БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „covid-19“

Хаосъ при раздаването на училищни плодъ и млѣко по врѣме на епидемията

Министерство на земедѣлието и хранитѣ побърза да усвои европейски срѣдства, безъ да създаде организация за раздаването на училищни плодъ и млѣко за периода 13 мартъ - 13 май

Ма­со­во ро­ди­те­ли из­ра­зи­ха въз­му­ще­ние въ гру­пи въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи отъ по­лу­че­ни­тѣ каш­ка­валъ и крас­та­ви­ци по прог­ра­ми­тѣ „Учи­ли­щенъ плодъ“ и „Учи­лищ­но млѣ­ко“. Ди­рек­то­ри­тѣ на учи­ли­ща­та трѣб­ва­ше да се спра­вятъ съ съз­да­ва­не­то на редъ, по кой­то про­дук­ти­тѣ да дос­тиг­нѫтъ до сѣ­мейс­тва­та на дѣ­ца­та, а ха­о­сътъ на ор­га­ни­за­ци­он­но и ко­му­ни­ка­тив­но ни­во меж­ду раз­лич­ни­тѣ …

Вижъ статията

Афера съ набавяне на респиратори въ Босна

Задържанъ е премиерътъ на Федерация Босна и Херцеговина

Прѣзъ пос­лѣд­ния мѣ­сецъ въ ед­на отъ три­тѣ със­тав­ни ад­ми­нис­тра­тив­ни час­ти на Бос­на и Хер­це­го­ви­на се раз­го­рѣ се­ри­о­зенъ скан­далъ, свър­занъ съ на­ба­вя­не­то на бол­нич­на апа­ра­ту­ра по врѣ­ме на пан­де­ми­я­та отъ covid-19. Ста­на яс­но, че фир­ма­та „Среб­ре­на ма­ли­на“, за­ни­ма­ва­ща се съ прѣ­ра­бот­ва­не­то и кон­сер­ви­ра­не­то на пло­до­ве, е по­лу­чи­ла раз­рѣ­ше­ние отъ Фе­де­рал­на­та ди­рек­ция за граж­дан­ска за­щи­та да вне­се отъ Ки­тай рес­пи­ра­то­ри на об­ща стой­ность 10,5 млн кон­вер­ти­бил­ни мар­ки (10,5 млн лв). Слѣдъ ка­то срѣдъ ши­ро­ка­та об­щес­тве­ность се по­я­ви та­зи ме­ко ка­за­но стран­на ин­фор­ма­ция, а сѫ­що та­ка и съм­нѣ­ни­е­то, че на­ба­ве­ни­тѣ рес­пи­ра­то­ри нѣ­матъ всич­ки нуж­ни сер­ти­фи­ка­ти за лѣ­че­ние на бол­ни отъ ви­ру­са, на 21 …

Вижъ статията

Между тоягата и моркова на властьта

Въ втората половина на извънредното положение, подходътъ на държавнитѣ органи нерѣдко бѣ нелогиченъ и объркващъ.

Из­ми­на­ха поч­ти два мѣ­се­ца от­как­то бѣ­ха ус­та­но­ве­ни пър­ви­тѣ слу­чаи на COVID-19 у насъ на 8 мартъ. Бро­е­ни дни слѣдъ то­ва, на 13 мартъ, бѣ въ­ве­де­но и из­вън­ред­но по­ло­же­ние, ко­е­то до­ве­де до зат­ва­ря­не­то на мно­жес­тво тър­гов­ски обек­ти въ сфе­ра­та на ус­лу­ги­тѣ. Бри­фин­ги­тѣ на На­ци­о­нал­ния опе­ра­ти­венъ щабъ (НОЩ), ог­ла­венъ отъ ко­рем­ния хи­рургъ и во­е­ненъ ген. Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки, ста­на­ха часть отъ ежед­не­ви­е­то. Въп­рѣ­ки ес­тес­тво­то на проб­ле­ма, въ Ща­ба нѣ­ма­ше ни­то единъ лѣ­карь ви­ру­со­логъ, иму­но­логъ или епи­де­ми­о­логъ.

Сед­ми­ца по-къс­но власть­та се сѣ­ти, че трѣб­ва да ог­ра­ни­чи прид­виж­ва­не­то на хо­ра­та изъ стра­на­та. Съ за­по­вѣдь на ми­нис­тъ­ра на здра­ве­о­паз­ва­не­то Ки­рилъ Ана­ни­евъ бѣ­ха въ­ве­де­ни кон­трол­но-про­пус­ка­тел­ни пун­кто­ве на вхо­до­ве­тѣ и из­хо­ди­тѣ на об­лас­тни­тѣ гра­до­ве, счи­та­но отъ по­лу­нощь на 21 мартъ. За­по­вѣдь­та до­пус­ка­ше вли­за­не и из­ли­за­не отъ гра­до­ве­тѣ по не­от­лож­ни при­чи­ни — по­ла­га­не на трудъ въ на­се­ле­но­то мѣс­то (но не и из­вънъ не­го), здра­вос­лов­ни при­чи­ни на пѫ­ту­ва­щия или не­го­ви близ­ки, зав­ръ­ща­не на нас­то­я­щия или пос­то­ян­ния ад­ресъ. Въ та­зи пър­во­на­чал­на вер­сия на за­по­вѣдь­та лип­сва­ше изис­ква­не­то за дек­ла­ра­ции. При­чи­на­та се удос­то­вѣ­ря­ва­ше съ слу­жеб­на бѣ­лѣж­ка отъ ра­бо­то­да­те­ля, ме­ди­цин­ски до­ку­ментъ или до­ку­ментъ за са­мо­лич­ность. Бро­е­ни дни слѣдъ то­ва, съ но­ва за­по­вѣдь, бѣ поз­во­ле­но и пѫ­ту­ва­не съ цѣль по­ла­га­не на гри­жи за род­ни­ни или близ­ки, или съ цѣль снаб­дя­ва­не съ сто­ки отъ пър­ва не­об­хо­ди­мость. …

Вижъ статията

България подъ сѣнката на COVID-19

Коронавирусътъ, причиняващъ болестьта COVID-19, окупира българското медийно пространство.

Мѣ­сецъ мартъ 2020 г. съ си­гур­ность ще ос­та­не въ ис­то­рия съ на­чи­на, по кой­то COVID-19 прѣ­на­ре­ди днев­ния редъ на об­щес­тво­то и на от­дѣл­ния ин­ди­видъ. Въ Бъл­га­рия, как­то и въ мно­го дру­ги стра­ни, съ­би­ти­я­та се раз­ви­ватъ из­клю­чи­тел­но бър­зо и не­рѣд­ко то­ва, ко­е­то е би­ло вѣр­но вче­ра, ве­че не е днесъ. Стиг­на се до тамъ, че нѣ­кои ме­дии (ка­то „Днев­никъ“) за­поч­на­ха да прѣд­ла­гатъ фил­търъ за но­ви­ни „безъ ко­ро­на­ви­русъ“.

А НИ ПА­ЗѢ­ШЕ АУ­РА­ТА НА БО­РИ­СОВЪ...

На 5 мартъ Бъл­га­рия бѣ­ше ед­на отъ мно­го мал­ко­то ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви безъ ни­то единъ офи­ци­а­ленъ слу­чай на бо­ленъ отъ COVID-19. Дру­ги­тѣ не­за­сег­на­ти то­га­ва бѣ­ха Сло­ва­кия, Чер­на Го­ра, Мол­до­ва, Ки­пъръ, Тур­ция и... Ва­ти­ка­на. Въ та­зи из­клю­чи­тел­на об­ста­нов­ка, ко­га­то поч­ти всич­ки­тѣ ни съ­сѣ­ди бѣ­ха за­ра­зе­ни, изъ Ин­тер­нетъ се по­я­ви лъж­ли­ва­та но­ви­на, че спо­редъ ас­тро­лож­ка­та Але­на „Ау­ра­та на Бо­ри­сов не до­пус­ка ко­ро­на­ви­ру­са в Бъл­га­рия“. Не­лѣ­по­то твър­де­ние се раз­прос­тра­ни не­вѣ­ро­ят­но бър­зо и поч­ти ни­кой не се усъм­ни въ ис­ти­ность­та му, до­ка­то на 8 мартъ не бѣ обя­венъ офи­ци­ал­но пър­ви­ятъ слу­чай за Бъл­га­рия.

ЗВѢЗ­ДА­ТА НА ГЕН. МУ­ТАФ­ЧИЙС­КИ

Поч­ти двѣ сед­ми­ци по-ра­но, на 24 фев­ру­а­ри, бѣ взе­то рѣ­ше­ни­е­то за съз­да­ва­не на На­ци­о­на­ленъ опе­ра­ти­венъ щабъ (на­ри­чанъ отъ всич­ки прос­то „Ща­ба“), ог­ла­венъ отъ ди­рек­то­ра на Во­ен­но­ме­ди­цин­ска ака­де­мия, ген. Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки, хи­рургъ. Бри­фин­ги­тѣ на ща­ба, на ко­и­то ген. Му­таф­чийс­ки се явя­ва не­из­мѣн­но въ уни­фор­ма, за­поч­на­ха още на 25 фев­ру­а­ри. Пър­во­на­чал­но мѣр­ки­тѣ бѣ­ха за на­ла­га­не на дву­сед­мич­на ка­ран­ти­на на прис­ти­га­щи отъ чуж­би­на бъл­га­ри.

Ско­ро оба­че слѣ­до­бѣд­ни­тѣ бри­фин­ги се прѣ­вър­на­ха въ че­те­не на чис­ла за за­ра­зе­ни­тѣ, по­чи­на­ли­тѣ и оз­дра­вѣ­ли­тѣ отъ COVID-19 въ стра­на­та, съ раз­бив­ка по об­лас­ти. Спо­кой­на­та твър­дость, съ ко­я­то ген. Му­таф­чийс­ки от­го­ва­ря на жур­на­лис­ти­чес­ки­тѣ въп­ро­си, му спе­че­ли бър­за сла­ва. Изъ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи плъз­на­ха мно­гоб­рой­ни за­кач­ки и иг­ри на ду­ми, въ ко­и­то ше­фътъ на Ща­ба заб­ра­ня­ва всѣ­как­во дви­же­ние, до­ри и ме­та­фо­рич­но: „Из­ли­за ми грѣш­ка.“ – „Да не из­ли­за“, „Ко­му­низ­мътъ си оти­ва.“ – „Ни­кѫ­дѣ нѣ­ма да оти­ва“ и т.н. …

Вижъ статията

Защо не бива да се довѣряваме на числата отъ медиитѣ за COVID-19

Д-ръ Л. Томовъ, НБУ: Развитието на пандемията може да се прѣдскаже при демографска разбивка за броя заразени и починали, твърди специалистътъ. Въ противенъ случай не виждаме по-далечъ отъ седмица.

Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель: Д-ръ То­мовъ, об­ръ­ща­ме се къмъ Васъ въ ка­чес­тво­то Ви на ма­те­ма­тикъ и на ав­торъ на на­уч­на пуб­ли­ка­ция* за труд­нос­ти­тѣ прѣдъ съв­рѣ­мен­ни­тѣ ме­дии, свър­за­ни съ об­ра­бот­ка­та и прѣд­ста­вя­не­то на дан­ни­тѣ. Съ как­ви ос­нов­ни проб­ле­ми се сблъс­кватъ ме­ди­и­тѣ по врѣ­ме на нас­то­я­ща­та пан­де­мия отъ COVID-19 ?

