БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Между тоягата и моркова на властьта

Чете се за 8 минути

Въ втората половина на извънредното положение, подходътъ на държавнитѣ органи нерѣдко бѣ нелогиченъ и объркващъ.

Из­ми­на­ха поч­ти два мѣ­се­ца от­как­то бѣ­ха ус­та­но­ве­ни пър­ви­тѣ слу­чаи на COVID-19 у насъ на 8 мартъ. Бро­е­ни дни слѣдъ то­ва, на 13 мартъ, бѣ въ­ве­де­но и из­вън­ред­но по­ло­же­ние, ко­е­то до­ве­де до зат­ва­ря­не­то на мно­жес­тво тър­гов­ски обек­ти въ сфе­ра­та на ус­лу­ги­тѣ. Бри­фин­ги­тѣ на На­ци­о­нал­ния опе­ра­ти­венъ щабъ (НОЩ), ог­ла­венъ отъ ко­рем­ния хи­рургъ и во­е­ненъ ген. Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки, ста­на­ха часть отъ ежед­не­ви­е­то. Въп­рѣ­ки ес­тес­тво­то на проб­ле­ма, въ Ща­ба нѣ­ма­ше ни­то единъ лѣ­карь ви­ру­со­логъ, иму­но­логъ или епи­де­ми­о­логъ.

Сед­ми­ца по-къс­но власть­та се сѣ­ти, че трѣб­ва да ог­ра­ни­чи прид­виж­ва­не­то на хо­ра­та изъ стра­на­та. Съ за­по­вѣдь на ми­нис­тъ­ра на здра­ве­о­паз­ва­не­то Ки­рилъ Ана­ни­евъ бѣ­ха въ­ве­де­ни кон­трол­но-про­пус­ка­тел­ни пун­кто­ве на вхо­до­ве­тѣ и из­хо­ди­тѣ на об­лас­тни­тѣ гра­до­ве, счи­та­но отъ по­лу­нощь на 21 мартъ. За­по­вѣдь­та до­пус­ка­ше вли­за­не и из­ли­за­не отъ гра­до­ве­тѣ по не­от­лож­ни при­чи­ни — по­ла­га­не на трудъ въ на­се­ле­но­то мѣс­то (но не и из­вънъ не­го), здра­вос­лов­ни при­чи­ни на пѫ­ту­ва­щия или не­го­ви близ­ки, зав­ръ­ща­не на нас­то­я­щия или пос­то­ян­ния ад­ресъ. Въ та­зи пър­во­на­чал­на вер­сия на за­по­вѣдь­та лип­сва­ше изис­ква­не­то за дек­ла­ра­ции. При­чи­на­та се удос­то­вѣ­ря­ва­ше съ слу­жеб­на бѣ­лѣж­ка отъ ра­бо­то­да­те­ля, ме­ди­цин­ски до­ку­ментъ или до­ку­ментъ за са­мо­лич­ность. Бро­е­ни дни слѣдъ то­ва, съ но­ва за­по­вѣдь, бѣ поз­во­ле­но и пѫ­ту­ва­не съ цѣль по­ла­га­не на гри­жи за род­ни­ни или близ­ки, или съ цѣль снаб­дя­ва­не съ сто­ки отъ пър­ва не­об­хо­ди­мость. Въз­мож­ность­та за по­ла­га­не на трудъ из­вънъ на­се­ле­но­то мѣс­то ос­та­на неп­рѣд­ви­де­на. Тъй ка­то тѣ­зи при­чи­ни нѣ­ма какъ да се до­ка­жатъ съ по­со­че­ни­тѣ прѣ­ди то­ва до­ку­мен­ти, за­по­вѣдь­та въ­ве­де и „дек­ла­ра­ция отъ ли­це­то за ви­да на при­чи­на­та, по­ра­ди ко­я­то се на­ла­га пѫ­ту­ва­не­то“. Ма­со­во и безъ ни­ка­къвъ нор­ма­ти­венъ актъ въп­рос­ни­тѣ дек­ла­ра­ции ста­на­ха за­дъл­жи­тел­на часть отъ прѣ­ми­на­ва­не­то прѣзъ КПП-та­та на вхо­да на об­лас­тни­тѣ гра­до­ве, безъ ог­ледъ на при­чи­на­та за тѣх­но­то прѣ­ми­на­ва­не. Ха­о­тич­но­то въ­веж­да­не на не­до­об­мис­ле­ни мѣр­ки вѣ­ро­ят­но бѣ­ше про­дик­ту­ва­но и отъ стра­ха на влас­ти­ма­щи­тѣ да не из­тър­ватъ по­ло­же­ни­е­то, а съ не­го — и ко­ка­ла. Оче­вид­но ни­кой не бѣ­ше обър­налъ вни­ма­ние на раз­мѣ­ра на от­дѣл­ни­тѣ об­лас­тни гра­до­ве. Най-мал­ки­ятъ отъ тѣхъ, Смо­лянъ, съ на­се­ле­ние 27 092 ду­ши (къмъ 31.12.2019 г. спо­рѣдъ НСИ), е срав­нимъ съ нез­на­чи­тел­но раз­ли­ча­ва­щи­тѣ се по раз­мѣръ не­об­лас­тни гра­до­ве Пет­ричъ (26 932 д.), Гор­на Орѣ­хо­ви­ца (28 429 д.) и Дуп­ни­ца (29 134 д.). Слѣд­ва­щи­тѣ по раз­мѣръ об­лас­тни гра­до­ве, Раз­градъ (30 173 д.), Си­лис­тра (30 983 д.) и Ло­вечъ (31 695 д.), сѫ по-мал­ки отъ не­об­лас­тния Ди­мит­ров­градъ (33 088 д.). Осо­бе­но фра­пан­тна е раз­ли­ка­та въ раз­мѣ­ри­тѣ при два отъ не­об­лас­тни­тѣ, и ос­та­на­ли от­во­ре­ни гра­до­ве — Асѣ­нов­градъ съ на­се­ле­ние 48 483 ду­ши и Ка­зан­лъкъ съ 44 699, ко­и­то прѣ­въз­хож­датъ де­веть отъ об­лас­тни­тѣ гра­до­ве по брой на­се­ле­ние. Въз­мож­на ал­тер­на­ти­ва бѣ­ше да се взе­ме прѣд­видъ раз­мѣ­ра на гра­до­ве­тѣ и са­мо най-го­лѣ­ми­тѣ отъ тѣхъ да изис­кватъ спе­ци­а­ленъ ре­жимъ. По-вни­ма­тел­но об­мис­ля­не на мѣр­ка­та прѣ­ди ней­но­то въ­веж­да­не, мо­же­ше да до­ве­де и до по-прак­ти­ченъ ва­ри­антъ ка­то нап­ри­мѣръ поз­во­ле­но пѫ­ту­ва­не въ оп­рѣ­дѣ­ленъ ра­ди­усъ отъ до­ма.

