БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Мѣсецъ на нестихващо напрежение между Македония и България

Чете се за 1 минута

Ве­че цѣлъ мѣ­сецъ не стих­ва нап­ре­же­ни­е­то меж­ду Бъл­га­рия и Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния . Пос­лѣд­на­та въл­на бѣ око­ло праз­дни­ка 24 Май, кой­то отъ нѣ­кол­ко го­ди­ни се чес­тва и въ Ско­пие. Въ врѣ­ме­то на без­край­на прѣ­диз­бор­на кам­па­ния (covid-19 на­ло­жи от­ла­га­не­то на пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри), двѣ­тѣ ос­нов­ни опо­зи­ци­он­ни пар­тии въ Ма­ке­до­ния СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, во­дѭтъ ед­на мръс­на кам­па­ния. Все по­ве­че и по­ве­че Бъл­га­рия би­ва из­пол­зва­на ка­то пла­ши­ло, ка­то на по­вър­хность­та из­плу­ватъ ста­ри­тѣ ми­то­ве и ле­ген­ди отъ врѣ­ме­то на съ­юз­на­та дър­жа­ва. По­ве­че мо­же­те да чу­е­те отъ на­шия гост – Сте­фанъ, кой­то е младъ ак­ти­вистъ въ неп­ра­ви­тел­стве­на ор­га­ни­за­ция въ Ско­пие и зас­тѫп­ва идея за ре­а­ли­зъмъ и праг­ма­ти­зъмъ въ от­но­ше­ни­я­та меж­ду Бъл­га­рия и Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния.