БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Новини отъ Балканитѣ

Чете се за 1 минута

„Български освѣдомитель“ ще публикува кратки бѣлѣжки по важни теми отъ другитѣ балкански страни

НА­СИ­ТЕ­НА ВЪН­ШНО­ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕС­КА СЕД­МИ­ЦА ЗА ВЛАС­ТИ­ТѢ ВЪ СКО­ПИЕ

Пра­ви­тел­ство­то на Ре­пуб­ли­ка Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния нап­ра­ви двѣ важ­ни крач­ки за ев­ро­ат­лан­ти­чес­ка­та ори­ен­та­ция на стра­на­та въ пос­лѣд­на­та сед­ми­ца на мартъ. Пър­во ста­на яс­но, че всич­ки ли­де­ри на член­ки на ЕС сѫ се обе­ди­ни­ли око­ло иде­я­та за за­поч­ва­не на прѣ­го­во­ри за при­съ­е­ди­ня­ва­не на за­пад­на­та ни съ­сѣд­ка и Ал­ба­ния къмъ съ­ю­за. Ев­ро­пейс­ки­ятъ ко­ми­сарь по раз­ши­ря­ва­не­то Оли­веръ Вар­хе­ли обя­ви, че прѣзъ юни ще прѣд­ста­ви прѣ­го­вор­на­та рам­ка за двѣ­тѣ дър­жа­ви.

На 27 мартъ пра­ви­тел­ство­то въ Ско­пие обя­ви, че е прѣ­да­ло фи­нал­ни­тѣ до­ку­мен­ти, съ ко­и­то да фи­на­ли­зи­ра осѫ­щес­твя­ва­не­то на член­ство­то си въ НА­ТО. По то­зи на­чинъ офи­ци­ал­но Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния ста­ва 30-та­та дър­жа­ва-член­ка на пак­та.

СИЛ­НО ЗЕ­МЕТ­РЕ­СЕ­НИЕ ВЪ ХЪР­ВА­ТИЯ

Зе­мет­ре­се­ние съ маг­ни­тудъ 5.5 по ска­ла­та на Рих­теръ раз­тре­се бив­ша­та югос­лав­ска ре­пуб­ли­ка ра­но сут­ринь­та на 22 мартъ. 15-го­диш­но мо­ми­че за­ги­на, а 26 ду­ши бѣ­ха ра­не­ни въ слѣд­ствие отъ тру­са съ епи­цен­търъ на 7 км отъ Заг­ребъ. Ос­нов­но пос­тра­да­ли сѫ ста­рин­ни сгра­ди въ ис­то­ри­чес­кия цен­търъ на гра­да, ка­то се от­чу­пи и вър­хътъ на ед­на­та ку­ла на ка­тед­рал­ния храмъ въ сто­ли­ца­та.

Съ­би­ти­е­то до­пъл­ни­тел­но ус­лож­ни ор­га­ни­за­ци­я­та на жи­во­та въ Хър­ва­тия, тъй ка­то на­из­лѣз­ли­тѣ по ули­ци­тѣ жи­те­ли трѣб­ва­ше да се съ­об­ра­зя­ватъ и съ пов­се­мѣс­тна­та по­ли­ти­ка на со­ци­ал­но дис­тан­ци­ра­не въ връз­ка съ епи­де­ми­я­та отъ ко­ро­на­ви­русъ.