БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Протести въ Албания заради събарянето на Националния театъръ

Чете се за 1 минута

Разрушаването на културно наслѣдство разгнѣви гражданитѣ

Нап­ре­же­ни­е­то въ ал­бан­ска­та сто­ли­ца Ти­ра­на ес­ка­ли­ра пос­лѣд­ния мѣ­сецъ, слѣдъ ка­то на 17 май слѣдъ дву­го­диш­ни опи­ти влас­ти­тѣ ус­пѣ­ха да съ­бо­рѭтъ На­ци­о­нал­ния те­а­търъ. На­чи­нътъ, по кой­то то­ва се слу­чи, бѣ­ше по­ве­че отъ скан­да­лен. Въ 4:30 ч. сут­ринь­та слу­жи­те­ли на дър­жав­на­та по­ли­ция нах­лу­ха и си­ло­во из­ве­до­ха ба­ри­ка­ди­ра­ли­тѣ въ сгра­да­та про­тес­ти­ра­щи ар­тис­ти, за­дър­жай­ки го­лѣмъ брой отъ тѣхъ. Зда­ни­е­то бѣ­ше миг­но­ве­но съ­бо­ре­но, ко­е­то прѣ­диз­ви­ка спон­тан­но струп­ва­не на тъл­па жи­те­ли на мѣс­то­то на съ­би­ти­е­то. То­ва отъ своя стра­на да­де по­вод на ор­га­ни­тѣ на ре­да да упот­рѣ­бѭтъ си­ла и да раз­пръс­нѫтъ съб­ра­ли­тѣ се граж­да­ни на Ти­ра­на, тъй ка­то тѣх­ни­тѣ дѣйс­твия про­ти­во­рѣ­ча­ха на на­ло­же­ни­тѣ епи­де­ми­о­ло­гич­ни мѣр­ки за со­ци­ал­на дис­тан­ция.

Са­ма­та сгра­да се счи­та­ше за единъ отъ ар­хи­тек­тур­ни­тѣ сим­во­ли на Ти­ра­на. Пос­тро­е­на прѣзъ 1939 г., тя е по­мѣ­ща­ва­ла те­ат­рал­ни пос­та­нов­ки отъ 1945 г. на­самъ. Обя­вя­ва­не­то на пла­но­ве­тѣ на пра­ви­тел­ство­то прѣзъ 2018 г. да я съ­бо­ри и на ней­но мѣс­то да се пос­трои мо­дер­нис­тич­на сгра­да по про­ектъ на дат­ска гру­па ар­хи­тек­ти пре­диз­ви­ка не­го­ду­ва­ние срѣдъ ар­тис­ти, об­щес­тве­ни­ци и обик­но­ве­ни граж­да­ни, а раз­лич­ни ор­га­ни­за­ции я обя­ви­ха за зас­тра­шенъ обектъ на кул­тур­но­то ис­то­ри­чес­ко нас­лѣд­ство на Ал­ба­ния.