ни­е­то е на „въз­рож­ден­ски езикъ”. Цвѣт­ковъ (или ре­дак­то­ри­тѣ му?) яв­но ни­то зна­ятъ, че бъл­гар­ско­то въз­раж­да­не прик­люч­ва съ Ос­во­бож­де­ни­е­то, ни­то че езикъ и пра­во­писъ сѫ съв­сѣмъ раз­лич­ни нѣ­ща. Из­пол­зва­ни­ятъ из­разъ е осо­бе­но не­у­мѣс­тенъ въ кон­тек­ста на ско­рош­ни­тѣ скан­да­ли око­ло „под­мѣ­на­та“ на ези­ка на Ва­зовъ въ из­да­ни­е­то на „Подъ иго­то“ съ обяс­ни­тел­ни бѣ­лѣж­ки вѫт­рѣ въ са­мия текстъ (из­да­тел­ство „Ви­зан­тия“). Ако при­е­мемъ иде­я­та на ре­пор­та­жа, че про­мѣ­на на пра­во­пи­са е под­мѣ­на и на ези­ка, то ези­кътъ на Ва­зовъ е под­мѣ­ненъ още прѣ­ди 70 го­ди­ни!

Ре­дак­ци­я­та на „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ се опи­та да се свър­же съ БНТ пос­рѣд­ствомъ имейлъ на 12 яну­а­ри и фейс­букъ стра­ни­ца­та на те­ле­ви­зи­я­та на 15-ти, за да раз­бе­ре по­зи­ци­я­та ѝ по те­ма­та, но от­го­воръ до прик­люч­ва­не­то на броя не бѣ по­лу­ченъ.