БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Видеозаснемане на изборитѣ: Мнозинството въ ЦИК не желае прозрачность

Чете се за 4 минути

Съ 12 срѣщу 6 гласа ЦИК рѣши да обжалва сѫдебното разрѣшение да се снима и излѫчва броенето на бюлетинитѣ

На 19 мартъ съ гла­со­ве­тѣ на ГЕРБ, БСП и ДПС Цен­трал­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия (ЦИК) рѣ­ши да об­жал­ва рѣ­ше­ние на сѫ­да, съ ко­е­то се поз­во­ля­ва ви­де­о­зас­не­ма­не на бро­е­не­то на бю­ле­ти­ни­тѣ на 4 ап­рилъ.

„ТИ БРО­ИШЪ“ – ЕД­НА ИДЕЯ НА „ДEМОК­РА­ТИЧ­НА БЪЛ­ГА­РИЯ“

Ко­а­ли­ция съз­да­де мо­бил­но­то при­ло­же­ние „Ти бро­ишъ“, чи­я­то идея граж­да­ни съ ста­тутъ на зас­тѫп­ни­ци да зас­не­матъ и прѣ­да­ватъ прѣ­ко въ Ин­тер­нетъ бро­е­не­то на бю­ле­ти­ни­тѣ на пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри (4 ап­рилъ) въ СИК изъ цѣ­ла­та стра­на и чуж­би­на.

Всич­ко щѣ­ше да е чу­дес­но, ако ЦИК и Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на лич­ни­тѣ дан­ни (КЗЛД) не се бѣ­ха про­ти­во­пос­та­ви­ли на иде­я­та за ви­де­о­зас­не­ма­не и не бѣ­ха из­да­ли ука­за­ния, съ ко­и­то го заб­ра­ня­ватъ. На 8 фев­ру­а­ри ЦИК (точ­ка 4, стр. 9, а сѫ­що и 11 тукъ) при­е­ма, че ме­ди­и­тѣ и зас­тѫп­ни­ци­тѣ иматъ раз­лич­ни пра­ва по от­но­ше­ние на ви­де­о­зас­не­ма­не на из­бор­ния про­цесъ. Раз­ли­ка­та се оп­рав­да­ва съ раз­ли­ченъ ста­тутъ ка­то ад­ми­нис­тра­торъ на лич­ни дан­ни, за как­ви­то, спо­редъ КЗЛД и ЦИК, трѣб­ва да се счи­татъ ли­ца­та и гла­со­ве­тѣ на чле­но­ве­тѣ на СИК. Ка­за­но нак­рат­ко, ЦИК и КЗЛД поз­во­ля­ватъ на ме­ди­и­тѣ да пра­вѭтъ ви­де­о­зас­не­ма­не, но го заб­ра­ня­ватъ на зас­тѫп­ни­ци­тѣ. Имен­но на зас­тѫп­ни­ци­тѣ оба­че раз­чи­та „Ти бро­ишъ“.

Два­та ти­па прѣд­ста­ви­те­ли, отъ ед­на стра­на, на пар­ти­и­тѣ и на сдру­же­ни­я­та, отъ дру­га стра­на, на ме­ди­и­тѣ, по­лу­ча­ватъ раз­ли­ченъ ста­тутъ.

– Ни­ко­лай Ни­ко­ловъ, ЦИК.

То­ва про­то­кол­но рѣ­ше­ние на ЦИК е об­жал­ва­но отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ на 10 фев­ру­а­ри прѣдъ АССГ. Ав­торъ на жал­ба­та е адв. На­деж­да Йор­да­но­ва.

СѪ­ДЪТЪ: ПЪР­ВО ОТ­КАЗЪ

По жал­ба­та на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ АССГ се про­из­на­ся на 15 фев­ру­а­ри. Оп­рѣ­дѣ­ле­ни­е­то на сѫ­да е, че ука­за­ни­я­та на ЦИК отъ 8 фев­ру­а­ри не сѫ ви­зи­ра­ни въ за­ко­на и по­ра­ди то­ва не под­ле­жѫтъ на об­жал­ва­не. Жал­ба­та на ко­а­ли­ци­я­та е ос­та­ве­на безъ раз­глеж­да­не.

„Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ оба­че не се от­каз­ва отъ на­мѣ­ре­ни­е­то си да спо­мог­не за про­веж­да­не­то на чес­тни из­бо­ри. Адв. Йор­да­но­ва пи­ше но­ва жал­ба, то­зи пѫть до Вър­хов­ния ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ (ВАС), съ ис­ка­не по-вис­ша­та ин­стан­ция да за­дъл­жи АССГ да раз­гле­да жал­ба­та отъ 10 фев­ру­а­ри и да се про­из­не­се по сѫ­щес­тво.

