БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Конституционниятъ сѫдъ потвърди машинното гласуване

Чете се за 2 минути

Депутати отъ ГЕРБ бѣха сезирали КС съ искане да отмѣни машинното гласуване, както и неясенъ текстъ за отмѣна на пропоционалната система на „слѣдващитѣ редовни парламентарни избори“.

На 2 юли, мал­ко по­ве­че отъ сед­ми­ца прѣ­ди но­ви­тѣ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри нас­ро­че­ни за 11 юли, Кон­сти­ту­ци­он­ни­ятъ сѫдъ се про­из­не­се по жал­ба на 66 де­пу­та­ти отъ ГЕРБ. Тѣ ис­ка­ха сѫ­дътъ да обя­ви за про­ти­во­кон­сти­ту­ци­он­но ма­шин­но­то гла­су­ва­не, но сѫ­що та­ка и не­я­сенъ текстъ въ прѣ­ход­ни­тѣ раз­по­ред­би на Из­бор­ния ко­дексъ (ИК), спо­редъ кой­то „Про­пор­ци­о­нал­на­та из­бор­на сис­те­ма за из­бо­ри за на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли по чл. 246 се при­ла­га до про­из­веж­да­не­то на пър­ви­тѣ ре­дов­ни из­бо­ри за на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли слѣдъ вли­за­не­то въ си­ла на то­зи за­конъ.“

МА­ШИН­НО­ТО ГЛА­СУ­ВА­НЕ ОС­ТА­ВА, НО СЪ МНО­ГО ОСО­БЕ­НИ МНѢ­НИЯ

Ма­шин­но­то гла­су­ва­не не е про­ти­во­кон­сти­ту­ци­он­но спо­редъ се­демь отъ два­на­де­сет­тѣ кон­сти­ту­ци­он­ни сѫ­дии. Съ осо­бе­но мнѣ­ние рѣ­ше­ни­е­то е под­пи­са­но отъ пе­ти­ма тѣх­ни ко­ле­ги. Трѣб­ва да се от­бѣ­лѣ­жи, че ста­ва въп­росъ за ми­ни­мал­но мно­зин­ство. Ако единъ сѫ­дия въ по­ве­че бѣ из­ра­зилъ осо­бе­но мнѣ­ние, рѣ­ше­ние по дѣ­ло­то нѣ­ма­ше да бѫ­де взе­то.

Съ рѣ­ше­ни­е­то си кон­сти­ту­ци­он­ни­тѣ сѫ­дии при­е­матъ, че тех­но­ло­ги­я­та на гла­су­ва­не не пос­та­вя по въп­росъ рав­но­пос­та­ве­ность­та на из­би­ра­те­ли­тѣ. Въз­мож­ность­та за соф­ту­е­ренъ проб­лемъ при ма­шин­но гла­су­ва­не пъкъ не е прѣч­ка прѣдъ чес­тно­то про­веж­да­не на из­бо­ри­тѣ.

По сво­я­та сѫщ­ность бю­ле­ти­на­та за ма­шин­но гла­су­ва­не не е ни­що дру­го ос­вѣнъ прѣ­на­ся­не и ви­зу­а­ли­зи­ра­не на тек­ста отъ хар­ти­е­на­та бю­ле­ти­на вър­ху елек­тро­ненъ но­си­тель.

– КС, рѣ­ше­ние № 9, 2 юли 2021 г.

Осо­бе­ни­тѣ мнѣ­ния сѫ прѣд­ста­ве­ни въ два раз­лич­ни тек­ста: еди­ни­ятъ прѣд­ста­вя мнѣ­ни­е­то един­стве­но на Фи­липъ Ди­мит­ровъ, бив­шия ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель на Бъл­га­рия (1991-1992), наз­на­ченъ въ КС прѣзъ 2015 г. отъ пре­зи­ден­та Плѣв­не­ли­евъ.

По-ин­те­ре­сенъ е дру­ги­ятъ текстъ, за­що­то той е под­пи­санъ отъ че­ти­ри­ма сѫ­дии, ко­и­то по единъ или другъ на­чинъ мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ свър­за­ни съ ГЕРБ. Ста­ва въп­росъ за Анас­тасъ Анас­та­совъ (де­пу­татъ отъ ГЕРБ въ пе­ри­о­да 2009-2012 г. и наз­на­ченъ въ КС отъ кво­та­та на На­род­но­то съб­ра­ние), Гроз­данъ Или­евъ (вър­хо­венъ сѫ­дия, сѫ­що из­бранъ отъ кво­та­та на НС), Ма­ри­а­на Ка­ра­гьо­зо­ва-Фин­ко­ва* (прѣ­по­да­ва­тель по пра­во, наз­на­че­на отъ Плѣв­не­ли­евъ прѣзъ 2015 г.) и **Та­ня Рай­ков­ска (сѫ­дия, из­бранъ отъ об­що­то съб­ра­ние на ВКС и ВАС).

ОТ­МѢ­НА НА НЕ­СѪ­ЩЕС­ТВУ­ВА­ЛИЯ МА­ЖО­РИ­ТА­РЕНЪ ВОТЪ

Еди­но­душ­но, оба­че, е рѣ­ше­ни­е­то на Кон­сти­ту­ци­он­ния сѫдъ за от­мѣ­на на па­раг­рафъ 64 отъ прѣ­ход­ни­тѣ раз­по­ред­би на ИК, спо­редъ кой­то слѣд­ва­щи­тѣ ре­дов­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри трѣб­ва­ло да се про­ве­дѫтъ по раз­лич­на отъ „про­пор­ци­о­нал­на­та из­бор­на сис­те­ма“. Сѫ­ди­и­тѣ по­соч­ватъ, че из­бо­ри­тѣ въ Бъл­га­рия не се дѣ­лѭтъ на ре­дов­ни и не­ре­дов­ни, как­то и че тѣ не мо­гѫтъ да се про­ве­дѫтъ по сис­те­ма, ко­я­то до­ри не е на­зо­ва­на въ за­ко­на. То­зи за­га­дъ­ченъ текстъ бѣ­ше вка­ранъ по ис­ка­не на „Има та­къвъ на­родъ“, ко­и­то по то­зи на­чинъ же­ла­е­ха да по­ка­жѫтъ, че не сѫ се от­ка­за­ли отъ ма­жо­ри­тар­ни­тѣ из­бо­ри.