БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Акциитѣ съ акциитѣ на „Левски“ - приказка безъ край

Чете се за 5 минути

„Синя“ България преживѣ тежко челния сблъсъкъ на Василъ Божковъ съ държавния апаратъ, а опрѣдѣлянето на новъ собственикъ на клуба се прѣвърна въ медийно шоу

Да си слу­жи­тель на ПФК „Лев­ски“ въ пос­лѣд­ни­тѣ мѣ­се­ци съ си­гур­ность не е лес­но - ос­нов­ни­ятъ спо­мо­щес­тво­ва­тель на клу­ба Ва­силъ Бож­ковъ из­пад­на въ не­ми­лость прѣдъ дър­жа­ва­та и заплàти спрѣ­ха да се из­пла­щатъ. Из­пра­ве­но прѣдъ ре­а­ленъ рискъ отъ фа­литъ, ад­ми­нис­тра­тив­но­то рѫ­ко­вод­ство на ти­ма впрег­на цѣ­ла­та си изоб­ре­та­тел­ность въ раз­лич­ни ини­ци­а­ти­ви ка­то про­да­ва­не на вир­ту­ал­ни би­ле­ти за ма­чо­ве и от­ва­ря­не на да­ри­тел­ски смѣт­ки. Тѣ­зи па­ри оба­че за­се­га сти­гатъ ПФК „Лев­ски“ да по­е­ме глът­ка въз­духъ, да пок­ри­ва внос­ки­тѣ си къмъ НАП и не мно­го по­ве­че.

На ед­на отъ сво­и­тѣ мно­гоб­рой­ни изя­ви прѣд ме­ди­и­тѣ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ Бой­ко Бо­ри­совъ да­де да се раз­бе­ре, че дър­жа­ва­та е въ го­тов­ность, по по­до­бие на дру­ги клу­бо­ве прѣ­ди то­ва, да из­пол­зва сво­и­тѣ лос­то­ве на вли­я­ние, за да оси­гу­ри по­мощь при оз­дра­вя­ва­не­то на „Лев­ски“, но при ед­но ус­ло­вие - смѣ­на на соб­стве­ность­та на клу­ба. Ва­силъ Бож­ковъ пъкъ, при ед­но отъ пър­ви­тѣ си включ­ва­ния отъ из­гна­ни­е­то си въ Ду­бай, обя­ви, че би про­далъ ак­ци­и­тѣ на се­ри­о­зенъ ин­вес­ти­торъ или би ги по­да­рилъ на фе­но­ве­тѣ. Тѣ­зи изяв­ле­ния из­глеж­да на­ка­ра­ха отяв­ле­ни лев­ска­ри да впрег­нѫтъ си­ли въ то­ва ти­мътъ да смѣ­ни соб­стве­ность­та си, ка­то най-гла­сенъ въ то­ва от­но­ше­ние бѣ­ше тре­ньо­рътъ на бас­кет­бол­ния тимъ Кон­стан­тинъ Па­па­зовъ. Въ прѣ­да­ва­не­то „120 ми­ну­ти“ по бТВ на 10 май, не­дѣ­ля, Ти­ти по своя не­под­ра­жа­емъ емо­ци­о­на­ленъ на­чинъ раз­па­ле­но обя­ви, че Ва­силъ Бож­ковъ и Ге­ор­ги По­повъ (фак­ти­чес­ки­ятъ соб­стве­никъ на ма­жо­ри­тар­ния дѣлъ ак­ции) нѣ­ма да сѫ хо­ра­та, ко­и­то ще до­ве­дѫтъ до фа­литъ „Лев­ски“ и на не­го му е обѣ­ща­но, че ще по­лу­чи ак­ци­и­тѣ на клу­ба. Да, ама не, как­то се ока­за дни по-къс­но.

„ВРЪ­ЩАМЪ ГИ ТАМЪ, ОТ­КѪ­ДѢ­ТО ГИ ВЗЕХЪ“

Тукъ нѣ­кѫ­дѣ глед­ка­та ста­на осо­бе­но мѫ­чи­тел­на за си­ния фенъ. Ва­силъ Бож­ковъ прѣ­не­се бит­ка­та си съ уп­рав­ля­ва­щи, об­ви­ня­ва­щи и пра­во­раз­да­ва­щи въ со­ци­ал­ни­те мрѣ­жи и отъ най-бо­га­тия чо­вѣкъ въ стра­на­та се пре­вър­на въ Ин­тер­нетъ ин­флу­ен­съръ съ про­фи­ли въ Фейс­букъ, Ту­и­търъ и Ин­стаг­рамъ (къмъ мо­мен­та, са­мо въ пър­ва­та отъ тѣхъ има надъ 50 000 пос­лѣ­до­ва­те­ли). Имен­но тамъ, на 13 май, срѣ­да, въ 8.00 ч. сут­ринь­та, той обя­ви, че единъ часъ по-къс­но ак­ци­и­тѣ ще бѫ­дѫтъ вър­на­ти тамъ, от­кѫ­дѣ­то ги билъ по­лу­чилъ, а имен­но - че сѫ джи­ро­са­ни на ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля Бой­ко Ме­то­ди­евъ Бо­ри­совъ и то­ва ще се слу­чи въ Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ. Не бѣ­ха мно­го хо­ра­та, ко­и­то се вгле­да­ха въ вни­ма­тел­но под­бра­ния из­казъ на биз­нес­ме­на, задъ кой­то про­зи­ра­ше твър­дѣ­ни­е­то, че пре­ми­е­рътъ е чо­вѣ­кътъ, без чи­я­то бла­гос­ло­вия (а по­нѣ­ко­га и се­ри­оз­но нас­то­я­ва­не) не се случ­ва про­мѣ­на­та на соб­стве­ность­та на „Лев­ски“. Пос­лѣд­ва­ли­тѣ сце­ни прѣдъ сгра­да­та на пра­ви­тел­ство­то оп­рѣ­дѣ­ле­но нѣ­матъ ана­логъ въ фут­бо­ла ни.

До­а­йе­нътъ на бъл­гар­ска­та жур­на­лис­ти­ка Са­шо Ди­ковъ се по­я­ви съ пликъ въ рѫ­ка и зас­та­на прѣдъ вра­ти­тѣ на ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ прѣдъ тъл­па отъ жур­на­лис­ти, очак­ва­но прив­лѣ­че­ни отъ съ­об­ще­ни­е­то на Бож­ковъ. Ди­ковъ за­я­ви, че из­пъл­ня­ва са­мо за­рѫ­ка­та на биз­нес­ме­на да влѣ­зе въ ро­ля­та на ку­ри­еръ и да прѣ­да­де ак­ци­и­тѣ на Бо­ри­совъ, тъй ка­то клу­бътъ ве­че е не­го­ва соб­стве­ность. Стиг­на се до тамъ ми­нис­тъ­рътъ на спор­та и ПР-ътъ на пре­ми­е­ра да из­лѣ­зѫтъ прѣдъ сгра­да­та и да обя­вя­ватъ прѣдъ Ди­ковъ, че пре­ми­е­рътъ не же­лае да взе­ме ак­ци­и­тѣ. Цир­кътъ про­дъл­жи съ из­пра­ща­не на съ­об­ще­ние отъ Бож­ковъ до Ди­ковъ ак­ци­и­тѣ да бѫ­дѫтъ ос­та­ве­ни въ офи­си­тѣ на фут­бол­ния клубъ. Тамъ ад­ми­нис­тра­тив­ни­ятъ ди­рек­торъ Па­велъ Ко­левъ ги прие и ос­та­ви въ ка­са­та на клу­ба, но топ­ка­та ос­та­на да ту­па въ по­ле­то на ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля.

Ва­силъ Бож­ковъ ус­пѣ да прѣ­не­се ка­зу­са отъ спор­тно­то на юри­ди­чес­ко­то по­ле. Пра­вис­ти се над­прѣ­вар­ва­ха да да­ватъ мнѣ­ния, ка­то не ста­на ед­ноз­нач­но яс­но, да­ли джи­рос­ва­не­то е за­дъл­жи­тел­но ед­нос­тра­ненъ актъ и да­ли всѣ­ки чо­вѣкъ мо­же да се сдо­бие съ ак­ции, безъ да е изя­вилъ же­ла­ние за то­ва.

СРѢ­ТЕНЪ ЙО­СИЧЪ, ДѢ­ЛЯНЪ ПѢ­ЕВ­СКИ ИЛИ КЪ­ЦИ ВАП­ЦА­РОВЪ – НО­ВО УНИ­ЖЕ­ЖЕ­НИЕ ЗА СИ­НИЯ ФЕНЪ

Слѣдъ ка­то Бо­ри­совъ да­де да се раз­бе­ре, че нѣ­ма ни­как­во на­мѣ­ре­ние да ста­ва соб­стве­никъ на ти­ма до­ри и за ми­ну­та, Ва­силъ Бож­ковъ прѣд­прие новъ ходъ - обя­ви ан­ке­та въ фейс­букъ съ нѣ­кол­ко отъ най-об­сѫж­да­ни­тѣ име­на за новъ соб­стве­никъ - тѣ­зи на Нас­ко Си­ра­ковъ, Кон­стан­тинъ Па­па­зовъ и на фен­ска ор­га­ни­за­ция. На­роч­но или не, въ до­пит­ва­не­то всѣ­ки има­ше въз­мож­ность да до­ба­ви но­во име и то­ва да­де но­ва гор­чи­ва хап­ка за прѣг­лъ­ща­не на си­ния фенъ. Ду­хо­ви­ти­ятъ по пра­ви­ло бъл­гар­ски за­па­лян­ко се раз­вих­ри и ан­ке­та­та се на­пъл­ни съ име­на ка­то Ми­тьо Пи­що­ва, Къ­ци Вап­ца­ров, Кон­дьо и т.н. Нор­мал­ность­та все пак над­дѣ­лѣ и Нас­ко Си­ра­ковъ спе­че­ли, но на чел­ни мѣс­та въ кла­са­ци­я­та ос­та­на­ха пре­ми­е­рътъ Бо­ри­совъ, Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски и Срѣ­тенъ Йо­сичъ.

Въ край­на смѣт­ка Бож­ковъ и По­повъ обя­ви­ха, че слѣдъ ка­то пре­ми­е­рътъ е изя­вилъ не­же­ла­ни­е­то си да взе­ме ак­ци­и­тѣ чрѣзъ мъл­ча­ливъ от­казъ, тѣ ще под­гот­вѭтъ но­во джи­ро и ще прѣ­дос­та­вѭтъ ак­ци­и­тѣ на Си­ра­ковъ.

На си­ния фенъ му ос­та­ва да се на­дѣ­ва, че ак­ци­и­тѣ на­ис­ти­на ще по­пад­нѫтъ въ до­ка­за­лия се ка­то до­бъръ уп­рав­никъ Нас­ко Си­ра­ковъ и сгѫс­ти­ли­тѣ се об­ла­ци надъ лю­би­мия му тимъ мал­ко отъ мал­ко ще се раз­кѫ­сатъ. И че по нѣ­ка­къвъ на­чинъ Си­ра­ковъ ще съ­у­мѣе да уп­рав­ля­ва от­бо­ра та­ка, че да не за­ви­си отъ бла­го­во­ле­ни­е­то на по­ли­ти­чес­ки­тѣ гар­ни­ту­ри, бо­га­ти биз­нес­ме­ни и нѣ­ма да е орѫ­жие въ тѣх­ни­тѣ бор­би. Но ед­но е си­гур­но - глед­ка­та отъ раз­на­ся­не­то на ак­ци­и­тѣ по офи­си, ку­ри­ер­ски фир­ми и ми­нис­тер­ства ка­то хал­вад­жийс­ки теф­теръ нѣ­ма да из­чез­не за­дъл­го отъ съз­на­ни­е­то му.