Го­лѣ­мо не­до­у­мѣ­ние съ­бу­ди и за­по­вѣдь­та на ми­нис­търъ Ана­ни­евъ отъ 30 мартъ, съ ко­я­то се въ­ве­де за­дъл­жи­тел­но­то но­се­не на „за­щит­на мас­ка за ли­це“ въ „зак­ри­ти или на от­кри­ти об­щес­тве­ни мѣс­та“. Съ въп­рос­на­та фор­му­ли­ров­ка, вли­за­ща въ си­ла не­за­бав­но, бѣ­ше не­въз­мож­но чо­вѣкъ хемъ да спа­зи за­по­вѣдь­та, хемъ да из­лѣ­зе, за да се снаб­ди съ мас­ка. Не ста­на яс­но ни­то как­ва е та­зи „за­щит­на мас­ка за ли­це“, ни­то що е „об­щес­тве­но мѣс­то“ (нѣ­ма та­къвъ уни­вер­са­ленъ пра­венъ тер­минъ, а всѣ­ки нор­ма­ти­венъ актъ по­соч­ва де­фи­ни­ция за соб­стве­ни­тѣ си цѣ­ли). Са­мо день по-къс­но за­по­вѣдь­та бѣ­ше от­ме­не­на съ мо­ти­ва, че „нѣ­ма пъл­но об­щес­тве­но съг­ла­сие“.

ПѪ­ТЬТЪ НА МИ­НИС­ТЪРЪ АНА­НИ­ЕВЪ

Въ су­ма­то­ха­та око­ло из­вън­ред­ни­тѣ мѣр­ки ми­нис­търъ Ана­ни­евъ ти­хо­мъл­комъ под­пи­са сил­но про­ти­во­рѣ­чи­вия до­го­воръ за стро­ежъ на На­ци­о­нал­на мно­гоп­ро­фил­на дѣт­ска бол­ни­ца въ амор­ти­зи­ра­на и не­до­вър­ше­на сгра­да, ко­я­то не от­го­ва­ря на съв­рѣ­мен­ни­тѣ изис­ква­ния за лѣ­чеб­но за­ве­де­ние. Лѣ­ка­ри, ар­хи­тек­ти и дру­ги граж­да­ни из­ра­зи­ха въз­му­ще­ни­е­то си. Тукъ е мо­мен­тътъ да се за­пи­та­ме кой е ми­нис­търъ Ана­ни­евъ и кой го сло­жи на та­зи длъж­ность? Слѣдъ ка­то за­вър­шва спе­ци­ал­ность „Фи­нан­си и кре­дитъ“ въ УНСС, Ки­рилъ Ана­ни­евъ за­поч­ва ка­ри­е­ра­та си въ Ми­нис­тер­ство­то на фи­нан­си­тѣ. Той е за­мѣс­тникъ-ми­нис­търъ на фи­нан­си­тѣ въ три пос­лѣ­до­ва­тел­ни пра­ви­тел­ства въ пе­ри­о­да 1998–2009 г., сек­ре­тарь по фи­нан­со­ва по­ли­ти­ка въ ад­ми­нис­тра­ци­я­та на пре­зи­ден­та (2009–2011 г.), съ­вѣт­никъ къмъ по­ли­ти­чес­кия ка­би­нетъ на ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля (2013–2014 г.), за­мѣс­тникъ-ми­нис­търъ на фи­нан­си­тѣ (2014–2017 г.) и ми­нис­търъ на фи­нан­си­тѣ (2017 г.). На 10 но­ем­ври 2017 г. е из­бранъ за ми­нис­търъ на здра­ве­о­паз­ва­не­то по прѣд­ло­же­ние на ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля Бой­ко Бо­ри­совъ. Слѣдъ 40 го­ди­ни ка­ри­е­ра въ фи­нан­си­тѣ как­во здра­ве­о­паз­ва­не очак­ва­те?

ЗА­РА­ЗА ПО ВЕ­ЛИК­ДЕНЬ

Ис­те­ри­я­та на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ кул­ми­ни­ра око­ло Цвѣт­ни­ца и Ве­лик­день. На 11 ап­рилъ мас­ки­тѣ от­но­во ста­на­ха за­дъл­жи­тел­ни, то­зи пѫть зна­чи­тел­но по-пре­циз­но: „за­щит­на мас­ка за ли­це за ед­нок­рат­на или мно­гок­рат­на упот­рѣ­ба или дру­го срѣд­ство, пок­ри­ва­що но­са и ус­та­та (въ т.ч. кър­па, шалъ и др.)“ и съ из­бро­я­ва­не на ви­до­ве­тѣ об­щес­тве­ни мѣс­та за цѣ­ли­тѣ на мѣр­ка­та. На Ве­ли­ки чет­вър­тъкъ, ген. Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки об­ви­ни пѫ­ту­ва­щи­тѣ и ху­ба­во­то врѣ­ме за уве­ли­че­ния брой но­во­от­кри­ти за­ра­зе­ни, а Бой­ко Бо­ри­совъ об­ри­су­ва мрач­на кар­ти­на съ тру­по­ве въ хла­дил­ни ка­ме­ри и прѣв­ръ­ща­не­то на дет­ски­тѣ пло­щад­ки въ мор­ги. Съ но­ва из­не­над­ва­ща за­по­вѣдь на ми­нис­търъ Ана­ни­евъ об­рѫ­чътъ око­ло Со­фия се за­тег­на още по­ве­че. Вли­за­не­то и из­ли­за­не­то отъ Со­фия съ ав­то­мо­би­ли бѣ заб­ра­не­но съ из­клю­че­ние на нѣ­кои оп­рѣ­дѣ­ле­ни ви­до­ве ав­то­мо­би­ли (то­вар­ни, съ спе­ци­а­ленъ ре­жимъ, прѣ­воз­ва­щи ме­ди­цин­ски ли­ца, об­служ­ва­щи не­от­лож­ни ре­мон­ти, слу­жеб­ни ав­то­мо­би­ли или ав­то­бу­си, прѣ­воз­ва­щи ра­бот­ни­ци). Но­ва­та мѣр­ка прѣ­диз­ви­ка ха­осъ и до­ве­де до спи­ра­не­то на меж­дуг­рад­ски­тѣ ав­то­бу­си и обър­ква­не въ раз­пи­са­ни­е­то на вла­ко­ве­тѣ. Оче­вид­но отъ БДЖ не сѫ би­ли на­яс­но, да­ли по­па­датъ въ заб­ра­на­та. За­по­вѣдь­та до­пус­ка­ше и прид­виж­ва­не съ ли­ченъ ав­то­мо­билъ отъ и до ра­бот­но­то мѣс­то, но са­мо въ ча­со­ве­тѣ отъ 6 до 8 и отъ 18 до 20 ч. Мно­го хо­ра, ра­бо­те­щи въ Со­фия и жи­вѣ­е­щи око­ло нея, не ус­пѣ­ха да стиг­натъ до ра­бот­ни­тѣ си мѣс­та. Дру­ги, из­лѣз­ли отъ гра­да по пра­ви­ла­та прѣ­ди но­ва­та за­по­вѣдь, нѣ­ма­ше какъ да се при­бе­ратъ по до­мо­ве­тѣ си. Ген. Му­таф­чийс­ки мо­ти­ви­ра мѣр­ка­та съ ду­ми­тѣ „още отъ вче­ра се наб­лю­да­ва ед­но мно­го тре­вож­но нѣ­що — на­пус­ка­не ма­со­во на Со­фия“. Нѣ­кол­ко дни по-къс­но Му­таф­чийс­ки от­но­во за­го­во­ри за „ма­со­во­то на­пус­ка­не на Со­фия“. Ни­кой отъ ща­ба не прѣд­ста­ви дан­ни под­крѣ­пя­щи тѣ­зи ду­ми. Спо­редъ ана­лизъ на „Сво­бод­на Ев­ро­па“ вър­ху дан­ни, прѣ­дос­та­ве­ни отъ Аген­ция „Пѫт­на ин­фрас­трук­ту­ра“, го­лѣ­ма­та часть отъ жи­те­ли­тѣ на Со­фия сѫ се съ­об­ра­зи­ли съ на­ло­же­ни­тѣ мѣр­ки и не е има­ло ма­со­во на­пус­ка­не на сто­ли­ца­та. Об­рѫ­чътъ бѣ ле­ко раз­хла­бенъ око­ло сед­ми­ца по-къс­но, ко­га­то от­пад­на­ха ча­со­ви­тѣ ог­ра­ни­че­ния за прид­виж­ва­не съ лич­ни ав­то­мо­би­ли, но ос­та­на изис­ква­не­то то­ва да е съ цѣль прид­виж­ва­не отъ или до ра­бот­но­то мѣс­то. Пос­те­пен­но за­ра­бо­ти и меж­дуг­рад­ски­ятъ тран­спортъ.

Да се вър­немъ на ду­ми­тѣ на ген. Му­таф­чийс­ки за „ох­лаб­ва­не въ по­ве­де­ни­е­то на граж­да­ни­тѣ“ прѣ­ди Цвѣт­ни­ца, пос­лѣд­ва­ни отъ „раз­ход­ки­тѣ и из­ли­за­не­то отъ Со­фия по Ве­лик­день ще се от­ра­зятъ на ста­тис­ти­ка­та на за­ра­зе­ни слѣдъ око­ло сед­ми­ца“. На­ис­ти­на ви­дѣх­ме, че се от­кри­ватъ по­ве­че за­ра­зе­ни око­ло и слѣдъ Ве­лик­день, но Ща­бътъ цѣ­ле­на­со­че­но не съ­об­ща­ва­ше кол­ко тес­то­ве се пра­вятъ и по как­ви кри­те­рии се из­би­ратъ хо­ра­та, ко­и­то да бѫ­датъ тес­тва­ни. Под­ро­бенъ ана­лизъ на „Сво­бод­на Ев­ро­па“ вър­ху дан­ни за броя тес­то­ве, по­каз­ва, че го­лѣ­ми­ятъ брой но­во­от­кри­ти за­ра­зе­ни се дъл­жи на рѣз­ко­то уве­ли­ча­ва­не на броя из­вър­ше­ни тес­то­ве на день. Прѣзъ цѣ­лия пе­ри­одъ бро­ятъ за­ра­зе­ни е око­ло 3,3% отъ всич­ки нап­ра­ве­ни тес­то­ве.

/media/Br07__danni.png

Ско­кътъ на броя за­ра­зе­ни въ пос­лѣд­ни­тѣ дни на ап­рилъ съв­па­да съ скокъ на броя нап­ра­ве­ни тес­то­ве. Гра­фи­ка: Пе­търъ Не­дѣ­левъ.

И най-вър­ли­тѣ за­щит­ни­ци на мѣр­ки­тѣ за бор­ба съ но­вия ви­русъ не ос­та­на­ха бе­зу­час­тни къмъ зат­ва­ря­не­то на пар­ко­ве­тѣ (съ сѫ­ща­та за­по­вѣдь отъ 20 мартъ, съ ко­я­то бѣ­ха въ­ве­де­ни КПП-та­та). Пар­ко­ве­тѣ и гра­дин­ки­тѣ бѣ­ха зат­во­ре­ни бе­зус­лов­но, сѣ­кашъ ви­ру­сътъ из­ви­ра въ тѣхъ. До­ри тран­зит­но­то прѣ­ми­на­ва­не не бѣ­ше поз­во­ле­но. Заб­ра­на­та бѣ­ше пос­лѣд­ва­на отъ зат­ва­ря­не на При­ро­денъ паркъ „Ви­то­ша“. Точ­но мѣ­сецъ слѣдъ то­ва дос­тѫ­пътъ до нѣ­кои пар­ко­ве (но не и гра­дин­ки) от­но­во бѣ­ше раз­рѣ­шенъ, ала съ дос­та ус­лов­нос­ти. Съ по­ред­на­та не­яс­но на­пи­са­на за­по­вѣдь на ми­нис­търъ Ана­ни­евъ се поз­во­ли на дѣ­ца­та (не на въз­рас­тни­тѣ) до 12 го­ди­ни да се раз­хож­датъ отъ 9.30 до 18.30 ч, но са­мо ако во­дятъ единъ или два­ма въз­рас­тни чле­но­ве на сѣ­мейс­тво­то. Въ ос­та­на­ло­то врѣ­ме бѣ раз­рѣ­ше­на раз­ход­ка и на соб­стве­ни­ци­тѣ на ку­че­та, но безъ изис­ква­не да во­дятъ и ку­че­то. Всич­ки раз­ход­ки се из­вър­шватъ по стро­го оп­рѣ­дѣ­ле­ни ед­но­по­соч­ни мар­шру­ти, безъ да се сѣ­да по пей­ки­тѣ и трѣ­ва­та. Въ Со­фия мѣс­тна­та власть до­ри про­ве­де уче­ние за от­ва­ря­не на пар­ко­ве­тѣ, а по­ли­цаи оби­ка­ля­ха и уви­ва­ха пей­ки­тѣ съ заб­ра­ни­тел­ни лен­ти. То­ва съ­бу­ди са­мо не­до­у­мѣ­ние. Въ всѣ­ки го­лѣмъ су­пер­мар­кетъ хо­ра­та сѫ мно­го по-бли­зо единъ до другъ, не се дви­жатъ по оп­рѣ­дѣ­ле­ни мар­шру­ти и сѫ въ зат­во­ре­но прос­тран­ство. Ме­ди­и­тѣ ши­ро­ко от­ра­зи­ха и дос­тѫ­па на ин­ди­ви­ду­ал­но спор­ту­ва­щи, но тѣ не сѫ спо­ме­на­ти по ни­ка­къвъ на­чинъ въ за­по­вѣдь­та на ми­нис­търъ Ана­ни­евъ. Отъ 1 май бѣ раз­рѣ­ше­но и по­сѣ­ще­ни­е­то на на­ци­о­нал­ни пар­ко­ве, при­род­ни пар­ко­ве и пла­ни­ни (ма­каръ и по­сѣ­ще­ни­я­та на пла­ни­ни ни­ко­га да не сѫ би­ли заб­ра­ня­ва­ни съ ми­нис­тер­ска за­по­вѣдь). От­пад­на от­но­во и за­дъл­жи­тел­но­то но­се­не на мас­ки, ос­вѣнъ при не­об­хо­ди­мость отъ кон­тактъ съ дру­ги ли­ца.

Смек­ча­ва­не­то на мѣр­ки­тѣ въ ре­ди­ца ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви въ пос­лѣд­но врѣ­ме и рас­тя­що­то не­до­вол­ство срѣ­щу нѣ­кои отъ тѣхъ сѫ и вѣ­ро­ят­ни­тѣ при­чи­ни за тен­ден­ци­я­та за раз­хлаб­ва­не и у насъ. Очак­ва се отъ 6 май да от­во­рятъ гра­ди­ни­тѣ и те­ра­си­тѣ на рес­то­ран­ти­тѣ и ка­фе­не­та­та, а КПП-та­та на вхо­до­ве­тѣ и из­хо­ди­тѣ на об­лас­тни­тѣ гра­до­ве да бѫ­датъ прѣ­мах­на­ти. А ид­ватъ и из­бо­ри.