БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Осѫдиха държавата въ Страсбургъ заради акцията срещу „chitanka.info“

Чете се за 1 минута

Поч­ти де­сеть го­ди­ни слѣдъ мѣ­роп­ри­я­ти­е­то на ГДБОП срѣ­щу сай­та „Чи­тан­ка“ про­тивъ „пи­рат­ско­то раз­прос­тра­не­ние на кни­ги въ ин­тер­нет прос­тран­ство­то“, Бъл­га­рия бѣ­ше осѫ­де­на отъ Ев­ро­пейс­кия сѫдъ по пра­ва­та на чо­вѣ­ка въ Страс­бург (ЕСПЧ) да зап­ла­ти обез­ще­те­ние от 5200 ев­ро на плов­див­ча­ни­на Ла­заръ Пен­довъ. На­ка­за­ни­е­то се на­ла­га, тъй ка­то ор­га­ни­тѣ на ре­да сѫ за­дър­жа­ли безъ при­чи­на единъ отъ сър­въ­ри­тѣ на вир­ту­ал­на­та биб­ли­о­те­ка, соб­стве­ность на Пен­довъ, и то въ про­дъл­же­ние на се­демь мѣ­се­ца, безъ до­ри да го из­слѣд­ватъ.

През 2010 г. ГДБОП про­веж­да ак­ция срѣ­щу по­пу­ляр­ния и до днесъ сайтъ за без­плат­на ли­те­ра­ту­ра, твър­дей­ки, че се на­ру­ша­ва За­ко­нътъ за ав­тор­ско­то пра­во и срод­ни­тѣ му пра­ва и е на­ли­це прѣс­тѫп­ле­ние срѣ­щу ин­те­лек­ту­ал­на­та соб­стве­ность. Въ ре­зул­татъ на то­ва съ­дър­жа­ни­е­то на „Чи­тан­ка“ ос­та­ва не­дос­тѫп­но за пот­рѣ­би­те­ли­тѣ точ­но единъ день. Оказ­ва се, че раз­слѣд­ва­щи­тѣ не сѫ из­зе­ли ос­нов­ния сър­въръ, а до­пъл­ни­те­ленъ та­къвъ, кѫ­дѣ­то се е хос­твалъ фо­ру­мътъ и дру­ги вто­рос­те­пен­ни раз­ра­бот­ки на сай­та.

Въ край­на смѣт­ка Пен­довъ, чи­я­то един­стве­на ви­на е, че е соб­стве­никъ на сър­въ­ра, би­ва ли­шенъ отъ соб­стве­ность­та си въ те­че­ние на се­демь мѣ­се­ца, ка­то та­ка и не би­ва кон­сти­ту­и­ранъ ка­то об­ви­ня­емъ по дѣ­ло­то срѣ­щу „Чи­тан­ка“. Слѣдъ пи­са­не на ре­ди­ца пис­ма до про­ку­ра­ту­ра­та и то­га­ваш­ния гла­венъ про­ку­роръ, той ус­пѣ­ва да си го по­лу­чи об­рат­но, но рѣ­ша­ва да се жал­ва въ ЕСПЧ, тъй ка­то не­о­бос­но­ва­но дъл­го­то за­дър­жа­не на соб­стве­ность­та му го при­нуж­да­ва да зак­рие соб­стве­ния си сайтъ за япон­ски ани­ма­ции, за­ра­ди не­въз­мож­ность­та да го под­дър­жа. Как­то се оказ­ва де­веть го­ди­ни по-къс­но, ре­зул­та­тътъ отъ та­зи жал­ба ще бѫ­де за по­ре­денъ пѫть на смѣт­ка­та на бъл­гар­ски­тѣ да­нъ­коп­лат­ци.