Д-ръ Лѫ­че­заръ То­мовъ: Ос­нов­ни­ятъ проб­лемъ е ро­ля­та на жур­на­лис­та на ме­ди­а­торъ (пос­рѣд­никъ) меж­ду об­щес­тве­ность­та и раз­лич­ни­тѣ ек­спер­ти, безъ са­ми­ятъ той да е ек­спертъ. По­не­же зна­ни­е­то на­рас­тва неп­рѣ­кѫс­на­то за цѣ­ло­то чо­вѣ­чес­тво, но на­ма­ля­ва за от­дѣл­ния ин­ди­видъ, жур­на­лис­тътъ се оказ­ва раз­пъ­натъ и в уяз­ви­ма по­зи­ция. Мно­го …

Вижъ статията

Пѫтуване по врѣме на епидемия

Въ срѣдата на мартъ ми се наложи да пѫтувамъ отъ Германия. Какъ стоятъ нѣщата тамъ и по летищата ще научите отъ краткия ми разказъ.

На 17 мартъ та­зи го­ди­на ми се на­ло­жи да прѣд­при­е­ма пѫ­ту­ва­не отъ Гер­ма­ния до Бъл­га­рия, съ всич­ки­тѣ ус­лов­нос­ти и стран­нос­ти, ко­и­то го прид­ру­жа­ватъ. Въ ус­ло­ви­я­та на свѣ­тов­на пан­де­мия, прѣд­ла­гамъ своя раз­казъ отъ пър­во ли­це за об­ста­нов­ка­та въ та­зи за­пад­на стра­на и по пѫ­тя къмъ ка­ран­ти­на­та въ Бъл­га­рия.

СИ­ТУ­А­ЦИ­Я­ТА ВЪ ГЕР­МА­НИЯ

Прѣ­ди да за­ми­на на 17 мартъ, въ Гер­ма­ния офи­ци­ал­ни ог­ра­ни­че­ния на дви­же­ни­е­то на граж­да­ни­тѣ не бѣ­ха на­ло­же­ни, ма­каръ со­ци­ал­на­та дис­тан­ция да бѣ­ше ве­че опо­вѣс­те­на ка­то глав­на мѣр­ка за спра­вя­не съ за­ра­за­та. Още сед­ми­ца по-ра­но де­зин­фек­тан­ти и са­пу­ни бѣ­ха свър­ши­ли по го­лѣ­ми­тѣ су­пер­мар­ке­ти, но въ мал­ки­тѣ квар­тал­ни ма­га­зин­че­та про­дъл­жа­ва­ше да има всич­ко не­об­хо­ди­мо. Въ Бре­менъ, нѣм­ци­тѣ край менъ при­е­ма­ха цѣ­ло­то нѣ­що из­клю­чи­тел­но спо­кой­но. Прѣ­ди де­ня на за­ми­на­ва­не­то си не ви­дѣхъ чо­вѣкъ …

Вижъ статията

Антивируснитѣ мѣрки раздѣлятъ обществото

Понѣкога криво разбрани, мѣркитѣ за ограничаване на епидемията отъ COVID-19 станаха пореденъ поводъ за раздѣление въ обществото.

Прѣ­ди по­ве­че отъ двѣ сед­ми­ци, по слу­чай­ность на пе­тък 13-ти, въ стра­на­та ни бѣ­ха на­ло­же­ни из­вън­ред­ни мѣр­ки про­тивъ COVID-19, ко­и­то ос­вѣнъ ме­дий­на сла­ва на рѫ­ко­во­ди­те­ля на кри­зис­ния щаб, ге­не­ралъ-ма­йоръ проф. д-ръ Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки, до­не­со­ха сѫ­що ма­со­ви край­ни ре­ак­ции, чий­то при­носъ за раз­рас­тва­не на епи­де­ми­я­та не мо­же да се из­мѣ­ри, но …

Вижъ статията