Оп­рѣ­дѣ­ле­ни­е­то на ВАС из­ли­за на 10 мартъ и удов­лет­во­ря­ва ис­ка­ни­я­та на ко­а­ли­ци­я­та. ВАС за­дъл­жа­ва Ад­ми­нис­тра­тив­ния сѫдъ на Со­фия-градъ да се про­из­не­се.

ОБ­РАТЪ: ВИ­ДЕ­О­ЗАС­НЕ­МА­НЕ­ТО Е РАЗ­РѢ­ШЕ­НО

По жал­ба­та на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ АССГ се про­из­на­ся за вто­ри пѫть на 15 мартъ. Ви­де­о­зас­не­ма­не­то и из­лѫч­ва­не­то на бро­е­не­то на бю­ле­ти­ни­тѣ е раз­рѣ­ше­но. Ос­но­ва­ние за то­ва е кон­ста­та­ци­я­та, че из­бор­но­то по­мѣ­ще­ние е об­щес­тве­но мѣс­то и всѣ­ки при­сѫт­стващъ тамъ мо­же да бѫ­де сни­манъ безъ ни­как­ви ог­ра­ни­че­ния. Сѫ­дътъ по­соч­ва, че по­доб­но зас­не­ма­не и из­лѫч­ва­не е въ съз­ву­чие съ ука­за­ни­я­та на са­ма­та ЦИК за проз­рач­ность на про­це­са. Отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ ре­а­ги­ра­ха съ очак­ва ра­дость.

То­ва е най-доб­ра­та но­ви­на отъ цѣ­ла­та кам­па­ния до мо­мен­та.

– Ив. Мир­чевъ, „Да, Бъл­га­рия“.

Спо­редъ Ивай­ло Мир­чевъ отъ „Да, Бъл­га­рия“, часть отъ ко­а­ли­ци­я­та, „то­ва е най-доб­ра­та но­ви­на отъ цѣ­ла­та кам­па­ния до мо­мен­та“.

Важ­на под­роб­ность оба­че е, че рѣ­ше­ни­е­то на АССГ не е окон­ча­тел­но. То под­ле­жи на об­жал­ва­не въ 14-дне­венъ срокъ. По то­зи на­чинъ ЦИК или КЗЛД мо­гѫтъ да ча­катъ до 29 мартъ, т.е. петь дни прѣ­ди из­бо­ри­тѣ, за да вър­нѫтъ бит­ка­та въ сѫ­да. До­ри и при то­зи сце­на­рий въз­мож­ность за по­бѣ­да на де­мок­ра­ци­я­та оба­че сѫ­щес­тву­ва – въ слу­чай на об­жал­ва­не, ВАС е длъ­женъ да се про­из­не­се въ трид­не­венъ срокъ, т.е. до 1 ап­рилъ.

ГЕРБ, БСП И ДПС СРѢ­ЩУ ПРОЗ­РАЧ­НОСТЬ­ТА НА ИЗ­БО­РИ­ТѢ

Рѣ­ше­ние да об­жал­ва ЦИК взе на 19 мартъ слѣдъ бе­зум­на рѣчь на своя членъ Ер­ханъ Ча­у­шевъ, прѣд­ста­ви­тель на ДПС. За рѣ­ше­ни­е­то гла­су­ва­ха са­мо 12 отъ 18-тѣ чле­на на ко­ми­си­я­та. Не бу­ди ни­как­во учуд­ва­не тѣх­на­та пар­тий­на при­над­леж­ность – ГЕРБ, БСП и, раз­би­ра се, ДПС. Ар­гу­мен­ти­тѣ на Ча­у­шевъ сѫ, че щомъ ЦИК е рѣ­ши­ла нѣ­що, тя трѣб­ва да го от­сто­я­ва. Та­ка се гра­дѣлъ ав­то­ри­тетъ, спо­редъ пи­он­ка­та на ДПС.

Ос­та­ва да раз­бе­ремъ ко­га точ­но ще бѫ­де вне­се­на са­ма­та жал­ба на ЦИК. Не би би­ло из­не­на­да за ни­ко­го, ако то­ва се слу­чи въ пос­лѣд­ния въз­мо­женъ мо­ментъ. „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ ще слѣ­ди раз­ви­ти­е­то на слу­чая за Васъ.