БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Спортното министерство откри нарушения въ изразходването на пари отъ БФС

Чете се за 1 минута

Футболниятъ съюзъ ще трѣбва да връща надъ 144 000 лв.

Про­вѣр­ка въ БФС е ус­та­но­ви­ла не­цѣ­ле­съ­об­раз­но из­раз­ход­ва­не на срѣд­ства по прог­ра­ми на Ми­нис­тер­ство на мла­дежь­та и спор­та. Са­ма­та про­вѣр­ка бѣ наз­на­че­на отъ ми­нис­търъ Кра­сенъ Кра­левъ въ края на ок­том­ври ми­на­ла­та го­ди­на пок­рай тур­бу­лен­тни­тѣ съ­би­тия и ос­тав­ка­та на Бо­рис­лавъ Ми­хай­ловъ отъ пре­зи­ден­тския постъ на ор­га­ни­за­ци­я­та.

Раз­гле­да­ни сѫ еди­на­де­сеть до­го­во­ра склю­че­ни отъ БФС и на об­ща стой­ность над 5,5 млн лв за пе­ри­о­да 2015-2018 г., ка­то най-го­лѣ­ма­та су­ма по тѣхъ е свър­за­на съ ор­га­ни­за­ци­я­та на ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­ство за юно­ши прѣзъ 2015 г., чий­то до­ма­кин бѣ­ше Бъл­га­рия. По то­ва пе­ро Съ­ю­зътъ се е до­го­во­рилъ съ ве­че не­сѫ­щес­тву­ва­щия ПСФК „Чер­но­мо­рецъ“ за пол­зва­не на ба­за­та му по врѣ­ме на под­го­тов­ка­та и за врѣ­ме­то на са­мия тур­ниръ срѣ­щу су­ма отъ 305 хил. лв. Ус­та­но­ве­но е оба­че, че БФС е над­пла­тилъ над 142 000 лв за на­емъ за три сед­ми­ци, въ ко­и­то ба­за­та не е из­пол­зва­на изоб­що.

Ос­та­на­ли­тѣ 1 745 лв БФС ще трѣб­ва да въз­ста­но­ви на Ми­нис­тер­ство­то за­ра­ди не­из­пъл­не­ние на до­го­воръ свър­занъ съ прог­ра­ма за раз­ви­тие. Ус­та­но­ве­но е, че са­мо единъ отъ всич­ки­тѣ 591 кан­ди­дат­ства­ли клу­ба не е по­лу­чил еки­пи­ров­ка, въп­ре­ки че е пок­ри­валъ изис­ква­ни­я­та да бъ­де бе­не­фи­ци­ентъ.

Ци­ти­ранъ отъ вѣс­тникъ „Ме­ри­ди­анъ Мачъ“, из­пъл­ня­ва­щи­ятъ длъж­ность­та пре­зи­дентъ на БФС Ми­ха­илъ Ка­са­бовъ увѣ­ри, че от­но­ше­ни­я­та меж­ду фут­бол­на­та ор­га­ни­за­ция и дър­жав­но­то вѣ­дом­ство нѣ­ма да ос­та­натъ не­из­чис­те­ни и че въ близ­ки­тѣ дни рѫ­ко­во­де­на­та отъ не­го струк­ту­ра ще из­лѣ­зе съ ста­но­ви­ще по те­ма­та.